Kanaler

Kanaler är gråskalebilder som lagrar olika typer av information:

 • Färginformationskanaler skapas automatiskt när du öppnar en ny bild. Bildens färgläge bestämmer hur många färgkanaler som skapas. En RGB-bild har t.ex. en kanal för varje färg (rött, grönt och blått) och en sammansatt kanal som används för redigering av bilden.

 • Alfakanaler lagrar markeringar som gråskalebilder. Du kan lägga till alfakanaler i syfte att skapa och lagra masker, så att du kan bearbeta eller skydda delar av en bild. (Se Masker och alfakanaler.)

 • Dekorfärgskanaler anger ytterligare plåtar för tryck med dekortrycksfärger. (Se Dekorfärger.)

  En bild kan innehålla upp till 56 kanaler. Alla nya kanaler har samma pixeldimensioner och samma antal pixlar som originalbilden.

  Vilken filstorlek som krävs för en kanal beror på pixelinformationen i kanalen. Vissa filformat, t.ex. TIFF- och Photoshop-format, komprimerar kanalinformation, vilket sparar utrymme. Om du väljer Dokumentstorlekar på snabbmenyn framgår storleken på en icke-komprimerad fil, inklusive alfakanaler och lager, av värdet längst ut till höger på statusraden i fönstrets nedre kant.

 

Obs!

Färgkanalerna bevaras under förutsättning att filen sparas i ett filformat som stöder bildens färgläge. Alfakanalerna bevaras bara om filen sparas i Photoshop-, PDF-, TIFF-, PSB- eller Raw-format. Formatet DCS 2.0 bevarar endast dekorfärgskanaler. Om filen sparas i andra format kan kanalinformationen försvinna.

Översikt över panelen Kanaler

På panelen Kanaler visas alla kanaler i bilden, med den sammansatta kanalen först (för RGB-, CMYK- och Lab-bilder). Till vänster om kanalnamnet visas en miniatyrbild av kanalens innehåll. Den uppdateras automatiskt när du redigerar kanalen.

Photoshop: Kanaltyper
Kanaltyper

A. Färgkanaler B. Dekorkanaler C. Alfakanaler 

Visa panelen Kanaler

 1. Välj Fönster > Kanaler.

Ändra storlek på eller dölja miniatyrbilder av kanaler

 1. Välj Panelalternativ på menyn på panelen Kanaler. Klicka på en miniatyrstorlek eller välj Ingen om du vill stänga av visningen av miniatyrbilder.

  Miniatyrvisning är ett praktiskt sätt att hålla reda på kanalernas innehåll, men prestanda kan förbättras om du stänger av miniatyrvisningen.

Visa eller dölja en kanal

Du kan använda panelen Kanaler för att visa valfri kombination av kanaler i dokumentfönstret. Du kan till exempel visa en alfakanal och den sammansatta kanalen tillsammans för att se hur ändringar som görs i alfakanalen påverkar hela bilden.

 1. Om du vill visa eller dölja en kanal klickar du i ögonkolumnen vid den kanalen. (Klicka på den sammansatta kanalen om du vill visa alla standardfärgkanaler. Den sammansatta kanalen visas när alla färgkanaler syns.)

  Obs!

  Om du vill visa eller dölja flera kanaler drar du genom ögonkolumnen på panelen Kanaler.

Visa färgkanaler i färg

Enskilda kanaler visas i gråskala. I RGB-, CMYK- eller Lab-bilder kan du visa de enskilda kanalerna i färg. (I Lab-bilder är det bara kanalerna a och b som visas i färg.) Om flera kanaler är aktiva visas kanalerna alltid i färg.

Du kan ändra standardinställningen så att enstaka färgkanaler visas i färg. När en kanal syns i bilden visas en ögonikon  till vänster om kanalen på panelen.

 1. Gör något av följande:
  • I Windows väljer du Redigera > Inställningar > Gränssnitt.

  • I Mac OS väljer du Photoshop > Inställningar> Gränssnitt.

 2. Markera Färgkanaler i färg och klicka på OK.

Markera och redigera kanaler

Du kan markera en eller flera kanaler på panelen Kanaler. Namnen på alla markerade eller aktiva kanaler markeras.

Photoshop: Markera flera kanaler
Markera flera kanaler

A. Varken synlig eller redigerbar B. Synlig men inte markerad för redigering. C. Markerad för visning och redigering D. Markerad för redigering men inte visning 
 • Markera en kanal genom att klicka på dess namn. Håll ned Skift och klicka om du vill markera (eller avmarkera) flera kanaler samtidigt.
 • Om du vill redigera en kanal markerar du den och använder ett målar- eller redigeringsverktyg i bilden. Du kan bara måla på en kanal i taget. Måla med vitt om du vill lägga till den valda kanalens färg med 100 % intensitet. Måla med grå ton om du vill lägga till kanalens färg med en lägre intensitet. Måla med svart om du vill ta bort kanalens färg.

Ordna om och ändra namn på alfa- och dekorkanaler

Alfakanaler och dekorfärgskanaler kan endast flyttas ovanför standardfärgkanalerna om bilden är i flerkanalsläge (Bild > Läge > Flerkanalsläge Mer information om lägets begränsningar finns i Flerkanalsläge.

 • Du kan ändra ordning på alfa- och dekorfärgskanalerna genom att dra kanalerna uppåt eller nedåt på panelen Kanaler. När en linje visas på den plats där du vill ha kanalen släpper du musknappen.

Obs!

Dekorfärger trycks över varandra i den ordning, nedifrån och upp, som de visas på panelen Kanaler.

 • Du kan ändra namn på en alfa- eller dekorfärgskanal genom att dubbelklicka på kanalens namn på panelen Kanaler och ange ett nytt namn.

Mer information finns i Skapa en ny dekorfärgskanal.

Ta bort en kanal

Dekorfärgs- och alfakanaler som du inte behöver kan tas bort innan du sparar en bild. Komplexa alfakanaler kan kraftigt öka det diskutrymme som krävs för en bild.

 1. I Photoshop markerar du kanalen på panelen Kanaler och gör något av följande:
  • Håll ned Alt och klicka på ikonen Ta bort .

  • Dra kanalnamnet på panelen till ikonen Ta bort.

  • Välj Ta bort kanal på menyn på panelen Kanaler.

  • Klicka på ikonen Ta bort längst ned på panelen och klicka på Ja.

  Obs!

  När du tar bort en färgkanal från en fil med lager läggs de synliga lagren samman till ett enda lager och dolda lager tas bort. Anledningen är att när en färgkanal tas bort konverteras bilden till flerkanalsläge, som inte stöder lager. En bild läggs inte samman när du tar bort en alfakanal, en dekorfärgskanal eller en snabbmask.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy