Obs!

Om ett filformat saknas i dialogrutan eller på undermenyn måste du eventuellt installera ett plugin-program för det formatet.

Välja filformat

Bildformat skiljer sig på olika sätt – exempelvis beträffande hur bildinformationen återges (som pixlar eller vektorer), vilken komprimeringsteknik som används och vilka Photoshop-funktioner som stöds. Spara en kopia av bilden i Photoshop-format (PSD) för att behålla alla Photoshop-funktioner (såsom lager, effekter och masker).

Precis som många andra filformat saknar PSD stöd för filer som är större än 2 GB. Spara bilder som är större än 2 GB i Stort filformat (PSB), Photoshop Raw (endast bilder som är sammanlagda till ett lager), TIFF (upp till 4 GB) eller DICOM-format.

Bitdjupet för bilder är som standard 8 bitar per kanal. Följande format kan ge större dynamiskt omfång med 16- eller 32-bitarsbilder:

Format för 16-bitarsbilder (kommandot Spara som krävs)

Photoshop, Large Document Format (PSB), Cineon, DICOM, IFF, JPEG, JPEG 2000, Photoshop PDF, Photoshop Raw, PNG, Portable Bit Map samt TIFF.

Obs!

Kommandot Spara för webben och enheter konverterar automatiskt 16-bitarsbilder till 8-bitarsbilder.

Format för 32-bitarsbilder (kommandot Spara som krävs)

Photoshop, Stort filformat (PSB), OpenEXR, Bitmappsläge, Strålning och TIFF.

Filkomprimering

Många filformat komprimeras för att minska filstorleken på bitmappbilder. Med icke-förstörande tekniker komprimeras filen utan att detaljskärpa eller färginformation förloras. Med förstörande tekniker minskas detaljskärpan. Följande är vanligt förekommande komprimeringstekniker:

RLE (Run Length Encoding)

Icke-förstörande komprimering, stöds av vissa vanliga Windows-filformat.

LZW (Lemple-Zif-Welch)

Icke-förstörande komprimering, stöds av filformaten TIFF, PDF, GIF och PostScript. Mest effektivt för bilder som innehåller stora områden med samma färg.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Förstörande komprimering, stöds av filformaten JPEG, TIFF, PDF och PostScript. Rekommenderas för kontinuerlig färgövergång i bilder, t.ex. fotografier. JPEG använder förstörandekomprimering. Om du vill ange bildkvalitet väljer du ett alternativ på Kvalitet-menyn, drar skjutreglaget Kvalitet eller anger ett värde mellan 0 och 12 i textrutan Kvalitet. Välj komprimering för bästa kvalitet så får du bäst resultat vid utskrift. JPEG-filer kan bara skrivas ut på PostScript-skrivare med nivå 2 (eller senare) och kan inte separeras i olika plåtar.

CCITT

En uppsättning icke-förstörande komprimeringstekniker för svartvita bilder som stöds av filformaten PDF och PostScript. (CCITT är en förkortning av den franska stavningen av International Telegraph and Telekeyed Consultive Committee.)

ZIP

Icke-förstörande komprimering, stöds av filformaten PDF och TIFF. I likhet med LZW, är ZIP-komprimering mest effektiv för bilder som innehåller stora områden med samma färg.

Maximera kompatibiliteten för PSD- och PSB-filer

Om du arbetar med PSD- och PSB-filer i äldre versioner av Photoshop, eller i program som inte stöder lager, kan du lägga till en sammanlagd version av bilden (d.v.s. en bild utan lager) i den sparade filen.

Obs!

Om du sparar en bild i en tidigare version av Photoshop så går alla funktioner som inte stöds i den versionen förlorade.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Filhantering (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Filhantering (Mac OS).
 2. Välj något av följande i menyn Maximera kompabiliteten för PSD- och PSB-filer:

  Alltid

  Då sparas en sammansatt bild (ett lager) med lagren i dokumentet.

  Fråga

  Frågar om kompabiliteten ska maximeras när du sparar.

  Aldrig

  Sparar endast bilder med lager.

  Obs!

  Om du väljer Fråga eller Aldrig minskar filstorleken avsevärt.

Photoshop-format (PSD)

Photoshop-format (PSD) är standardfilformatet och det enda format, förutom PSB (stort dokumentformat), som stöder alla Photoshop-funktioner. Adobes produkter är väl integrerade och därför kan andra Adobe-program, t.ex. Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects och Adobe GoLive, importera PSD-filer direkt och bevara många Photoshop-funktioner. Mer information finns i hjälpen om respektive Adobe-program.

När du sparar en PSD-fil kan du ange en inställning som maximerar filkompatibiliteten. Då sparas en sammansatt version av en bild med lager i filen, och den kan läsas av andra program, inklusive tidigare versioner av Photoshop. Även utseendet för ett dokument upprätthålls, utifall framtida versioner av Photoshop ändrar hur vissa funktioner beter sig. Om du inkluderar det sammansatta går det också mycket snabbare att läsa in bilden och använda andra program än Photoshop, och det kan ibland krävas för att bilden ska bli läsbar i andra program.

Du kan spara bilder med 16 bitar per kanal och High Dynamic Range-bilder med 32 bitar per kanal som PSD-filer.

Photoshop 2.0-format

(Mac OS) Du kan använda det här formatet om du vill öppna en bild i Photoshop 2.0 eller exportera en bild till ett program som bara stöder Photoshop 2.0-filer. Om du sparar i Photoshop 2.0-format läggs bilden samman och lagerinformationen går förlorad.

Photoshop DCS 1.0- och 2.0-format

Med DCS-formatet (Desktop Color Separations), en version av det vanliga EPS-formatet, kan du spara färgseparationer av CMYK-filer. Med DCS 2.0-formatet kan du exportera bilder som innehåller dekorkanaler. Om du vill skriva ut DCS-filer måste du ha en PostScript-skrivare.

Photoshop EPS-format

EPS (Encapsulated PostScript) kan representera både vektor- och punktinformation och stöds av så gott som alla grafik-, illustrations- och sidlayoutprogram. EPS-formatet används för överföring av PostScript-bilder mellan program. När du öppnar en EPS-fil som innehåller vektorgrafik, rastreras bilden och vektorgrafiken konverteras till pixlar.

EPS-formatet stöder färglägena Lab, CMYK, RGB, Indexerad färg, Duplex, Gråskala och Bitmapp men inte alfakanaler. EPS stöder inte urklippsbanor. Med DCS-formatet (Desktop Color Separations), en version av det vanliga EPS-formatet, kan du spara färgseparationer av CMYK-filer. Med DCS 2.0-formatet kan du exportera bilder som innehåller dekorkanaler. Om du vill skriva ut EPS-filer måste du ha en PostScript-skrivare.

I Photoshop används formaten EPS TIFF och EPS PICT för att öppna bilder som sparats i filformat som skapar förhandsvisningar men stöds inte av Photoshop (till exempel QuarkXPress). Du kan redigera och använda en öppnad förhandsvisning precis på samma sätt som andra filer med låg upplösning. Den här funktionen kan bara användas i Mac OS.

Obs!

EPS TIFF-format och EPS PICT-format används mer i tidigare versioner av Photoshop. Den aktuella versionen av Photoshop inkluderar rasterfunktioner för öppning av filer som innehåller vektordata.

Photoshop Raw-format

Raw-formatet är ett flexibelt filformat för överföring av bilder mellan program och datorplattformar. Formatet stöder CMYK-, RGB- och gråskalebilder med alfakanaler samt flerkanals- och Lab-bilder utan alfakanaler. Dokument som sparats i Photoshop Raw-format kan ha alla pixelstorlekar och filstorlekar, men kan inte innehålla lager.

Raw-formatet består av en byteström som beskriver bildens färginformation. Varje pixel beskrivs i binärt format där 0 betecknar svart och 255 vitt (för bilder med 16-bitars kanaler är värdet för vitt 65535). Photoshop tilldelar det antal kanaler som behövs för att beskriva bilden plus eventuella ytterligare kanaler i bilden. Du kan ange filtillägget (Windows), filtypen (Mac OS), filens skapare (Mac OS) samt rubrikinformation.

I Mac OS är filtypen vanligen ett fyra teckens ID-värde som identifierar filen. Värdet TEXT identifierar till exempel filen som en ASCII-textfil. Värdet för filskapare är vanligen också ett ID-värde på fyra tecken. De flesta Mac OS-program har ett unikt skapar-ID som registreras hos Apple Computer Developer Services group.

Rubrikparametern anger hur många byte med information som visas i filen innan den verkliga bildinformationen börjar. Värdet fastställer antalet nollor som infogas i början av filen som platshållare. Som standard används ingen rubrik (huvudstorlek = 0). Du kan ange en rubrik när du öppnar filen i Raw-format. Du kan också spara filen utan filhuvud och sedan använda ett filredigeringsprogram, till exempel HEdit (Windows) eller Norton Utilities (OS X), till att ersätta nollorna med rubrikinformation.

Du kan spara bilden i ett varvat eller ovarvat format. Om du sparar bilden i ett varvat format lagras färgvärdena (t.ex. röd, grön och blå) sekventiellt. Ditt val beror på vilka krav som gäller för det program som filen ska öppnas i.

Obs!

En Photoshop Raw-bild har inte samma filformat som en kameraoriginalfil från en digitalkamera. En kameraoriginalfil är ett eget kameraspecifikt format som egentligen är ett ”digitalt negativ” utan filtrering, vitbalansjustering eller annan kamerabearbetning.

DNG-format (Digital Negative)

Digital Negative (DNG) är ett filformat som innehåller kameraoriginaldata från en digitalkamera och metadata som definierar vad dessa data betyder. DNG, Adobes allmänt tillgängliga arkivformat för kameraoriginalfiler, är framtaget för att ge kompatibilitet och minska den nuvarande mängden filformat för kameraoriginalfiler. Plugin-programmet Camera Raw kan spara kameraoriginaldata i DNG-format. Mer information om filformatet DNG (Digital Negative) finns på www.adobe.com/se. Sök efter "Digital Negative". Där finns mycket information och en länk till ett användarforum.

BMP-format

BMP är ett standardformat för bilder på Windows-datorer. BMP-formatet stöder färglägena RGB, Indexerad färg, Gråskala och Bitmapp. Du kan ange antingen Windows- eller OS/2-format och ett bitdjup på 8 bitar/kanal. För 4-bitars och 8-bitars bilder i Windows-formatet kan du även ange RLE-komprimering.

BMP-bilder skrivs normalt nedifrån och upp men du kan markera alternativet Vänd radordning och skriva dem uppifrån och ned. Du kan också välja en alternativ kodningsmetod genom att klicka på Avancerade lägen. (Vänd radordning och Avancerade lägen är mest relevanta för spelprogrammerare och andra som använder DirectX.)

Cineon-format

Cineon har utvecklats av Kodak och är ett digitalt format med 10 bitar per kanal som är lämpligt för elektronisk komposition, bearbetning och förbättring. Med Cineon-formatet kan du överföra bilder till film utan att bildkvaliteten blir sämre. Formatet används i digitalfilmsystemet Cineon, som överför bilder som har sitt ursprung på film till Cineon-format och tillbaka till film.

DICOM-format

Formatet DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) används ofta för överföring och lagring av medicinska bilder från till exempel ultraljud och andra undersökningar. DICOM-filer innehåller både bildinformation och filhuvuden med information om patienten och den medicinska bilden.

GIF

Formatet GIF (Graphics Interchange Format) används ofta för visning av indexerade färgbilder i HTML-dokument. GIF är ett LZW-komprimerat format som används för att minimera filstorleken och tiden för elektronisk överföring. GIF-formatet behåller genomskinlighet i indexerade färgbilder men stöder däremot inte alfakanaler.

HEIC/HEVC

Apple har funktioner för HEIC-foton och HEVC-videor (H.265) på vissa av sina mobila enheter med iOS 11.
Mer information finns i Använda HEIF- eller HEVC-media på Apple-enheter.

IFF

IFF (Interchange File Format) är ett allmänt datalagringsformat som kan associera och lagra många typer av data. IFF är flyttbart och har tillägg som stöder stillbilder, ljud, musik, video och texter. I IFF-formatet ingår Maya IFF och IFF (tidigare Amiga IFF).

JPEG-format

Bildformatet JPEG (Joint Photographic Experts Group) används ofta till att visa foton och andra bilder med kontinuerliga färger i HTML-dokument. JPEG-formatet stöder färglägena CMYK, RGB och gråskala, men stöder inte genomskinlighet. Till skillnad från GIF-format, behåller JPEG färginformationen i en RGB-bild men filstorleken komprimeras genom selektivt förkastade data.

JPEG-bilder dekomprimeras automatiskt när de öppnas. En högre komprimeringsnivå resulterar i sämre bildkvalitet och vise versa. Om du väljer kvaliteten Maximal är det oftast svårt att skilja mellan den komprimerade bilden och originalet.

Stort dokumentformat (PSB)

Det stora filformatet (PSB) stöder dokument som är upp till 300 000 pixlar i alla dimensioner. Alla Photoshop-funktioner stöds, till exempel lager, effekter och filter. (En del plugin-filer är inte tillgängliga för dokument med större bredd eller höjd än 30 000 pixlar.)

Du kan spara HDR-bilder med 32 bitar per kanal som PSB-filer.

Obs!

De flesta andra program och äldre versioner av Photoshop stöder inte dokument som är större än 2 GB.

OpenEXR-format

OpenEXR (EXR) är ett filformat som används för visuella effekter i HDR-bilder. Filmformatet har stor färgföljsamhet och ett dynamiskt område som lämpar sig för användning i filmproduktion. OpenEXR har tagits fram av Industrial Light and Magic och stöder flera metoder för icke-förstörande och förstörande komprimering. En OpenEXR-fil stöder genomskinlighet och fungerar bara med bilder med 32 bitar/kanal. Filformatet lagrar värdena som flyttal med 16 bitar/kanal.

PDF

PDF (Portable Document Format) är ett flexibelt filformat som kan användas på flera plattformar och med flera program. Baserat på PostScript-bildmodellen kan PDF-filer exakt visa och behålla teckensnitt, sidlayouter och annan vektor- och bitmappgrafik. Dessutom kan PDF-filer innehålla sök- och navigeringsfunktioner, t.ex. länkar. PDF stöder bilder med 16 bitar per kanal. I Adobe Acrobat finns även ett Touch Up-verktyg för att du inte ska behöva göra så mycket redigeringar av bilder i en PDF. Mer information om hur du arbetar med bilder i PDF-filer finns i hjälpen för Acrobat.

Obs!

Touch Up-verktyget används oftast för redigeringar av bilder och objekt i sista minuten. Det är bäst att redigera en bild i Photoshop innan du sparar den som en PDF.

Två olika typer av PDF-filer kan redigeras i Photoshop:

Photoshop PDF-filer

Filer som har skapats med alternativet Bevara Photoshops redigeringsfunktioner markerat i dialogrutan Spara Adobe PDF. Photoshop PDF-filer kan bara innehålla en enda bild.

Formatet Photoshop PDF kan hantera alla färglägen (förutom flerkanalsläge) och funktioner som kan hanteras i det vanliga Photoshop-formatet. Photoshop PDF-filer kan också hantera JPEG- och ZIP-komprimering, utom för bilder i bitmappsläge, då CCITT Group 4-komprimering används.

Standard-PDF-filer

Filer som har skapats med alternativet Bevara Photoshops redigeringsfunktioner avmarkerat i dialogrutan Spara Adobe PDF, eller i andra program såsom Adobe Acrobat eller Illustrator. Standard-PDF-filer kan bestå av flera sidor och bilder.

När du öppnar en standard-PDF-fil rastreras vektorerna och texten samtidigt som pixelinnehållet bibehålls.

PICT-fil

PICT-formatet används ofta i grafik- och layoutprogram i Mac OS som ett mellanformat för överföring av bilder mellan program. PICT-formatet stöder RGB-bilder med en enda alfakanal samt bilder i lägena Indexerad färg, Gråskala och Bitmapp utan alfakanaler.

Obs!

Det går att öppna rasterbilder i PICT-format i Photoshop, men det går inte att öppna PICT-filer skapade i QuickDraw eller spara i PICT-format.

PICT-resurs

(Mac OS) En PICT-resurs är en PICT-fil som också har ett namn och ett resurs-ID-nummer. PICT-resursen stöder RGB-bilder med en enda alfakanal samt bilder i lägena Indexerad färg, Gråskala och Bitmapp utan alfakanaler.

Du kan använda kommandot Importera eller Öppna om du vill öppna en PICT-resurs. Det går däremot inte att spara i det formatet i Photoshop.

Pixar-format

Pixar-formatet är särskilt utformat för avancerade grafikprogram, till exempel de som används för att återge tredimensionella bilder och animering. Pixar-formatet stöder RGB- och gråskalebilder med en enda alfakanal.

PNG-format

PNG är utvecklat som ett patentfritt alternativ till GIF, och används till icke-förstörande komprimering och för visning av bilder på webben. Till skillnad från GIF, stöder PNG 24-bitars bilder och producerar bakgrundsgenomskinlighet utan taggiga kanter. Däremot stöder inte vissa webbläsare PNG-bilder. PNG-formatet stöder bilder i lägena RGB, Indexerad färg, Gråskala och Bitmapp utan alfakanaler. PNG behåller genomskinlighet i gråskale- och RGB-bilder.

Portable Bit Map-format

Filformatet PBM (Portable Bit Map), även kallat Portable Bitmap Library eller Portable Binary Map, stöder enfärgade bitmappsbilder (1 bit per pixel). Formatet kan användas för icke-förstörande dataöverföring eftersom många program stöder det. Du kan till och med redigera och skapa sådan filer i en enkel textredigerare.

Formatet Portable Bit Map fungerar som det gemensamma språket för en stor familj med filter för bitmappskonvertering, till exempel Portable FloatMap (PFM), Portable Graymap (PGM), Portable Pixmap (PPM) och Portable Anymap (PNM). PBM-filformatet lagrar enfärgade bitmappsbilder, PGM lagrar även gråskalebitmappar och PPM dessutom lagra färgbitmappar. PNM är inget bildformat, men PNM-fil kan innehålla PBM-, PGM- eller PPM-filer. PFM är en flytpunktsbildformat som kan användas för HDR-filer med 32 bitar per kanal.

Radiance-format

Radiance (HDR) är ett filformat med 32 bitar per kanal som används för HDR-bilder. Det här formatet togs ursprungligen fram för Radiance-systemet, ett professionellt verktyg för att visualisera ljus i virtuella miljöer. Filformatet lagrar mängden ljus per pixel i stället för endast de färger som ska visas på skärmen. Luminiscensnivåerna i Radiance-formatet är mycket högre än de 256 nivåer som finns i filformat med 8 bitar per kanal. Radiance-filer (HDR) används ofta i 3D-modellering.

Scitex CT

Scitex CT-format (Continuous Tone) används för avancerad bildbehandling på Scitex-datorer. Kontakta Creo och be om verktyg för att överföra filer som sparats i Scitex CT-format till en Scitex-dator. Scitex CT-formatet stöder CMYK-, RGB- och gråskalebilder men inte alfakanaler.

CMYK-bilder som sparats i Scitex CT-format har ofta extremt stora filstorlekar. Filerna genereras för inmatning via en Scitex-skanner. Bilder som sparats i Scitex CT-format skrivs ut på film med en Scitex-rastreringsenhet som skapar separationer med ett patenterat halvtonssystem från Scitex. Systemet producerar väldigt få moirémönster och efterfrågas ofta vid professionellt färgarbete, till exempel annonser i tidskrifter.

TIFF

TIFF och TIF (Tagged Image File Format) används för utbyte av filer mellan program och datorplattformar. TIFF är ett flexibelt bitmappformat som kan hanteras av nästan alla rit-, bildredigerings- och layoutprogram. Dessutom kan praktiskt taget alla bildläsare generera TIFF-bilder. TIFF-dokument har en maximal filstorlek på 4 GB.

TIFF-format stöder CMYK-, RGB-, Lab-, indexerade färg- och gråskalebilder med alfakanaler och bitmappsbilder utan alfakanaler. Photoshop kan spara lager i en TIFF-fil. Om du öppnar filen i ett annat program syns bara den förenklade bilden. I Photoshop kan även anteckningar, genomskinlighet och pyramiddata med flera upplösningar sparas i TIFF-format.

I Photoshop har TIFF-bilder ett bitdjup på 8, 16 eller 32 bitar per kanal. Du kan spara HDR-bilder med 32 bitar per kanal som TIFF-filer.

WBMP-format

Formatet WBMP är standardformatet för optimering av bilder för mobila enheter, t.ex. mobiltelefoner. WBMP stöder 1-bitsfärg, vilket innebär att WBMP-bilder bara innehåller svarta och vita pixlar.