Duplicera kanaler

Du kan kopiera en kanal och använda den i aktuell bild eller en annan bild.

Du vill till exempel använda funktionen Duplicera kanal till att skapa en kanalmask, eller skapa en säkerhetskopia av en kanal innan du redigerar den.

Duplicera en kanal

Om du duplicerar alfakanaler mellan bilder måste kanalerna ha identiska pixeldimensioner. Det går inte att duplicera en kanal till en bitmappsbild.

 1. Markera den kanal du vill duplicera i panelen Kanaler.
 2. Välj Duplicera kanal på menyn i panelen Kanaler.
 3. Skriv ett namn på den duplicerade kanalen.
 4. Under Dokument gör du något av följande:
  • Välj ett mål. Endast öppna bilder med pixeldimensioner som är identiska med den aktuella bilden är tillgängliga. Om du vill duplicera kanalen i samma fil väljer du kanalens nuvarande fil.

  • Välj Nytt om du vill kopiera kanalen till en ny bild och skapa en flerkanalsbild med bara en kanal. Skriv ett namn på den nya bilden.

 5. Om du vill byta plats på markerade och maskerade områden i den duplicerade kanalen väljer du Invertera.

Duplicera en kanal i en bild

 1. Markera den kanal du vill duplicera i panelen Kanaler.
 2. Dra kanalen till knappen Skapa ny kanal  längst ned i panelen.

Duplicera en kanal i en annan bild

 1. Markera den kanal du vill duplicera i panelen Kanaler.
 2. Kontrollera att målbilden är öppen.

  Obs!

  Målbilden behöver inte ha samma pixeldimensioner som den duplicerade kanalen.

 3. Gör något av följande:
  • Dra kanalen från panelen Kanaler till målbildens fönster. Den duplicerade kanalen visas längst ned i panelen Kanaler.

  • Välj Markera > Allt och sedan Redigera > Kopiera. Välj kanalen i målbilden och välj sedan Redigera > Klistra in. Kanalen som klistras in skriver över den befintliga kanalen.

Dela kanaler i separata bilder

Det är endast sammanlagda bilder som kan delas upp i kanaler. Att dela upp kanaler är praktiskt när du vill behålla den enskilda kanalinformationen i ett filformat som inte bevarar kanaler.

 1. Dela upp kanalerna i separata bilder genom att välja Dela kanal på menyn i panelen Kanaler.

  Den ursprungliga filen stängs, och de enskilda kanalerna visas i olika fönster med gråskalebilder. Namnlisterna i de nya fönstren visar det ursprungliga filnamnet och kanalens. Spara och redigera de nya bilderna var och en för sig.

Lägga samman kanaler

Flera gråskalebilder kan kombineras som kanaler i en enda bild. De bilder som du vill lägga samman måste vara i gråskaleläge, vara sammanlagda (inte ha några lager), ha samma pixeldimensioner och vara öppna. Antalet öppna gråskalebilder avgör vilka färglägen som finns tillgängliga när kanalerna läggs samman. Om du t.ex. har tre bilder öppna kan du lägga samman dem som en RGB-bild. Om det finns fyra öppna bilder kan du lägga samman dem som en CMYK-bild.

Obs!

Om du arbetar med DCS-filer vars länkar har försvunnit av misstag (och som därmed inte kan öppnas, placeras eller skrivas ut) öppnar du kanalfilerna och lägger samman dem till en CMYK-bild. Sedan sparar du filen som en DCS EPS-fil.

 1. Öppna gråskalebilderna som innehåller de kanaler som du vill lägga samman, och gör en av bilderna aktiv.

  Du måste ha flera bilder öppna för att alternativet Lägg samman kanaler ska vara tillgängligt.

 2. Välj Lägg samman kanaler på menyn i panelen Kanaler.
 3. Under Läge väljer du det färgläge som du vill skapa. Det antal kanaler som är lämpligt för läget visas i textrutan Kanaler.
 4. Om det behövs skriver du in ett antal i textrutan Kanaler.

  Om du anger ett antal som inte fungerar tillsammans med det markerade läget markeras flerkanalsläget automatiskt. Då skapas en flerkanalsbild med två eller fler kanaler.

 5. Klicka på OK.
 6. Kontrollera för varje kanal att bilden du vill använda är öppen. Om du vill ändra bildtyp klickar du på Läge så att dialogrutan Lägg samman kanaler öppnas.
 7. Om du vill lägga samman kanaler till en bild med flera kanaler klickar du på Nästa och markerar återstående kanaler.

  Obs!

  Alla kanaler i en flerkanalsbild är alfakanaler eller dekorfärgskanaler.

 8. När du är färdig med att välja kanaler klickar du på OK.

  De kanaler som markerats läggs samman till en ny bild av den typ som angetts, och originalbilderna stängs utan att ha ändrats. Den nya bilden visas i ett namnlöst fönster.

  Obs!

  Det går inte att dela upp och återförena (lägga samman) en bild med dekorfärgskanaler. Dekorfärgskanalen läggs då till som en alfakanal.