Ange ett färgintervall

Med kommandot Färgområde markerar du en angiven färg eller ett färgområde inom en befintlig markering eller i en hel bild. Om du vill ersätta en markering måste du avmarkera allt innan du använder det här kommandot. Kommandot Färgområde är inte tillgängligt för bilder med 32 bitar per kanal.

Om du vill förfina en befintlig markering använder du kommandot flera gånger, så markeras en delmängd av färger. Om du t.ex. vill markera de gröna områdena i en cyanfärgad markering väljer du Cyaner i dialogrutan Färgområde och klickar sedan på OK. Öppna sedan dialogrutan Färgområde igen och välj Gröna. (Resultatet blir mycket subtilt eftersom att du med den här tekniken markerar delar av färger i en färgblandning.)

Du kan också välja hudtoner och automatiskt upptäcka ansikten för att markera dem. Obs! Välj Invertera under pipettproven nedan om du vill skapa en markering som behåller hudtoner medan du justerar färgerna för allt annat.

 1. Välj Markera > Färgområde.

  Obs!

  Du kan också finjustera en lagermask genom att använda Färgområde. Se Justera maskopacitet och -kanter.

 2. Välj något av följande på menyn välj:

  Hudtoner

  Om du vill välja färger som liknar vanliga hudtoner: Aktivera Identifiera ansikten för bättre val av hudton.

  Färgprov

  Om du vill aktivera verktyget Pipett och ta färgprov från bilden. Om du ska markera flera färgområden i bilden kan du skapa en bättre markering genom att välja Lokaliserade färgkluster.

  • En färg eller ett tonomfång. Du kommer inte att kunna justera markeringen om du använder det här alternativet.
 3. Välj ett av följande visningsalternativ:

  Markering

  Förhandsvisar markeringen som är resultatet av de färger du provar i bilden. Som standard är vita områden markerade pixlar, svarta områden omarkerade pixlar och grå områden delvis markerade pixlar.

  Bild

  Förhandsvisar hela bilden. Du kan till exempel ta färgprov från en del av bilden som inte visas på skärmen.

  Obs!

  Om du vill växla mellan att förhandsgranska hela bilden eller endast markeringen i dialogrutan Färgområde trycker du på Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS).

 4. För färgprover ska du placera pipetten över bilden eller förhandsvisningsområdet, och ta sedan de önskade färgproven genom att klicka.

  Photoshop: Ta färgprov
  Ta färgprov

  Om du vill justera markeringen:

  • Om du vill lägga till färger markerar du pluspipetten och klickar sedan i förhandsgranskningsområdet eller bilden.
  • Om du vill ta bort färger markerar du minuspipetten och klickar sedan i förhandsgranskningsområdet eller bilden.

  Obs!

  Du kan aktivera pluspipetten tillfälligt genom att hålla ned Skift. Håll ned Alt om du vill aktivera minuspipetten.

 5. Justera området med färger med skjutreglaget Överstrålning eller genom att ange ett värde. Inställningen Överstrålning styr hur brett ett färgområde är i markeringen samt ökar eller minskar mängden delvis markerade pixlar (grå områden i förhandsvisningen av markeringen). Ställ in ett lågt värde för Överstrålning om du vill begränsa färgområdet och ett högre värde om du vill öka det.
  Photoshop: Öka överstrålning
  Om du ökar värdet för Överstrålning utökas markeringen

  Om du har valt Lokaliserade färgkluster använder du reglaget Område för att ange hur nära provpunkterna en färg måste vara för att inkluderas i markeringen. Anta att bilden innehåller ett område med gula blommor i både förgrunden och bakgrunden, och att du bara vill markera blommorna i förgrunden. Gör ett färgprov för blommorna i förgrunden och minska färgområdet, så att blommor med liknande färg i bakgrunden inte markeras.

 6. Om du vill förhandsgranska markeringen i bildfönstret markerar du ett alternativ under Förhandsgranska markering.

  Ingen

  Visar originalbilden.

  Gråskala

  Visar helt markerade pixlar som vita, delvis markerade pixlar som gråa och omarkerade pixlar som svarta.

  Svart projektionsyta

  Visar markerade pixlar som i originalbilden och omarkerade pixlar som svarta. Det här alternativet passar bra för ljusa bilder.

  Vit projektionsyta

  Visar markerade pixlar som i originalbilden och omarkerade pixlar som vita. Det här alternativet passar bra för mörka bilder.

  Snabbmask

  Visar omarkerade områden som en rubylith-övertäckning (eller i den färg du själv valt i rutan Snabbmaskalternativ).

 7. Om du vill återgå till den ursprungliga markeringen håller du ned Alt och klickar sedan på Återställ.
 8. Om du vill spara och läsa in inställningar för färgområde använder du knapparna Spara och Läs in i dialogrutan Färgområde för att spara och använda de aktuella inställningarna igen.

  Du kan spara dina valda hudtonsinställningar som en förinställning.

Obs!

Om meddelandet ”Det finns inga pixlar som är markerade till mer än 50 %” visas kommer inte markeringsramen att vara synlig. Du kan ha gjort ett färgval från markeringsmenyn, till exempel Rött, när bilden inte innehöll några röda nyanser med tillräcklig mättnad.

Spara hudtonsinställningar som en förinställning

Med hjälp av kommandot Färgområdesval kan du spara dina hudtonsval som en förinställning. När du väljer Hudtoner eller Färgprover sparas även inställningarna för funktionen Identifiera ansikten.

För att spara hudtonsinställningar som en förinställning:

 1. Välj Markera > Färgområde.

 2. Välj Färgprover på menyn Markera i dialogrutan Färgområde.

 3. Aktivera Identifiera ansikten och justera skjutreglaget Överstrålning eller skriv in ett värde för bättre val av hudton. Kontrollera att visningsalternativet har angetts till Markering och välj Förhandsvisa markeringar så är det enklare att göra markeringarna och visa dem i dokumentfönstret.

 4. Klicka på Spara, skriv ett filnamn för hudtonsförinställningen och klicka sedan på Spara.

Läsa in hudtonsförinställningar:

 1. Klicka på knappen Läs in i dialogrutan Färgområde.

 2. Välj den förinställningsfil du vill ha i rutan Läs in och klicka på Läs in.