Hämta bilder och texturer för filter

Vissa filter åstadkommer effekterna genom att öppna och använda andra bilder, t.ex. texturer och förskjutningskartor. Det här gäller till exempel filtren Conté Crayon, Förskjutning, Glas, Ljuseffekter, Pastellkrita, Textur, Undermålning och Egen. Alla filtren öppnar inte bilder eller texturer på samma sätt.

 1. Välj det filter som du vill använda på motsvarande undermeny.
 2. Välj Läs in struktur på snabbmenyn Struktur i filtrets dialogruta och leta reda på och öppna en strukturbild.

  Alla texturer måste vara i Photoshop-format. De flesta filter använder bara gråskaleinformationen i en färgfil.

Ange ytkontroller för textur och glas

För filtren Pastellkrita, Undermålning, Glas, Conté Crayon och Textur kan du välja olika texturalternativ. De här alternativen gör att bilderna ser ut som om de har målats på olika texturer, t.ex. en målarduk eller tegel, eller som om du ser dem genom glaskuber eller frostat glas.

 1. Välj Konstnärliga > Pastellkrita, Konstnärliga > Undermålning, Förvrängning > Glas, Skiss > Conté Crayon eller Textur > Textur på menyn Filter.
 2. För Textur väljer du en texturtyp eller Läs in textur om du vill ange en Photoshop-fil.
 3. Du kan förstora eller förminska texturmönstret genom att dra i skjutreglaget Skala.
 4. Om skjutreglaget Relief finns tillgängligt kan du använda det för att justera djupet på texturen.
 5. Du kan kasta om texturens skuggor och högdagrar genom att välja Invertera.
 6. Om alternativet Ljusriktning är tillgängligt kan du ange varifrån ljuset ska falla på texturen.

Definiera oförvrängda områden

Med filtren Förskjutning, Skeva och Våg på undermenyn Förvrängning och filtret Förflyttning på undermenyn Annan kan du behandla områden som inte definieras av filtret (oskyddade) på följande sätt:

Runt bildkant

Fyller det odefinierade området med innehåll från bildens motsatta kant.

Upprepa kantpixlar

Utökar pixlarnas färger längs bildens kant i den riktning som anges. Om kantpixlarna har olika färger kan det uppstå randiga störningar.

Ange till bakgrund (endast filtret Förflyttning)

Det markerade området fylls med den aktuella bakgrundsfärgen.

Använda filtret Damm och repor

 1. Välj Filter > Brus > Damm och repor.
 2. Om det behövs justerar du zoomningen för förhandsvisningen tills området som innehåller brus visas.
 3. Dra skjutreglaget Tröskelvärde åt vänster till 0, så att alla pixlar i markeringen eller bilden kan undersökas.

  Tröskelvärdet avgör hur avvikande pixlarna måste vara för att elimineras.

  Obs!

  Skjutreglaget Tröskelvärde ger bättre kontroll för värden mellan 0 och 128 (det vanligaste intervallet för bilder) än för värden mellan 128 och 255.

 4. Dra skjutreglaget Radie åt vänster eller höger, eller ange ett värde mellan 1 och 16 pixlar i textrutan. Radievärdet styr storleken på området som genomsöks efter avvikande pixlar.

  När du ökar radien blir bilden mer oskarp. Använd det lägsta värdet som tar bort avvikelserna.

 5. Öka tröskelvärdet gradvis genom att ange ett värde eller genom att dra skjutreglaget till det högsta möjliga värdet som tar bort avvikelserna.

Använda filtret Förskjutning

Filtret Förskjutning förskjuter en markering med hjälp av ett färgvärde i förskjutningskartan: 0 är den maximala negativa förskjutningen, 255 den maximala positiva förskjutningen och gråvärdet 128 ger ingen förskjutning. Om en karta innehåller en kanal förskjuts bilden längs en diagonal som definieras av den vågräta och lodräta skalan. Om kartan innehåller flera kanaler styr den första kanalen den vågräta förskjutningen och den andra kanalen den lodräta förskjutningen.

Filtret skapar förskjutningskartor med hjälp av en lagerutjämnad fil som har sparats i Adobe Photoshop-format. (Det saknas stöd för bilder i bitmappläge)

 1. Välj Filter > Förvrängning > Förskjutning.
 2. Ange skalan för förskjutningens omfattning.

  Om den vågräta och lodräta skalan är 100 % är den största förskjutningen 128 pixlar (eftersom mellangrått inte ger någon förskjutning).

 3. Om förskjutningskartan inte har samma storlek som markeringen måste du välja hur kartan ska passas in på bilden. Välj Töj för att passa om du vill ändra storlek på kartan eller Sida vid sida om du vill fylla markeringen genom att upprepa kartan i ett mönster.
 4. Bestäm hur de oförvrängda områdena av bilden ska behandlas genom att välja Runt bildkant eller Upprepa kantpixlar.
 5. Klicka på OK.
 6. Markera och öppna förskjutningskartan. Förvrängningen tillämpas på bilden.

Använda filtret Färgraster

 1. Välj Filter > Förvandla pixlar > Färgraster.
 2. Ange ett värde mellan 4 och 127 pixlar för maxradien för en rasterpunkt.
 3. Ange ett värde för rastervinkeln (punktens vinkel mot vågrätt) för en eller flera kanaler:
  • Använd endast kanal 1 för gråskalebilder.

  • För RGB-bilder använder du kanalerna 1, 2 och 3, vilket motsvarar kanalerna rött, grönt och blått.

  • För CMYK-bilder använder du alla fyra kanaler vilket motsvarar kanalerna cyan, magenta, gult och svart.

  • Klicka på Standard om du vill återställa alla rastervinklar till de förinställda värdena.

 4. Klicka på OK.

Använda filtret Djup

 1. Välj Filter > Stilisera > Djup.
 2. Välj en 3D-typ:
  • Glasplattor skapar objekt med fyrkantig framsida och fyra sidoytor. Om du vill fylla varje glasplattas framsida med plattans genomsnittsfärg markerar du Täckande framsidor. Om du vill fylla framsidan med bilden avmarkerar du Täckande framsidor.

  • Pyramider skapar objekt med fyra trekantiga sidor som möts i en punkt.

 3. Ange ett värde mellan 2 och 255 pixlar för längden på sidorna på objektets bas i textrutan Storlek.
 4. Ange hur långt det högsta objektet verkar skjuta ut ur skärmen genom att ange ett värde mellan 1 och 255 i textrutan Bitar.
 5. Välj ett djupalternativ:
  • Slumpmässigt om du vill ge varje platta eller pyramid ett slumpmässigt djup.

  • Nivåbaserat om du vill låta varje objekts djup motsvara dess intensitet, dvs. ljusa objekt skjuter ut mer än mörka.

 6. Markera Maskera ofullständiga block om du vill dölja alla objekt som sträcker sig utanför markeringen.

Använda filtret Hitta konturer i nivå

 1. Välj Filter > Stilisera > Hitta konturer i nivå.
 2. Ange hur områden i markeringen ska kontureras genom att välja ett alternativ för Kant: Nedre konturerar områden där pixlarnas färgvärden ligger nedanför den angivna nivån, medan Övre konturerar områden där färgvärdena ligger över den angivna nivån.
 3. Ange ett tröskelvärde (under Nivå) mellan 0 och 255 för hur färgvärden (tonnivåer) ska beräknas. Experimentera med olika värden tills du hittar de värden som ger bäst detaljskärpa i bilden.

  Med hjälp av panelen Info i gråskaleläget kan du identifiera ett färgvärde som du vill hitta konturer för. Därefter anger du värdet i textrutan Nivå.

Skapa ett eget filter

 1. Välj Filter > Annat > Egen. Dialogrutan Egen öppnas med ett rutnät med textrutor där du kan ange siffervärden.
 2. Markera textrutan i mitten, som motsvarar den pixel som du beräknar. Ange det värde som du vill multiplicera pixelns intensitetsvärde med (från -999 till +999).
 3. Markera en textruta som motsvarar en närliggande pixel. Ange värdet som du vill multiplicera den här pixeln med.

  Om du t.ex. vill multiplicera intensitetsvärdet för pixeln omedelbart till höger om den aktuella pixeln med 2 anger du 2 i textrutan omedelbart till höger om textrutan i mitten.

 4. Upprepa steg 2 och 3 för alla pixlar som du vill inkludera i åtgärden. Du behöver inte ange värden i alla textrutor.
 5. I Skala anger du värdet som du vill dividera summan av pixlarnas intensitetsvärden med.
 6. I Förflyttning anger du värdet som ska adderas till resultatet av skalberäkningen.
 7. Klicka på OK. Det egna filtret används på alla pixlar i bilden, en pixel i taget.

  Använd knapparna Spara och Läs in om du vill spara egna filter och använda dem igen.