Blandningsläget för ett lager styr hur pixlarna i lagret blandas med bildens underliggande pixlar. Med hjälp av blandningslägen kan du skapa ett stort antal specialeffekter.

Ange övergripande opacitet och fyllningsopacitet för markerade lager

Lagrets opacitet bestämmer hur mycket av det underliggande lagret som döljs eller visas. Ett lager med 1 % opacitet är nästan genomskinligt, medan ett med 100 % opacitet nästan är helt ogenomskinligt.

Förutom att ange opacitet (vilket påverkar alla lagerstilar och blandningslägen som används på lagret) kan du även ange fyllningsopacitet för lager. Fyllningsopaciteten påverkar endast pixlar, former eller text på ett lager. Lagerffekternas opacitet (exempelvis Den ändrar inte lagereffekternas opacitet (exempelvis för skuggor).

Obs!

Du kan inte ändra opaciteten för ett bakgrundslager eller ett låst lager. Mer information om hur du konverterar ett bakgrundslager till ett vanligt lager med stöd för genomskinlighet finns i Konvertera bakgrund och lager.

 1. Välj en eller flera lager eller grupper från panelen Lager.
 2. Ändra opacitet och fyllning. (Om du har valt en grupp kan du endast ställa in opacitet.)

  Obs!

  Välj Blandningsalternativ från ikonen Lägg till en lagerstil längst ned i panelen Lager om du vill se alla blandningsalternativ.

Ange ett blandningsläge för ett lager eller en grupp

Som standard är blandningsläget för en lagergrupp Gå igenom, vilket innebär att gruppen inte har några egna blandningsegenskaper. När du väljer ett annat blandningsläge för en grupp innebär det i praktiken att bildkomponenterna sätts samman i en annan ordning. Alla lager i gruppen sätts samman först. Den sammansatta gruppen behandlas sedan som en enda bild och blandas med resten av bilden med hjälp av det valda blandningsläget. Om du väljer ett annat blandningsläge än Gå igenom för gruppen, används alltså inga av justeringslagren eller lagerblandningslägena i gruppen på lager utanför gruppen.

Obs!

Blandningsläget Radera är inte tillgängligt för lager. Färgskugga, efterbelysning med färg, mörkare, ljusare, differens, uteslutning, dra ifrån och dela upp är inte tillgängliga i Lab-bilder. Mer information om HDR-bilder finns i Funktioner som stöder HDR-bilder med 32 bitar per kanal.

 1. Markera ett lager eller en grupp på panelen Lager.
 2. Välj ett blandningsläge:
  • Välj ett alternativ på snabbmenyn Blandningsläge på panelen Lager.

  • Välj Lager > Lagerstil > Blandningsalternativ och välj sedan ett alternativ på snabbmenyn Blandningsläge.

  Obs!

  Du kan använda snabbmenyn Blandningsläge till att visa hur de olika alternativen kommer att se ut på bilden genom att rulla över dem. Blandningslägena förhandsvisas på arbetsytan.

Beskrivning av och exempel på varje läge finns under Blandningslägen.

Gruppera blandningseffekter

Som standard blandas lager i en urklippsmask med de underliggande lagren med hjälp av det blandningsläge som används för det understa lagret i gruppen. Du kan emellertid välja att blandningsläget för det understa lagret bara ska användas för det lagret och på så sätt bevara de urklippta lagrens ursprungliga blandningsutseende. (Se Visa lager med urklippsmasker.)

Du kan även använda blandningsläget för ett lager på lagereffekter som ändrar ogenomskinliga pixlar, t.ex. Innerglöd eller Färgövertäckning, utan att ändra lagereffekter som endast ändrar genomskinliga pixlar, t.ex. Ytterglöd eller Skugga.

 1. Markera det lager som du vill påverka.
 2. Dubbelklicka på en miniatyrbild för lager och välj Blandningsalternativ från panelmenyn Lager, eller välj Lager > Lagerstil > Blandningsalternativ.

  Obs!

  Välj Lager > Lagerstil > Blandningsalternativ om du vill visa blandningsalternativ för ett textlager, eller välj Blandningsalternativ via knappen Lägg till en lagerstil längst ned på panelmenyn Lager.

 3. Ange intervallet för blandningsalternativ:
  • Välj Blanda inre effekter som grupp om du vill använda lagrets blandningsläge till lagereffekter som ändrar ogenomskinliga pixlar, till exempel Innerglöd, Satäng, Färgövertäckning och Övertäckning för övertoning.

  • Markera Blanda urklippta lager som grupp när du vill använda baslagrets blandningsläge på alla lager i urklippsmasken. Om du avmarkerar det här alternativet (som är markerat som standard) bevaras det ursprungliga blandningsläget och utseendet för alla lager i gruppen.

  Avancerade blandningsalternativ i Photoshop
  Avancerade blandningsalternativ

  • Markera Lager för genomskinlighetsformer när du vill begränsa lagereffekter och ursparningar till lagrets ogenomskinliga områden. Om du avmarkerar alternativet (som är markerat som standard) används effekterna på lagret i dess helhet.

  • Markera Lagermask gömmer effekter om du vill begränsa lagereffekterna till det område som definierats av lagermasken.

  • Markera Vektormask gömmer effekter om du vill begränsa lagereffekterna till det område som definierats av vektormasken.

 4. Klicka på OK.

Utestänga kanaler från blandning

Du kan begränsa blandningseffekterna till en angiven kanal vid blandning av ett lager eller en grupp. Som standard påverkas alla kanaler. När du använder en RGB-bild kan du t.ex. välja att utesluta den röda kanalen från blandningen och bara ändra kanalinformationen i den gröna och den blå kanalen i den sammansatta bilden.

 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på en lagerminiatyr.

  • Välj Lager > Lagerstil > Blandningsalternativ.

  • Välj Blandningsalternativ från ikonen Lägg till en lagerstil längst ned på panelen Lager.

  Obs!

  Välj Lager > Lagerstil > Blandningsalternativ om du vill visa blandningsalternativ för ett textlager eller välj Blandningsalternativ med hjälp av knappen Lägg till en lagerstil längst ned på menyn i panelen Lager.

 2. I området Avancerad blandning i dialogrutan Lagerstil avmarkerar du de kanaler som inte ska tas med när lagret blandas.

Ange tonomfånget för lagerblandning

Med hjälp av skjutreglagen i dialogrutan Blandningsalternativ kan du styra vilka pixlar i det aktiva lagret och de underliggande synliga lagren som ska visas i den slutliga bilden. Du kan t.ex. utesluta mörka pixlar ur det aktiva lagret eller låta ljusa pixlar i de underliggande lagren synas igenom. Du kan också definiera ett intervall av pixlar som delvis blandas för att ge en mjuk övergång mellan blandade och oblandade områden.

 1. Dubbelklicka på en miniatyrbild för lager, välj Lager > Lagerstil > Blandningsalternativ eller välj Lägg till en lagerstil > Blandningsalternativ från panelmenyn Lager.

  Obs!

  Välj Lager > Lagerstil > Blandningsalternativ om du vill visa blandningsalternativ för ett textlager, eller välj Blandningsalternativ via knappen Lägg till en lagerstil längst ned på panelmenyn Lager.

 2. I området Avancerad blandning i dialogrutan Lagerstil väljer du ett alternativ på snabbmenyn Blanda om.
  • Välj Grå om du vill ange ett blandningsintervall för alla kanaler.

  • Välj en enskild färgkanal (t.ex. rött, grönt eller blått i en RGB-bild) om du vill ange blandning i den kanalen.

 3. Med skjutreglagen Det här lagret och Underliggande lager anger du intensitetsintervallet för de pixlar som ska blandas på en skala från 0 (svart) till 255 (vitt). Med reglaget för vitt anger du intervallets högsta värde. Med reglaget för svart anger du intervallets lägsta värde.

  Obs!

  Om du vill ange ett intervall med delvis blandade pixlar håller du ned Alt och drar i ena halvan av en reglagetriangel. De två värdena som visas ovanför det delade skjutreglaget anger intervallet för delvis blandning.

  Följ nedanstående riktlinjer när du anger blandningsintervall:

  • Använd reglaget Det här lagret för att ange pixelintervallet på det aktiva lagret som blandas, och därför visas, i den slutgiltiga bilden. Om du till exempel drar det vita skjutreglaget till 235 förblir värden för ljusstyrka som är högre än 235 oblandade och kommer inte att visas på slutbilden.

  • Med skjutreglaget Underliggande lager anger du intervallet av pixlar i de underliggande synliga lagren som ska blandas i den slutliga bilden. Blandade pixlar kombineras med pixlar i det aktiva lagret till sammansatta pixlar, medan oblandade pixlar visas genom de överliggande områdena i det aktiva lagret. Om du till exempel drar det svarta skjutreglaget till 19 kommer pixlar med värden för ljusstyrka som är lägre än 19 förbli oblandade och visas genom det aktiva lagret i slutbilden.

Fylla nya lager med en neutral färg

Vissa filter, t.ex. Ljuseffekter, kan inte användas på lager som saknar pixlar. Om du markerar Fyll med neutralfärg (Läge) i dialogrutan Nytt lager löser du det här problemet genom att fylla lagret med en fördefinierad, neutral färg. Den neutrala färgen syns inte och tilldelas i enlighet med lagrets blandningsläge. Om ingen effekt används påverkas inte de återstående lagren när du fyller det nya lagret med en neutral färg. Alternativet Fyll med neutralfärg är inte tillgängligt för lager som använder lägena Normal, Lös upp, Hård blandning, Nyans, Mättnad, Färg eller Luminescens.