Förbättra skugg- och högdagerdetaljer

Förbättra skugg- och högdagerdetaljer

Kommandot Skugga/Högdager är en metod för att korrigera bilder där föremålet har blivit en siluett på grund av stark bakgrundsbelysning eller där du vill korrigera föremål som har blivit lite för ljusa på grund av att de befann sig alltför nära kamerans blixt. Den här justeringen kan också användas när du vill göra skuggområden ljusare i bilder som annars är välbelysta. Kommandot Skugga/Högdager gör inte bara att bilden blir ljusare eller mörkare, det gör den ljusare eller mörkare med utgångspunkt i de omgivande pixlarna (den närmaste omgivningen) i skuggorna eller högdagrarna. Av den anledningen finns det olika kontroller för skugga och högdagrar. Standardvärdena är inställda för att korrigera bilder med problem med belysning bakifrån.

Kommandot Skugga/Högdager har även ett reglage för mellantoner samt alternativ för bortfall av svart och vitt, så att du kan justera bildens övergripande kontrast. Det finns också ett färgkorrigeringsreglage för justering av mättnad.

Obs!

Kom ihåg att kommandot Skugga/Högdager utför justeringarna direkt på bilden och att bildinformation försvinner när du använder den här metoden. För icke-förstörande redigering rekommenderar vi att du använder justeringslager eller Camera Raw. Se Justerings- och fyllningslager och Introduktion till Camera Raw.

Photoshop: Korrigering med Skugga/Högdager
Ursprunglig bild, efter korrigering med Skugga/Högdager

Justera skuggor och högdagrar i en bild

 1. Välj Bild > Justeringar > Skugga/Högdager.

  Se till att alternativet Förhandsvisa är markerat i dialogrutan om du vill att bilden ska uppdateras efter hand som du gör dina justeringar.

 2. Justera belysningen genom att flytta mängdreglaget eller genom att ange ett värde i procentrutan för Skuggor eller Högdagrar. Högre värden ger antingen mer belysning i skuggorna eller att högdagrar blir mörkare. Du kan justera både skuggor och högdagrar i en bild.
 3. Välj Visa fler alternativ om du vill ha mer kontroll över ändringarna.
  Obs!

  Du kan öka skuggdetaljerna i en för övrigt välexponerad bild genom att ange ett värde mellan 0 och 25 % för skuggmängd och skuggtonbredd.

 4. (Valfritt) Klicka på knappen Spara som standard om du vill göra de aktuella inställningarna till standardinställningar för kommandot Skuggor/Högdagrar. Om du vill återställa de ursprungliga standardinställningarna håller du ned Skift och klickar på knappen Spara som standard.
  Obs!

  Du kan återanvända inställningarna för skuggor och högdagrar genom att klicka på knappen Spara och spara de aktuella inställningarna i en fil och senare använda knappen Läs in för att åter läsa in dessa inställningar. Mer information om hur du sparar och läser in inställningar finns i Spara justeringsinställningar.

 5. Klicka på OK.

Kommandoalternativ för Skugga/Högdager

Mängd

Styr (individuellt för högdager- och skuggvärdena i bilden) korrigeringens omfattning.

Obs!

Extrema värden för Mängd kan resultera i en korsning, där vad som ursprungligen var en högdager blir mörkare än vad som ursprungligen var en skugga. Detta kan göra att den justerade bilden ser onaturlig ut.

Tonbredd

Kontrollerar tonomfånget i de skuggor eller högdagrar som ändras. Lägre värden begränsar justeringarna till enbart de mörka områdena vid skuggkorrigering och enbart till de ljusa områdena vid högdagerkorrigering. Med högre värden ökas det tonomfång som justeras mot mellantonerna. Exempel: Vid 100 % påverkar reglaget för skuggans tonbredd i huvudsak skuggorna, mellantonerna påverkas delvis medan de ljusaste högdagrarna inte påverkas alls. Tonbredden varierar från bild till bild. Ett för högt värde kan orsaka glorior kring väldigt mörka eller väldigt ljusa kanter. Standardinställningarna försöker reducera dessa artefakter. Glorior kan även uppträda när värdena för skugg- eller högdagermängd är för höga.

Obs!

Tonbredden är som standard 50 %. Om du försöker att göra ett mörkt föremål ljusare men mellantonerna eller de ljusare områdena förändras för mycket, kan du försöka att dra ned skuggans tonbredd mot noll, så att bara de mörkaste områdena blir ljusare. Om du emellertid vill göra både mellantoner och skuggor ljusare ökar du skuggans tonbredd mot 100 %

Radie

Styr storleken på den närmaste omgivningen för varje pixel. Omgivande pixlar används för att avgöra om en pixel finns i skugga eller högdager. Om du flyttar reglaget till vänster anger du ett mindre område, och om du flyttar det åt höger anger du ett större område. Det optimala värdet för den närmaste omgivningen beror på bildens egenskaper. Det är bäst att experimentera med justeringen. Om radien är för stor tenderar justeringen att göra hela bilden ljusare (eller mörkare) i stället för att bara göra föremålet ljusare. Det är bäst att ange radien så att den är ungefär lika stor som föremålen ifråga i bilden. Du kan experimentera med olika radieinställningar för att få fram den bästa balansen mellan föremålskontrast och differentierad förljusning (eller förmörkande) av föremålet i förhållande till bakgrunden.

Intensitet

Justerar ljusstyrkan i en gråskalebild. Den här justeringen är endast tillgänglig för gråskalebilder. Om du flyttar reglaget Intensitet åt vänster gör du en gråskalebild mörkare, medan den blir ljusare om du flyttar reglaget åt höger.

Mellantonskontrast

Justerar kontrasten i mellantonerna. Flytta reglaget till vänster om du vill minska kontrasten och till höger om du vill öka den. Du kan även skriva värden direkt i rutan Mellantonskontrast. Ett negativt värde minskar kontrasten, medan ett positivt värde ökar kontrasten. Om du ökar mellantonskontrasten får du en större kontrast i mellantonerna medan skuggorna blir mörkare och högdagrarna ljusare.

Urklippning av svart och urklippning av vitt

Anger hur mycket av skuggorna och högdagrarna som kommer att klippas ur till bildens nya extrema skugg- (nivå 0) och högdagerfärger (nivå 255). Högre värden ger en bild med större kontrast. Se till att inte värdena är för höga eftersom detaljerna i skuggor och högdagrar då minskar (intensitetsvärdena faller bort och återges som rent svart eller rent vitt).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto