Ändra skärmläge

Du kan använda alternativen för skärmläge om du vill visa bilder på hela skärmen. Du kan visa eller dölja menyraden, namnlisten och rullningslisterna.

Obs!

Växla mellan skärmlägen genom att trycka på F-tangenten.

 1. Gör något av följande:
  • Visa standardläget (menyfält högst upp och rullningslister på sidan) genom att välja Visa > Skärmläge > Standardskärmläge. Du kan också klicka på Skärmläge i programfältet och välja Standardskärmläge på snabbmenyn.

  • Om du vill visa ett fullskärmsfönster med en menyrad och en 50 % grå bakgrund utan namnlist och rullningslister, väljer du Visa > Skärmläge > Fullskärmsläge med menyrad. Du kan också klicka på Skärmläge i programfältet och välja Fullskärmsläge med menyrad på snabbmenyn.

  • Om du vill visa ett fullskärmsfönster med endast svart bakgrund (ingen namnlist, menyrad eller rullningslister), väljer du Visa > Skärmläge > Fullskärmsläge. Du kan också klicka på Skärmläge i programfältet och välja Fullskärmsläge på snabbmenyn.

Visa en annan del av en bild

 1. Gör något av följande:
  • Använd fönstrets rullningslister.

  • Välj handverktyget och dra för att panorera över bilden. Om du vill använda handverktyget när ett annat verktyg är markerat håller du ned Blanksteg samtidigt som du drar bilden.

  Obs!

  Om datorn har OpenGL kan du använda handverktyget för att hoppa direkt till den vinkel som du vill se bilden från. Efter en snabb musrörelse panoreras bilden som om du drog med musen. Aktivera den här funktionen genom att välja Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Allmänt (Mac OS) och sedan välja Aktivera snabbrörelsepanorering.

  Photoshop: Dra med verktyget Hand
  Dra handverktyget om du vill visa ett annat område på en bild

  • Dra den färgade rutan (visningsområdet) i panelen Överblick.

Använda verktyget Rotera vy

Med verktyget Rotera vy roterar du arbetsytan på ett icke-förstörande sätt, vilket innebär att bilden inte ändras. Det kan finnas en mängd skäl till att du vill rotera arbetsytan. Du kan t.ex. göra det enklare att rita eller måla. (OpenGL krävs.)

Obs!

På MacBook-datorer med flertrycksstyrplatta kan du även använda gester för att rotera objekt.

 1. Välj verktyget Rotera vy () i verktygslådan. (Håll ned handverktyget om verktyget inte visas.)
 2. Gör något av följande:
  • Dra i bilden. Bildens nordliga riktning markeras med en kompassymbol, oberoende av arbetsytans aktuella vinkel.

  • Ange ett gradantal i fältet Rotationsvinkel i alternativfältet.

  • Klicka på eller dra den cirkulära kontrollen Ange rotationsvinkel.

 3. Klicka på Återställ vyn om du vill återställa arbetsytan till den ursprungliga vinkeln.

En demonstrationsvideo om verktyget Rotera vy och andra tips för arbetsytan finns på www.adobe.com/go/lrvid4001_ps_se. (Diskussionen om verktyget Rotera vy börjar efter 5 minuter och 10 sekunder.)

Stänga av funktionen styrplattegester (Mac OS)

Om du har en MacBook-dator med flertrycksplatta kan du bläddra bland bilder samt rotera dem och zooma med styrplattan. Det gör det möjligt att jobba effektivare, men om du ofta kommer åt funktionerna av misstag kan du avaktivera geststyrningen.

 1. Välj Photoshop > Inställningar > Gränssnitt (Mac OS)

 2. Avmarkera Aktivera gester i avsnittet Allmänt.

Använda navigeringspanelen

Använd panelen Överblick när du snabbt vill ändra vyn med hjälp av en miniatyrvisning. Den färgade rutan i Överblick (kallas visningsområdet) motsvarar den visningsbara ytan i fönstret.

 1. Gör något eller några av följande:
  • Visa panelen Överblick genom att välja Fönster > Överblick.

  • Ändra förstoringen genom att skriva ett värde i textrutan, klicka på Zooma ut eller Zooma in eller dra zoomreglaget.

  • Flytta visningen av en bild genom att dra visningsområdet i bildminiatyren. Du kan också klicka på bildminiatyren när du vill välja den visningsbara ytan.

   Tips! Om du vill ange storlek och position för visningsområdet Ctrl-drar (Windows) respektive Kommando-drar (macOS) du på bildminiatyrbilden.

  • Om du vill ändra färgen i visningsområdet väljer du Panelalternativ på menyn i panelen. Välj en förinställd färg på snabbmenyn Färg eller välj en egen färg genom att klicka på färgrutan.

  Photoshop: Panelen Överblick
  Panelen Överblick

  A. Meny i panelen knapp B. Miniatyrbilder av teckningar C. Visningsområdet D. Textrutan Zooma E. Zooma ut F. Zoomreglage G. Zooma in, knapp 

Zooma in eller ut

Använd verktyget Zoom eller kommandona på menyn Visa för att zooma in i eller ut ur en bild. När du använder zoomverktyget förstoras eller förminskas bilden med ett visst procenttal för varje klick och bilden centreras runt punkten du klickar i. När bilden har nått maxstorleken på 3 200 % eller den minsta storleken på en pixel blir förstoringsglaset tomt.

