Videofilm | Använda Bildbearbetare till att bearbeta flera filer

Videofilm | Använda Bildbearbetare till att bearbeta flera filer
Läs om hur du förbereder hundratals bilder och sparar dem i olika filformat på en gång med hjälp av skriptet Bildbearbetare.
Julieanne Kost

Konvertera filer med bildbearbetaren

Bildbearbetaren konverterar och bearbetar flera filer. Till skillnad från kommandot Gruppera kan bildbearbetaren bearbeta filer utan att du först behöver skapa ett funktionsmakro. Du kan göra följande med bildbearbetaren:

 • Konvertera en uppsättning filer till antingen JPEG-, PSD- eller TIFF-format, eller konvertera filer till alla tre format samtidigt.

 • Bearbeta en uppsättning Camera Raw-filer med samma alternativ.

 • Ändra storlek på bilder så att de passar inom ett angivet pixelmått.

 • Bädda in en färgprofil eller konvertera en uppsättning filer till sRGB och spara dem som JPEG-bilder för webben.

 • Inkludera copyrightmetadata i konverterade bilder.

Bildbearbetaren fungerar med Photoshop- (PSD), JPEG- och Camera Raw-filer.

 1. Gör något av följande:
  • Välj Arkiv > Skript > Bildbearbetare (Photoshop).

  • Välj Verktyg > Photoshop > Bildbearbetare (Bridge).

 2. Markera de bilder du vill bearbeta. Du kan välja att bearbeta alla öppna filer, eller välja en mapp med filer som ska bearbetas.
 3. (Valfritt) Välj Öppna första bilden för att använda inställningar om du vill använda samma inställningar för alla bilderna.

  Om du bearbetar en grupp med Camera Raw-filer som tagits med samma ljusförhållanden, kan du justera inställningen på den första bilden och sedan använda samma inställningar för de resterande bilderna.

  Använd alternativet med PSD- eller JPEG-källfiler om filens originalprofil inte matchar arbetsprofilen. Du kan välja en färgprofil i vilken den första bilden och alla bilder i mappen ska konverteras.

  Obs!

  De inställningar du använder med bildbearbetaren är tillfälliga och används bara med bildbearbetaren. Bildens aktuella Camera Raw-inställningar används när bilden bearbetas, om du inte ändrar dem i bildbearbetaren.

 4. Välj den plats där du vill spara de bearbetade filerna.

  Om du bearbetar samma fil flera gånger till samma mål sparas varje fil med ett eget filnamn och skrivs inte över.

 5. Välj de filtyper och alternativ du vill spara.

  Spara som JPEG

  Sparar bilder i JPEG-format i en mapp som kallas JPEG i målmappen.

  Kvalitet

  Ställer in JPEG-bildkvaliteten mellan 0 och 12.

  Anpassa

  Ändrar storlek på bilden så att den passar de mått du anger i Bredd och höjd. Bilden behåller de ursprungliga proportionerna.

  Konvertera profil till sRGB

  Konverterar färgprofilen till sRGB. Kontrollera att Inkludera ICC-profil är markerad om du vill spara profilen med bilden.

  Spara som PSD

  Sparar bilder i Photoshop-format i en mapp som kallas PSD i målmappen.

  Maximera kompatibilitet

  Sparar en sammansatt version av en bild med lager i målfilen för kompatibilitet med program som inte kan läsa bilder med lager.

  Spara som TIFF

  Sparar bilder i TIFF-format i en mapp som kallas TIFF i målmappen.

  LZW-komprimering

  Sparar TIFF-filen med LZW-komprimeringsschema.

 6. Ange övriga bearbetningsalternativ.

  Kör funktionsmakro

  Kör ett Photoshop-funktionsmakro. Välj en uppsättning med funktionsmakron på första menyn och funktionsmakrot på andra menyn. Uppsättningen med funktionsmakron måste läsas in i panelen Funktionsmakron innan de visas i dessa menyer.

  Copyrightinformation

  Innehåller all text du anger i IPTC-copyright-metadata för filen. Text som du tar med här skriver över copyright-metadata i originalfilen.

  Inkludera ICC-profil

  Bäddar in färgprofilen med de sparade filerna.

 7. Klicka på Kör.

Obs!

Innan du bearbetar bilderna klickar du på Spara så sparas de aktuella inställningarna i dialogrutan. Nästa gång du bearbetar filer med den här gruppen inställningar klickar du på Läs in och navigerar till de sparade inställningarna i bildbearbetaren.

Bearbeta en grupp med filer

Kommandot Gruppera kör ett funktionsmakro i en mapp med filer. Om du har tillgång till en digitalkamera eller en skanner med dokumentmatare, kan du även importera och bearbeta flera bilder med ett och samma funktionsmakro. Du kan behöva en plugin-modul för inhämtning med funktioner för funktionsmakron som är anpassade till skannern eller digitalkameran.

Obs!

Om plugin-programmet från tredjepartstillverkaren inte är skrivet för import av flera dokument samtidigt, kanske det inte kan användas för gruppbearbetning eller som en del i ett funktionsmakro. Kontakta plugin-programtillverkaren om du behöver ytterligare information.

Du kan också importera PDF-bilder från Acrobat Capture eller något annat program.

När du gruppbearbetar filer kan du låta alla filer vara öppna, stänga och spara ändringarna i de ursprungliga filerna eller spara ändrade versioner av filerna på en ny plats (så att originalfilerna inte ändras). Om du sparar de bearbetade filerna på en ny plats, kan det vara praktiskt att skapa en ny mapp för de bearbetade filerna innan du påbörjar gruppbearbetningen.

Om du vill gruppbearbeta flera funktionsmakron skapar du ett nytt funktionsmakro som spelar upp alla andra funktionsmakron. Gör sedan en gruppbearbetning med det nya funktionsmakrot. Om du vill gruppbearbeta flera mappar, skapar du genvägar/alias i en mapp till de övriga mappar du vill bearbeta och markerar alternativet Inkludera alla undermappar.

Obs!

Du kan uppnå bättre prestanda för gruppbearbetning om du minskar antalet sparade händelselägen och avmarkerar alternativet Skapa första fixeringen automatiskt i panelen Händelser.

Bearbeta filer i grupp

 1. Gör något av följande:
  • Välj Arkiv > Automatisera > Gruppera (Photoshop)

  • Välj Verktyg > Photoshop > Gruppera (Bridge)

 2. Ange det funktionsmakro som du vill använda när du bearbetar filer på snabbmenyerna för uppsättning och funktionsmakro. Menyerna visar de funktionsmakron som finns tillgängliga i panelen Funktionsmakron. Du kan behöva välja en annan uppsättning eller läsa in en uppsättning i panelen om funktionsmakrot inte visas.
 3. Välj de filer som ska bearbetas på snabbmenyn Källa:

  Mapp

  Bearbetar filer i en mapp som du anger. Leta rätt på och markera en mapp genom att klicka på Välj.

  Import

  Bearbetar bilder från en digitalkamera, skanner eller ett PDF-dokument.

  Öppnade filer

  Bearbetar alla öppna filer.

  Bridge

  Bearbetar de markerade filerna i Adobe Bridge. Om inga filer har markerats bearbetas filerna i den aktuella Bridge-mappen.

 4. Ange alternativ för att bearbeta, spara och namnge filer. Mer information om inställningarna i dialogrutan Gruppera finns i Bearbetningsalternativ för grupper och droplet-filer.

Gruppbearbeta filer i kapslade mappar till andra format

 1. Bearbeta mapparna på vanligt sätt fram till steget Mål.
 2. Välj Spara och stäng för målet. Du kan ange alternativ för IgnoreraSpara som-funktionsmakrokommandon om du vill göra följande:
  • Om steget Spara som i funktionsmakrot innehåller ett filnamn ersätts det av namnet på det dokument som sparas, och alla Spara som-steg behandlas som om de hade spelats in utan filnamn.

  • Mappen som du angav i Spara som-steget ersätts av dokumentets ursprungliga mapp.

  Obs!

  Funktionsmakrot måste innehålla ett Spara som-steg, eftersom kommandot Gruppera inte sparar filer automatiskt.

  Du kan använda den här proceduren om du t.ex. vill göra bilden skarpare, ändra storlek på bilden och spara bilder som JPEG-filer i sina ursprungliga mappar. Du skapar ett funktionsmakro som innehåller ett steg som ökar skärpan och ett steg som ändrar storleken. Skapa därefter ett Spara som JPEG-steg. Om du vill gruppbearbeta det här funktionsmakrot markerar du Inkludera alla undermappar, anger målet Spara och stäng och väljer Ignorera Spara som-funktionsmakrokommandon.

Skapa en droplet-fil från ett funktionsmakro

En droplet-fil kör ett funktionsmakro på en eller flera bilder, eller på en mapp med bilder, som du drar till droplet-ikonen. Du kan spara en droplet-fil på skrivbordet eller på någon annan plats på hårddisken.

Photoshop: Droplet-ikon
Droplet-ikon

Funktionsmakron utgör grunden för droplet-filer. Du måste skapa de funktionsmakron som behövs i panelen Funktionsmakron innan du kan skapa en droplet-fil. (Se Skapa funktionsmakron.)

 1. Välj Arkiv > Automatisera > Skapa droplet.
 2. Ange var du vill spara droplet-filen. Klicka på Välj i avsnittet Spara droplet i dialogrutan och gå till den plats där du vill spara droplet-filen.
 3. Välj uppsättning med funktionsmakron och ange vilket funktionsmakro du vill använda på menyerna för uppsättning och funktionsmakro. (Välj funktionsmakrot i panelen Funktionsmakron innan du öppnar dialogrutan så markeras menyerna i förväg.)
 4. Ange alternativ för att bearbeta, spara och namnge filer. Information om inställningarna i dialogrutan Gruppera finns i avsnittet Bearbetningsalternativ för grupper och droplet-filer.

Tips för droplet-filer från olika plattformar

Om du skapar droplet-filer för både Windows och Mac OS bör du tänka på följande kompatibilitetsfrågor:

 • När du har flyttat en droplet-fil som har skapats i Windows till Mac OS, drar du droplet-filen till Photoshop-ikonen på skrivbordet. Droplet-filen uppdateras i Photoshop så att den kan användas i Mac OS.

 • När du skapar en droplet-fil i Mac OS ska du använda tillägget .exe för att göra droplet-filerna kompatibla med både Windows och Mac OS.

 • Hänvisningar till filnamn stöds inte mellan operativsystem. Vid varje steg i ett funktionsmakro som innehåller en hänvisning till en fil eller en mapp (t.ex. kommandot Öppna eller Spara som, eller ett inställningskommando som hämtar inställningar från en fil) avbryts körningen och användaren uppmanas ange ett filnamn.

Bearbeta en fil med en droplet-fil

 1. Dra en fil eller en mapp till droplet-ikonen. Photoshop startas om det inte redan körs.

Bearbetningsalternativ för grupper och droplet-filer

Ange dessa alternativ i dialogrutorna Gruppera och Skapa droplet.

Ignorera Öppna-kommandon i funktionsmakro

Säkerställer att de filer du valt med kommandot Gruppera bearbetas, utan att den fil som eventuellt angetts i funktionsmakrots Öppna-kommando öppnas. Om funktionsmakrot innehåller ett Öppna-kommando som öppnar en sparad fil och du inte markerar det här alternativet, kommer kommandot Gruppera endast att öppna och bearbeta den fil som användes för att spela in Öppna-kommandot. (Detta inträffar eftersom kommandot Gruppera öppnar de filer som angetts i funktionsmakrot efter att alla filer i källmappen för Gruppera öppnats. Eftersom den senast öppnade filen är den som namngivits i funktionsmakrot, utför kommandot Gruppera åtgärden på den filen och inga av filerna i källmappen för Gruppera kommer att bearbetas.)

Du kan bara använda det här alternativet om funktionsmakrot innehåller ett Öppna-kommando. Annars öppnas inte de filer som du valt ut för gruppbearbetning när du väljer kommandot Gruppera. Om du markerar det här alternativet betyder det inte att allt i ett Öppna-kommando ignoreras, endast valet av vilka filer som ska öppnas.

Avmarkera det här alternativet om funktionsmakrot har spelats in för att användas på en öppen fil eller om det innehåller Öppna-kommandon för de filer som fordras för att köra funktionsmakrot.

Inkludera alla undermappar

Bearbetar filer i underkataloger i den angivna mappen.

Utelämna varningsmeddelanden om färgprofiler

Avaktiverar visning av färgpolicymeddelanden.

Utelämna dialogrutorna Öppna fil, Alternativ

Döljer dialogrutorna Öppna fil, Alternativ. Det här kan vara bra när du gruppbearbetar Camera Raw-filer. Standardinställningen eller den tidigare angivna inställningen används.

Mål-menyn

Anger var de bearbetade filerna ska sparas

Ingen

Låter filerna vara öppna utan att ändringarna sparas (om funktionsmakrot inte innehåller något Spara-kommando).

Spara och stäng

Sparar filerna på den aktuella platsen och skriver över originalfilerna.

Mapp

Sparar de bearbetade filerna på en annan plats. Välj en målmapp genom att klicka på Välj.

Ignorera Spara som-kommandon

Säkerställer att bearbetade filer sparas till den målmapp som har angetts med kommandot Gruppera (eller till sina respektive originalmappar om du väljer Spara och stäng) med sina ursprungliga namn, eller de namn du angav under Namnge fil i dialogrutan Gruppera.

Om du inte markerar det här alternativet och funktionsmakrot innehåller ett Spara som-kommando så sparas filerna i den mapp som anges av funktionsmakrots Spara som-kommando, i stället för den mapp som har angetts med kommandot Gruppera. Och om du inte väljer det här alternativet och funktionsmakrots Spara som-kommando anger ett filnamn så kommer filen (som anges i funktionsmakrot) att ignoreras av kommandot Gruppera varje gång en bild bearbetas.

Obs!

Om du vill att kommandot Gruppera ska bearbeta filer med deras ursprungliga filnamn i den mapp du angav med kommandot Gruppera så sparar du bilden i funktionsmakrot. När du sedan skapar gruppen markerar du Ignorera Spara som-kommandon och anger en målmapp. Om du ändrar namn på bilderna med kommandot Gruppera och inte markerar Ignorera Spara somkommandon så sparas de bearbetade bilderna två gånger: en gång med det nya namnet i angiven mapp och en gång med sitt ursprungliga namn i den mapp som har angetts av funktionsmakrots Spara som-kommando.

Funktionsmakrot måste innehålla ett Spara som-kommando för att du ska kunna använda det här alternativet. Annars kommer de bearbetade filerna inte att öppnas av kommandot Gruppera. Om du markerar det här alternativet betyder det inte att hela Spara som-kommandot hoppas över, bara det angivna filnamnet och den angivna mappen.

Obs!

Vissa sparalternativ är inte tillgängliga i kommandona Gruppera eller Skapa droplet (t.ex. JPEG-komprimering eller TIFF-alternativ). Om du vill använda dessa alternativ spelar du in ett Spara som-steg i det funktionsmakro som innehåller de önskade alternativen och använder sedan alternativet Ignorera Spara som-kommandon för att vara säker på att filerna sparas på den plats du angett i kommandot Gruppera eller Skapa droplet. Det filnamn och den sökväg som har angetts i funktionsmakrots Spara som-kommando ignoreras och sparalternativen används i stället med den nya sökväg och det nya filnamn som du angav i dialogrutan Gruppera.

Namnge filer

Anger namnkonventioner för filer som skrivs till en ny mapp. Markera element på menyerna eller ange text i de fält som ska kombineras till standardnamn för alla filer. I fälten kan du ändra ordningen och formateringen på komponenterna i filnamnet. Du måste ange minst ett fält som är unikt för varje fil (till exempel, filnamn, serienummer eller seriebokstav) så att filer inte skrivs över av varandra. Startserienummer anger startnumret för eventuella serienummerfält. Seriebokstavsfält inleds alltid med bokstaven "A" för den första filen.

Kompatibilitet

Gör så att filnamn blir kompatibla med operativsystemen Windows, Mac OS och UNIX.

Obs!

När du sparar filer med alternativen för kommandot Gruppera sparas filerna vanligen med samma format som de ursprungliga filerna. Om du vill skapa en gruppbearbetning där filerna sparas med ett annat format så spelar du in kommandot Spara som följt av kommandot Stäng som en del av det ursprungliga funktionsmakrot. Välj sedan Ignorera Spara som-kommandon för målmappen när du anger grupperingsprocessens inställningar.

Menyn Fel

Anger hur bearbetningsfel ska hanteras:

Stoppa vid fel

Skjuter upp processen tills du bekräftar felmeddelandet.

Spara fel i loggfil

Spelar in varje fel i en fil utan att stoppa bearbetningen. Om fel sparas i en loggfil, visas ett meddelande när bearbetningen är klar. Om du vill granska felloggen kan du öppna den med en textredigerare när kommandot Gruppera har körts.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy