Obs!

För Photoshop-versioner före Photoshop CC är vissa av funktionerna som diskuteras i den här artikeln eventuellt bara tillgängliga om du har Photoshop Extended. Photoshop har inte ett separat Extended-erbjudande. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop.

Måla bildrutor i videolager

Du kan redigera eller måla i enstaka videobildrutor för att skapa en animering, lägga till innehåll eller för att ta bort oönskade detaljer. Förutom att använda valfritt penselverktyg kan du måla med hjälp av klonstämpeln, mönsterstämpeln, lagningspenseln eller den smarta lagningspenseln. Du kan också redigera videobildrutor med verktyget Lappa.

Obs!

Att måla (eller använda ett annat verktyg) i videobildrutor kallas ofta för rotoscope-behandla, även om rotoscope-behandling traditionellt sett inkluderar bild för bild-spårning av livebilder för användning i animering.

 1. Markera videolagret på panelen Tidslinje eller panelen Lager.

 2. Flytta indikatorn för aktuell tid till den videobildruta som du vill redigera.
 3. (Valfritt) Om du vill göra ändringarna i ett separat lager väljer du Lager > Videolager > Nytt tomt videolager.
 4. Välj det penselverktyg som du vill använda och gör ändringarna i bildrutan.

  Att måla i ett videolager är en icke-förstörande åtgärd. Om du vill återställa de modifierade pixlarna i en viss bildruta eller i ett särskilt videolager väljer du kommandot Återställ bildruta eller Återställ alla bildrutor. Om du vill aktivera och inaktivera synligheten för ändrade videolager väljer du kommandot Dölj ändrad video (eller klickar på ögonikonen bredvid spåret för det ändrade videoklippet i tidslinjen).

Klona innehåll i video och animeringsbildrutor

I Photoshop kan du använda klonstämpeln och lagningspenseln för att retuschera eller duplicera objekt i video- och animeringsbildrutor. Använd klonstämpeln för att ta prov på innehåll från en del av en bildruta (källan) och måla med provet i en annan del av samma bildruta eller i en annan bildruta (målet). Du kan också använda ett separat dokument som provkälla, i stället för en bildruta. Lagningspenseln inkluderar alternativ som du kan använda för att blanda provinnehållet med målbildrutan.

Obs!

Du kan också klona innehåll med verktygen Smart lagningspensel och Lappa. Med klonstämpeln och lagningspenseln kan du emellertid lagra upp till fem prov på panelen Klona källa, samt ange alternativ för övertäckning, skalning och bildruteförskjutning.

När du har tagit prov på innehåll från en bildruta och målar med provet och sedan flyttar till en annan bildruta, ändras källbildrutan i relation till den bildruta som du först tog prov från. Du kan låsa den källbildruta som du först tog prov från, eller ange ett värde för bildruteförskjutning för att ändra källan till en annan bildruta, i förhållande till den bildruta som du först tog prov från.

Klona video- och animeringsinnehåll

 1. Välj verktyget Klonstämpel  eller verktyget Lagningspensel  och ange önskade alternativ.
 2. Gör något av följande:
  • Markera ett videolager på panelen Lager eller panelen Tidslinje och flytta indikatorn för aktuell tid till den bildruta som du vill ta prov från.

  • Öppna den bild som du vill ta prov från.

 3. Placera pekaren i en öppen bild eller bildruta, håll ned Alt och klicka för att skapa en provpunkt.
 4. Om du vill skapa fler provpunkter klickar du på Klona källa-knapparna  på panelen Klona källa.
 5. Markera målvideolagret och flytta indikatorn för aktuell tid till den bildruta som du vill måla.

  Obs!

  Om du vill måla i ett separat lager kan du lägga till ett tomt videolager. Se till att du väljer lämpligt provalternativ för att klona innehåll i det tomma videolagret.

 6. Om du har skapat flera provpunkter väljer du den källa som du vill använda på panelen Klona källa.
 7. Gör något av följande på panelen Klona källa:
  • Om du vill skala eller rotera källan som du klonar anger du ett värde för bredd (B) och höjd (H) eller roteringen i grader .

  • Om du vill visa en övertäckning av källan som du klonar markerar du Visa överdrag och anger önskade alternativ. (Urklippsalternativet begränsar övertäckningen till penselns storlek. Avmarkera det här alternativet om du vill täcka över hela källbilden).

  Obs!

  Om du vill flytta källans övertäckning till en förflyttad position trycker du på Skift+Alt och drar muspekaren (OS X). Om du vill visa övertäckningarna tillfälligt avmarkerar du Visa överdrag och trycker på Skift+Alt.

 8. Dra över det område i bildrutan som du vill måla.

  Att måla i ett videolager är en icke-förstörande åtgärd. Du kan välja kommandot Återställ bildruta eller Återställ alla bildrutor om du vill återställa de modifierade pixlarna i en viss bildruta eller i ett särskilt videolager.

Ändra bildruteförskjutning för kloning eller lagning

 1. På panelen Klona källa:
  • Om du alltid vill måla med samma bildruta som du först tog prov från markerar du kryssrutan Lås bildruta.

  • Om du vill måla med en bildruta i förhållande till den bildruta som du först tog prov från anger du antalet bildrutor i rutan Bildruteförskjutning. Om den bildruta som du vill använda är efter den bildruta som du först tog prov från anger du ett positivt värde. Om den bildruta som du vill använda är före den bildruta som du först tog prov från anger du ett negativt värde.

Återställa bildrutor i videolager

Du kan återställa ändringar som du har gjort i bildrutevideolager och tomma videolager.

 1. Markera ett videolager på panelen Tidslinje och gör något av följande:

  • Om du vill återställa en särskild bildruta flyttar du indikatorn för aktuell tid till videobildrutan och väljer Lager > Videolager > Återställ bildruta.

  • Om du vill återställa alla bildrutor i ett videolager eller i ett tomt videolager väljer du Lager > Videolager > Återställ alla bildrutor.

Hantera färg i videolager

I Photoshop kan du måla i videolager med hjälp av verktyg som ett penselverktyg eller en klonstämpel. Om ingen färgprofil har kopplats till videolagret lagras pixeländringarna med dokumentfilens färgrymd, och själva videofilmen lämnas oförändrad. Om färgområdet i det importerade filmklippet skiljer sig från färgområdet i ditt Photoshop-dokument kan du behöva göra justeringar. En videofilm med standarddefinition kan till exempel ha formatet SDTV 601 NTSC, medan Photoshop-dokument har formatet Adobe RGB. När videon eller dokumentet slutligen exporteras kanske det inte har de färger som du förväntade dig på grund av felmatchningar i färgrymden.

Obs!

Innan du lägger ner mycket tid på att måla eller redigera videolager bör du testa hela arbetsflödet så att du är väl införstådd med färghanteringsbehoven och väljer den metod som passar bäst för arbetsflödet.

Du kan ofta lösa en felmatchning genom att koppla en färgprofil till dokumentet som motsvarar det importerade filmklippet och lämna videolagret ohanterat. För en videofilm med standarddefinitionerna kan du lämna videolagret ohanterat och tilldela dokumentet färgprofilen SDTV (Rec. 601 NTSC). I det här fallet lagras de importerade bildrutepixlarna direkt i videolagret utan färgkonvertering.

På motsatt sätt kan du koppla dokumentets färgprofil till videolagret med hjälp av alternativet Konvertera redigerat bildruteinnehåll (Lager > Videolager > Tolka filmklipp). Med det här alternativet konverteras pixeländringarna till dokumentets färgrymd, men färgerna i videobildrutorna konverterar inte.

Alla pixeländringar konverteras också till dokumentets färgrymd med kommandot Konvertera till profil (Redigera > Konvertera till profil). Pixeländringarna konverteras emellertid inte till ett videolager med kommandot Tilldela profil (Redigera > Tilldela profil). Använd kommandot Tilldela profil med försiktighet, särskilt när du har målat i eller redigerat videobildrutor. Om videolagret har en färgprofil och du använder kommandot Tilldela profil för dokumentet kan detta resultera i en inkorrekt färgmatchning mellan pixeländringarna och de importerade bildrutorna

Vissa kombinationer av videoklipp och färgrymder i dokument kräver färgkonvertering.

 • En film i gråskala i ett dokument i RGB, CMYK eller LAB-läge kräver färgkonvertering.

 • Användningen av filmklipp med 8 eller 16 bitar per kanal i ett dokument med 32 bitar per kanal kräver färgkonvertering.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy