Justera beskärning, rotation och storlek på arbetsyta

I det här dokumentet beskrivs olika metoder som du kan använda till att justera beskärning, rotation och storlek på arbetsyta för ett foto.

Video | Beskära och räta upp foton

Bryan O'Neil Hughes, Photoshop Principal Product Manager, förklarar hur du beskär och rätar upp foton i Photoshop.

Beskära en bild med kommandot Beskär

 1. Med hjälp av ett markeringsverktyg markerar du den del av bilden som du vill ändra.
 2. Välj Bild > Beskär.

Beskära en bild med kommandot Rensa

Med kommandot Rensa kan du beskära en bild genom att ta bort oönskade bilddata på andra sätt än med kommandot Beskär. Du kan beskära en bild genom att rensa omgivande genomskinliga pixlar, eller bakgrundspixlar av en färg som du anger.

 1. Välj Bild > Rensa.
 2. Välj ett alternativ i dialogrutan Rensa:
  • Genomskinliga pixlar om du vill rensa bort genomskinlighet längs bildkanter och bara lämna en liten bild som innehåller pixlar som inte är genomskinliga.
  • Pixelfärgen längst upp till vänster om du vill ta bort ett område från bilden som har den översta vänstra pixelns färg.
  • Pixelfärgen längst ned till höger om du vill ta bort ett område från bilden som har den nedre högra pixelns färg.
 3. Markera ett eller flera bildområden som ska rensas: överkant, nederkant, vänster eller höger.

Beskära och räta upp inlästa foton

Du kan placera flera bilder på din skanner och skanna dem på en gång, vilket ger en enkel bildfil. Kommandot Beskär och räta upp foton är en automatisk funktion som ger separata bildfiler från en inskanning av flera bilder.

För att resultatet ska bli så bra som möjligt bör det vara cirka 3 mm mellan bilderna vid inläsningen, och bakgrunden (vanligen skannerplattan) bör vara enfärgad med så lite störningar som möjligt. Kommandot Beskär och räta upp foton fungerar bäst på bilder med tydliga konturer. Om det inte går att bearbeta bildfilen med kommandot Beskär och räta upp foton använder du beskärningsverktyget i stället.

 1. Öppna den inlästa filen som innehåller bilderna som du vill separera.
 2. Markera det lager som innehåller bilderna.
 3. (Valfritt) Gör en markering runt de bilder som du vill behandla.
 4. Välj Arkiv > Automatisera > Beskär och räta upp foton. De inlästa bilderna bearbetas, och därefter öppnas varje bild i ett eget fönster.
  Obs!

  Om någon av bilderna blir felaktigt uppdelad när du använder kommandot Beskär och räta upp foton kan du skapa en markeringsgräns runt bilden och en del av bakgrunden och sedan hålla ned Alt när du väljer kommandot. Ändringstangenten anger bara att en bild ska separeras från bakgrunden.

Räta upp en bild

Med hjälp av linjalen kan du räta upp bilder så att de ligger rakt vågrätt eller lodrätt eller parallellt med valfri linje

 1. Välj linjalen . (Eventuellt måste du klicka och hålla musknappen intryckt på pipetten för att kunna hitta linjalen.)

 2. Dra en linje som du vill räta upp bilden mot.

 3. Klicka på Räta upp i alternativfältet.

  Photoshop rätar upp bilden och beskär den automatiskt. Visa bildområden som sträcker sig bortom de nya dokumentgränserna genom att välja Redigera > Ångra.

  Obs!

  Undvik automatisk beskärning genom att hålla ned Alt när du klickar på Räta upp.

Rotera eller vänd en hel bild

Obs!

Bildrotation innebär förstörande redigering och ändrar filinformationen. Om du vill rotera bilden icke-förstörande för visning ska du använda roteringsverktyget.

Med kommandona Bildrotation kan du rotera eller vända hela bilder. Kommandona fungerar inte på enskilda lager eller delar av lager, banor eller markeringsgränser. Om du vill rotera en markering eller ett lager använder du kommandona Omforma eller Omforma fritt.

Rotera bilder

A. Vänd vågrätt B. Ursprunglig bild C. Vänd lodrätt D. Rotera 90° motsols E. Rotera 180° F. Rotera 90° medsols 

 1. Välj Bild > Bildrotation och använd något av följande kommandon på undermenyn:

  180°

  Roterar bilden ett halvt varv.

  90° medsols

  Roterar bilden ett kvarts varv medsols.

  90° motsols

  Roterar bilden ett kvarts varv motsols.

  Fritt val

  Roterar bilden med vinkeln som du anger. Om du väljer det här alternativet anger du en vinkel mellan -359,99 och 359,99 i vinkeltextrutan. (Du kan välja CW eller CCW om du vill rotera bilden medsols eller motsols.) Klicka sedan på OK.

  Vänd arbetsytan vågrätt eller lodrätt

  Vänder bilden längs motsvarande axel.

Ändra storlek på arbetsytan

Arbetsytans storlek är hela det redigerbara området i en bild. Med kommandot Storlek på arbetsyta kan du öka eller minska arbetsytan för en bild. Om du ökar arbetsytans storlek får du utrymme runt en befintlig bild. Om du minskar en bilds arbetsytestorlek beskär du bilden. Om du ökar arbetsytestorleken för en bild med en genomskinlig bakgrund är arbetsytan som läggs till genomskinlig. Om bilden inte har en genomskinlig bakgrund finns det flera alternativ för att bestämma storleken på den arbetsyta som läggs till.

 1. Välj Bild > Storlek på arbetsyta.
 2. Gör något av följande:
  • Ange måtten för arbetsytan i rutorna Bredd och Höjd. Välj den måttenhet som du vill använda på menyerna vid rutorna Bredd och Höjd.
  • Välj Relativ och ange den mängd du vill lägga till eller dra från bildens aktuella arbetsytestorlek. Ange ett positivt tal om du vill göra arbetsytan större, och ett negativt tal om du vill göra den mindre.
 3. Vid Placering klickar du på en ruta för att ange var den befintliga bilden ska placeras på den nya arbetsytan.
 4. Välj ett alternativ på menyn Tilläggsfärg för arbetsytan:
  • Förgrund om du vill fylla den nya arbetsytan med den aktuella förgrundsfärgen automatiskt
  • Bakgrund om du vill fylla den nya arbetsytan med den aktuella bakgrundsfärgen automatiskt
  • Vitt, Svart eller Grått om du vill fylla den nya arbetsytan med den färgen
  • Annan om du vill välja en ny färg för arbetsytan med hjälp av färgväljaren
  Obs!

  Du kan också klicka på den vita fyrkanten till höger om menyn Tilläggsfärg för arbetsytan för att öppna färgväljaren.

  Menyn Tilläggsfärg för arbetsytan är inte tillgänglig om bilden inte innehåller något bakgrundslager.

 5. Klicka på OK.
  Ursprunglig arbetsyta och arbetsyta som har lagts till på bildens högra sida med förgrundsfärgen

Skapa en bildruta genom att öka arbetsytestorleken

Skapa en ram för ett foto genom att öka arbetsytans storlek och fylla den med en färg.

Du kan också skapa en fotoram med hjälp av en av de förinspelade åtgärderna. Det är bäst att göra det här i en kopia av fotot.

 1. Öppna panelen Funktionsmakron. Välj Fönster > Funktionsmakron.
 2. Välj Bildrutor på menyn i panelen Funktionsmakron.
 3. Välj ett bildrutealternativ i listan.
 4. Klicka på knappen Spela upp markering.

  Funktionsmakrot spelas upp och en ram skapas runt bilden.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto