Genom att hantera lager och grupper kan du hålla ordning på dina projekt. Du kan ändra namn på lager, färgkoda för att lättare hitta liknande lager samt ta bort och exportera lager.

Ändra namn på ett lager eller en lagergrupp

När du lägger till lager eller lagergrupper i en bild är det praktiskt att ge dem namn som avspeglar innehållet. Beskrivande namn gör det enklare att identifiera lager i panelen Lager.

 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på namnet på lagret eller lagergruppen i panelen Lager och ange ett nytt namn. Tryck på Enter.
  • Markera lagret/lagergruppen och gör sedan följande:
   • Välj Lager > Ändra namn på lager eller Lager > Ändra namn på grupp.
   • Ange ett nytt namn på lagret/lagergruppen i panelen Lager.
   • Tryck på Enter.

Tilldela en färg till ett lager eller en grupp

Genom att färgkoda lager och grupper kan du enkelt identifiera relaterade lager på panelen Lager. Om du vill göra det högerklickar du helt enkelt på lagret eller gruppen och väljer en färg.

Rastrera lager

Du kan inte använda målarverktyg eller filter på lager som innehåller vektorinformation (till exempel textlager, formlager, vektormasker och smarta objekt) eller genererad information (till exempel fyllningslager). Du kan dock rastrera dessa lager och därigenom konvertera innehållet till en ren rasterbild.

 1. Välj de lager du vill rastrera, välj Lager > Rastrera och välj sedan ett alternativ på undermenyn:

  Text

  Rastrerar texten i ett textlager. Eventuella andra vektordata på lagret rastreras inte.

  Form

  Rastrerar ett formlager.

  Fyllningsinnehåll

  Rastrerar fyllningen i ett formlager och lämnar vektormasken orörd.

  Vektormask

  Rastrerar vektormasken i ett lager och förvandlar den till en lagermask.

  Smart objekt

  Konverterar ett smart objekt till ett rasterlager.

  Videofilmer

  Rastrerar den aktuella videobildrutan till ett bildlager.

  3D (bara Extended)

  Den aktuella 3D-datavyn rastreras till ett platt rasterlager.

  Lager

  Rastrerar alla vektordata i markerade lager.

  Alla lager

  Rastrerar alla lager som innehåller vektordata eller genererade data.

  Obs!

  Om du vill rastrera länkade lager väljer du Lager > Markera länkade lager och rastrerar sedan de markerade lagren.

Ta bort ett lager eller en grupp

När du tar bort lager som du inte längre behöver minskar bildfilens storlek.

Obs!

Välj Arkiv > Skript > Ta bort alla tomma lager.

 1. Markera ett eller flera lager eller grupper på panelen Lager.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Ta bort om du vill ta bort efter en bekräftelse. Du kan också välja Lager > Ta bort > Lager, eller Ta bort lager eller Ta bort grupp på menyn på panelen Lager.
  • Om du vill ta bort lagret eller gruppen utan att bekräfta drar du lagret eller gruppen till ikonen Ta bort , håller ned Alt och klickar på ikonen Ta bort, eller trycker på Delete.
  • Välj Lager > Ta bort > Dolda lager om du vill ta bort dolda lager.

  Obs!

  Om du vill ta bort länkade lager markerar du ett länkat lager, väljer Lager > Markera länkade lager och tar sedan bort lagren.

Exportera lager

Du kan exportera alla lager eller synliga lager till separata filer.

 1. Välj Arkiv > Skript > Exportera lager som filer.

Lägga samman lager

När du är klar med innehållet för lagren kan du lägga samman dem och på så sätt minska bildfilens storlek. När du lägger samman lager ersätter informationen i de högsta lagren den information den överlappar i lägre lager. Skärningsområdet mellan alla genomskinliga områden i de sammanslagna lagren förblir genomskinligt.

Obs!

Du kan inte använda ett justerings- eller fyllningslager som mållager för en sammanslagning.

Förutom att lägga samman lager kan du klona lager. Kloning ger dig möjlighet att slå samman innehållet i flera lager till ett mållager och samtidigt låta de andra lagren vara oförändrade.

Obs!

När du sparar ett dokument som lagts samman kan du inte återgå till det ursprungliga dokumentet. Lagren har lagts samman permanent.

Lägga samman två lager eller grupper

 1. Kontrollera att de båda lagren eller grupperna som du vill lägga samman är synliga.
 2. Markera de lager eller grupper som ska läggas samman.
 3. Välj Lager > Lägg samman lager.

Obs!

Du kan lägga samman två intilliggande lager eller grupper genom att markera det översta objektet och sedan välja Lager > Lägg samman lager. Du kan lägga samman länkade lager genom att välja Lager > Markera länkade lager och sedan lägga samman de markerade lagren. Du kan lägga samman två 3D-lager genom att välja Lager > Lägg samman lager. De båda lagren får samma motiv och det översta lagret tilldelas det understa lagrets 3D-egenskaper (kameravyerna måste vara lika om det ska fungera).

Lägg samman lager i en urklippsmask

 1. Dölj alla lager som du inte vill lägga samman.
 2. Markera urklippsmaskens baslager. Baslagret måste vara ett rasterlager.
 3. Välj Lägg samman urklippsmask på menyn Lager eller på panelmenyn Lager.

Mer information om urklippsmasker hittar du i Maskera lager med urklippsmasker.

Lägga samman alla synliga lager och grupper i en bild

 1. Välj Lägg samman synliga från panelen Lager eller panelmenyn Lager. Alla lager som visas med en ögonikon är sammanslagna.

  Obs!

  Du måste markera ett synligt lager för att aktivera kommandot Lägg samman synliga.

Klona flera lager eller länkade lager

När du klonar flera markerade lager eller länkade lager skapas ett nytt lager med det sammanlagda innehållet.

 1. Markera flera lager.
 2. Tryck på Ctrl+Alt+E (Windows) eller Kommando+Alt+E (Mac OS).

Så här stämplar du alla synliga lager:

 1. Aktivera visibilitet för de lager som du vill lägga samman.
 2. Tryck på Skift+Ctrl+Alt+E (Windows) eller Skift+Kommando+Alt+E (Mac OS).

  Ett nytt lager skapas med det sammanlagda innehållet.

Tillämpa alla lager

Sammanslagning innebär att alla synliga lager läggs samman i bakgrunden och dolda lager tas bort, vilket minskar filstorleken. Om några genomskinliga områden finns kvar fylls de med vitt. När du sparar ett dokument med sammanlagda lager kan du inte återgå till det ursprungliga dokumentet. Lagren har lagts samman permanent.

Obs!

När du konverterar en bild mellan vissa färglägen slås filen samman. Spara en kopia av filen med alla lager intakta om du vill kunna redigera originalbilden efter konverteringen.

 1. Kontrollera att alla lager som du vill ha kvar är synliga.
 2. Välj Lager > Gör till ett lager eller välj Gör till ett lager från panelmenyn Lager.