Bansegment, komponenter och punkter

En bana består av ett eller flera raka eller böjda segment. Fästpunkter markerar bansegmentens ändpunkter. På kurvsegment har varje markerad fästpunkt en eller två riktningslinjer som avslutas med en riktningspunkt. Riktningslinjernas och riktningspunkternas läge bestämmer storleken och formen på kurvsegmentet. Genom att flytta de här elementen ändrar du formen på banans kurvor.

Photoshop: Bansegment
En bana

A. Kurvlinjesegment B. Riktningspunkt C. Riktningslinje D. Markerad fästpunkt E. Omarkerad fästpunkt 

En bana kan vara stängd, dvs. sakna början och slut (exempel: en cirkel), eller öppen, med tydliga ändpunkter (exempel: en våglinje).

Jämna kurvor ansluts via fästpunkter som kallas utjämnade punkter.Skarpt böjda banor ansluts via hörnpunkter.

Photoshop: Utjämnad punkt och hörnpunkt
Utjämnad punkt och hörnpunkt

När du flyttar en riktningslinje till en utjämnad punkt justeras kurvsegmenten på båda sidor om punkten samtidigt. När du flyttar riktningslinjen för en hörnpunkt justeras däremot endast kurvan som finns på samma sida om punkten som riktningslinjen.

Photoshop: Justera en utjämnad punkt och en hörnpunkt
Justera en utjämnad punkt och en hörnpunkt

En bana behöver inte vara en enda serie med segment. Den kan innehålla mer än bankomponent. Varje form i ett formlager är en bankomponent som beskrivs i lagrets urklippsbana.

Photoshop: Välja separata bankomponenter
Enskilda markerade bankomponenter

Markera en bana

Om du markerar en bankomponent eller ett bansegment visas alla fästpunkter för den markerade delen, dvs. även alla riktningslinjer och riktningspunkter, om det markerade segmentet är en kurva. Riktningshandtag visas som fyllda cirklar, markerade fästpunkter visas som fyllda fyrkanter och de fästpunkter som inte är markerade som tomma fyrkanter.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill markera en bankomponent (t.ex. en form i ett formlager) väljer du verktyget Banmarkering  och klickar någonstans i bankomponenten. Om en bana består av flera bankomponenter markeras endast bankomponenten under pekaren.

  • Om du vill markera ett bansegment väljer du verktyget Direktmarkering  och klickar på någon av segmentets fästpunkter, eller drar markeringsramen över en del av segmentet.

  Photoshop: Verktyget Direktmarkering
  Markera segment genom att dra en markeringsram

 2. Om du vill markera ytterligare bankomponenter eller segment väljer du först verktyget Banmarkering eller verktyget Direktmarkering. Håll sedan ned Skift medan du väljer ytterligare banor eller segment.

  Obs!

  När du har valt direktmarkeringsverktyget kan du markera hela banan eller bankomponenten genom att hålla ned Alt och klicka inuti banan. Du kan aktivera direktmarkeringsverktyget när något annat verktyg är valt genom att peka på en fästpunkt och trycka på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS).

Markera flera banor | Photoshop CC

Du kan markera flera banor på samma lager eller över olika lager.

 1. Så här visar du banor i panelen Banor:

  • Håll ned Skift och klicka om du vill markera flera intilliggande banor.
  • Du kan markera bilder som inte är placerade intill varandra genom att hålla ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klicka.
 2. Välj verktygen Banmarkering eller Direktmarkering och gör något av följande:

  • Dra över segmenten.
  • Håll ned Skift och klicka på banorna.
 3. Om du vill markera ytterligare bankomponenter eller segment väljer du först verktyget Banmarkering eller verktyget Direktmarkering. Håll sedan ned Skift-tangenten medan du väljer ytterligare banor eller segment.

  Obs!

  Du kan välja att arbeta med banor i isoleringsläget. Om du endast vill isolera det lager som har en bana dubbelklickar du på det med ett markeringsverktyg när banan är aktiv. Du kan också isolera ett eller flera lager med menyalternativet Markera/isolera lager eller genom att ange Lagerfiltrering som Markerad.

  Du kan gå ur isoleringsläget på flera sätt, till exempel genom att:

  • Avaktivera Lagerfiltrering
  • Växla Lagerfiltrering till något annat än Markerad
  • Dubbelklicka bort från en bana med banmarkeringsverktygen 

Ändra ordning på banor

Du kan ändra ordningen på sparade banor som inte är en form, typ eller vektormask i panelen Banor.

 1. Dra banan till rätt plats i panelen Banor. I Photoshop CC kan du markera och dra flera banor samtidigt.

Duplicera banor

 1. Markera den bana du vill duplicera i panelen Banor. I Photoshop CC kan du markera flera banor.

 2. Gör något av följande:

  • Alt-dra banorna.
  • Välj Duplicera bana på menyn i panelen.

Ange banalternativ

Du kan ange färg och tjocklek för banlinjer så att de passar för dina önskemål och syns bättre. När du skapar en bana - till exempel genom att använda verktyget Ritstift - klickar du på kugghjulet () i alternativfältet. Ange färg och tjocklek för banlinjer. Ange också om du vill förhandsvisa bansegment när du rör pekaren mellan klick (effekten Elastiskt).

path-options
Banalternativ: Tjocklek och färg

Justera bansegment

Du kan redigera ett bansegment när du vill. Du redigerar inte befintliga segment på exakt samma sätt som du skapar nya. Tänk på följande när du redigerar segment:

 • Om en fästpunkt kopplar samman två segment, ändras alltid båda segmenten om du flyttar fästpunkten.

 • När du ritar med ritstiftsverktyget kan du tillfälligt aktivera direktmarkeringsverktyget så att du kan justera segment som du redan har ritat. Tryck bara på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) när du ritar.

 • När du ritar en övergångspunkt med ritstiftsverktyget ändras riktningslinjens längd på båda sidor om punkten om du drar riktningspunkten. Om du redigerar en befintlig övergångspunkt med direktmarkeringsverktyget ändras emellertid riktningslinjens längd bara på den sida som du drar.

Flytta raka segment

 1. Välj verktyget Direktmarkering  och markera det segment som du vill flytta.
 2. Dra segmentet till önskad plats.

Ändra längden eller vinkeln på raka segment

 1. Välj verktyget Direktmarkering () och markera en fästpunkt i det segment du vill ändra.

 2. Dra fästpunkten till önskad plats. Skift-dra om du vill begränsa justeringen till multipler av 45 grader.

Ändra plats eller form på böjda segment

 1. Använd verktyget Direktmarkering  och markera ett böjt segment eller en fästpunkt i någon ände av det böjda segmentet. Riktningslinjer visas om sådana finns. (Vissa böjda segment har bara en riktningslinje)
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill justera segmentets läge drar du segmentet. Skift-dra om du vill begränsa justeringen till multipler av 45 grader.

  Photoshop: Markera kurvsegmentet genom att klicka
  Markera kurvsegmentet genom att klicka. Justera sedan kurvan genom att dra.

  • Om du vill justera segmentets form på båda sidor av en markerad fästpunkt drar du fästpunkten eller riktningspunkten. Skift-dra om du vill begränsa flyttningen till multipler av 45 grader.

  Photoshop: Dra fäst- eller riktningspunkten
  Dra fästpunkten eller riktningspunkten.

  Obs!

  När du justerar ett bansegment justeras även de relaterade segmenten så att du enkelt kan förändra banformer. Om du endast vill redigera segment mellan markerade fästpunkter, som i tidigare versioner av Photoshop, så väljer du Begränsa möjlighet att dra bana i alternativfältet.

  Obs!

  Du kan också omforma ett segment eller en fästpunkt, t.ex. skala eller rotera dem.

Ta bort ett segment

 1. (Valfritt) Välj verktyget Lägg till fästpunkt om du skapar en öppning i en stängd bana, och lägg till två punkter där du vill att öppningen ska vara.
 2. Välj verktyget Direktmarkering  och markera det segment som du vill ta bort.
 3. Tryck på Backsteg (Windows) eller Delete (Mac OS) om du vill ta bort det markerade segmentet. Om du trycker på Backsteg eller Delete en gång till tas resten av banan bort.

Ta bort riktningslinjen för en fästpunkt

Förlänga en öppen bana

 1. Välj ritstiftet och placera pekaren över slutpunkten på den öppna bana som du vill utöka. Pekaren ändras när den placeras mitt över slutpunkten.
 2. Klicka på slutpunkten.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa en hörnpunkt placerar du verktyget Ritstift där det nya segmentet ska sluta och klickar. Om du utökar en bana som slutar med en utjämningspunkt böjs det nya segmentet efter den befintliga riktningslinjen.

  • Om du vill skapa en mjuk punkt placerar du verktyget Ritstift där det nya kurvsegmentet ska sluta och drar.

Koppla samman två öppna banor

 1. Välj ritstiftsverktyget och placera pekaren över slutpunkten på den öppna bana som du vill koppla ihop med en annan bana. Pekaren ändras när den placeras mitt över slutpunkten.
 2. Klicka på slutpunkten.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill ansluta banan till en annan öppen bana klickar du på en slutpunkt på den andra banan. När du har placerat ritstiftet över slutpunkten för den andra banan visas en liten sammanfogningssymbol  bredvid pekaren.

  • Om du vill koppla ihop en ny bana med en befintlig bana ritar du den nya banan nära den befintliga banan och flyttar ritstiftsverktyget till den befintliga banans (omarkerade) slutpunkt. Klicka på slutpunkten när den lilla sammanfogningsikonen visas bredvid pekaren.

Flytta eller finjustera fästpunkter eller segment med hjälp av tangentbordet

 1. Markera fästpunkten eller bansegmentet.
 2. Klicka på eller håll ned någon av piltangenterna på tangentbordet för att flytta fästpunkten eller bansegmentet 1 pixel i taget i pilens riktning.

Håll ned Skift och piltangenten om du vill flytta 10 pixlar i taget.

Lägga till eller ta bort fästpunkter

Genom att lägga till fler fästpunkter får du större kontroll över en bana. Du kan också förlänga en öppen bana. Du bör dock inte lägga till fler punkter än nödvändigt. En bana med färre punkter är enklare att redigera, visa och skriva ut. Du kan minska en banas komplexitet genom att ta bort punkter som inte behövs.

Verktygslådan innehåller tre verktyg som du kan använda för att lägga till eller ta bort punkter: verktyget Ritstift , verktyget Lägg till fästpunkt  och verktyget Ta bort fästpunkt .

Ritstiftsverktyget förvandlas som standard till verktyget Lägg till fästpunkt när du placerar det över en markerad bana, eller till verktyget Ta bort fästpunkt när du placerar det över en fästpunkt. Du måste välja Lägg till/ta bort automatiskt i alternativfältet om du vill att ritstiftsverktyget automatiskt ska förvandlas till verktyget Lägg till fästpunkt eller Ta bort fästpunkt.

Du kan markera och redigera flera banor samtidigt. Du kan också ändra form på en bana när du lägger till fästpunkter genom att klicka och dra allt eftersom du lägger till fästpunkterna.

Obs!

Använd inte tangenterna Delete eller Backsteg, eller kommandona Redigera > Klipp ut eller Redigera > Radera för att ta bort fästpunkter. Dessa tangenter och kommandon tar bort punkten och linjesegmenten som är kopplade till punkten.

Lägga till eller ta bort fästpunkter

 1. Markera banan som du vill ändra.
 2. Välj ritstiftsverktyget, verktyget Lägg till fästpunkt eller verktyget Ta bort fästpunkt.
 3. Om du vill lägga till en fästpunkt placerar du pekaren över ett bansegment och klickar. Om du vill ta bort en fästpunkt placerar du pekaren över den och klickar.

Avaktivera eller tillfälligt åsidosätta automatisk växling till och från ritstiftsverktyget

Du kan avaktivera funktionen för automatisk växling av ritstiftsverktyget till verktyget Lägg till fästpunkt eller verktyget Ta bort fästpunkt. Det här är användbart om du vill starta en ny bana över en befintlig bana.

 • I Photoshop avmarkerar du Lägg till/ta bort automatiskt i alternativfältet.

Konvertera utjämningspunkter till hörnpunkter

 1. Markera banan som du vill ändra.
 2. Markera verktyget Konvertera punkt eller använd ritstiftet och håll ned Alt.

  Obs!

  Om du vill aktivera verktyget Konvertera punkt när direktmarkeringsverktyget är valt pekar du på en fästpunkt och trycker på Ctrl+Alt.

 3. Placera verktyget Konvertera punkt över den fästpunkt du vill konvertera och gör sedan något av följande:
  • Om du vill konvertera en hörnpunkt till en utjämningspunkt drar du bort från hörnpunkten så att riktningslinjer visas.

  Photoshop: Konvertera övergångspunkter till hörnpunkter och tvärtom
  Skapa en övergångspunkt genom att dra en riktningspunkt från hörnpunkten

  • Om du vill konvertera en övergångspunkt till en hörnpunkt utan riktningslinjer, klickar du på övergångspunkten.

  Photoshop: Skapa en hörnpunkt genom att klicka på en övergångspunkt
  Skapa en hörnpunkt genom att klicka på en övergångspunkt

  • Om du vill konvertera en hörnpunkt till en hörnpunkt med oberoende riktningslinjer drar du först ut en riktningspunkt från ett hörn så att en utjämningspunkt med riktningslinjer skapas. Släpp bara musknappen (släpp inte någon tangent som du har tryckt ned för att aktivera verktyget Konvertera fästpunkt) och dra en av riktningspunkterna.

  • Om du vill konvertera en övergångspunkt till en hörnpunkt med oberoende riktningslinjer, drar du valfri riktningspunkt.

  Photoshop: Konvertera en övergångspunkt till en hörnpunkt
  Konvertera en övergångspunkt till en hörnpunkt

Justera bankomponenter

Du kan flytta en bankomponent (t.ex. en form i ett formlager) vart du vill i bilden. Du kan kopiera komponenter inom en bild eller mellan två Photoshop-bilder. Med hjälp av verktyget Banmarkering kan du lägga samman överlappande komponenter till en enda komponent. Du kan flytta, ändra formen på, kopiera och ta bort alla vektorobjekt, vare sig de beskrivs av en sparad bana, en arbetsbana eller en vektormask.

Du kan också använda kommandona Kopiera och Klistra in om du vill duplicera vektorobjekt mellan en Photoshop-bild och en bild i ett annat program, t.ex. Adobe Illustrator.

Ändra överlappningsläge för den markerade bankomponenten

 1. Använd verktyget Banmarkering  och dra en markeringsram runt befintliga banområden.
 2. Välj ett formområdesalternativ i listrutan Banåtgärder i alternativfältet:

  Kombinera former

  Lägger till banområdet i överlappande banområden.

  Ta bort från formområde 

  Tar bort banområdet från överlappande banområden.

  Överlappa formområden 

  Begränsar området till överlappningen mellan det markerade banområdet och överlappande banområden.

  Uteslut överlappande formområden 

  Utesluter det överlappande området.

Visa eller dölja en markerad bankomponent

Gör något av följande:

 • Välj Visa > Visa > Målbana.
 • Välj Visa > Extras. Det här kommandot kan du också använda för att visa eller dölja raster, stödlinjer, markeringskanter, anteckningar och segment.

Flytta en bana eller en bankomponent

 1. Klicka på banans namn i panelen Banor och använd verktyget Banmarkering för att markera banan i bilden. Om du vill markera flera bankomponenter håller du ned Skift och klickar på varje bankomponent som du vill markera.
 2. Dra banan till dess nya plats. Om du flyttar någon del av en bana utanför arbetsytans gränser är den gömda delen av banan fortfarande tillgänglig.
  Photoshop: Dra en bana till en ny plats
  Dra en bana till en ny plats

  Obs!

  Om du drar en bana så att flyttningspekaren hamnar över en annan öppen bild kopieras banan till den bilden.

Ändra form på en bankomponent

 1. Klicka på banans namn i panelen Banor och använd verktyget Direktmarkering för att markera en fästpunkt på banan.
 2. Dra punkten eller handtagen till en annan plats.

Lägga samman överlappande bankomponenter

 1. Klicka på banans namn i panelen Banor och välj verktyget Banmarkering .
 2. Om du vill skapa en enda komponent från samtliga överlappande komponenter väljer du Lägg samman formkomponenter i listrutan Banåtgärder i alternativfältet.

Kopiera en bankomponent eller bana

Gör något av följande:

 • Du kan kopiera en bankomponent samtidigt som du flyttar den genom att klicka på banans namn i panelen Banor och klicka på en bankomponent med verktyget Banmarkering . Håll sedan ned Alt och dra den markerade banan.
 • Om du vill kopiera en bana utan att byta namn på den drar du banans namn i panelen Banor till knappen Ny bana längst ned i panelen.
 • Om du vill kopiera och ändra namn på en bana håller du ned Alt och drar banan i panelen Banor till knappen Ny bana längst ned i panelen. Du kan också markera banan som du vill kopiera och välja Duplicera bana på menyn i panelen Banor. Ange ett nytt namn på banan i dialogrutan Duplicera bana och klicka på OK.
 • Om du vill kopiera en bankomponent till en annan bana, markerar du banan eller bankomponenten som du vill kopiera och väljer Redigera> Kopiera. Markera sedan målbanan och välj Redigera > Klistra in.

Kopiera bankomponenter mellan två Photoshop-filer

 1. Öppna båda bilderna.
 2. I källbilden använder du verktyget Banmarkering  för att markera hela banan eller de bankomponenter du vill kopiera.
 3. Kopiera bankomponenten på något av följande sätt:
  • Dra bankomponenten från källbilden till målbilden. Bankomponenten kopieras till den aktiva banan i panelen Banor.

  • Klicka på banans namn i panelen Banor i källbilden och välj Redigera > Kopiera. Välj Redigera > Klistra in i målbilden. Du kan även använda den här metoden när du vill kombinera banor i samma bild.

  • Om du vill klistra in bankomponenten i målbilden väljer du bankomponenten i källbilden och väljer Redigera > Kopiera. Välj Redigera > Klistra in i målbilden.

Ta bort en bankomponent

 1. Klicka på banans namn i panelen Banor och klicka på en bankomponent med verktyget Banmarkering .
 2. Ta bort den markerade bankomponenten genom att trycka på Backsteg (Windows) eller Delete (Mac OS).

Justera och fördela bankomponenter

Du kan justera och fördela bankomponenter som beskrivs i en enda bana. Du kan t.ex. justera de vänstra kanterna av flera former inom ett enstaka lager eller fördela flera komponenter i en arbetsbana längs deras vågräta mittpunkter.

Obs!

Om du vill justera former som finns på separata lager använder du verktyget Flytta.

 • För att justera komponenter använder du verktyget Banmarkering för att välja de komponenter du vill justera. Välj sedan ett alternativ i listrutan Banjustering i alternativfältet.
Photoshop: Justeringsalternativ
Justeringsalternativ

 • Välj minst tre komponenter du vill fördela för att fördela komponenter. Välj sedan ett alternativ i listrutan Bandisposition i alternativfältet.
Photoshop: Fördelningsalternativ
Fördelningsalternativ

Videosjälvstudiekurs: Tips för att arbeta med vektorer i Photoshop

Videosjälvstudiekurs: Tips för att arbeta med vektorer i Photoshop
I det här avsnittet av The Complete Picture visar Julieanne fem av sina favoritverktyg för att arbeta med vektorbilder i Photoshop.
Julieanne Kost

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy