Skalförändra lager proportionerligt

Uppdaterat i Photoshop 21.0 (november 2019-versionen)

När du omformar en lagertyp genom att dra i ett hörnhandtag skalförändras nu lagret proportionerligt som standard, vilket visas av knappen Begränsa proportioner (länkikon) i läget PÅ i alternativfältet. Om du vill ändra standardbeteendet för omformning till oproportionerlig skalförändring växlar du tillbaka till läget AV genom att trycka på knappen Begränsa proportioner (länkikon). Medan Skift-tangenten är nedtryckt fungerar den som en växlingsknapp för knappen Begränsa proportioner. Om knappen Begränsa proportioner är i läget PÅ växlar Skift-tangenten den till läget AV när tangenten trycks ned och tvärtom. Photoshop kommer ihåg din senaste omformningsinställning – proportionerlig eller oproportionerlig skalförändring – och använder den som ditt standardomformningsbeteende nästa gång du startar Photoshop. 

Använd knappen Begränsa proportioner (länkikon) i alternativfältet för att välja standardbeteendet för skalförändring.
Använd knappen Begränsa proportioner (länkikon) i alternativfältet för att välja standardbeteendet för skalförändring.

Hur växlar jag tillbaka till de äldre omformningsbeteendena?

På menyraden väljer du Redigera (Windows)/Photoshop (Mac) > Inställningar > Allmänt och väljer sedan Äldre fri omformning.

Använda omformningar

Om du omformar kan du skala, rotera, skeva, töja eller tänja en bild. Du kan använda omformningar på en markering, ett helt lager, flera lager eller en lagermask. Du kan även använda omformningar på en bana, vektorform, vektormask, markeringsgräns eller alfakanal. Omformning påverkar bildkvaliteten när du ändrar på pixlarna. Använd smarta objekt om du vill göra icke-förstörande omformationer på rasterbilder. (Se Arbeta med smarta objekt.) Omformningen av en vektorform eller bana är alltid en icke-förstörande åtgärd eftersom du bara ändrar de matematiska beräkningarna som skapar objektet.

Om du vill göra en omformning väljer du först ett objekt att omforma och sedan ett omformningskommando. Om det behövs justerar du referenspunkten innan du ändrar i omformningen. Du kan göra flera ändringar i rad innan du använder den sammanlagda omformningen. Du kan t.ex. välja Skapa och skaländra genom att dra i ett handtag och sedan välja Förvräng och förvränga genom att dra i ett handtag. Tryck sedan på Enter eller Retur för att använda båda omformningarna.

Interpolationsmetoden som är vald i området Allmänt i dialogrutan Inställningar används för att beräkna färgvärdet på pixlar som läggs till eller tas bort under omformningar. Den här interpolationsinställningen påverkar direkt hastigheten och kvaliteten på omformningen. Bikubisk interpolation (standard) är långsammast men ger bäst resultat.

Obs!

Du kan även tänja och förvränga rasterbilder med hjälp av filtret Gör flytande.

Photoshop: Omforma en bild
Omforma en bild

A. Originalbild B. Vänt lager C. Roterad markeringsram D. Ändrad storlek på en del av objektet 

Omforma-kommandon på undermenyn

Skala

Förstorar eller förminskar ett objekt relativt till objektets referenspunkt, den fasta punkten som omformningen sker runt. Du kan skala vågrätt, lodrätt eller bådadera.

Rotera

Vrider ett objekt runt en referenspunkt. Den här punkten finns som standard i mitten på ett objekt, men du kan flytta den till en annan plats.

Skeva

Lutar ett objekt lodrätt eller vågrätt.

Förvränga

Sträcker ett objekt i alla riktningar.

Perspektiv

Ger ett objekt ett enpunktsperspektiv.

Tänja

Ändrar objektets form.

Rotera 180, Rotera 90 medsols, Rotera 90 motsols

Roterar objektet det angivna antalet grader, antingen med- eller motsols.

Vänd

Vänder objektet lodrätt eller vågrätt.

Videosjälvstudiekurs: Tips för att arbeta med vektorer i Photoshop

Videosjälvstudiekurs: Tips för att arbeta med vektorer i Photoshop
I det här avsnittet av The Complete Picture visar Julieanne funktioner för att arbeta med vektorer i Photoshop.
Julieanne Kost

Markera ett objekt som ska omformas

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill omforma ett helt lager aktiverar du lagret och ser till att inget är markerat.

  Obs!

  Det går inte att omforma bakgrundslagret. Innan du kan omforma bakgrundslagret måste du konvertera det till ett vanligt lager.

  • Om du vill omforma delar av ett lager väljer du lagret på panelen Lager och markerar sedan delar av bilden på lagret.
  • Om du vill omforma flera lager gör du något av följande i panelen Lager: länka samman lagren, eller markera flera lager genom att Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (OS X) på mer än ett lager. I panelen Lager kan du också Skift-klicka för att markera lager som ligger i följd. (Se Markera, gruppera och länka lager.)
  • Om du vill omforma en lagermask eller en vektormask bryter du länken och markerar maskens miniatyrbild på panelen Lager.
  • Om du vill omforma en bana eller vektorform, använder du banmarkeringsverktyget för att markera hela banan eller direktmarkeringsverktyget för att markera en del av banan. Om du markerar en eller flera punkter på en bana så omformas endast de bansegment som är kopplade till punkterna. (Se Markera en bana.)
  • Om du vill omforma en markeringsgräns skapar eller läser du in en markering. Välj sedan Markera > Omforma markering.
  • Om du vill omforma en alfakanal, markerar du kanalen på panelen Kanaler.

Ange eller flytta referenspunkten för en omformning

Uppdaterades i oktober 2018-versionen av Photoshop CC (20.0)

Alla omformningar utförs runt en fast punkt som kallas referenspunkt. Den här punkten sitter som standard i mitten på det objekt som du omformar. Du kan dock ändra referenspunkten eller flytta mittpunkten till en annan plats med hjälp av referenspunktsplaceraren i alternativfältet.

 1. Välj ett omformningskommando. En markeringsram visas i bilden.
 2. Referenspunkten är dold som standard. För att visa referenspunkten () klickar du på och markerar kryssrutan bredvid referenspunktens positionerare () i alternativfältet.

  Visa referenspunkten vid omformning av objekt.
  Visa kryssrutan för referenspunkter i alternativfältet.
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på en fyrkant på referenspunktsplaceraren i alternativfältet. Varje fyrkant motsvarar en punkt på markeringsramen. Om du t.ex. vill flytta referenspunkten till det övre vänstra hörnet i markeringsramen klickar du på den övre vänstra fyrkanten på referenspunktsplaceraren.
  • Dra referenspunkten  i markeringsrutan för omformningen som visas i bilden. Referenspunkten kan vara placerad utanför det objekt som du vill omforma.

Skala, rotera, skeva, förvränga, använda perspektiv eller tänja

Du kan använda olika omformningar som skala, rotera, skeva, förvränga, perspektivomforma eller tänja på den valda bilden. 

 1. Markera det som du vill omforma.
 2. Välj Redigera > Omforma > Skala, Rotera, Skeva, Förvrängning, Perspektiv eller Tänj.

  Obs!

  Om du omformar en form eller en hel bana blir menyn Omforma i stället menyn Omforma bana. Om du omformar flera bansegment (men inte en hel bana) blir menyn Omforma i stället menyn Omformningspunkter.

 3. (Valfritt) Klicka på en fyrkant på referenspunktsplaceraren i alternativfältet.
 4. Gör något eller några av följande:
  Använd knappen Begränsa proportioner (länkikon) i alternativfältet för att välja standardbeteendet för skalförändring.
  Använd knappen Begränsa proportioner (länkikon) i alternativfältet för att välja standardbeteendet för skalförändring.
  • Om du väljer Skala drar du ett handtag på markeringsramen. Pekaren ändras till en dubbelpil () när den placeras över ett handtag. 
   • Om knappen Begränsa proportioner (länkikon) är i läget PÅ i alternativfältet drar du i ett hörnhandtag för att skalförändra lagret proportionerligt.
   • Om knappen Begränsa proportioner (länkikon) är i läget AV i alternativfältet drar du i ett hörnhandtag för att skalförändra lagret oproportionerligt. 
   • Håll ned Skift-tangenten samtidigt som du omformar för att växla mellan proportionerlig och oproportionerlig skalförändring.
  • Om du väljer Rotera flyttar du pekaren utanför markeringsramen (den ändras till en böjd dubbelpil) och drar. Tryck på Skift för att begränsa rotationen till steg om 15°.
  • Om du väljer Skeva drar du ett sidohandtag för att luta markeringsramen.
  • Om du väljer Förvrängning drar du ett hörnhandtag för att sträcka ut markeringsramen.
  • Om du väljer Perspektiv drar du ett hörnhandtag för att använda ett perspektiv på markeringsramen.
  • Om du väljer Tänj väljer du ett värde på snabbmenyn för tänjstilar i alternativfältet. Gör en egen tänjning genom att dra kontrollpunkterna, en linje eller ett område i nätet och ändra formen på markeringsramen och nätet.
  • För alla typer av omformningar anger du ett värde i alternativfältet. Om du t.ex. vill rotera ett objekt anger du ett gradantal i textrutan för rotation .
 5. (Valfritt) Om du vill kan du byta till en annan typ av omformning genom att välja ett kommando på menyn Redigera > Omforma.

  Obs!

  När du omformar en bitmappsbild (till skillnad från en form eller bana), blir bilden något mindre skarp varje gång som du gör en omformning. Det är därför bättre att utföra flera kommandon innan du använder den sammanlagda omformningen i stället för att använda varje omformning för sig.

 6. (Valfritt) Om du vill tänja bilden klickar du på knappen Växla mellan fri omformning och tänjning  i alternativfältet.
 7. När du är klar bekräftar du omformningen genom att göra något av följande:

  • Välj ett nytt verktyg.
  • Klicka på ett lager i panelen Lager. Ändringarna bekräftas automatiskt och lagret markeras.
  • Klicka utanför arbetsytan i dokumentfönstret.
  • Klicka utanför begränsningsramen på arbetsytan.
  • Tryck på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS), klicka på knappen Genomför i alternativfältet eller dubbelklicka inuti omformningsramen.

  Om du vill avbryta omformningen trycker du på Esc eller klickar på knappen Avbryt i alternativfältet.

Vända eller rotera exakt

 1. Markera det som du vill omforma.

 2. Välj Redigera > Omforma och välj sedan något av följande kommandon på undermenyn:

  • Rotera om du vill ange antalet grader i alternativfältet

  • Rotera 180° om du vill rotera ett halvt varv

  • Rotera 90° medsols om du vill rotera med ett kvarts varv medsols

  • Rotera 90° motsols om du vill rotera objektet ett kvarts varv motsols

  • Vänd vågrätt om du vill vända objektet vågrätt längs den lodräta axeln

  • Vänd lodrätt för att vända lodrätt längs den vågräta axeln

  Obs!

  Om du omformar en form eller en hel bana blir kommandot Omforma till kommandot Omforma bana. Om du omformar flera bansegment (men inte en hel bana) kallas kommandot Omforma för kommandot Omforma punkter.

Upprepa en omformning

Om du vill upprepa en omformning väljer du Redigera > Omforma > Igen.

Duplicera ett objekt när du omformar det

Om du vill skapa en dubblett samtidigt som du omformar håller du ned Alt och markerar kommandot Omforma.

Återställa omformningar av smarta objekt

Om du har omformat ett smart objekt kan du återställa alla omformningar som du har tillämpat tidigare genom att göra något av följande: 

 • Högerklicka på smart objekt-lagret och välj Återställ omformning
 • Välj Lager > Smarta objekt > Återställ omformning