Det finns många olika effekter i Photoshop - som skuggor, glöd och avfasningar – som du kan använda till att ändra utseendet på innehållet i ett lager på ett icke-förstörande sätt. Lagereffekter är länkade till lagerinnehållet. När du flyttar eller redigerar innehållet i ett lager används samma effekter på det ändrade innehållet. Om du till exempel använder en skugga bredvid ett textlager och sedan lägger till ny text så läggs skuggan till automatiskt till den nya texten.

En lagerstil är en eller flera effekter som läggs till ett lager eller en lagergrupp. Du kan använda någon av de förinställda stilarna i Photoshop eller skapa en egen stil i dialogrutan Lagerstil. Ikonen Lagereffekter () visas till höger om namnet på lagret i panelen Lager. Du kan utöka stilen i panelen Lager om du vill visa eller redigera de effekter som stilen innehåller.

Du kan använda flera effekter på en enda lagerstil. Dessutom kan en lagerstil bestå av flera förekomster av vissa effekter.

Lagerpanelen i Photoshop
Panelen Lager som visar lager med flera effekter

A. Ikonen Lagereffekter B. Klicka för att expandera och visa lagereffekter C. Lagereffekter 

När du sparar en egen stil blir den en förinställd stil. Förinställda stilar finns i panelen Stilar och kan med ett enda klick aktiveras för ett lager eller en grupp.

Så använder du nya Förinställningar i Photoshop

Så använder du nya Förinställningar i Photoshop
Lär dig allt om hur du tillämpar de nya och förbättrade panelerna Förinställningar i Photoshop. Julieanne Kost utforskar allt från färgrutor till mönster, och från övertoningar till format och former.
Julieanne Kost

Använda förinställda stilar

Du kan använda förinställda stilar från panelen Stilar. De lagerstilar som finns i Photoshop är grupperade i bibliotek efter funktion. Ett bibliotek kan till exempel innehålla stilar för webbknappar och ett annat kan innehålla stilar du kan använda till att lägga till effekter till text. För att få åtkomst till de här stilarna måste du läsa in det bibliotek som ska användas. I Skapa och hantera förinställda stilar finns mer information om att läsa in och spara stilar.

Obs!

Du kan inte använda lagerstilar på en bakgrund, ett låst lager eller en grupp.

Visa panelen Stilar

 1. Välj Fönster > Stilar.

Använda en förinställd stil på ett lager

Normalt byter du ut den aktuella lagerstilen om du använder en förinställd stil. Du kan dock lägga till attributen i en andra stil till den första stilen.

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på en stil i panelen Stilar om du vill använda den i de markerade lagren.

  • Dra en stil från panelen Stilar till ett lager i panelen Lager.

  • Dra en stil från panelen Stilar till dokumentfönstret och släpp musknappen när pekaren befinner sig över det lagerinnehåll som du vill använda stilen på.

   Obs! Om du vill lägga till (i stället för att ersätta) stilen till en befintlig effekt i mållagret håller du ned Skift när du klickar eller drar.

  • Välj Lager > Lagerstil > Blandningsalternativ och klicka på ordet Stilar i dialogrutan Lagerstil (den första posten i listan till vänster i dialogrutan). Välj den stil du vill använda och klicka på OK.

  • När du använder ett formverktyg eller ett ritstift i läget för att forma lager väljer du en stil i snabbpanelen i alternativfältet innan du ritar formen.

  Obs!

  Vissa effekter har en +-ikon, vilket anger att det går att använda dem flera gånger i en lagerstil.

Använda en stil från ett annat lager

 • Alt-dra stilen från ett lagers effektlista om du vill lägga till den i ett annat lager i panelen Lager.
 • Klicka och dra stilen i panelen Lager från ett lagers effektlista om du vill flytta den till ett annat lager.

Ändra hur förinställda stilar visas

 1. Klicka på triangeln i panelen Stilar, i dialogrutan Lagerstil eller i snabbpanelen Lagerstil i alternativfältet.
 2. Välj ett visningsalternativ på panelmenyn:
  • Endast text om du vill visa lagerstilarna som en lista.

  • Små miniatyrbilder eller Stora miniatyrbilder om du vill visa lagerstilarna som miniatyrbilder.

  • Liten lista eller Stor lista om du vill visa lagerstilarna som en lista som visar en miniatyrbild av den markerade lagerstilen.

Översikt över dialogrutan Lagerstil

Du kan redigera stilar som används på ett lager eller skapa nya stilar i dialogrutan Lagerstil.

Photoshop: Dialogrutan Lagerstil
Lagerstil, dialogruta. Markera en kryssruta om du vill använda de aktuella inställningarna utan att visa effektens alternativ. Klicka på ett effektnamn för att visa dess alternativ.

Du kan skapa egna stilar med en eller flera av följande effekter:

 

  Skugga

  Lägg till en skugga bakom lagrets innehåll.

   

  Innerskugga

  Lägg till en skugga innanför kanterna på lagrets innehåll och ge lagret ett nedsänkt utseende.

   

  Ytterglöd och Innerglöd

  Lägger till glöd som strålar från de yttre eller inre kanterna på lagrets innehåll.

   

  Avfasning och relief

  Lägger till olika kombinationer av högdagrar och skuggor på ett lager.

   

  Satäng

  Lägger in inre skuggor som skapar en effekt av satäng.

   

  Färg-, Övertonings- och Mönsterövertäckning

  Fyller lagerinnehållet med en färg, en övertoning eller ett mönster.

   

  Ramlinje

  Förser objektet på det aktuella lagret med en kontur som består av en färg, en övertoning eller ett mönster. Det är särskilt användbart på former med skarpa kanter, t.ex. text.

 

 

Använda eller redigera en lagerstil

Obs!

Du kan inte använda lagerstilar för ett bakgrundslager, ett låst lager eller en grupp. Om du vill använda en lagerstil för ett bakgrundslager börjar du med att konvertera det till ett vanligt lager.

 1. Markera ett lager i panelen Lager.
 2. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på lagret, utanför lagernamnet eller miniatyrbilden.

  • Klicka på ikonen Lägg till en lagerstil () längst ned i panelen Lager och välj en effekt i listan.

  • Välj en effekt på undermenyn Lager > Lagerstil.

  • Om du vill redigera en befintlig stil dubbelklickar du på en effekt som visas under lagernamnet i panelen Lager. (Om du vill visa de effekter som finns i stilen klickar du på triangeln bredvid ikonen Lägg till en lagerstil ().)

 3. Ange effektalternativ i dialogrutan Lagerstil. Se Lagerstilsalternativ.
 4. Lägg eventuellt till andra effekter i stilen. Markera kryssrutan till vänster om effektens namn i dialogrutan Lagerstil om du vill lägga till effekten utan att markera den.

  Obs!

  Du kan redigera flera effekter utan att stänga dialogrutan Lagerstil. Klicka på namnet på en effekt till vänster i dialogrutan för att visa dess alternativ.

När du har ändrat en stil används standardvärden.

 1. Anpassa inställningarna i dialogrutan Lagerstil.
 2. Klicka på Ange som standard.

  När du öppnar dialogrutan nästa gång används dina anpassade standardvärden automatiskt. Du kan alltid återgå till dina anpassade standardinställningar genom att välja Återställ till standard.

  Obs!

  Mer information om hur du återgår till de ursprungliga standardinställningarna finns i Återställa inställningarna till standardinställningarna.

Lagerstilsalternativ

Höjd

För effekterna Avfasning och Relief. Anger ljuskällans höjd. En inställning på 0 motsvarar grundnivå, 90 är direkt ovanför lagret.

Vinkel

Anger ljussättningsvinkeln som ska användas för effekter på lagret. Du kan dra i dokumentfönstret för att justera vinkeln på effekterna Skugga, Innerskugga eller Satäng.

Kantutjämning

Blandar kantpixlarna för en kontur eller glanskontur. Det här alternativet är mest användbart för små skuggor med komplicerade konturer.

Blandningsläge

Anger hur lagerstilen ska blandas med de underliggande lagren (där det aktiva lagret kan ingå). En innerskugga, till exempel, blandas med det aktiva lagret eftersom effekten ritas ovanpå det lagret, men en skugga blandas bara med lagren under det aktiva lagret. I de flesta fall får du bäst resultat om du använder standardalternativen för varje effekt. Se Blandningslägen.

Stryp

Krymper gränserna för projektionsytan för en innerskugga eller innerglöd innan oskärpa används.

Färg

Anger färgen på en skugga, en glöd eller en högdager. Du kan klicka i färgrutan och välja en färg.

Kontur

Du kan använda det här alternativet tillsammans med enfärgad glöd för att skapa ringar av genomskinlighet. Om du använder kontur tillsammans med glöd med övertoningsfyllning kan du skapa variationer i upprepningen av övertoningsfärgen och opaciteten. I avfasning och relief kan du använda konturer för att skulptera åsarna, fårorna och ojämnheterna som skuggas i reliefprocessen. Tillsammans med skuggor kan du använda alternativet för att ange toningen. Mer information finns i Ändra lagereffekter med konturer.

Avstånd

Anger förskjutningen för en skugga eller satängeffekt. Du kan dra i dokumentfönstret när du vill justera förskjutningsavståndet.

Djup

Anger djupet för en avfasning. Alternativet anger också djupet för ett mönster.

Använd globalt ljus

Den här inställningen gör det möjligt att använda en huvudljussättningsvinkel som sedan finns tillgänglig i alla lagereffekter som använder skugga: Skugga, Innerskugga, Avfasning och Relief. Om Använd globalt ljus är markerat och du anger en ljussättningsvinkel blir vinkeln global ljussättningsvinkel i dessa effekter. Andra effekter som har Använd globalt ljus markerat ärver automatiskt samma vinkelinställning. Om Använd globalt ljus är avmarkerat är den ljussättningsvinkel du anger lokal och gäller bara den effekten. Du kan även ställa in global ljusvinkel genom att välja Lagerstil > Globalt ljus.

Glanskontur

Skapar ett metalliskt, glansigt utseende. Glanskontur används efter skuggning av en avfasning eller relief.

Övertoning

Anger övertoningen i en lagereffekt. Du kan visa Övertoningsredigeraren genom att klicka på övertoningen eller klicka på den omvända pilen och välja en övertoning i snabbpanelen. Du kan redigera en övertoning eller skapa en ny övertoning med Övertoningsredigeraren. Du kan redigera färgen eller opaciteten i rutan Övertäckning för övertoning på samma sätt som i Övertoningsredigeraren. För vissa effekter kan du ange fler övertoningsalternativ. Invertera byter riktning på toningen, Justera med lager använder markeringsramen för att beräkna övertoningsfyllningen och Skala ändrar storleken på övertoningen. Du kan också flytta övertoningens centrum genom att klicka och dra i bildfönstret. Stil anger övertoningens form.

Högdagerläge eller Skuggläge

Anger blandningsläget för en högdager eller skugga för avfasning eller relief.

Darr

Varierar användningen av färg och opacitet för en övertoning.

Lager slår ut skugga

Styr skuggans synlighet på ett halvgenomskinligt lager.

Brus

Anger antalet slumpelement i opaciteten för en glöd eller skugga. Ange ett värde eller dra skjutreglaget.

Opacitet

Anger opacitet för lagereffekten. Ange ett värde eller dra skjutreglaget.

Mönster

Anger mönstret för en lagereffekt. Klicka i snabbpanelen och välj ett mönster. Klicka på knappen Ny förinställning  om du vill skapa ett nytt förinställt mönster baserat på de aktuella inställningarna. Klicka på Fäst mot startpunkt om du vill att mönstret ska ha samma startpunkt som dokumentet (när alternativet Länka med lager är markerat) eller om du vill ha startpunkten i lagrets övre vänstra hörn (när Länka med lager är avmarkerat). Markera Länka med lager om du vill att mönstret ska flyttas tillsammans med lagret. Dra skjutreglaget Skala eller ange ett värde för mönstrets storlek. Placera mönstret genom att dra det i lagret och återställ positionen genom att klicka på knappen Fäst mot startpunkt. Alternativet Mönster är inte tillgängligt om inga mönster har lästs in.

Position

Anger placeringen för en ramlinjeeffekt, t.ex. Utsidan, Insidan eller Mitten.

Intervall

Styr vilken del eller vilket intervall av glöden som används för konturen.

Storlek

Anger radien och storleken för oskärpan eller storleken för skuggan.

Jämna till

Gör resultatet av en skuggning oskarpt för att minska oönskade effekter.

Källa

Anger källan för en innerglöd. Välj Mitten om du vill använda en glöd som strålar från mitten av lagerinnehållet eller Kant om du vill använda en glöd som strålar från lagerinnehållets innerkanter.

Uppslag

Utvidgar gränserna för projektionsytan innan oskärpa används.

