Masker och alfakanaler

När du markerar en del av en bild blir det omarkerade området maskerat, eller skyddat mot redigering. När du skapar en mask kan du isolera och skydda områden i en bild medan du gör färgändringar och använder filter eller andra effekter i resten av bilden. Du kan också använda masker vid avancerad bildredigering som t.ex. att stegvis lägga på färg- eller filtereffekter på en bild.

Photoshop: Exempel på masker
Exempel på masker

A. Ogenomskinlig mask som används för att skydda bakgrunden och redigera fjärilen B. Ogenomskinlig mask som används för att skydda fjärilen och färglägga bakgrunden C. Halvgenomskinlig mask som används för att färglägga bakgrunden och delar av fjärilen 

Masker sparas i alfakanaler. Masker och kanaler är gråskalebilder, så du kan redigera dem som vilken annan bild som helst med hjälp av målningsverktyg, redigeringsverktyg och filter. Områden som målas svarta på en mask är skyddade, och områden som målas vita är redigerbara.

Använd läget Snabbmask om du vill konvertera en markering till en tillfällig mask för enklare redigering. Snabbmask visas som en färgad övertäckning med justerbar opacitet. Du kan redigera Snabbmask med något målarverktyg eller ändra det med ett filter. När du avslutar läget Snabbmask konverteras masken tillbaka till en markering på bilden.

Om du vill spara en markering mer permanent kan du spara den som en alfakanal. Alfakanalen lagrar markeringen som en redigerbar gråskalemask på panelen Kanaler. När du sparar markeringen som en alfakanal kan du läsa in den igen när som helst, eller till och med läsa in den till en annan bild.

Photoshop: Panelen Kanaler
Markering som har sparats som en alfakanal på panelen Kanaler

Obs!

Du kan maskera eller dölja delar av ett lager med en lagermask.

Skapa och redigera alfakanalmasker

Du kan skapa en ny alfakanal och sedan använda målarverktyg, redigeringsverktyg och filter för att skapa en mask från alfakanalen. Du kan också att spara en befintlig markering i en Photoshop-bild som en alfakanal som visas på panelen Kanaler. Se Spara och läsa in markeringar.

Skapa en alfakanalsmask med aktuella alternativ

 1. Klicka på knappen Ny kanal  längst ned på panelen Kanaler.
 2. Måla på den nya kanalen om du vill maskera ut bildområden.

  Obs!

  Markera områden i bilden innan du skapar kanalen för masken. Måla sedan på kanalen om du vill förfina masken.

Skapa en alfakanalsmask och ställa in alternativ

 1. Håll ned Alt och klicka på knappen Ny kanal längst ned på panelen Kanaler eller välj Ny kanal på menyn på panelen Kanaler.
 2. Ange alternativ i dialogrutan Ny kanal.
 3. Måla på den nya kanalen om du vill maskera ut bildområden.

Redigera kanalalternativ

Om du vill ändra alternativ för en befintlig kanal dubbelklickar du på miniatyrbilden av kanalen i panelen Kanaler eller väljer Kanalalternativ på menyn i panelen Kanaler.

Tillgängliga alternativ i dialogrutorna Ny kanal och Kanalalternativ:

Maskerade områden

Anger maskerade områden som svarta (ogenomskinliga) och markerade områden som vita (genomskinliga). Om du målar med svart blir det maskerade området större och om du målar med vitt blir det markerade området större. När det här alternativet är markerat blir knappen Snabbmask i verktygslådan en vit cirkel mot grå bakgrund .

Markerade områden

Anger maskerade områden som vita (genomskinliga) och markerade områden som svarta (ogenomskinliga). Om du målar med vitt blir det maskerade området större och om du målar med svart blir det markerade området större. När det här alternativet är markerat blir knappen Snabbmask i verktygslådan en grå cirkel mot en vit bakgrund .

Dekorfärg

Konverterar en alfakanal till en dekorfärgskanal. Endast tillgängligt för befintliga kanaler.

Färg

Anger maskens färg och opacitet. Klicka på färgfältet om du vill ändra färgen. Färg- och opacitetsinställningarna påverkar bara maskens utseende och har ingen effekt på underliggande områden. Masken kan bli mer synlig mot färgerna i bilden om du ändrar de här inställningarna.

Måla på en kanal om du vill maskera bildområden

När den nya kanalen visas längst ned på panelen Kanaler är det den enda kanalen som syns i bildfönstret. Klicka på ögonikonen  om du vill att den sammansatta färgkanalen (RGB, CMYK) ska återge bilden med ett färgöverlägg som visar masken.

 1. Välj ett målar- eller redigeringsverktyg och gör något av följande om du vill lägga till i eller subtrahera från masken som har skapats med alfakanalen:
  • Om du vill ta bort områden i den nya kanalen målar du med vitt.

  • Om du vill lägga till områden i den nya kanalen målar du med svart.

  • Om du vill lägga till eller ta bort områden genom att använda opaciteter som är mindre än 100 procent, anger du opaciteten i målar- eller redigeringsverktygets alternativfält och målar sedan med vitt eller svart. Du kan också måla med en färg om du vill ha lägre opacitet.

Spara och läsa in markeringar

Du kan spara vilken markering som helst som en mask i en ny eller en befintlig alfakanal och senare läsa in markeringen igen från masken.

Du kan använda en markering som en lagermask genom att läsa in markeringen så att den blir aktiv, och sedan lägga till en ny lagermask.

Spara en markering till en ny kanal

 1. Markera det område eller de områden som ska isoleras i bilden.
 2. Klicka på knappen Spara markering  längst ned på panelen Kanaler. En ny kanal visas som har fått namn efter den ordning som den skapats i.

Spara en markering i en ny eller befintlig kanal

 1. Använd ett markeringsverktyg och markera de områden i bilden som du vill isolera.
 2. Välj Markera > Spara markering.
 3. Ange följande i dialogrutan Spara markering och klicka på OK:

  Dokument

  Väljer en målbild för markeringen. Som standard placeras markeringen i en kanal i den aktiva bilden. Du kan välja att spara markeringen i en kanal i en annan öppen bild med samma pixeldimensioner eller i en ny bild.

  Kanal

  Väljer en målbild för markeringen. Som standard sparas markeringen i en ny kanal. Du kan välja att spara markeringen i en befintlig kanal i den markerade bilden eller i en lagermask om bilden innehåller lager.

 4. Om du sparar markeringen som en ny kanal skriver du namnet på kanalen i textrutan Namn.
 5. Om du sparar markeringen i en befintlig kanal måste du välja hur markeringarna ska kombineras:

  Ersätt kanal

  Ersätter den aktuella markeringen i kanalen.

  Lägg till i kanal

  Lägger till markeringen i det aktuella kanalinnehållet.

  Subtrahera från kanal

  Tar bort markeringen från kanalinnehållet.

  Överlappa med kanal

  Behåller områden i den nya markeringen som överlappar kanalinnehållet.

  Du kan markera kanalen på panelen Kanaler om du vill visa den sparade markeringen i gråskala.

Läsa in en sparad markering från panelen Kanaler

Du kan återanvända en markering som har sparats tidigare genom att läsa in den i bilden. Du kan också läsa in markeringen i en bild när du har gjort klar en alfakanal.

 1. Gör något av följande på panelen Kanaler:
  • Markera alfakanalen, klicka på knappen Läs in markering  längst ned på panelen och klicka på den sammansatta färgkanalen i panelens övre del.

  • Dra kanalen med den markering som du vill läsa in till knappen Läs in markering.

  • Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (macOS) på kanalen som innehåller den markering som du vill läsa in.

  • Om du vill lägga till masken i en befintlig markering håller du ned Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (macOS) och klickar på kanalen.

  • Om du vill subtrahera masken från en befintlig markering håller du ned Ctrl+Alt och klickar på kanalen.

  • Om du vill läsa in överlappningen av den sparade och den befintliga markeringen håller du ned Ctrl+Alt+Skift och klickar på kanalen.

  Obs!

  Du kan dra en markering från en öppen Photoshop-bild till en annan.

Läsa in en sparad markering

Obs!

Om du läser in en sparad markering från en annan bild ser du till att den är öppen. Se också till att målbilden är aktiv.

 1. Välj Markera > Läs in markering.
 2. Ange källalternativ i dialogrutan Läs in markering:

  Dokument

  Väljer källan som ska läsas in.

  Kanal

  Väljer kanalen med den markering som du vill läsa in.

  Invertera

  Markerar de områden som inte är markerade.

 3. Välj ett åtgärdsalternativ och ange hur markeringarna ska kombineras om bilden redan har en markering:

  Ny markering

  Lägger till den inlästa markeringen.

  Lägg till i markering

  Lägger till den inlästa markeringen i alla befintliga markeringar i bilden.

  Subtrahera från markering

  Subtraherar den inlästa markeringen från befintliga markeringar i bilden.

  Överlappa med markering

  Sparar en markering från ett område som överlappas av den inlästa markeringen och befintliga markeringar i bilden.

  Obs!

  Du kan dra en markering från en öppen Photoshop-bild till en annan.