Obs!

För Photoshop-versioner före Photoshop CC är vissa av funktionerna som diskuteras i den här artikeln eventuellt bara tillgängliga om du har Photoshop Extended. Photoshop CC har inte ett separat Extended-erbjudande. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop CC.

Arbetsflöde för animering på tidslinjen

Om du vill animera lagerinnehåll i tidslinjeläge definierar du nyckelrutor på panelen Tidslinje. Flytta indikatorn för aktuell tid till en annan tidpunkt eller bildruta och ändra sedan lagerinnehållets placering, opacitet eller stil. Photoshop lägger automatiskt till eller ändrar en serie bildrutor mellan två befintliga bildrutor och varierar lageregenskaperna (placering, opacitet och effektparametrar) jämnt mellan de nya bildrutorna för att ge intryck av rörelse eller omvandling.

Om du till exempel vill låta ett lager tona ut anger du opaciteten för lagret i startbildrutan till 100 % och klickar på stoppuret för opacitet för lagret. Därefter flyttar du indikatorn för aktuell tid till tidpunkten eller bildrutan för slutbildrutan och anger opaciteten för samma lager till 0%. I Photoshop interpoleras bildrutorna mellan start- och slutbildrutorna automatiskt, och lagrets opacitet minskas jämnt mellan de nya bildrutorna.

Förutom att låta Photoshop interpolera bildrutor i en animering kan du även skapa en handritad bild för bild-animering genom att rita i ett tomt videolager.

Obs!

Om du vill skapa en animering i SWF-format använder du Adobe Flash, Adobe After Effects eller Adobe Illustrator.

Om du vill skapa en tidslinjebaserad animering använder du följande allmänna arbetsflöde.

1. Skapa ett nytt dokument.

Ange storlek och bakgrundsinnehåll. Kontrollera att pixelproportionerna och måtten passar animeringens avsedda utdataenhet. Färgläget bör vara RGB. Såvida du inte har särskilda skäl för att göra ändringar lämnar du upplösningen på 72 pixlar/tum, bitdjupet på 8 bpc och fyrkantiga pixlar för pixelproportionerna.

Kontrollera att panelen Tidslinje är öppen. Om det behövs klickar du på pilen som pekar nedåt i mitten av panelen, markerar Skapa tidslinje för video i menyn och klickar på knappen till vänster om pilen. Om bildruteanimeringsläget är aktiverat på panelen Tidslinje klickar du på ikonen Konvertera till tidslinje för video i det nedre vänstra hörnet i panelen.

2. Ange tidslinjens bildhastighet i panelmenyn.

Ange varaktighet och bildhastighet. Se Ange varaktighet för tidslinjen och bildrutehastighet.

3. Lägg till ett lager.

Det går inte att animera ett bakgrundslager. Om du vill animera innehåll konverterar du bakgrundslagret till ett vanligt lager eller lägger till något av följande:

 • Ett nytt lager om du vill lägga till innehåll.

 • Ett nytt videolager om du vill lägga till videoinnehåll.

 • Ett nytt tomt videolager om du vill klona innehåll till eller skapa handritade animeringar.

4. Lägg till innehåll i lagret.

5. (Valfritt) Lägg till en lagermask.

Du kan använda en lagermask om du bara vill visa en del av lagrets innehåll. Du kan animera lagermasken för att visa olika delar av lagrets innehåll under en viss tid. Se Lägga till lagermasker.

6. Flytta indikatorn för aktuell tid till den tid eller bildruta där du vill definiera den första nyckelrutan.

7. Aktivera användningen av nyckelrutor för en lageregenskap.

Klicka på triangeln bredvid lagrets namn. En triangel som pekar nedåt visar lagrets egenskaper. Klicka sedan på stoppuret för att definiera den första nyckelrutan för den lageregenskap som du vill animera. Du kan definiera nyckelrutor för flera lageregenskaper samtidigt.

8. Flytta indikatorn för aktuell tid och ändra en lageregenskap.

Flytta indikatorn för aktuell tid till den tid eller bildruta där lagrets egenskap ändras. Du kan göra något av följande:

 • Ändra lagrets placering för att animera lagerinnehållet.

 • Ändra lageropaciteten så att innehållet tonar fram eller bort.

 • Ändra plats på en lagermask för att visa olika delar av lagret.

 • Aktivera eller avaktivera en lagermask.

För vissa typer av animeringar, t.ex. om du vill ändra färg på ett objekt eller helt ändra innehåll i en bildruta, krävs ytterligare lager med det nya innehållet.

Obs!

När du vill animera former animerar du vektormasken, inte formlagret, med hjälp av Tid – variera stoppur för Vektormaskposition eller Aktivera vektormask.

9. Lägg till ytterligare lager med innehåll och redigera lageregenskaperna efter behov.

10. Flytta eller beskär lagervaraktigheten för att ange när ett lager visas i en animering.

11. Förhandsvisa animeringen.

Använd kontrollerna på panelen Tidslinje om du vill spela upp animeringen när du skapar den. Förhandsvisa sedan animeringen i webbläsaren. Du kan också förhandsvisa animeringen i dialogrutan Spara för webben. Se Förhandsvisa video- och tidslinjeanimeringar.

12. Spara animeringen.

Du kan spara animeringen som en animerad GIF-fil med kommandot Spara för webben, eller som en bildsekvens eller video med kommandot Återge video. Du kan också spara animeringen i PSD-format, som kan importeras till Adobe After Effects.

Animera lageregenskaper med nyckelrutor

Du kan animera olika lageregenskaper som position, opacitet och stil. Varje förändring kan inträffa oberoende av eller samtidigt som andra förändringar. Om du vill animera olika objekt oberoende av varandra är det bäst att skapa dem på separata lager.

Här följer några exempel på hur du kan animera lageregenskaper:

 • Du kan animera positionen genom att lägga till en nyckelruta till egenskapen Position, flytta indikatorn för aktuell tid och dra lagret i dokumentfönstret.

 • Du kan animera lagrets opacitet genom att lägga till en nyckelruta till egenskapen Opacitet, flytta indikatorn för aktuell tid och ändra lagrets opacitet i panelen Lager.

 • Du kan animera 3D-egenskaper som objekt och kamerans placering. (Mer information finns under Skapa 3D-animeringar.)

 

Om du vill animera en egenskap med nyckelrutor måste du ställa in minst två nyckelrutor för den egenskapen. Annars gäller effekterna av de ändringar som du gör i lageregenskapen i hela lagret.

Varje lageregenskap har en ikon för Tid – variera stoppur som du klickar på för att börjar animera. När stoppuret är aktivt för en viss egenskap anges nya nyckelrutor automatiskt när du ändrar värdena för aktuell tid och egenskaper. När stoppuret är inaktivt för en egenskap har egenskapen inga nyckelrutor. Om du anger ett värde för en lageregenskap när stoppuret är inaktivt gäller värdet i hela lagret. Om du avmarkerar stoppuret tar du bort alla nyckelrutor permanent för den egenskapen.

Välja interpoleringsmetod

Interpolering (ibland kallat övergångar) beskriver processen att fylla i okända värden mellan två kända värden. I digitalvideo och film betyder interpolering vanligtvis att man skapar nya värden mellan två nyckelvärden. Om du till exempel vill flytta ett grafikelement femtio pixlar åt vänster under 15 bildrutor, ställer du in grafikens position i den första och den 15:e bildrutan, och markerar båda som nyckelrutor. Photoshop interpolerar bildrutorna mellan de två nyckelrutorna. Interpolation mellan nyckelrutor kan användas för att animera rörelse, opacitet, stilar och globalt ljus.

I panelen Tidslinje visas nyckelrutor beroende på den interpolationsmetod du väljer för intervallet mellan nyckelrutor.

Nyckelrutan Linjär

Ändrar den animerade egenskapen jämnt från en nyckelruta till en annan. (Det enda undantaget är egenskapen Lagermaskposition, som växlar abrupt mellan inaktivitet och aktivitet.)

Nyckelrutan Håll

Behåller den aktuella egenskapsinställningen. Denna interpolationsmetod är praktisk för stroboskopeffekter eller om du vill att lager ska visas eller försvinna plötsligt.

Gör följande för att välja interpolationsmetod för en nyckelruta:

 1. Markera en eller flera nyckelrutor i panelen Tidslinje.

 2. Gör något av följande:
  • Högerklicka på en markerad nyckelruta och välj Linjär interpolation eller Håll interpolering på snabbmenyn.

  • Öppna panelmenyn och välj Nyckelruteinterpolation > Linjär eller Nyckelruteinterpolation > Håll.

Flytta indikatorn för aktuell tid till en nyckelruta

När du har ställt in den första nyckelrutan för en egenskap visas nyckelrutenavigatorn som du kan använda för att flytta från nyckelruta till nyckelruta, eller för att ställa in eller ta bort nyckelrutor. När nyckelrutenavigatorns symbol är aktiv (gul), ligger indikatorn för aktuell tid precis på en nyckelruta för den lageregenskapen. När nyckelrutenavigatorns symbol är inaktiv (grå), ligger indikatorn för aktuell tid mellan nyckelrutor. När pilar visas på varje sida om nyckelrutenavigatorns ruta, finns det andra nyckelrutor för den egenskapen på båda sidor om aktuell tid.

 1. Klicka på en nyckelrutas navigationspil i panelen Tidslinje. Pilen till vänster flyttar indikatorn för aktuell tid till föregående nyckelruta. Pilen till höger flyttar indikatorn för aktuell tid till nästa nyckelruta.

Markera nyckelrutor

 1. Gör något av följande i panelen Tidslinje:

  • Klicka på nyckelruteikonen om du vill välja en nyckelruta.

  • Skift-klicka på nyckelrutorna eller dra en markeringsram runt nyckelrutorna om du vill markera flera nyckelrutor.

  • Klicka på lagrets egenskapsnamn bredvid stoppursikonen om du vill markera alla nyckelrutor för en lageregenskap.

Flytta nyckelrutor

 1. Markera en eller flera nyckelrutor i panelen Tidslinje.

 2. Dra en av de markerade nyckelruteikonerna till önskad tid. (Om du valde flera nyckelrutor, flyttas de som en grupp och behåller samma tidsmellanrum.)

Obs!

Alt-dra den första eller sista nyckelrutan i en markering för att utöka eller komprimera mellanrummen för flera nyckelrutor. Nyckelrutan på andra sidan av markeringen behåller sin plats när du drar och saktar ned eller snabbar upp animeringen.

Kopiera och klistra in nyckelrutor

Du kan kopiera nyckelrutor för en egenskap (som till exempel position) till samma egenskap i valfritt lager. När du klistrar in nyckelrutor, speglar de den kopierade förskjutningen från indikatorn för aktuell tid.

Du kan bara kopiera nyckelrutor från ett lager i taget. När du klistrar in nyckelrutor i ett annat lager visas de i motsvarande egenskap i mållagret. Den tidigaste nyckelrutan visas vid den aktuella tiden, och de andra nyckelrutorna följer i relativ ordning. Nyckelrutorna förblir markerade när du har klistrat in, så du kan genast flytta dem i tidslinjen.

Obs!

Du kan kopiera och klistra in nyckelrutor mellan mer än en egenskap i taget.

 1. Visa den lageregenskap som innehåller de nyckelrutor du vill kopiera i panelen Tidslinje.

 2. Markera en eller flera nyckelrutor.
 3. Högerklicka på en markerad nyckelruta och välj Kopiera nyckelrutor.
 4. Flytta indikatorn för aktuell tid till den tidpunkt där du vill att nyckelrutorna ska visas i panelen Tidslinje som innehåller mållagret.

 5. Markera mållagret.
 6. Öppna panelen och välj Klistra in nyckelrutor.

Ta bort nyckelrutor

 1. Välj en eller flera nyckelrutor i panelen Tidslinje och gör något av följande:

  • Högerklicka (Windows) eller Kontroll-klicka (OS X) på en markerad nyckelruta och välj Ta bort nyckelrutor på snabbmenyn.

  • Välj Ta bort Nyckelrutor från panelmenyn.

Skapa handritade animeringar

Du kan lägga till ett tomt videolager till dokumentet om du vill skapa handritade animeringar bildruta för bildruta. Genom att lägga till ett tomt videolager över ett videolager och sedan justera opaciteten för det tomma videolagret kan du se innehållet i videolagret under. Du kan sedan rotoscope-behandla videolagrets innehåll genom att måla eller rita i det tomma videolagret. Se även Måla bildrutor i videolager.

Obs!

Om du animerar flera oberoende element skapar du olika innehåll på olika tomma videolager.

 1. Skapa ett nytt dokument.
 2. Lägga till ett tomt videolager.
 3. Måla eller lägga till innehåll till lagret.
 4. (Valfritt) Välj Aktivera cellanimering på panelmenyn Tidslinje för att aktivera cellanimeringsläget.

 5. Flytta indikatorn för aktuell tid till nästa bildruta.
 6. Måla eller lägg till innehåll till lagret i en lite annan position än innehållet i föregående bildruta.

  Obs!

  Du kan lägga till en tom videobildruta, duplicera en bildruta eller ta bort en bildruta i det tomma videolagret genom att välja Lager > Videolager och sedan välja lämpligt kommando.

  När du skapar fler handritade bildrutor kan du antingen dra indikatorn för aktuell tid eller använda uppspelningskontrollerna för att förhandsvisa din animering.

Infoga, ta bort eller duplicera tomma videobildrutor

En tom videobildruta kan läggas till eller tas bort från ett tomt videolager. Du kan också duplicera befintliga (målade) bildrutor i tomma videolager.

 1. Markera det tomma videolagret och flytta sedan indikatorn för aktuell tid till önskad bildruta i panelen Tidslinje.

 2. Välj Lager > Videolager och välj sedan något av följande:

  Infoga tom bildruta

  Infogar en tom videobildruta i det markerade tomma videolagret vid aktuell tidpunkt.

  Ta bort bildruta

  Tar bort videobildrutan i det markerade tomma videolagret vid aktuell tidpunkt.

  Duplicera bildruta

  Lägger till en kopia av videobildrutan vid den aktuella tidpunkten i det markerade tomma videolagret.

Ange cellanimeringsinställningar

I cellanimeringsläget visas innehåll som ritats i den aktuella bildrutan plus innehåll som ritats i de omgivande bildrutorna. Dessa ytterligare bildrutor visas med den opacitet som du anger för att skilja dem från den aktuella bildrutan. Cellanimeringsläget är praktiskt när du ritar animeringar bildruta för bildruta eftersom det visar referenspunkter för penseldragens positioner eller andra redigeringar.

Cellanimeringsinställningarna anger hur föregående och kommande bildrutor visas när du har aktiverat cellanimering. (Se Översikt över panelen Tidslinje.)

 1. Öppna panelen Tidslinje och välj Inställningar för cellanimering.

 2. Ange alternativ för följande:

  Antal cellanimeringar

  Anger hur många bildrutor som ska visas före och efter den aktuella bildrutan. Ange värden i textrutorna Bildrutor före (antal bildrutor före den aktuella bildrutan) och Bildrutor efter (antal bildrutor efter den aktuella bildrutan) i textrutorna.

  Bildrutemellanrum

  Anger antalet bildrutor mellan bildrutorna som visas. Om du till exempel anger värdet 1 visas bildrutorna i följd och om du anger värdet 2 visas de med ett mellanrum på två bildrutor.

  Maximal opacitet

  Anger opaciteten i procent för bildrutorna direkt före och direkt efter den aktuella tiden.

  Minimal opacitet

  Anger opaciteten i procent för de sista bildrutorna i de föregående och efterföljande uppsättningarna med cellanimeringsbildrutor.

  Blandningsläge

  Anger hur områdena där bildrutorna överlappar varandra visas.

  Photoshop: Cellanimering
  Cellanimering

  A. Aktuell bildruta med en bildruta efter B. Aktuell bildruta med en bildruta före och en bildruta efter C. Aktuell bildruta med en bildruta före 

Öppna en animering med flera lager

Du kan öppna animeringar som sparats i äldre versioner av Photoshop som Photoshop-filer (PSD) med flera lager. Lagren placeras i staplingsordningen i panelen Tidslinje och det nedersta lagret blir den första bildrutan.

 1. Välj Arkiv > Öppna och markera den Photoshop-fil som du vill öppna.
 2. Markera de lager du vill använda i animeringen i panelen Lager och välj Gör bildrutor från lager på panelmenyn.

  Du kan redigera animeringen, använda kommandot Spara för webben för att spara en animerad GIF-fil, eller använda kommandot Återge video för att spara animeringen som en QuickTime-film.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy