Justeringslager och fyllningslager

Med ett justeringslager kan du använda färg- och tonjusteringar på bilden utan att permanent ändra pixelvärden. I stället för att göra en nivå- eller kurvjustering direkt i bilden kan du t.ex. skapa ett justeringslager för nivåer eller kurvor. Färg- och tonjusteringarna sparas i justeringslagret och används i alla underliggande lager. Du kan korrigera flera lager med en enda justering i stället för att justera varje lager separat. Du kan när som helst ångra dina ändringar och återställa originalbilden igen.

Med fyllningslager kan du fylla ett lager med en enhetlig färg, en övertoning eller ett mönster. Till skillnad från justeringslager påverkar inte fyllningslager de underliggande lagren.

Det finns följande fördelar med justeringslager:

 • Icke-förstörande redigering. Du kan prova olika inställningar och ändra justeringslagret när du vill. Du kan också minska justeringens effekt genom att sänka justeringslagrets opacitet.

 • Selektiv redigering. Du kan måla på bildmasken i ett justeringslager om du vill använda en justering på en del av bilden. Senare kan du styra vilka delar av bilden som ska justeras genom att ändra lagermasken. Du kan variera justeringen genom att måla på masken med olika toner av grått.

 • Du kan använda samma justeringar på flera bilder. Kopiera och klistra in justeringslager i andra bilder om du vill använda samma färg- och tonjusteringar.

Justeringslager har till stor del samma egenskaper som andra lager. Du kan justera deras opacitet och blandningsläge och du kan gruppera dem om du vill använda justeringen på vissa lager. Dessutom kan du göra dem synliga respektive osynliga om du vill använda eller förhandsvisa effekten.

Photoshop: Justerings- och fyllningslager
Originalbild (vänster). Justeringslager som används endast på ladan och förhöjer detaljer på den (mitten). Justeringslager som används på hela bilden, gör den ljusare och pixelerar molnen (höger).

Obs!

Eftersom justeringslager innehåller justeringsdata och inte pixlar blir filerna betydligt mindre jämfört med vanliga pixellager. Om du arbetar med en väldigt stor fil kan det dock hända att du vill minska filens storlek genom att lägga samman justeringslagren till pixellager.

Skapa och begränsa justerings- och fyllningslager

Justerings- och fyllningslager har samma alternativ för opacitet och blandningslägen som bildlager. Du kan ordna om, ta bort, dölja och duplicera dem på samma sätt som med bildlager.

Photoshop; Justerings- och fyllningslager
Justerings- och fyllningslager

A. Justeringslager som enbart begränsas till loggat lager B. Lagerminiatyr C. Fyllningslager D. Lagermask 

Skapa ett justeringslager

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Nytt justeringslager  längst ned i panelen Lager och välj önskad typ av justeringslager.

  • Välj Lager > Nytt justeringslager och välj ett alternativ. Ange ett namn för lagret, ange lageralternativ och klicka på OK.

  Obs!

  Om du vill begränsa effekterna av ett justeringslager till specifika bildlager markerar du bildlagren, väljer Lager > Ny > Grupp från lager, och ändrar blandningsläget från Gå igenom till något annat. Placera sedan justeringslagret överst i lagergruppen.

Skapa ett fyllningslager

 1. Gör något av följande:
  • Välj Lager > Nytt fyllningslager och välj ett alternativ. Ange ett namn för lagret, ange lageralternativ och klicka på OK.

  • Klicka på knappen Nytt justeringslager  längst ned i panelen Lager och välj önskad typ av fyllningslager.

   Enfärgad

   Fyller justeringslagret med aktuell förgrundsfärg. Använd färgväljaren om du vill byta fyllningsfärg.

   Övertoning

   Du kan visa Övertoningsredigeraren genom att klicka på övertoningen eller klicka på den omvända pilen och välja en övertoning i snabbpanelen. Ange ytterligare alternativ vid behov.

   • Stil anger övertoningens form.
   • Vinkel anger den vinkel som ska användas för övertoningen.
   • Skala ändrar storleken på övertoningen.
   • Invertera byter riktning på övertoningen.
   • Gitter reducerar ränder genom att använda gitter på övertoningen.
   • Justera med lager använder markeringsramen för lagret för att beräkna övertoningsfyllningen. Du kan flytta övertoningens mittpunkt genom att dra i bildfönstret.

   Mönster

   Klicka på mönstret och välj ett mönster i snabbpanelen. Klicka på Skala och ange ett värde eller dra reglaget. Klicka på Fäst mot startpunkt om du vill att mönstrets startpunkt ska vara samma som dokumentets. Markera Länka med lager om du vill att mönstret ska flyttas tillsammans med lagret. När Länka med lager har valts kan du dra bilden för att placera mönstret medan dialogrutan Mönsterfyllning är öppen.

Begränsa justerings- och fyllningslager till specifika områden

Du kan begränsa justerings- och fyllningslager till specifika områden med hjälp av lagermasker. Som standard har justerings- och fyllningslager automatiskt lagermasker, vilket anges av maskikonen till höger om lagrets miniatyrbild. (Avmarkera Lägg till mask som standard på panelmenyn Justeringar om du vill skapa justeringslager utan lagermasker.)

Information om hur du kan ändra form på en mask i ett befintligt lager finns i Redigera en lagermask. Gör något av följande om du vill skapa ett nytt justerings- eller fyllningslager med en mask som har en viss form.

Skapa en mask för ett justerings- eller fyllningslager med hjälp av en markering eller bana

 1. Gå till panelen Lager och markera det lager på vilket du vill använda justerings- eller fyllningslagret.

 2. Skapa en bildpunktsmarkering i bilden, eller skapa och markera en sluten bana.

  En markering begränsar det nya justerings- eller fyllningslagret med en lagermask. En bana begränsar det nya justerings- eller fyllningslagret med en lagermask.

 3. Skapa ett justerings- eller fyllningslager.

Skapa en justeringslagermask med hjälp av ett färgintervall

Funktionen Färgområde är nyttig om du vill skapa ett markeringsområde utifrån färgprover i en bild, men ger dig även möjlighet att skapa en justeringslagermask. Mer information finns i Välja ett färgområde.

 1. Välj i panelen Lager det lager för vilket du vill använda justeringslagret.

 2. Lager > Nytt justeringslager och välj en justeringstyp.

 3. Klicka på Färgområde i avsnittet Masker i panelen Egenskaper.

 4. Välj Färgprover på menyn Markera i dialogrutan Färgområde.

 5. Välj Lokaliserade färgkluster för att skapa en mask som baseras på olika färgområden i bilden.

 6. Ange visningsalternativet Markering och ange Ingen för alternativet Förhandsvisa markering.

 7. Klicka på ett färgområde i bilden.

  Obs!

  Om du vill använda flera områden håller du ned Skift för att aktivera pluspipetten. Håll ned Alt om du vill aktivera minuspipetten.

  När du klickar på bildområden kan du förhandsvisa masken i dialogrutan Färgområde. Vita områden är omaskerade pixlar, svarta områden är maskerade och grå områden är delvis maskerade.

 8. Använd reglaget Överstrålning om du vill öka eller minska intervallet för provfärger som ingår i det maskerade området. Med reglaget Område anger du hur nära provpunkterna en färg måste vara för att inkluderas i masken. När du har justerat masken klickar du på OK för att stänga dialogrutan Färgområde.

 9. Ändra justeringen i panelen Egenskaper, om det behövs.

  Justeringen används bara för de omaskerade (eller delvis maskerade) områdena i bilden. Du kan klicka på Färgområde igen, om du vill ändra justeringslagermasken mer.

Redigera eller lägga samman justerings- och fyllningslager

Redigera justerings- och fyllningslager

Du kan redigera en inställning av ett justerings- eller fyllningslager Du kan även redigera masken i ett justerings- eller fyllningslager om du vill styra vilken effekt lagret har på bilden. Alla områden i ett justerings- eller fyllningslager är normalt ”avmaskerade” och därigenom synliga. (Se Lager och vektormasker.)

Ändra alternativ för justerings- och fyllningslager

 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på miniatyrbilden för justerings- eller fyllningslagret i panelen Lager.

  • Välj Lager > Lagerinnehåll.

 2. Utför ändringarna i panelen Egenskaper.

  Obs!

  Inverterade justeringslager saknar redigerbara inställningar.

Lägga samman justerings- eller fyllningslager

Det finns flera sätt att lägga samman ett justerings- eller fyllningslager: med lagret nedanför det, med lagren i dess eget grupperade lager, med andra markerade lager eller med alla andra synliga lager. Däremot kan du inte använda ett justerings- eller fyllningslager som mållager för en sammanslagning. När du lägger samman ett justerings- eller fyllningslager med lagret nedanför så rastreras justeringarna och tillämpas permanent på det sammanslagna lagret. Du kan även rastrera ett fyllningslager utan att lägga samman det. (Se Rastrera lager.)

Justerings- och fyllningslager vars masker enbart innehåller vita värden ökar inte filstorleken nämnvärt,. Dessa justeringslager behöver alltså inte läggas samman för att spara filutrymme.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy