Histogram

Ett histogram illustrerar hur pixlar i en bild är fördelade genom att grafiskt visa antalet pixlar för varje intensitetsnivå i bilden. I bildens histogram visas detaljskärpa i skuggor (till vänster i histogrammet), i mellantonerna (i mitten) och i högdagrarna (till höger i histogrammet). Med hjälp av histogrammet kan du avgöra om en bild innehåller tillräcklig detaljskärpa för att du ska kunna utföra bra korrigeringar.

Histogrammet ger dig också en snabb uppfattning om bildens tontyp. I en lågtonsbild är detaljerna koncentrerade till skuggorna. I en högtonsbild är detaljerna koncentrerade till högdagrarna. I en medeltonsbild är detaljerna koncentrerade till mellantonerna. En bild med fullständigt tonomfång har pixlar i alla områden. Genom att identifiera tonomfånget i en bild kan det bli enklare att avgöra vilka tonjusteringar som bör göras.

Photoshop: Exempel på histogram
Hur du tolkar ett histogram

A. Överexponerad bild B. Korrekt exponerad bild med full färgton. C. Underexponerat foto 

Panelen Histogram innehåller många alternativ för granskning av en bilds ton- och färginformation. Som standard visar histogrammet tonomfånget för hela bilden. Om du vill visa histogrammet för en del av en bild, börjar du med att markera den aktuella delen av bilden.

Obs!

Du visa kan histogrammet för en bild som ett överlägg i dialogrutan Kurvor. Det gör du genom att välja histogramalternativet under Visningsalternativ för kurvor eller genom att välja Visningsalternativ för kurvor i panelen Egenskaper för kurvor och sedan Histogram.

Översikt över panelen Histogram

 1. Välj Fönster > Histogram eller klicka på fliken Histogram när du vill öppna panelen Histogram. Som standard öppnas panelen Histogram i komprimerad vy utan kontroller eller statistik. Du kan dock justera vyn.
  Photoshop: Panelen Histogram - expanderad vy
  Panelen Histogram (Utvidgad vy)

  A. Menyn Kanal B. meny i panelen C. Knappen Uppdatera ej cachelagrat D. Varningsikon för cachelagrade data E. Statistik 

Ändra hur panelen Histogram visas

 1. Välj en vy på menyn i panelen Histogram.

  Utvidgad vy

  Visar histogrammet med statistik. Följande visas också: kontroller för att välja den kanal som histogrammet representerar, ange visningsalternativ i panelen Histogram, uppdatera histogrammet för visning av ej cachelagrade data och välja ett visst lager i ett dokument med flera lager.

  Komprimerad vy

  Visar histogrammet utan kontroller eller statistik. Histogrammet representerar hela bilden.

  Alla kanaler, vy

  Visar de enskilda histogrammen för kanalerna, förutom alternativen för Utvidgad vy. De enskilda histogrammen inkluderar inte alfakanaler, dekorfärgskanaler eller masker.

  Photoshop: Panelen Histogram med kanaler i färg
  Panelen Histogram med visning av alla kanaler i färg och med dold statistikinformation

Visa en viss kanal i histogrammet

Om du valde Utvidgad vy eller vyn Alla kanaler för panelen Histogram kan du välja en inställning på menyn Kanal. Kanalinställningen finns lagrad så att du kan växla från den utvidgade vyn eller vyn Alla kanaler tillbaka till den komprimerade vyn.

 • Välj en kanal om du vill visa kanalens histogram, inklusive färgkanaler, alfakanaler och dekorfärgskanaler.
 • Beroende på bildens färgläge väljer du RGB, CMYK eller Sammansatt om du vill visa ett sammansatt histogram över alla kanaler.
 • Om bilden är RGB eller CMYK, väljer du Luminiscens för att visa ett histogram som representerar den sammansatta kanalens luminiscens- eller intensitetsvärden.
 • Om bilden är RGB eller CMYK, väljer du Färger för att visa ett sammansatt histogram över de enskilda färgkanalerna i färg. Detta är standardvyn för RGB- och CMYK-bilder när du väljer Utvidgad vy eller vyn Alla kanaler för första gången.

  Om du väljer ett alternativ på menyn Kanal i vyn Alla kanaler påverkas bara det översta histogrammet i panelen.

Visa kanalhistogram i färg

 1. Gör något av följande i panelen Histogram:
  • I vyn Alla kanaler väljer du Visa kanaler i färg på menyn i panelen.

  • I Utvidgad vy eller i vyn Alla kanaler väljer du en enskild kanal på menyn Kanal och väljer sedan Visa kanaler i färg på menyn i panelen. Om du växlar till den komprimerade vyn visas kanalerna fortfarande i färg.

  • I Utvidgad vy eller i vyn Alla kanaler väljer du Färger på menyn Kanal om du vill visa ett sammansatt histogram över kanalerna i färg. Om du växlar till Komprimerad vy visas det sammansatta histogrammet fortfarande i färg.

Visa histogramstatistik

Som standard visas statistik i panelen Histogram i den utvidgade vyn och i vyn Alla kanaler.

 1. Välj Visa statistik på menyn i panelen Histogram.
 2. Gör något av följande:
  • När du vill visa information om ett visst pixelvärde placerar du pekaren i histogrammet.

  • Om du vill visa information om ett värdeintervall drar du i histogrammet för att markera intervallet.

  I panelen visas följande statistikinformation under histogrammet:

  Medel

  Representerar det genomsnittliga intensitetsvärdet.

  Stdav (standardavvikelse)

  Anger inom hur brett område som värdena varierar.

  Median

  Visar det mittersta värdet i intervallet av färgvärden.

  Pixlar

  Betecknar det totala antalet pixlar i bilden som används för att beräkna histogrammet.

  Nivå

  Visar intensitetsnivån för området nedanför pekaren.

  Antal

  Visar det totala antalet pixlar som motsvarar intensitetsnivån nedanför pekaren.

  Procent

  Visar det ackumulerade antalet pixlar på eller under nivån precis nedanför pekaren. Det här värdet presenteras som en procentsats av det totala antalet pixlar i bilden, från 0 % till vänster, upp till 100 %, längst till höger.

  Cache-nivå

  Visar den bild som för tillfället används för att skapa histogrammet. Om cachenivån är högre än 1 visas histogrammet snabbare. I det här exemplet sammanställs histogrammet från ett representativt pixelprov i bilden (baserat på förstoringen). Den ursprungliga bilden har cachenivå 1. Vid varje nivå högre än 1 resulterar medelvärdet av fyra intilliggande pixlar i ett enda pixelvärde. Varje nivå har alltså en fjärdedel av antalet pixlar jämfört med nivån under. När en snabb uppskattning måste utföras i Photoshop kan programmet använda någon av de övre nivåerna. Klicka på knappen Uppdatera ej cachelagrat om du vill rita om histogrammet och använda det verkliga bildlagret.

Visa histogrammet för ett dokument med flera lager

 1. Välj Utvidgad vy på menyn i panelen Histogram.
 2. Välj en inställning på menyn Källa. (Menyn Källa är inte tillgänglig för dokument med bara ett lager.)

  Hela bilden

  Visar ett histogram för hela bilden, med alla lager.

  Markerat lager

  Visar ett histogram för det lager som är markerat i panelen Lager.

  Sammansatt justering

  Visar ett histogram över ett justeringslager som har markerats i panelen Lager, inklusive samtliga lager som finns under justeringslagret.

Förhandsvisa histogramjusteringar

Du kan förhandsvisa färg- och/eller färgtonsjusteringars effekt på histogrammet.

 1. Markera alternativet Förhandsvisa i dialogrutorna för något av färg- och tonjusteringskommandona.

  Om du väljer Förhandsvisa visas justeringens effekt på histogrammet i panelen Histogram.

  Obs!

  Om du utför justeringar via panelen Justeringar visas ändringarnas effekt automatiskt i panelen Histogram.

  Photoshop: Förhandsvisning av justering av histogram
  Förhandsvisning av histogramjustering i panelen Histogram

  A. Original histogram B. Justerat histogram C. Skuggor D. Mellantoner E. Högdagrar 

Uppdatera visningen av histogrammet

En varningsikon för cachelagrade data  visas i panelen Histogram om ett histogram läses från ett cacheminne i stället för från dokumentets aktuella tillstånd. Histogram som baseras på den cachelagrade bilden visas snabbare och baseras på ett representativt urval av de pixlar som utgör bilden. Du kan ange högsta cachenivå (från 2 till 8) i inställningen Prestanda.

Obs!

Med en högre cachenivå går det snabbare att rita om stora filer med flera lager, men det krävs mer RAM-minne. Använd en lägre cachenivå om datorn har begränsat med RAM-minne eller om du mestadels hanterar mindre bilder.

 1. Gör något av följande om du vill uppdatera histogrammet så att det visar samtliga pixlar i den ursprungliga bilden i dess nuvarande tillstånd:
  • Dubbelklicka var som helst i histogrammet.

  • Klicka på varningsikonen för cachelagrade data .

  • Klicka på knappen Uppdatera ej cachelagrat .

  • Välj Uppdatera ej cachelagrat på menyn i panelen Histogram.

  Information om cachenivåer finns i avsnittet Översikt över panelen Histogram.

Visa färgvärden i en bild

I panelen Info kan du visa pixlars färgvärde när du gör färgkorrigeringar. I panelen Info visas två uppsättningar pixelfärgvärden under pekaren när du arbetar i panelen Egenskaper. Värdet i den vänstra kolumnen är ursprungsvärdet. Värdet i den högra kolumnen anger färgvärdet efter genomförd justering.

Photoshop: Färgvärden i en bild
Använda nivåer och panelen Info för att neutralisera en bilds toner

Med hjälp av pipetten kan du visa färgen på en viss plats. Du kan också använda upp till fyra färgprov  för att visa färginformation om en eller flera platser i bilden. Dessa färgprov sparas i bilden, så du kan använda dem för kontroll medan du arbetar, även om du stänger och öppnar bilden igen.

Photoshop: Färgprover och panelen Info
Färgprover och panelen Info

 1. Välj Fönster > Info om du vill öppna panelen Info.
 2. Markera (och håll sedan ned Skift och klicka på) verktyget Pipett () eller verktyget Färgprov () och välj en provstorlek i alternativfältet, om det behövs. Punktprov avläser värdet på en enstaka pixel, medan andra alternativ avläser medelvärdet i ett pixelområde.
 3. Om du har valt verktyget Färgprov () kan du placera upp till fyra färgprov på bilden. Klicka på det ställe som du vill ta provet på.

Visa färginformation medan du justerar färg

Du kan visa färginformationen för pixlar i bilden när du justerar färg i panelen Egenskaper.

 1. Lägg till en justering via panelen Justeringar.
 2. Gör justeringar i panelen Egenskaper. I panelen Info kan du kontrollera färgvärdet före och efter en justering, när du utför justeringar. För pekaren över bilden om du vill visa de färgvärden som används vid pekarens position.

  Obs!

  Om du använder ett kommando från menyn Bild > Justeringar aktiveras pipetten  när du för pekaren över bilden (och andra verktyg avaktiveras tillfälligt). Du kan fortfarande använda rullningslisterna och hand- och zoomverktygen med hjälp av kortkommandon.

 3. Om du har placerat färgprover på bilden visas färgvärdena under proverna i den nedre delen av panelen Info. Välj verktyget Färgprov och klicka i bilden för att lägga till nya färgprover. Du kan också välja pipetten och Skift-klicka i bilden.

Justera färgprover

När du har lagt till ett färgprov kan du flytta eller ta bort det, dölja det eller ändra färgprovsinformationen som visas i panelen Info.

Flytta eller ta bort ett färgprov

 1. Välj färgprovsverktyget .
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta ett färgprov drar du det till dess nya plats.

  • Om du vill ta bort ett färgprov drar du provet utanför dokumentfönstret. Du kan även hålla ned Alt så att pekaren ändras till en sax och sedan klicka på färgprovet.

  • Om du vill ta bort alla färgprov klickar du på Radera i alternativfältet.

  • Om du vill ta bort ett färgprov när en dialogruta för färgjusteringar är öppen håller du ned Alt+Skift och klickar sedan på färgprovet.

Dölja eller visa färgprov i en bild

 1. Välj Visa > Extras. En bock indikerar att färgprov visas.

Ändra färgprovsinformationen i panelen Info

 • Om du vill visa eller dölja färgprovsinformation i panelen Info väljer du Färgprover på menyn i panelen. En bock indikerar att information om färgprov visas.
 • Om du vill ändra färgrymden där färgprovsvärden visas, flyttar du pekaren till färgprovsikonen  i panelen Info. Därefter håller du ned musknappen och väljer en annan färgrymd på menyn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy