Innan du justerar färger och toner

Du kan använda de kraftfulla verktygen i Photoshop för att förbättra, reparera och korrigera färgerna och tonerna (ljushet, mörkhet och kontrast) i en bild. Tänk på följande saker innan du börjar justera färger och toner.

 • Arbeta med en bildskärm som är kalibrerad och profilerad. Vid redigering av viktiga bilder är kalibrering och profiljustering nödvändigt. Annars ser den bild som visas på skärmen annorlunda ut på andra skärmar eller när den skrivs ut.

 • Överväg att använda justeringslager för justering av tonomfång och färgbalans i bilden. Med justeringslager kan du gå tillbaka och göra successiva tonjusteringar utan att du förlorar eller ändrar data permanent på bildlagret. Tänk på att användning av ett justeringslager ökar bildfilens storlek och kräver mer arbetsminne i datorn. Justeringslager skapas automatiskt om du visar färg- och tonkommandona på panelen Justeringar.

 • Om du inte vill använda justeringslager kan du utföra justeringar direkt på ett bildlager. Kom ihåg att bildinformation går förlorad om du utför en färg- eller tonjustering direkt på ett bildlager.

 • För att behålla så mycket bildinformation som möjligt, t.ex. när du arbetar med viktiga projekt, bör bilden ha 16 bitar per kanal (en 16-bitarsbild) i stället för 8 bitar per kanal (8-bitarsbild). När du justerar färger och färgtoner väljs data bort. Informationsförlusten är mera kännbar i en 8-bitarsbild än i en 16-bitarsbild. I allmänhet är filstorleken för 16-bitarsbilder större än för 8-bitarsbilder.

 • Duplicera eller gör en kopia av bildfilen. Om du arbetar med en kopia av bilden sparas originalbilden för den händelse att du behöver bilden i dess ursprungsskick.

 • Ta bort eventuella fel, som dammkorn, skönhetsfläckar eller repor på bilden innan du gör dina färg- och tonjusteringar.

 • Öppna panelen Info eller Histogram i Utvidgad vy. Efterhand som du utvärderar och korrigerar bilden kommer båda panelerna att visa värdefull information om dina justeringar.

 • Genom att använda en markering eller en mask kan du begränsa dina färg- och tonjusteringar till en del av bilden. En annan metod att selektivt använda färg- och tonjusteringar är att lägga upp ditt dokument med bildkomponenter på olika lager. Färg- och tonjusteringar läggs till för ett lager i taget. Bara bildkomponenterna på mållagret påverkas.

Korrigera bilder

Här följer det allmänna arbetsflödet för korrigering av ton och färg i en bild:

 1. Använd histogrammet för att kontrollera bildens kvalitet och tonomfång.

 2. Kontrollera att panelen Justeringar är öppen, så att du har tillgång till färg- och tonjusteringar. Klicka på en ikon för att komma åt de justeringar som beskrivs i följande instruktioner. Om du använder korrigeringar från panelen Justeringar skapas ett justeringslager, som ger fler möjligheter och förhindrar att bildinformation går förlorad. Se Översikt över panelen Justeringar och Justerings- och fyllningslager.

 3. Justera bildens färgbalans om du vill undvika oönskade färgskiftningar eller om du vill justera färgmättnaden i bilden. Se Kommandon för färgjustering.

 4. Justera tonomfånget med nivåer eller kurvor.

  Påbörja tonjusteringar med att ställa in värdena för de ljusaste och mörkaste pixlarna i bilden, så att tonomfånget för hela bilden ställs in. Den här processen brukar kallas att ställa in högdagrar och skuggor eller att ställa in svart- och vitpunkter. Om du ställer in högdagrar och skuggor omfördelas vanligtvis de mellanliggande pixlarna på lämpligt sätt. Du kan dock behöva justera mellantonerna manuellt.

  Om du bara vill justera färgtonen i skugg- och högdagerområden använder du kommandot Skugga/Högdager. Se Förbättra skugg- och högdagerdetaljer.

 5. (Valfritt) Gör ytterligare färgjusteringar.

  När du har justerat den övergripande färgbalansen i bilden, kan du göra valfria justeringar om du vill förstärka vissa färger eller skapa specialeffekter.

 6. Gör kanterna i bilden skarpare.

  Som ett av de sista stegen använder du filtret Oskarp mask eller filtret Smart skärpa om du vill göra bildens kanter skarpare. Hur stor skärpa som krävs för en bild varierar beroende på den bildkvalitet som får av den digitalkamera eller skanner som du använder. Se Öka skärpan i bilder.

 7. (Valfritt) Anpassa bilden för tryckpressens eller skrivarens egenskaper.

  Med alternativen i justeringen Nivåer och justeringen Kurvor kan du importera högdager- och skugginformation till en utmatningsenhets tryckbara färgområde. Det går också att utföra om du skickar bilden till en tryckpress och känner till tryckpressens egenskaper.

  Eftersom en ökning av bildens skärpa ökar kontrasten hos intilliggande pixlar, kanske vissa pixlar i viktiga områden inte går att skriva ut på den skrivare eller med den tryckpress som du använder. Av den anledningen är det bäst att finjustera utdatainställningarna när du har ökat skärpan. Mer information om hur du justerar utdatainställningarna finns i avsnittet Ställa in målvärden för högdagrar och skuggor.

Översikt över panelen Justeringar

Verktygen för färg- och tonjusteringar finns på panelen Justeringar. Om du klickar på en verktygsikon väljs en justering och ett justeringslager skapas automatiskt. Med justeringar som du utför via kontrollerna och alternativen på panelen Justeringar skapas icke-förstörande justeringslager. Se Justerings- och fyllningslager.

Panelen Egenskaper innehåller en förinställningsmeny med förinställda justeringar. Det finns förinställningar för Nivåer, Kurvor, Exponering, Nyans/mättnad, Svartvitt, Blanda kanaler och Selektiv färgändring. Om du klickar på en förinställning används den på ett justeringslager som läggs till i bilden. Du kan spara justeringsinställningar som förinställningar. Då läggs de till i listan med förinställningar.

Om du klickar på en justeringsikon eller en förinställning visas justeringens inställningsalternativ.

Om du vill titta på en videofilm läser du i Kontrollera vilka lager som påverkas av ett justeringslager.

Använda en korrigering med hjälp av panelen Justeringar

 1. På panelen Justeringar klickar du på en justeringsikon eller väljer en justering från panelmenyn.

 2. Du kan aktivera inställningar genom att använda kontrollerna och alternativen i panelen Egenskaper.

 3. (Valfritt) Gör något av följande:
  • Om du vill dölja eller visa en justering klickar du på knappen Växla lagrets synlighet .
  • Om du vill återställa justeringen till de ursprungliga inställningarna klickar du på knappen Återställ .
  • Om du vill ta bort en justering klickar du på knappen Ta bort det här justeringslagret .
  • Om du vill expandera bredden för panelen Justeringar drar du i ett av panelens nedre hörn.

Använda en korrigering bara på det underliggande lagret

 1. På panelen Justeringar klickar du på en justeringsikon eller väljer en justering från panelmenyn.

 2. Klicka på Klipp till lager () i panelen Justeringar. Klicka på ikonen igen om du vill aktivera justeringen för alla underliggande lager på panelen Lager.

Spara och använda justeringsförinställningar

Panelen Egenskaper innehåller en förinställningsmeny med förinställda justeringar för det verktyg du valde i panelen Justeringar. Du kan också spara och använda förinställningar för Nivåer, Kurvor, Exponering, Nyans/mättnad, Svartvitt, Blanda kanaler och Selektiv färgändring. När du sparar en förinställning läggs den till i listan med förinställningar.

 • Om du vill spara en justering som en förinställning väljer du alternativet Spara förinställning på panelmenyn Egenskaper.
 • Om du vill använda en justeringsförinställning väljer du ett alternativ på förinställningsmenyn på panelen Egenskaper.

Välja textfält eller måljusteringsverktyget automatiskt

Om du ofta ändrar justeringsparametrar via textfälten eller måljusteringsverktyget är det effektivare om du väljer dessa objekt automatiskt.

 1. Välj Automarkera parameter eller Automarkera måljusteringsverktyg på panelmenyn Egenskaper.

  Obs!

  Om du hellre vill välja textfälten när du behöver dem trycker du på Skift-Enter (Windows) eller Skift-Return (Mac OS).

Kommandon för färgjustering

Du kan välja bland följande kommandon för färgjustering:

Justera nivåer automatiskt

Korrigerar snabbt färgbalansen i en bild. Även om namnet antyder en automatisk justering kan du finjustera hur kommandot Automatisk färg fungerar. Se Ta bort en färgskiftning med Automatisk färg.

Nivåer, kommando

Justerar färgbalansen genom att ange enskilda färgkanalers pixeldistribution. Se Justera färg med hjälp av Nivåer.

Kommandot Kurvor

Tillhandahåller upp till 14 kontrollpunkter för justering av högdagrar, mellantoner och skuggor i enskilda kanaler. Se Översikt över Kurvor.

Kommandot Exponering

Justerar färgtonen genom att utföra beräkningar i en linjär färgrymd. Exponering används främst för HDR-bilder. Se Justera exponering för HDR-bilder.

Kommandot Lyster

Justerar färgmättnad så att bortfallet minimeras. Se Justera färgmättnad med Lyster.

Fotofilter, kommando

Använder färgjusteringar som simulerar effekten av att använda ett Kodak Wratten- eller Fuji-filter monterat på kamerans objektiv.

Färgbalans, kommando

Ändrar den övergripande färgsammansättningen i en bild. Se Använda justeringen Färgbalans.

Nyans/mättnad, kommando

Justerar värdena för nyans, mättnad och ljusstyrka i hela bilden eller i enskilda färgkomponenter. Se Justera nyans och mättnad.

Matcha färg, kommando

Matchar färgen: från ett foto till ett annat, från ett lager till ett annat lager, och från en markering i en bild till en annan markering i samma bild eller en annan bild. Det här kommandot justerar även ljusstyrkan och färgområdet samt neutraliserar färgskiftningarna i en bild. Se Matcha färgen i olika bilder.

Ersätt färg, kommando

Ersätter de angivna färgerna i en bild med nya färgvärden. Se Ersätta färgen på objekt i en bild.

Selektiv färgändring, kommando

Justerar mängden processfärger i en enskild färgkomponent. Se Selektiv färgjustering.

Blanda kanaler, kommando

Ändrar en färgkanal och utför färgjusteringar som inte är så lätta att utföra med andra färgjusteringsverktyg. Se Blanda färgkanaler.

Göra en färgjustering

Alla färgjusteringsverktyg i Photoshop fungerar ungefär på samma sätt: ett befintligt intervall med pixelvärden mappas till ett nytt värdeintervall. Skillnaden mellan verktygen är hur mycket kontroll de ger dig över värdeintervallen. Färgjusteringsverktyg och deras inställningar finns på panelen Justeringar. En översikt över färgjusteringsverktygen finns i avsnittet Färgjusteringskommandon.

Du kan justera färgen i en bild med olika metoder. Den mest flexibla sättet är att använda ett justeringslager. När du väljer ett färgjusteringsverktyg på panelen Justeringar skapas ett justeringslager automatiskt i Photoshop. Justeringslager gör att du kan experimentera med färg- och tonjusteringar utan att ändra pixlarna i bilden permanent. De färg- och tonändringar som du gör finns bara i justeringslagret som fungerar som en slöja som de underliggande bildlagren syns genom.

 1. Om du vill göra justeringar i en del av bilden, markerar du önskad del. Om du inte gör någon markering påverkar justeringarna hela bilden.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på en justeringsikon på panelen Justeringar.
  • Dubbelklicka på miniatyrbilden för ett befintligt justeringslager på panelen Lager.

  Obs!

  Du kan också välja Bild > Justeringar och välja ett kommando på undermenyn, om du vill använda justeringar direkt på bildlagret. Kom ihåg att information går förlorad om du använder den här metoden.

  Ett nytt justeringslager innehåller en lagermask som är tom (eller vit) som standard, vilket innebär att justeringen används för hela bilden. (Om bilden har en aktiv markering när du lägger till ett justeringslager, maskerar den ursprungliga lagermasken bort det omarkerade området med svart.) Med penseln kan du måla svarta områden på masken, där justeringen inte ska påverka bilden. Se Redigera en lagermask.

 3. Om du vill visa bilden omväxlande med och utan justeringar klickar du på ikonen Växla lagrets synlighet () i Egenskaper.

  Obs!

  Om du vill avbryta ändringarna klickar du på återställningsknappen .

Spara justeringsinställningar

Du kan spara färgjusteringsinställningarna och använda dem igen i andra bilder. När en inställning har sparats kan du få åtkomst till den på menyn Förinställningar i panelen Egenskaper. Du kan också välja alternativet Läs in förinställning på en meny i en justeringsdialogruta. Om du sparar färgjusteringsinställningar med hjälp av kommandot Matcha färg läser du avsnittet Matcha färgen i olika bilder.

 • Om du vill spara en inställning på menyn Förinställningar väljer du alternativet Spara förinställning på panelmenyn. Alternativet är tillgängligt för Nivåer, Kurvor, Exponering, Nyans/mättnad, Svartvitt, Blanda kanaler och Selektiv färgändring.
 • Om du vill spara en inställning i dialogrutan Skuggor/Högdagrar eller Ersätt färg klickar du på Spara. Välj Spara förinställning på panelmenyn i dialogrutan Nivåer, Kurvor, Exponering, Nyans/mättnad, Svartvitt, Blanda kanaler eller Selektiv färgändring. Ange ett namn på inställningen och klicka på Spara.

Använda justeringsinställningar igen

När du sparar en justeringsinställning lagras den som en förinställning som du kan återanvända.

 • Välj en förinställning i förinställningsmenyn på panelen Egenskaper.
 • I en justeringsdialogruta klickar du på Läs in. Leta reda på och läs in filen med de sparade justeringarna. Sparade förinställningar visas på menyn Förinställningar i dialogrutorna Kurvor, Svartvitt, Exponering, Nyans/mättnad, Selektiv färgändring, Nivåer och Blanda kanaler. Välj Läs in förinställning från alternativet Förinställning om du vill läsa in en förinställning som inte visas på snabbmenyn Förinställning från en annan plats.

Du kan ta bort standardförinställningarna genom att navigera till följande mappar, ta bort förinställningarna från mapparna och sedan starta om Photoshop.

 • Windows: [startenhet]/Program/Adobe/Adobe Photoshop [versionsnummer]/Förinställningar/[justeringstyp]/[förinställning]

 • Mac OS: [startenhet]/Program/Adobe Photoshop [versionsnummer]/Förinställningar/[justeringstyp]/[förinställning]

Korrigera färger i CMYK och RGB

Även om du kan utföra alla färg- och tonkorrigeringar i RGB-läge och de flesta justeringar i CMYK-läge bör du vara noggrann när du väljer läge. Undvik många konverteringar mellan färglägen eftersom färgvärden avrundas och går förlorade vid varje konvertering. Konvertera inte RGB-bilder till CMYK-läge om bilderna ska visas på skärm. Utför inte färgkorrigeringar i RGB-läge för CMYK-bilder som separeras och skrivs ut/trycks.

Om du är tvungen att konvertera bilden från ett färgläge till ett annat bör du utföra merparten av ton- och färgkorrigeringarna i RGB-läge. Därefter kan du använda CMYK-läge för finjusteringar. Att arbeta i RGB-läge har följande fördelar:

 • RGB har färre kanaler. Därför används mindre minne.

 • RGB har ett bredare färgomfång än CMYK och fler färger bevaras förmodligen efter justeringarna.

  Du kan utföra ett färgprov för att kontrollera hur färgerna i ett dokument kommer att se ut när de reproduceras på en viss utdataenhet. Se Korrekturfärger.

Obs!

Du kan redigera en bild i RGB-läget i ett fönster och visa samma bild med CMYK-färger i ett annat. Öppna ett andra fönster genom att välja Fönster > Ordna > Nytt fönster för (filnamn). Välj alternativet Aktuell CMYK för Korrekturinställningar och kommandot Korrekturfärg för att aktivera CMYK-förhandsgranskningen i något av fönstren.

Identifiera ej tryckbara färger

Ett färgsystems tryckbarhet är det färgområde som kan visas eller skrivas ut. En färg som går att visa i RGB kan ligga utanför området för tryckbara färger för CMYK-inställningen, så att det inte går att skriva ut färgen.

I RGB-färgläge kan du se om en färg är tryckbar eller inte på följande sätt:

 • När du placerar pekaren på en ej tryckbar färg visas ett utropstecken bredvid CMYK-värdet på panelen Info.

 • En varningstriangel  visas både i färgväljaren och på panelen Färg. Om du väljer en färg som inte är tryckbar visas närmaste CMYK-motsvarighet. Klicka på varningstriangeln eller färgrutan om du vill välja CMYK-motsvarigheten.

  Photoshop gör automatiskt om alla ej tryckbara färger till tryckbara färger när du konverterar en RGB-bild till CMYK. Observera att viss information i bilden kan gå förlorad, beroende på konverteringsalternativen. Du kan identifiera ej tryckbara färger i en bild eller korrigera dem manuellt innan du konverterar bilden till CMYK. Du kan använda kommandot Tryckbarhetsvarning för att visa ej tryckbara färger.

Identifiera ej tryckbara färger

 1. Välj Visa > Korrekturinställningar och sedan den korrekturprofil som du vill basera tryckbarhetsvarningen på.
 2. Välj Visa > Tryckbarhetsvarning.

Alla pixlar utanför tryckbarhetsområdet i den valda korrekturprofilen gråmarkeras.

Ändra färg för tryckbarhetsvarning

 1. Gör något av följande:
  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar > Genomskinlighet och tryckbarhet.
  • (Mac OS) Välj Photoshop > Inställningar > Genomskinlighet och tryckbarhet.
 2. Under Tryckbarhetsvarning klickar du på färglådan så att Färgväljaren visas. Välj en ny varningsfärg och klicka på OK.

  För bästa resultat bör du välja en färg som inte redan finns i bilden.

 3. Ange ett värde i rutan Opacitet och klicka på OK.

  Använd det här alternativet om du vill visa mer eller mindre av den underliggande bilden genom varningsfärgen. Du kan ange värden mellan 1 % och 100 %.

  Markera färg för tryckbarhetsvarning i Photoshop
  Ursprunglig bild och förhandsvisning av ej tryckbara färger med blå som tryckbarhetsvarningsfärg