Läs om hur du använder arbetsytan Innehållsanpassad fyllning till att fylla i markerade avsnitt i en bild med innehåll som samlats in från andra delar av bilden på ett enkelt sätt

Arbetsytan Innehållsanpassad fyllning ger dig interaktiva redigeringsfunktioner för optimal bildkontroll. Använd liveförhandsvisningen i full upplösning när du finjusterar färgprovsområdet. Innehållsanpassad fyllning använder och justerar inställningarna för att få fantastiska resultat.

Arbetsytan Innehållsanpassad fyllning
Arbetsytan Innehållsanpassad fyllning

Hör Julieanne Kost beskriva de många nyheterna i Photoshop för att skapa markeringar och förbättringar av Innehållsanpassad fyllning:AI-förbättringar i Photoshop

Ta snabbt bort objekt med Innehållsanpassad fyllning

Läs om hur du tar bort objekt med arbetsytan Innehållsanpassad fyllning i fyra enkla steg

 1. Markera objektet

  Gör en snabbmarkering av ett objekt som du vill ta bort med Välj motiv, Objektmarkering, Snabbmarkering eller Trollstav

  Markera ett objekt som du vill ta bort
  Markera ett objekt som du vill ta bort
 2. Öppna Innehållsanpassad fyllning

  • Högerklicka i markeringen och välj Innehållsanpassad fyllning ...
  • Välj Redigera > Innehållsanpassad fyllning ...
  Högerklicka och välj Innehållsanpassad fyllning ...
  Högerklicka och välj Innehållsanpassad fyllning ...
 3. Förfina markeringen

  Expandera enkelt markeringskanterna runt objektet genom att välja ett lassoverktyg i det vänstra verktygsfältet och klicka på knappen Expandera en eller flera gånger i alternativfältet längst upp. Om du har expanderat markeringen för mycket använder du knappen Dra samman eller Ångra för att minska markeringskanterna.

  Expandera och dra samman markeringen
  Expandera och dra samman markeringen
 4. Klicka på OK när du är nöjd med fyllningsresultaten

  Klicka på OK när du är klar!
  Klicka på OK när du är klar!

Använda verktyg för att finjustera färgprovs- och fyllningsområden

Färgprovspensel

Måla med verktyget Färgprovspensel i dokumentfönstret för att lägga till eller ta bort bildområden med färgprov som använts för att fylla markeringen.

Färgprovspensel
Du kan använda färgprovspenseln till att ändra färgprovsområdet.
 • Om du vill lägga till något i färgprovsområdet väljer du läget Lägg till i verktygsalternativfältet och målar över områdena på bilden som du vill inkludera i färgprovsområdet. 
 • Om du vill ta bort något från färgprovsområdet väljer du läget Ta bort i verktygsalternativfältet och målar över områdena på bilden som du vill ta bort från färgprovsområdet. 
 • Om du vill växla mellan lägena Lägg till och Ta bort håller du ned Alt när du målar med färgprovspenseln.
 • Om du vill öka eller minska storleken på Färgprovspensel använder du alternativet Storlek i verktygsalternativfältet eller + och -.

Verktyg för markeringsförfining

Använd antingen verktyget Lasso eller verktyget Polygonlasso för att ändra din ursprungliga markering (fyllningsområdet) i dokumentfönstret.

Mer information finns i Markera med lassoverktygen

Lasso
Du kan använda Lasso eller Polygonlasso till att ändra markeringen.
 • Tryck på E för att bläddra igenom markeringslägena för lassoverktygen: Ny markering, Lägg till i markering, Ta bort från markering och Överlappa med markering
 • När du har valt något av lassoverktygen använder du knapparna Expandera för att expandera och Dra samman för att dra samman. Du kan klicka på de här alternativen i verktygsalternativfältet för att expandera eller dra samman markeringen med ett angett antal pixlar.
 • Om du vill återställa alla ändringar som gjorts på arbetsytan i den ursprungliga markeringen klickar du på återställningsikonen () i verktygsalternativfältet. 

Obs!

När du ändrar markeringen återställs färgprovsområdet men tidigare penseldrag finns kvar. Markeringen uppdateras även i dokumentet när du avslutar arbetsytan Innehållsanpassad fyllning efter att ha slutfört fyllningen.

Verktyget Hand: Panorera över olika delar av bilden i dokumentfönstret och på panelen Förhandsvisa. Du kan snabbt växla till verktyget Hand genom att hålla ned blankstegstangenten när du använder något annat verktyg.

Verktyget Zooma: Förstora eller förminska vyn av bilden i dokumentfönstret eller på panelen Förhandsvisa. Mer information finns i Zooma in och ut

Om du vill ändra förstoringsgraden på panelen Förhandsvisa drar du zoomreglaget längst ned på panelen eller skriver ett procentvärde för zoomning manuellt i textrutan.

Justera inställningar för Innehållsanpassad fyllning

Du kan justera följande inställningar i panelen Innehållsanpassad fyllning.

Övertäckning för färgprovsområde

Visa färgprovsområde

Välj det här alternativet om du vill visa färgprovsområdet eller området som tagits bort som en övertäckning på bilden i dokumentfönstret.

 • Om du vill återställa standardfärgprovsområdet klickar du på återställningsikonen () bredvid alternativet Visa färgprovsområde.

Opacitet

Anger opaciteten för den övertäckning som visas i dokumentfönstret. Om du vill justera opaciteten drar du i skjutreglaget eller anger ett procentvärde i textrutan. 

Färg

Tilldelar färg för den övertäckning som visas i dokumentfönstret. Klicka på färgmarkeringsrutan och välj sedan en färg från Adobe Color Picker

Anger

Visar övertäckningen i färgprovsområdet eller i det exkluderade området. Välj ett alternativ i listrutan: Färgprovsområde eller Borttaget område.

Alternativ för färgprovsområde

Bestäm färgprovsområdet i bilden där du vill att Photoshop ska söka efter källpixlar för fyllning av innehåll.

Automatisk

Välj det här alternativet om du vill använda innehåll som liknar omgivande fyllningsområde.

Rektangulär

Välj det här alternativet om du vill använda ett rektangulärt område runt fyllningsområdet. 

Anpassad

Välj det här alternativet om du vill definiera ett färgprovsområde manuellt. Använd verktyget Färgprovspensel för att lägga till färgprovsområdet.

Ta prov på alla lager

Välj det här alternativet om du vill ta färgprov på källpixlar från alla synliga lager i dokumentet.

Fyllningsinställningar

Färganpassning

Möjliggör justering av kontrast och ljusstyrka för en bättre matchning. Den här inställningen är användbar för fyllningsinnehåll med gradvisa färger eller texturförändringar. Välj ett alternativ i listrutan: Ingen, Standard, Hög eller Mycket hög.

Färganpassning
Du kan använda inställningen Färganpassning till att fylla innehåll med gradvisa färger eller texturändringar.

Rotationsanpassning

Möjliggör innehållsrotation för en bättre matchning. Den här inställningen är användbar för fyllningsinnehåll med roterade eller kurviga mönster. Välj ett alternativ i listrutan: Ingen, Låg, Medel, Hög eller Helt.

Rotationsanpassning
Du kan använda inställningen Rotationsanpassning till att fylla innehåll med roterade eller kurviga mönster.

Skala

Välj det här alternativet om du vill tillåta ändring av innehållets storlek för en bättre matchning. Det fungerar bra för fyllningsinnehåll med upprepade mönster med olika storlekar eller perspektiv.

Skala
Du kan använda alternativet Skala för fyllningsinnehåll med upprepade mönster med olika storlekar eller perspektiv.

Spegling

Välj det här alternativet om du vill tillåta att innehållet vrids horisontellt för en bättre matchning. Det här är användbart för bilder med horisontell symmetri.

Spegling
Du kan använda alternativet Spegling till att fylla bilderna med horisontell symmetri.

Om du vill återställa till standardfyllningsinställningarna klickar du på återställningsikonen () på menyn Fyllningsinställningar.

Utdatainställningar

Utdata

Använd innehållsanpassad fyllning på Aktuellt lager, Nytt lager eller Dubbla lager.

Visa en högupplöst förhandsvisning i panelen Förhandsvisa

När du finjusterar färgprovet och fyllningsområdena och justerar fyllningsinställningar återger panelen Förhandsvisa en högupplöst förhandsgranskning av ändringarna. 

Obs!

Photoshop återger först en inledande lågupplöst förhandsvisning av ändringarna i panelen Förhandsvisa. Omedelbart därefter genereras en högupplöst förhandsvisning. Medan den högupplösta förhandsvisningen genereras kanske du märker att en varningsikon visas intill snurran i det nedre högra hörnet av panelen Förhandsvisa.

 • Om du vill ändra storleken i förhandsvisningen kan du dra i zoomskjutreglaget eller ange ett värde i textrutan längst ned i panelen. Du kan även välja ett zoomverktyg i panelen Verktyg.
 • Om du vill panorera över olika delar av förhandsvisningen kan du växla till verktyget Hand snabbt genom att trycka på H medan du använder något annat verktyg.

Utföra flera fyllningsändringar

Introducerades i Photoshop 21.1 (februari 2020-versionen)

Du kan fylla flera delar av fotot utan att lämna arbetsytan Innehållsanpassad fyllning. Gör så här när du har fått önskat fyllningsresultat i en markering i fotot:

 1. Klicka på Använd längst ned på panelen Innehållsanpassad fyllning för att bekräfta fyllningen och hålla arbetsytan öppen.
 2. Sedan använder du verktygen Lasso eller Polygonlasso på arbetsytan Innehållsanpassad fyllning för att göra en ny markering och fylla den.

Bekräfta eller avbryta fyllningsändringarna

 • Om du vill utföra fyllningen och stänga arbetsytan Innehållsanpassad fyllning klickar du på OK längst ned i panelen Innehållsanpassad fyllning, eller tryck på Enter när du har fått önskat fyllningsresultat i fotot.
 • Om du vill avsluta fyllningen och stänga arbetsytan Innehållsanpassad fyllning klickar du på Avsluta längst ned i panelen Innehållsanpassad fyllning eller trycker på Esc.

Återställ alla fyllningsinställningar

Om du vill återställa alla inställningar för Innehållsanpassad fyllning klickar du på återställningsikonen () i det nedre vänstra hörnet av panelen Innehållsanpassad fyllning.