Markera ett eller flera segment

Gör något av följande:

 • Välj segmentmarkeringsverktyget  och klicka på segmentet i bilden. När du arbetar med överlappande segment markerar du ett underliggande segment genom att klicka på den synliga delen av det.
 • Välj verktyget Markera segment och lägg till segment till markeringen genom att Skift-klicka.
 • Välj verktyget Markera segment i dialogrutan Spara för webb och enheter och klicka på ett automatiskt segment eller utanför bildområdet och dra med verktyget över de segment som du vill markera. (Om du klickar i ett användarsegment och drar flyttas segmentet.)
 • Välj Arkiv > Spara för webben och enheter. Om du vill markera ett segment i dialogrutan använder du segmentverktyget.

Obs!

När du använder verktyget Segment eller Segmentmarkering kan du växla från ett verktyg till ett annat genom att hålla ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (macOS).

Flytta, ändra storlek på och fästa användarsegment

Du kan flytta och ändra storlek på användarsegment i Photoshop, men inte i dialogrutan Spara för webben och enheter.

Flytta eller ändra storlek på ett användarsegment

 1. Markera ett eller flera användarsegment.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta ett segment pekar du innanför segmentmarkeringsramen och drar segmentet till en ny plats. Håll ned Skift om du vill begränsa flyttningen till en lodrät, vågrät eller 45-gradig diagonal linje.

  • Om du vill ändra storlek på ett segment klickar du på ett sid- eller hörnhandtag på segmentet, håller ned musknappen och drar. Om du markerar och ändrar storlek på intilliggande segment ändras storleken på gemensamma linjer för flera segment samtidigt.

Så här ändrar du storlek på ett användarsegment eller flyttar det med hjälp av numeriska koordinater

 1. Markera ett eller flera användarsegment.
 2. Klicka på Alternativ i alternativfältet. Du kan även dubbelklicka på ett segment för att visa alternativ.
 3. Ändra ett eller fler av följande alternativ i dialogrutan Segmentalternativ under Dimensioner:

  X

  Anger avståndet i pixlar mellan segmentets vänstra kant och linjalens nollpunkt i dokumentfönstret.

  Y

  Anger avståndet i pixlar mellan segmentets övre kant och linjalens nollpunkt i dokumentfönstret.

  Obs!

  Linjalens nollpunkt är som standard placerad i bildens övre vänstra hörn.

  W

  Anger segmentets bredd.

  H

  Anger segmentets höjd.

Fästa segment mot en stödlinje, ett användarsegment eller ett annat objekt

 1. Markera de alternativ du vill använda på undermenyn Visa> Fäst mot.
 2. Välj Visa > Fäst. En bock visar att alternativet är aktiverat.
 3. Flytta de markerade segmenten som du vill. Segmenten fäster mot det objekt som du valt inom 4 pixlar.

Dela upp användarsegment och automatiska segment

I dialogrutan Dela upp segment kan du dela upp segment vågrätt, lodrätt eller båda delarna. Uppdelade segment är alltid användarsegment, oavsett om originalsegmentet är ett användarsegment eller ett automatiskt segment.

Obs!

Du kan inte dela upp lagerbaserade segment.

 1. Markera ett eller flera segment.
 2. Använd verktyget Markera segment () till att klicka på Dela upp i alternativfältet.
 3. Markera Förhandsvisa i dialogrutan Dela upp segment om du vill förhandsvisa ändringarna.
 4. Markera ett eller två av följande alternativ i dialogrutan Dela upp segment:

  Dela vågrätt till

  Delar upp segmentet på längden.

  Dela lodrätt till

  Delar upp segmentet på bredden.

 5. Definiera hur du vill dela upp de markerade segmenten:
  • Markera och ange ett värde för Segment nedåt eller Segment tvärs över om du vill dela upp varje segment jämnt i det angivna antalet segment.

  • Markera och ange ett värde för Pixlar per segment om du vill skapa segment med angivet antal pixlar. Om det inte går att dela upp segmentet jämnt efter det antalet pixlar, så görs det ett nytt segment av det återstående området. Om du t.ex. delar upp ett segment som är 100 pixlar brett i tre nya segment som vart och ett är 30 pixlar brett, blir det återstående 10 pixlar breda området ett nytt segment.

 6. Klicka på OK.

Duplicera segment

Du kan skapa ett duplicerat segment med samma mått och optimeringsinställningar som originalsegmentet. Om det ursprungliga segmentet är ett länkat användarsegment länkas dubbletten till samma uppsättning. Duplicerade segment är alltid användarsegment, oavsett om originalsegmentet är ett användarsegment, ett lagerbaserat segment eller ett automatiskt segment.

 1. Markera ett eller flera segment.
 2. Håll ned Alt medan du drar inifrån markeringen.

Kopiera och klistra in ett segment

Du kan kopiera och klistra in ett markerat segment i en bild, i en annan bild eller i ett annat program, t.ex. Dreamweaver. När du kopierar ett segment kopieras alla lager inom segmentets gränser (inte bara det aktiva lagret).

 1. Markera ett eller flera segment med segmentmarkeringsverktyget .
 2. Välj Redigera > Kopiera.

  Obs!

  Ett segment kan inte kopieras om det finns en aktiv markering i dokumentet (en pixelmarkering eller en markerad bana).

 3. Gör något av följande:
  • Om du vill klistra in segmentet i en annan bild öppnar du och visar bilden.

  • Om du klistrar in i Dreamweaver ser du till att Dreamweaver-dokumentet är det aktiva fönstret.

 4. Välj Redigera > Klistra in. Ett nytt lager skapas när ett segment klistras in i en Photoshop-bild.

  Obs!

  Ett segment som kopieras till Dreamweaver innehåller information om den ursprungliga Photoshop-källfilens filnamn och sökväg. Om du vill visa den här informationen i Dreamweaver högerklickar du (Windows) eller håller ned Ctrl och klickar (Mac OS) på bilden, klickar på Designanteckningar och går till fältet FilePathSrc på fliken All info.

Kombinera segment

Du kan kombinera två eller flera segment till ett enda segment. I Photoshop bestäms dimensionerna och placeringen av det slutliga segmentet utifrån den rektangel som skapas när de yttre kanterna på de kombinerade segmenten förs samman. Om de segment som kombineras inte är placerade intill varandra eller har olika proportioner eller justering kan det nya kombinerade segmentet överlappa andra segment.

Det kombinerade segmentet tar optimeringsinställningarna från det första segmentet i segmentserien du väljer. Ett kombinerat segment är alltid ett användarsegment, oavsett om några av de ursprungliga segmenten är automatiska segment eller inte.

Obs!

Du kan inte kombinera lagerbaserade segment.

 1. Markera två eller flera segment.
 2. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) och välj Kombinera segment.

Ändra segmentens staplingsordning

När segment överlappar blir det sista segmentet som du skapar det översta segmentet i staplingsordningen. Du kan ändra staplingsordningen om du vill arbeta med underliggande segment. Du kan ange vilket segment som ska vara placerat överst och underst i stapeln och flytta segment uppåt eller nedåt i staplingsordningen.

Obs!

Du kan inte ändra staplingsordningen för automatiska segment.

 1. Markera ett eller flera segment.
 2. Välj verktyget Markera segment () och klicka på ett alternativ för staplingsordning i alternativfältet.
  Photoshop: Alternativ för staplingsordning
  Alternativ för staplingsordning

  A. Lägg överst B. Lägg över C. Lägg under D. Lägg underst 

Justera och fördela användarsegment

Du kan justera användarsegment längs en kant eller mittdelarna, och fördela användarsegment jämnt längs den lodräta eller vågräta axeln. Genom att justera och fördela användarsegment kan du ta bort onödiga automatiska segment och skapa en mindre och mer effektiv HTML-fil.

Obs!

Om du vill justera eller fördela lagerbaserade segment justerar eller fördelar du innehållet i lagren.

 1. Markera de användarsegment som du vill justera.
 2. Välj verktyget Markera segment () och välj sedan ett alternativ i alternativfältet.
  Photoshop: Justeringsalternativ
  Justeringsalternativ

  A. Överkant B. Lodräta mittpunkter C. Nederkant D. Vänster E. Vågräta mittpunkter F. Höger 
  Photoshop: Fördelningsalternativ
  Fördelningsalternativ

  A. Överkant B. Lodräta mittpunkter C. Nederkant D. Vänster E. Vågräta mittpunkter F. Höger 

Ta bort ett segment

När du tar bort ett användarsegment eller lagerbaserat segment skapas automatiska segment som fyller ut dokumentytan.

När du tar bort ett lagerbaserat segment tas lagret som det hör ihop med inte bort. Däremot tas lagerbaserade segment bort när du tar bort lagret som det hör ihop med.

Obs!

Du kan inte ta bort automatiska segment. Om du tar bort alla användarsegment och lagerbaserade segment i en bild kvarstår ett automatiskt segment som täcker in hela bilden.

 1. Markera ett eller flera segment.
 2. Välj segmentmarkerings- eller segmentverktyget och tryck på backstegs- eller Delete-tangenten.
 3. Om du vill ta bort alla segment och lagerbaserade segment väljer du Visa > Radera segment.

Lås alla segment

Om du låser segment så kan du inte oavsiktligt råka ändra storlek på dem, flytta dem eller ändra dem på andra sätt.

 1. Välj Visa > Lås segment.