Lägg till penseldynamik

Du kan lägga till (eller ändra) dynamiska element för förinställda penselspetsar med hjälp av alternativen i panelen Penslar. Du kan till exempel ange alternativ som varierar storleken, färgen och opaciteten för penselavtrycken i ett penseldrag.

Du arbetar med två komponenter när du lägger till dynamiska element för en pensel:

  • Med darrprocentsatser anger du slumpmässigheten i dynamiska element. Vid 0 % ändras inte ett element inom ett penseldrag. Vid 100 % har ett element maximal slumpmässighet.

  • Med alternativen på snabbmenyerna Kontroll kan du ange hur du vill styra variationen av dynamiska element. Du kan välja att inte styra variationen av ett element, att tona ett element under ett visst antal steg eller att variera ett element efter ritstiftstryck, ritstiftslutning, placering av ritstiftets miniatyrhjul eller pennrotation.

Obs!

Pennkontroller är endast tillgängliga när du använder en tryckkänslig digitaliseringsplatta, till exempel ett Wacom-ritbord, och pennor som stöds (för rotationskontroll och miniatyrhjul). Om du väljer en pennkontroll men inte har installerat något ritbord, eller använder en penna som saknar kontrollfunktionen, visas en varningsikon.

Penselformens dynamik

Formdynamik styr penselavtryckens variation i ett penseldrag.

Photoshop: Penseldrag med och utan formdynamik
Penseldrag utan formdynamik (vänster) och med formdynamik (höger)

Storleksdarr och Kontroll

Anger hur penselavtryckens storlek varierar i ett penseldrag. Mer information finns i Skapa och ändra penslar.

Om du vill ange maximalt procentuellt darr anger du ett tal eller använder skjutreglaget för att ange ett värde. Ange hur du vill styra storleksvariationen för penselavtryck genom att välja ett alternativ på snabbmenyn Kontroll:

Av

Anger ingen kontroll över storleksvariationen för penselavtryck.

Tona

Tonar storleken på penselavtryck mellan den ursprungliga diametern och den minsta diametern under ett visst antal steg. Varje steg är lika med ett avtryck av penselspetsen. Värdet kan ligga mellan 1 och 9 999. Om du till exempel anger 10 steg tonas penselavtrycket i 10 steg.

Ritstiftstryck, Ritstiftslutning eller Stift-hjul

Varierar storleken på penselavtryck mellan den ursprungliga diametern och den minsta diametern baserat på ritstiftstrycket, ritstiftslutningen eller placeringen av ritstiftets miniatyrhjul.

Minsta diameter

Anger det minsta procentvärdet som penselavtryckens storlek kan ändras med när Storleksdarr eller Storlekskontroll har aktiverats. Ange ett värde i procent av penselspetsens diameter eller dra reglaget.

Lutningsskala

Anger den skalfaktor som används på penselns höjd före rotering när Storlekskontroll har angetts till Ritstiftslutning. Ange ett värde i procent av penselns diameter eller dra reglaget.

Vinkeldarr och Kontroll

Anger hur vinkeln på penselavtrycken varierar i ett penseldrag. Om du vill ange det maximala värdet i procent för darr anger du ett värde som är en procentandel av 360 grader. Ange hur du vill styra vinkelvariationen för penselavtryck genom att välja ett alternativ på snabbmenyn Kontroll:

Av

Anger ingen kontroll över vinkelvariationen för penselavtryck.

Tona

Tonar vinkeln för penselavtryck mellan 0 och 360 grader i ett visst antal steg.

Ritstiftstryck, Ritstiftslutning, Stift-hjul, Rotation

Varierar storleken på penselavtryck mellan 0 och 360 grader baserat på ritstiftstrycket, ritstiftslutningen, placeringen av ritstiftets miniatyrhjul eller ritstiftets rotation.

Ursprunglig riktning

Utgår från den ursprungliga riktningen för penseldraget för vinkeln för penselavtrycken.

Riktning

Utgår från riktningen för penseldraget för vinkeln för penselavtrycken.

Rundhetsdarr och Kontroll

Anger hur rundheten för penselavtryck varierar i ett penseldrag. Om du vill ange den maximala procentandelen för darr anger du en procentandel som motsvarar proportionerna mellan penselns tvär- och längdaxlar. Ange hur du vill styra rundhetsvariationen för penselavtryck genom att välja ett alternativ på snabbmenyn Kontroll:

Av

Anger ingen kontroll över rundhetsvariationen för penselavtryck.

Tona

Tonar rundheten för penselavtryck mellan 100 % och värdet för Minsta rundhet i ett visst antal steg.

Ritstiftstryck, Ritstiftslutning, Stift-hjul, Rotation

Varierar rundheten på penselavtryck mellan 100 % och värdet för Minsta rundhet baserat på ritstiftstrycket, ritstiftslutningen, placeringen av ritstiftets miniatyrhjul eller ritstiftets rotation.

Minsta rundhet

Anger minsta rundhet för penselavtryck när Rundhetsdarr eller Rundhetskontroll har aktiverats. Anger en procentandel som visar förhållandet mellan penselns tvär- och längdaxlar.

Penselprojektion

Anger att när du ändrar till lutning och rotation när du målar med ett stift så ändras formen på spetsen.

Penselalternativ för färgdynamik

Färgdynamik styr hur färgen ändras inom ett penseldrag.

Photoshop: Penseldrag med och utan färgdynamik
Penseldrag utan färgdynamik (vänster) och med färgdynamik (höger)

Använda på varje spets

Anger ändring av färg vid varje spetsnedsättning i ett penseldrag.

När den är avmarkerad så sker dynamiska förändringar en gång i början av varje penseldrag. Du kan variera färgen mellan penseldrag i stället för i varje enskilt penseldrag.

Förgrunds-/bakgrundsdarr och Kontroll

Anger hur färgen varierar mellan förgrundsfärgen och bakgrundsfärgen.

Ange ett procentvärde som färgen kan variera med genom att ange ett tal eller använda skjutreglaget. Ange hur du vill styra färgvariationen för penselavtryck genom att välja ett alternativ på snabbmenyn Kontroll:

Av

Anger ingen kontroll över färgvariationen för penselavtryck.

Tona

Varierar färgen mellan förgrundsfärgen och bakgrundsfärgen under ett visst antal steg.

Ritstiftstryck, Ritstiftslutning, Stift-hjul, Rotation

Varierar färgen mellan förgrundsfärgen och bakgrundsfärgen baserat på ritstiftstrycket, ritstiftslutningen, placeringen av ritstiftets miniatyrhjul eller ritstiftets rotation.

Nyansdarr

Anger ett procentvärde med vilket färgnyansen kan variera i ett penseldrag. Ange ett tal eller använd skjutreglaget för att ange ett värde. Ett lägre värde ändrar nyansen utan att avvika nämnvärt från förgrundsfärgens nyans. Ett högre värde ökar skillnaden mellan nyanserna.

Mättnadsdarr

Anger ett procentvärde med vilket färgmättnaden kan variera i ett penseldrag. Ange ett tal eller använd skjutreglaget för att ange ett värde. Ett lägre värde ändrar mättnaden utan att avvika nämnvärt från förgrundsfärgens mättnad. Ett högre värde ökar skillnaden mellan mättnadsnivåerna.

Intensitetsdarr

Anger ett procentvärde med vilket färgintensiteten kan variera i ett penseldrag. Ange ett tal eller använd skjutreglaget för att ange ett värde. Ett lägre värde ändrar intensiteten utan att avvika nämnvärt från förgrundsfärgens intensitet. Ett högre värde ökar skillnaden mellan intensitetsnivåerna.

Renhet

Ökar eller minskar färgens mättnad. Ange ett tal eller använd skjutreglaget för att ange ett procentvärde mellan -100 och 100. Vid -100 % är färgen fullständigt omättad, och vid 100 % är den fullständigt mättad.

Överför penselalternativ

Med Överför penselalternativ avgör du hur färgen ändras under ett penseldrag.

Photoshop: Överför penselalternativ
Penseldrag utan färgdynamik (vänster) och med färgdynamik (höger)

Opacitetsdarr och Kontroll

Anger hur färgopaciteten varierar när du målar, upp till (men utan att överskrida) det opacitetsvärde som angetts i alternativfältet. Ange ett procentvärde som opaciteten kan variera med genom att ange ett tal eller använda skjutreglaget. Ange hur du vill styra opacitetsvariationen för penselavtryck genom att välja ett alternativ på snabbmenyn Kontroll:

Av

Anger ingen kontroll över opacitetsvariationen för penselavtryck.

Tona

Tonar färgens opacitet från opacitetsvärdet i alternativfältet till 0 under det angivna antalet steg.

Ritstiftstryck, Ritstiftslutning eller Stift-hjul

Varierar färgens opacitet beroende på ritstiftstrycket, ritstiftslutningen eller placeringen av ritstiftets miniatyrhjul.

Flödesdarr och Kontroll

Anger hur färgflödet varierar i ett penseldrag, upp till (men utan att överskrida) det flödesvärde som angetts i alternativfältet.

Ange en procentsats som flödet kan variera med genom att ange ett tal eller använda skjutreglaget. Ange hur du vill styra flödesvariationen för penselavtryck genom att välja ett alternativ på snabbmenyn Kontroll:

Av

Anger ingen kontroll över flödesvariationen för penselavtryck.

Tona

Tonar färgens flöde från flödesvärdet i alternativfältet till 0 under ett visst antal steg.

Ritstiftstryck, Ritstiftslutning eller Stift-hjul

Varierar färgens flöde beroende på ritstiftstrycket, ritstiftslutningen eller placeringen av ritstiftets miniatyrhjul.