Obs!

Information om hur du bäst visar bilders skärpa, lagereffekter och andra justeringar finns i Visa bilder i 100 %.

Ange inställningar för zoomverktyget

 1. Gå till Redigera > Inställningar > Prestanda (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Prestanda (Mac OS). Markera kryssrutan Aktivera OpenGL-ritning under GPU-inställningar.

  Obs!

  Vissa zoominställningar fungerar endast om du har OpenGL. Om det inte går att kryssa i rutan Aktivera OpenGL-ritning finns det inte stöd för den här tekniken på grafikkortet.

 2. Välj ett av följande alternativ i Allmänna inställningar:

  Animerad zoomning

  När du håller zoomverktyget intryckt kan du zooma steglöst

  Zooma med rullhjul

  Gör att du kan zooma med hjälp av rullhjulet på musen.

  Zooma klickningspunkt för att centrera

  Gör att den punkt du klickat på centreras under zoomningen.

Zooma förinställd procent

 1. Gör något av följande:
  • Välj zoomverktyget eller klicka på Zooma in  eller Zooma ut i alternativfältet. Klicka sedan på det område som du vill zooma in eller ut.

   Tips! Du kan växla snabbt till att utzoomningsläget genom att hålla ned Alt.

  • Välj Visa > Zooma in eller Visa > Zooma ut. Kommandona Zooma in och Zooma ut blir otillgängliga när du har zoomat in eller ut så mycket det går.

  • Ange zoomnivån i det nedre vänstra hörnet i dokumentfönstret eller på överblickspanelen.

Visa bilder i 100 %

En zoominställning på 100 % ger den bästa visningen, eftersom varje bildpixel återges av en pixel på bildskärmen. (I andra zoominställningar interpoleras bildpixlar till en annan mängd pixlar på bildskärmen).

 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på zoomverktyget i verktygslådan.

  • (Creative Cloud) Välj Visa > 100 %, eller klicka på 100 % i antingen Zoomverktyget eller alternativfältet Handverktyg.

  • Välj Visa > Faktiska pixlar eller klicka på Faktiska pixlar i alternativfältet för zoomverktyget eller handverktyget.

  • Ange 100 % i statusfältet och tryck på Enter.

  Obs!

  100 %-visningen av en bild visar bilden som den kommer att se ut i webbläsaren (vid den aktuella skärmupplösningen).

Zooma steglöst

Obs!

För att det ska gå att zooma steglöst måste det finnas stöd för OpenGL på grafikkortet och alternativet Animerad zoom måste vara markerat i Allmänna inställningar.

 1. Välj zoomverktyget och gör något av följande:
  • Zooma in genom att hålla ned vänster musknapp i bilden Zooma ut genom att trycka på Alt.

  • Markera Zoom med musrörelse i alternativfältet. Nu zoomar du ut genom att dra musen åt vänster och in genom att dra den åt höger.

Förstora del av bild

 1. Välj zoomverktyget.
 2. Dra över den del av bilden som du vill förstora.
  Photoshop: Förstora med verktyget Zooma
  Dra zoomverktyget för att förstora en bild

  Området innanför zoomramen visas i största möjliga förstoring. Du flyttar markeringsramen över teckningen genom att börja dra markeringsramen och sedan hålla ned Blanksteg.

Zooma en bild tillfälligt

 1. Håll ned H och klicka sedan på bilden och håll ned musknappen

  Zoomningsverktyget ändras till handverktyget och bildförstoringen ändras på följande sätt:

  • Om hela bilden syntes i dokumentfönstret från början zoomas den in så att den täcker fönstret.

  • Om däremot endast en del av bilden syntes från början zoomas den ut. Vill du förstora en annan del av bilden drar du zoomramen dit.

 2. Släpp upp musknappen, sedan H-tangenten.

  Bilden återgår till föregående förstoring och verktyg.

Ändra automatiskt storlek på fönstret vid zoomning

 1. Välj zoomverktyget och markera Anpassa fönsterstorlek i alternativfältet. Storleken på fönstret ändras när du förstorar eller förminskar visningen av bilden.

  När Anpassa fönsterstorlek är avmarkerat (standardinställningen) ändras fönstrets storlek inte när bildens förstoringsgrad ändras. Detta kan vara praktiskt om du har en liten skärm eller arbetar med flera fönster sida vid sida.

  Obs!

  Om du vill att storleken på fönstret ska ändras automatiskt när du använder kortkommandon för zoomning går du till Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows) eller Photoshop > Allmänt (Mac OS) och markerar Zoom storleksändrar fönster.

Anpassa en bild till skärmen

 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på handverktyget i verktygslådan.

  • Välj Visa > Anpassa till skärm.

  • Välj ett zoomverktyg eller handverktyget och klicka på Anpassa till skärm i alternativfältet.

   Med dessa alternativ anpassas både zoomnivån och fönsterstorleken till det tillgängliga utrymmet på skärmen.

Dölja pixelrutnätet

Vid förstoringar på över 500 % blir bildens pixelrutnät synligt automatiskt. Om du inte vill se det kan du göra något av följande:

 1. Gå till Visa > Visa och avmarkera alternativet Pixelrutnät.