Format

Anger stilen för en avfasning: Inre avfasning skapar en avfasning på innerkanterna för lagerinnehållet. Yttre avfasning skapar en avfasning på ytterkanterna för lagerinnehållet. Relief skapar en upphöjd reliefeffekt av lagerinnehållet mot de underliggande lagren. Konkav relief skapar en effekt av att lagerinnehållet har stämplats ned i de underliggande lagren. Linjerelief begränsar reliefen till gränserna för en ramlinjeeffekt som har använts på lagret. (Effekten Linjerelief är inte tillgänglig om ingen ramlinjeeffekt har använts på lagret.)

Teknik

Utjämna, Mejsla hårt och Mejsla mjukt är tillgängliga för effekterna Avfasning och Relief; Mjukare och Exakt gäller effekterna Innerglöd och Ytterglöd.

Utjämna

Utjämna är en oskärpebaserad teknik som ger ett jämnt resultat och är användbar på alla typer av projektionsytor, oavsett om de har mjuka eller skarpa kanter. Detaljerade inslag bevaras inte vid större storlekar.

Mejsel hård

Mejsel hård är en avståndsmätningsteknik som framför allt är användbar på projektionsytor med hårda kanter från kantutjämnade former, t.ex. text. Detaljerade inslag bevaras bättre än med tekniken Utjämna.

Mejsel mjuk

Mejsel mjuk är en modifierad avståndsmätningsteknik som inte är lika exakt som Mejsel hård men som är mer användbar på många projektionsytor. Detaljerade inslag bevaras bättre än med tekniken Utjämna.

Mjukare

Ger oskärpa och är användbar på alla typer av projektionsytor, oavsett om de har mjuka eller skarpa kanter. Detaljerade inslag bevaras inte vid större storlekar.

Exakt

Använder en avståndsmätningsteknik för att skapa glöd som framför allt är användbar på projektionsytor med hårda kanter från kantutjämnade former, t.ex. text. Detaljerade inslag bevaras bättre än med tekniken Mjukare.

Textur

Använder en textur. Ange texturens storlek med Skala. Markera Länka med lager om du vill att texturen ska flyttas tillsammans med lagret. Invertera inverterar texturen. Djup varierar graden och riktningen (uppåt/nedåt) för texturen. Välj Fäst mot startpunkt om du vill att mönstret ska ha samma startpunkt som dokumentet (när alternativet Länka med lager är avmarkerat) eller om du vill ha startpunkten i lagrets övre vänstra hörn (när Länka med lager är markerat). Placera texturen i lagret genom att dra.

Ändra lagereffekter med konturer

När du skapar egna lagerstilar kan du använda konturer för att styra formen för Skugga, Innerskugga, Innerglöd, Ytterglöd, Avfasning och relief samt Satäng över ett givet intervall. En linjär kontur på en skugga gör t.ex. att opaciteten sjunker med en linjär övergång. Använd en egen kontur om du vill skapa en unik skuggövergång.

Du kan markera, återställa, ta bort eller ändra förhandsvisningen av konturer i snabbpanelen Kontur och i Förinställningshanteraren.

Photoshop: Dialogrutan Lagerstil, effekten Skugga
Dialogrutan Lagerstil, effekten Skugga

A. Klicka här om du vill visa dialogrutan Konturredigeraren. B. Klicka här om du vill visa snabbpanelen. 

Skapa en egen kontur

 1. Markera Skugga, Innerskugga, Innerglöd, Ytterglöd, Avfasning och relief, Kontur eller Satäng i dialogrutan Lagerstil.
 2. Klicka på miniatyrbilden av konturen i dialogrutan Lagerstil.
 3. Lägg till punkter genom att klicka på konturen och justera den genom att dra. Alternativt kan du ange värden för Ingång och Utgång.
 4. Om du vill skapa ett skarpt hörn i stället för en mjuk kurva markerar du en punkt och klickar på Hörn.
 5. Om du vill spara konturen i en fil klickar du på Spara och anger ett namn för konturen.
 6. Om du vill spara konturen som en förinställning väljer du Nytt.
 7. Klicka på OK. Nya konturer läggs till längst ned i snabbpanelen.

Läsa in en kontur

 1. Klicka på konturen i dialogrutan Lagerstil och i dialogrutan Konturredigeraren, och välj sedan Läs in i. Gå till mappen med konturbiblioteket som du vill öppna och klicka på Öppna.

Ta bort en kontur

 1. Visa snabbpanelen genom att klicka på den omvända pilen vid den markerade konturen. Tryck på Alt och klicka på den kontur du vill ta bort.

Ange en global ljussättningsvinkel för alla lager

Om du använder global ljussättning ser det ut som om en enda ljuskälla lyser på bilden.

 1. Gör något av följande:
  • Välj Lager > Lagerstil > Globalt ljus. Ange ett värde i dialogrutan Globalt ljus eller ange vinkeln och höjden genom att dra vinkelradien och klicka sedan på OK.

  • Markera Använd globalt ljus för Skugga, Innerskugga eller Avfasning i dialogrutan Lagerstil. Ange ett värde för Vinkel eller dra radien och klicka på OK.

  Den globala ljussättningen gäller varje lagereffekt som använder den globala ljussättningsvinkeln.

Visa eller dölj lagerstilar

Om ett lager har en stil visas en ”fx”-ikon  till höger om lagrets namn i panelen Lager.

Visa eller dölj alla lagerstilar i en bild

 1. Välj Lager > Lagerstil > Göm alla effekter eller Visa alla effekter.

Visa eller dölja lagerstilar i panelen Lager

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill expandera listan med lagereffekter som har använts på lagret klickar du på triangeln () bredvid ikonen Lägg till en lagerstil ().

  • Klicka på triangeln om du vill dölja lagereffekterna.

  • Du kan dölja eller visa alla lagerstilar som har använts i en grupp genom att hålla ned Alt och klicka på triangeln eller den omvända triangeln för gruppen. Lagerstilarna som har använts på de andra lagren i gruppen visas eller döljs samtidigt.

Kopiera lagerstilar

Kopiera och klistra in är en enkel metod för att använda samma effekter på flera lager.

Kopiera lagerstilar mellan lager

 1. Markera i panelen Lager det lager som innehåller stilen som du vill kopiera.
 2. Välj Lager > Lagerstil > Kopiera lagerstil.
 3. Markera mållagret i panelen och välj Lager > Lagerstil > Klistra in lagerstil.

  Den inklistrade lagerstilen ersätter den befintliga lagerstilen i mållagret eller mållagren.

Kopiera lagerstilar mellan lager genom att dra dem

 1. Gör något av följande:
  • I panelen Lager Alt-drar du en lagereffekt från ett lager till ett annat om du vill kopiera lagereffekten, eller drar fältet Effekter från ett lager till ett annat om du vill duplicera lagerstilen.

  • Dra en eller flera lagereffekter från panelen Lager till bilden, om du vill använda den resulterande lagerstilen på det översta lagret som innehåller pixlar där du släpper lagereffekterna.

Skala en lagereffekt

En lagerstil kan vara finjusterad för en viss upplösning och funktioner vid en viss storlek. Med funktionen Skala lagereffekter kan du skala effekterna som ingår i lagerstilen utan att skala objektet som lagerstilen används på.

 1. Markera lagret i panelen Lager.
 2. Välj Lager > Lagerstil > Skala lagereffekter.
 3. Ange ett procentvärde eller dra skjutreglaget.
 4. Välj Förhandsvisa om du vill förhandsvisa ändringarna i bilden.
 5. Klicka på OK.

Ta bort lagereffekter

Du kan ta bort en enskild effekt från en stil som använts på ett lager, eller ta bort hela stilen från lagret.

Ta bort en effekt från en stil

 1. I panelen Lager utökar du lagerstilen så att du kan se alla dess effekter.
 2. Dra effekten till ikonen Ta bort .

Ta bort en stil från ett lager

 1. Markera i panelen Lager det lager som innehåller stilen som ska tas bort.
 2. Gör något av följande:
  • Dra fältet Effekter till ikonen Ta bort i panelen Lager .

  • Välj Lager > Lagerstil > Radera lagerstil.

  • Markera lagret och klicka sedan på knappen Radera stil  längst ned i panelen Stilar.

Konvertera en lagerstil till bildlager

Om du vill anpassa eller finjustera utseendet på lagerstilar kan du konvertera dem till vanliga bildlager. När du har konverterat en lagerstil till bildlager kan du förbättra resultatet genom att måla eller använda kommandon och filter. Du kan däremot inte längre redigera lagerstilen på det ursprungliga lagret och lagerstilen uppdateras inte längre när du ändrar det ursprungliga bildlagret.

Obs!

De lager som skapas med den här metoden kan ge bilder som inte är exakt likadana som de som du får när du använder lagerstilar. Det kan visas en varning när du skapar nya lager.

 1. Markera i panelen Lager det lager som innehåller den lagerstil som du vill konvertera.
 2. Välj Lager > Lagerstil > Skapa lager.

  Nu kan du ändra de nya lagren och stapla dem i en annan ordning på samma sätt som med vanliga lager. Vissa effekter, som Innerglöd, konverteras till lager i en urklippsmask.

Skapa och hantera förinställda stilar

Du kan skapa en egen stil och spara den som en förinställd stil. Den blir då tillgänglig från panelen Stilar. Du kan spara förinställda stilar i ett bibliotek och läsa in eller ta bort dem från panelen Stilar när det behövs.

Skapa en ny förinställd stil

 1. Markera i panelen Lager det lager som innehåller den stil som du vill spara som en förinställning.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka i ett tomt område i panelen Stilar.

  • Klicka på knappen Skapa ny stil längst ned i panelen Format.

  • Välj Ny stil på panelmenyn Stilar.

  • Välj Lager > Lagerstil > Blandningsalternativ, och klicka på Ny stil i dialogrutan Lagerstil.

 3. Ange ett namn för den förinställda stilen, ange stilalternativ och klicka på OK.

Byta namn på en förinställd stil

 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på en stil i panelen Stilar. Om stilarna visas som miniatyrbilder i panelen Stilar, anger du ett nytt namn i dialogrutan och klickar på OK. I annat fall anger du ett nytt namn direkt i panelen Stilar och trycker på Retur.

  • Markera en stil i området Stilar i dialogrutan Lagerstil. Välj sedan Döp om stil på snabbmenyn, ange ett nytt namn och klicka på OK.

  • När du använder ett formverktyg eller ritstift, markerar du en stil i snabbpanelen Stil i alternativfältet. Välj därefter Döp om stil på menyn i snabbpanelen.

Ta bort en förinställd stil

 1. Gör något av följande:
  • Dra en stil till ikonen Ta bort  längst ned i panelen Stilar.

  • Tryck på Alt och klicka på lagerstilen i panelen Stilar.

  • Markera en stil i området Stilar i dialogrutan Lagerstil. (Se Använda förinställda stilar.) Välj därefter Ta bort stil på snabbmenyn.

  • När du använder ett formverktyg eller ritstift, markerar du en stil i snabbpanelen Lagerstil i alternativfältet. Välj därefter Ta bort stil på menyn i snabbpanelen.

Spara en uppsättning förinställda stilar som ett bibliotek

 1. Gör något av följande:
  • Välj Spara stilar på panelmenyn Stilar.

  • Markera Stilar till vänster i dialogrutan Lagerstil. Välj därefter Spara stilar på snabbmenyn.

  • När du använder ett formverktyg eller ett ritstift, klickar du på miniatyrbilden för lagerstilen i alternativfältet. Välj därefter Spara stilar på menyn i snabbpanelen.

 2. Välj var du vill spara stilbiblioteket, ange ett filnamn och klicka på Spara.

  Du kan spara biblioteket var du vill. Om du sparar biblioteksfilen i mappen Förinställningar/Stilar i standardmappen för förinställningar, visas biblioteksnamnet längst ned på menyn i panelen Stilar när du startar om programmet.

  Obs!

  Du kan även använda Förinställningshanteraren när du vill ändra namn på, ta bort och spara bibliotek med förinställda stilar.

Läsa in ett bibliotek med förinställda stilar

 1. Klicka på triangeln i panelen Stilar, i dialogrutan Lagerstil eller i snabbpanelen Lagerstil i alternativfältet.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på Läs in stilar för att lägga till ett bibliotek i den aktuella listan. Markera sedan den biblioteksfil som du vill använda och klicka på Läs in.

  • Välj Ersätt stilar om du vill ersätta den aktuella listan med ett annat bibliotek. Markera sedan den biblioteksfil som du vill använda och klicka på Läs in.

  • Välj en biblioteksfil (visas längst ned på panelmenyn). Klicka därefter på OK om du vill ersätta den aktuella listan eller klicka på Lägg till om du vill lägga till den aktuella listan.

 3. Välj Återställ stilar om du vill återgå till standardbiblioteket med förinställda stilar. Du kan antingen byta ut den aktuella listan eller lägga till standardbiblioteket i den aktuella listan.

  Obs!

  Du kan även använda Förinställningshanteraren när du vill läsa in och omdefiniera stilbibliotek. Se Arbeta med Förinställningshanteraren.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy