Flytta, dölja eller invertera en markering

Du kan flytta en markeringsram runt en bild, dölja en markeringsram och invertera en markering så att den tidigare omarkerade delen av bilden markeras.

Obs!

Om du vill flytta själva markeringen och inte markeringsramen använder du verktyget Flytta. Gå till Flytta en markering.

Flytta en markeringsram

 1. Använd ett markeringsverktyg, välj Ny markering i alternativfältet och placera sedan pekaren inuti markeringsramen. Pekaren ändras och anger att du kan flytta markeringen.
 2. Dra ramen så att den täcker ett annat område av bilden. Du kan dra en del av en markeringsram utanför arbetsytans gränser. När du drar tillbaka den visas åter den ursprungliga ramen oförändrad. Du kan också dra markeringsramen till ett annat bildfönster.
  Photoshop: Flytta en markeringsram
  Ursprunglig markeringsram (vänster) och flyttad markeringsram (höger)

  Obs!

  Du kan använda geometriska omvandlingar om du vill ändra formen på en markeringsram. (Gå till Använda omvandlingar.)

Styra flyttningen av en markering

 • Om du vill begränsa riktningen till multipler av 45° börjar du dra och håller sedan ned Skift medan du fortsätter dra.
 • Om du vill flytta markeringen i steg om en pixel använder du piltangenterna.
 • Om du vill flytta markeringen i steg om tio pixlar håller du ned Skift och använder piltangenterna.

Dölj eller visa markeringskanter

Gör något av följande:

 • Välj Visa > Extras. Det här kommandot används till att visa och dölja markeringskanter, stödraster, stödlinjer, målbanor, segment, anteckningar, lagerkantlinjer, antal och smarta stödlinjer.
 • Välj Visa > Visa > Markeringskanter. Med det här kommandot växlar du visningen av markeringskanter för den aktuella markeringen. Markeringskanterna visas åter när du skapar en annan markering.

Markera de omarkerade delarna av en bild

 1. Välj Markering > Omvänd.

  Obs!

  Med det här alternativet kan du markera ett objekt på en enfärgad bakgrund. Markera bakgrunden med trollstaven och invertera sedan markeringen.

Justera markeringar manuellt

Med markeringsverktygen kan du utvidga eller förminska befintliga pixelmarkeringar.

Innan du manuellt utvidgar eller förminskar en markering kanske du vill ange samma värden för ludd och kantutjämning som för den ursprungliga markeringen.

Utvidga en markering eller markera ytterligare ett område

 1. Skapa en markering.
 2. Gör på något av följande sätt med ett markeringsverktyg:
  • Välj alternativet Lägg till i markering i alternativfältet och dra om du vill utvidga markeringen.

  • Håll ned Skift och dra om du vill utvidga markeringen.

Ett plustecken visas bredvid pekaren när du utvidgar en markering.

Förminska en markering

 1. Skapa en markering.
 2. Gör på något av följande sätt med ett markeringsverktyg:
  • Välj alternativet Ta bort från markering  i alternativfältet och dra så att markeringen överlappar andra markeringar.

  • Håll ned Alt och dra markeringen för att förminska en annan markering.

Ett minustecken visas bredvid pekaren när du förminskar en markering.

Markera bara det område som överlappar med andra markeringar

 1. Skapa en markering.
 2. Gör på något av följande sätt med ett markeringsverktyg:
  • Välj alternativet Överlappa med markering i alternativfältet och dra.

  • Alt+Skift-dra över det område av den ursprungliga markeringen som du vill markera.

Ett ”x” visas bredvid pekaren när du markerar ett överlappande område.

Photoshop: Överlappande markeringar
Överlappande markeringar

Utöka eller dra samman en markering med ett visst antal pixlar

 1. Skapa en markering med ett markeringsverktyg.
 2. Välj Markera > Ändra > Utöka eller Dra samman.
 3. För Utöka med eller Dra samman med anger du ett pixelvärde mellan 1 och 100 och klickar sedan på OK.

  Ramen utökas eller minskas med det angivna antalet pixlar. (De delar av markeringsramen som löper längs arbetsytans kant påverkas inte av kommandot Expandera.)

Skapa en markering runt en markeringsram

Med kommandot Gräns kan du välja en pixelbredd inuti och utanför en befintlig markeringsram. Det kan vara praktiskt när du behöver markera en gräns eller en grupp pixlar runt ett bildområde i stället för själva området, till exempel för att rensa upp en gloria runt ett inklistrat objekt.

Photoshop: Kommandot Gräns
Ursprunglig markering (vänster) och efter kommandot Gräns: 5 pixlar (höger)

 1. Skapa en markering med ett markeringsverktyg.
 2. Välj Markera > Ändra > Gräns.
 3. Ange ett värde mellan 1 och 200 pixlar för den nya markeringens rambredd och klicka sedan på OK.

  Den nya markeringen ramar in det ursprungliga markerade området och centreras på den ursprungliga markeringsgränsen. En rambredd på 20 pixlar till exempel skapar en ny markering med mjuka kanter som är utökad med 10 pixlar i originalmarkeringsramen och 10 pixlar utanför den.

Utöka en markering så att den omfattar områden med liknande färger

Gör något av följande:

 • Välj Markera > Utvidga om du vill inkludera alla angränsande pixlar som ligger inom det toleransområde som angetts för trollstaven.
 • Välj Markering > Liknande om du vill ta med pixlar i hela bilden, inte bara de angränsande, som ligger inom toleransområdet.

  Om du vill utvidga markeringen stegvis väljer du kommandot flera gånger.

Obs!

Du kan inte använda kommandona Utvidga och Liknande på bilder i bitmappläge eller bilder med 32 bilder per kanal.

Rensa upp ströpixlar i en färgbaserad markering

 1. Välj Markera > Ändra > Utjämna.
 2. Ange ett pixelvärde mellan 1 och 100 för Provradie och klicka sedan på OK.

  För varje pixel i markeringen undersöks pixlarna runt den i förhållande till det avstånd du har angett i radieinställningarna. Om fler än hälften av de omgivande pixlarna är markerade behålls pixeln i markeringen och de omarkerade pixlarna runt den läggs till markeringen. Om mindre än hälften av de omgivande pixlarna är markerade tas pixeln bort från markeringen. Den övergripande effekten är att minska ojämnheter och mjuka upp skarpa hörn och taggiga linjer i en markering.

Förfina markeringskanter

Videosjälvstudiekurs: Göra perfekta markeringar

Videosjälvstudiekurs: Göra perfekta markeringar
Infinite Skills

Alternativet Förfina kant förbättrar kvaliteten på de markerade kanterna och gör det enkelt att extrahera objekt. Du kan också finjustera en lagermask genom att använda alternativet Förfina kant. (Mer information finns i Justera maskopacitet och -kanter.)

 • Klicka på Förfina kant i alternativfältet eller välj Markera > Förfina kant. Ange sedan följande alternativ:

Visningsläge

Ändra hur markeringen visas genom att välja ett läge på snabbmenyn. Du kan visa information om ett läge genom att hålla muspekaren över det tills ett verktygstips visas. Visa ursprunglig visar den ursprungliga markeringen och kan användas för jämförelse. Visa radie visar den markeringsram vars kant förfinas.

Kantupptäckt

Verktygen för radieförbättring och för borttagning av förbättringar

Med dessa verktyg kan du justera ramområdet exakt där kantförbättringar har utförts. Tryck ned Skift+E för att snabbt växla från ett verktyg till ett annat. Tryck på parentestangenterna för att ändra storlek på penseln.

Obs!

Pensla över mjuka ytor (exempelvis hår eller päls) om du vill förfina markeringen.

Smart radie

Justerar automatiskt radien för skarpa och mjuka kanter som finns i kantområdet. Avmarkera det här alternativet om kanten är helt jämn eller helt skarp, eller om du vill ställa in radien eller förbättringsborstarna mer exakt.

Radie

Bestämmer storleken på den markeringsram vars kanter förbättras. Använd en kort radie för skarpa kanter och en större om de ska vara mjukare.

Justera kant

Utjämna

Jämnar ut oregelbundna områden (”berg och dalar”) i markeringsramen vilket ger en mjukare kontur.

Ludd

Övergången mellan markeringen och de omkringliggande pixlar blir mindre skarp.

Kontrast

Ju högre värde desto skarpare övergångar vid markeringens gräns. För det mesta är dock alternativet Smart radie och förbättringsverktygen effektivare.

Byt kant

Mjuka kanter flyttas inåt om värdet är mindre än noll och utåt om det är större än noll. Du kan flytta kanterna inåt för att ta bort oönskade bakgrundsfärger från markeringskanterna.

Utdata

Sanera färger

Färgade kanter ersätts med färgen på helt markerade pixlar i närheten. Graden av färgersättning motsvarar markeringskanternas mjukhet.

Obs!

Det här alternativet ändrar pixelfärgen och kräver därför ett nytt lager eller dokument för utdata. Behåll gärna ursprungslagret så att du kan återgå till det om du vill ångra ändringarna. (Välj Visa lager som visningsläge om du vill se hur pixelfärgen ändras.)

Mängd

Ändrar nivån för sanering och ändring av kanter.

Utdata till

Bestämmer om den förbättrade markeringen ska bli en markering eller en mask i det aktuella lagret, eller om ett nytt nytt lager eller dokument ska skapas.

Mjuka upp markeringarnas kanter

Du kan jämna till hårda kanter för en markering genom att använda kantutjämning eller ludd.

Kantutjämning

Jämnar till ojämna kanter på en markering genom att mjuka upp färgövergångarna mellan kantpixlar och bakgrundspixlar. Eftersom endast kantpixlarna påverkas går inga detaljer förlorade. Kantutjämning är användbart när du skapar sammansatta bilder genom att klippa ut, kopiera eller klistra in markeringar.

Kantutjämning finns för verktygen Lasso, Polygonlasso, Magnetlasso, Elliptisk markeringsram och Trollstav. (Välj ett verktyg så visas dess alternativfält.)

Obs!

Du måste ange det här alternativet innan du använder respektive verktyg. Du kan inte välja Kantutjämning när du redan har skapat en markering.

Ludd

Gör kanter oskarpa genom att skapa en övergångsgräns mellan markeringen och de omgivande pixlarna. Oskärpan kan orsaka en del detaljförlust vid markeringens kant.

Du kan definiera ludd för markeringsramsverktyget och lasso-, polygonlasso- och magnetlassoverktygen när du använder respektive verktyg, eller lägga till ludd till en befintlig markering.

Obs!

Luddeffekter blir endast synliga när du har flyttat, klippt ut, kopierat eller fyllt markeringen.

Markera pixlar med kantutjämning

 1. Välj verktyget Lasso, Polygonlasso, Magnetlasso, Elliptisk markeringsram eller Trollstav.
 2. Välj Kantutjämning i alternativfältet.

Definiera en luddig kant för ett markeringsverktyg

 1. Välj något av markeringsramsverktygen eller lassoverktygen.
 2. Ange ett luddvärde i alternativfältet. Värdet anger bredden för den luddiga kanten och kan vara mellan 0 och 250 pixlar.

Definiera en luddig kant för en befintlig markering

 1. Välj Markera > Ändra > Ludd.
 2. Ange ett värde för Radie för ludd och klicka sedan på OK.

  Obs!

  En liten markering med en stor luddradie kan bli så otydlig att dess kanter inte syns och därför inte kan markeras. Om meddelandet ”Det finns inga pixlar som är markerade till mer än 50 %” minskar du radien på luddet eller ökar markeringens storlek. I annat fall måste du klicka på OK om du vill acceptera masken med de aktuella inställningarna och skapa en markering där kanterna inte syns.

  Photoshop: Markering med och utan ludd
  Markering utan ludd och med ludd

  A. Markering utan ludd; samma markering fylld med mönster B. Markering med ludd; samma markering fylld med mönster 

Ta bort kantpixlar från en markering

När du flyttar eller klistrar in en kantutjämnad markering tas vissa av de omgivande pixlarna med i markeringen. Detta kan resultera i en oskarp kant eller en halo runt den inklistrade markeringen. Du kan använda dessa kommandon (Lager > Projektion) för att redigera oönskade kantpixlar:

 • Sanerar färg innebär att bakgrundsfärgerna på kantpixlarna ersätts med färgen på helt markerade pixlar i närheten.

 • Överstrålning innebär att färgen på kantpixlar ersätts med färgen på pixlar som ligger längre in från kanten på markeringen och som inte innehåller bakgrundsfärgen.

 • Kommandona Ta bort svarta kantpixlar och Ta bort vita kantpixlar är användbara när en markering är kantutjämnad mot en vit eller svart bakgrund och du vill klistra in den på en annan bakgrund. Kantutjämnad svart text på en vit bakgrund har t.ex. grå pixlar vid kanterna, som är synliga mot en färgad bakgrund.

Obs!

Du kan också ta bort suddiga områden genom att ta bort områden från lager eller göra dem genomskinliga med skjutreglagen under Avancerad blandning i dialogrutan Lagerstil. I så fall gör du de svarta eller vita områdena genomskinliga. Genom att Alt-klicka skiljer du skjutreglagen åt och kan ta bort franspixlar och åstadkomma en jämn kant.

Minska kanten på en markering

 1. Välj Lager > Projektion > Överstrålning.
 2. I rutan Bredd anger du ett värde som anger i vilket område du ska söka efter ersättningspixlar. I de flesta fall räcker det med ett avstånd på 1 eller 2 pixlar.
 3. Klicka på OK.

Ta bort en kantpixel från en markering

 1. Välj Lager > Projektion > Ta bort svarta kantpixlar eller Lager > Projektion > Ta bort vita kantpixlar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy