Med kommandot Nyans/mättnad kan du justera nyansen, mättnaden och ljusstyrkan för en uppsättning färger i en bild, eller justera samtliga färger i en bild samtidigt. Den här justeringen är särskilt användbar för att anpassa färger i en CMYK-bild så att de ligger inom tonomfånget för en utdataenhet.

Du kan spara inställningarna för Nyans/mättnad i panelen Egenskaper och läsa in dem för användning flera gånger. Mer information finns i Spara justeringsinställningar och Använda justeringsinställningar igen.

Mer information om bildjusteringar finns i Justera bildens färg och ton.

Använda justering av nyans/mättnad

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Nyans/mättnad  på panelen Justeringar.
  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Nyans/mättnad. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.

  De två färgfälten i dialogrutan motsvarar färgerna i den ordning de förekommer i färgcirkeln. I det övre färgfältet visas färgen före korrigering och i det nedre fältet visas hur korrigeringen påverkar alla nyanser vid full mättnad.

  Obs!

  Du kan också välja Bild > Justeringar > Nyans/mättnad. Kom ihåg att justeringarna utförs direkt på bildlagret och att bildinformation försvinner om du använder den här metoden.

 2. Välj på menyn till höger om verktyget I bild-justering () i panelen Egenskaper:

  • Välj Master om du vill ställa in alla färger samtidigt.
  • Välj något av de övriga förinställda färgområdena som visas för den färg du vill ställa in. Om du vill ändra färgomfånget läser du i Ange färgomfånget som justeras i Nyans/mättnad.
  • Välj en förinställning för Nyans/mättnad i förinställningsmenyn.
 3. Ange ett värde för Nyans eller dra reglaget tills du är nöjd med färgen.

  De värden som visas i rutan motsvarar rotationen i grader kring färgcirkeln i förhållande till pixelns ursprungsfärg. Ett positivt värde motsvarar en medsols rotation och ett negativt värde motsvarar en motsols rotation. Värdena kan ligga mellan -180 och +180.

  Färghjulet i Photoshop
  Färgcirkel

  A. Mättnad B. Nyans 

  Obs!

  Du kan också välja verktyget I bild-justering () i panelen Egenskaper och sedan Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (OS X) på en färg i bilden. Dra vänster eller höger i bilden för att ändra nyansen.

 4. Ange ett värde under Mättnad eller dra i reglaget, åt höger om du vill öka mättnaden och åt vänster om du vill minska den.

  Färgerna byts ut mot färger längre ifrån eller närmare färgcirkelns mittpunkt. Värdena kan ligga mellan -100 (procentandel av avmättnad, dovare färger) och +100 (procentandel av ökad mättnad).

  Obs!

  Du kan också välja verktyget I bild-justering () i panelen Egenskaper och klicka på en färg i bilden. Dra åt vänster eller höger i bilden för att öka eller minska mättnaden för det färgområde som innehåller den aktuella pixeln.

 5. Ange ett värde under Ljushet eller dra i reglaget, åt höger om du vill öka ljusheten (lägga till vit i en färg) och åt vänster om du vill minska den (lägga till svart i en färg). Värdena kan ligga mellan -100 (procent svart) och +100 (procent vitt).

Obs!

Klicka på Återställ () om du vill ångra en inställning för Nyans/mättnad i panelen Egenskaper.

Ange färgomfånget som justeras i Nyans/mättnad

 1. Använden nyans-/mättnadsjustering.

 2. Välj en färg på menyn till höger om verktyget I bild-justering () i panelen Egenskaper.

  Fyra färgcirkelvärden visas (i grader) i panelen Egenskaper. Dessa motsvarar de justeringsreglage som visas mellan färgfälten. De två inre lodräta reglagen definierar färgområdet. De två yttre triangelreglagen visar var justeringarna i ett färgområde "faller bort" (faller bort en uppmjukning eller gradvis övergång av justeringarna i stället för en tydlig skillnad mellan på och av för justeringarna).

 3. Använd antingen pipetterna eller justeringsreglagen om du vill ändra färgområdet.
  • Klicka eller dra i bilden med pipetten  för att markera ett färgområde. Om du vill utvidga färgområdet klickar eller drar du i bilden med pipetten Lägg till i prov . Om du vill minska färgområdet klickar eller drar du i bilden med pipetten Dra ifrån prov . När pipettverktyget är valt kan du även lägga till området genom att trycka ned Skift eller subtrahera från området genom att hålla ned Alt.
  • Dra i någon av de vita triangelreglagen om du vill justera mängden färgreducering (justeringsluddning) utan att påverka området.
  • Dra området mellan triangeln och det lodräta fältet om du vill anpassa området utan att påverka mängden färgreducering.
  • Dra det mellersta fältet för att flytta hela justeringsreglaget (som inkluderar trianglarna och de lodräta fälten) för att välja ett annat färgområde.
  • Dra något av de vita lodräta fälten för att justera färgkomponentens område. Att flytta ett lodrätt fält från mitten av justeringsreglaget och närmare en triangel utvidgar färgområdet och minskar färgreduceringen. Att flytta ett lodrätt fält närmare mitten av justeringsreglaget och bort från en triangel minskar färgområdet och ökar färgreduceringen.
  • Håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och dra i färgfältet så att en annan färg visas i fältets mittenavsnitt.
  Nyans/mättnad, inställningsskjutreglage i Photoshop
  Nyans/mättnad, inställningsreglage

  A. Värden för nyansskjutreglaget B. Justerar färgreducering utan att påverka området. C. Justerar området utan att påverka färgreducering. D. Justerar färgområde och färgreducering E. Flyttar hela reglaget 

  Om du ändrar justeringsreglaget så att det påverkar ett annat färgområde, visas detta genom att namnet på menyn Redigera ändras. Om du till exempel väljer Gul och ändrar färgens område så att den hamnar i den röda delen av färgfältet, ändras namnet till Röd 2. Du kan konvertera högst sex av de enskilda färgområdena till varianter av samma färgområde (till exempel Röd till och med Röd 6).

  Som standard är färgområdet när du väljer en färgkomponent 30  brett, med 30  färgreducering åt båda håll. Ett för lågt reduceringsvärde kan medföra ränder i bilden.

Färga en gråskalebild eller skapa en enkelfärgseffekt

 1. (Valfritt) Om du färglägger en gråskalebild väljer du Bild > Läge > RGB-färg för att konvertera bilden till RGB.

 2. Använden nyans-/mättnadsjustering.

 3. I panelen Egenskaper väljer du alternativet Färga. Om förgrundsfärgen är svart eller vit omvandlas bilden till en röd nyans (0°). Om förgrundsfärgen inte är röd eller vit omvandlas bilden till den aktuella förgrundsfärgens nyans. Ljushetsvärdet för varje pixel ändras inte.

 4. (Valfritt) Använd skjutreglaget för nyans när du vill välja en ny färg. Med reglagen Mättnad och Ljushet kan du ställa in pixlarnas mättnad och ljushet.

Justera färgmättnad med Lyster

Med Lyster justeras mättnaden så att bortfallet minimeras då färgen når sin fulla mättnad. Med den här justeringen ökar mättnaden för mindre mättade färger mer än för de färger som redan är mättade. Med Lyster förhindrar du också att hudnyanser blir för mättade.

Från en expert: Justeringslager för lyster

Från en expert: Justeringslager för lyster
Richard Harrington

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Lyster  på panelen Justeringar.
  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Lyster. Ange ett namn på lysterjusteringslagret och klicka på OK i dialogrutan Nytt lager.

  Obs!

  Du kan också välja Bild > Justeringar > Lyster. Kom ihåg att justeringarna utförs direkt på bildlagret och att bildinformation försvinner om du använder den här metoden.

 2. Dra skjutreglaget Lyster i panelen Egenskaper om du vill öka eller minska färgmättnaden utan bortfall när färgerna blir mer mättade. Gör sedan något av följande:

  • Om du vill justera mindre mättade färger mer, och förhindra att färger faller bort när de blir totalt mättade, flyttar du lysterreglaget åt höger.
  • Om du vill använda samma mättnadsjustering för alla färger oavsett deras aktuella mättnad, flyttar du mättnadsreglaget. I vissa fall kan den här metoden ge upphov till mindre gitter än förändring med hjälp av mättnadsreglaget för Nyans/mättnad på panelen Justeringar eller i dialogrutan Nyans/mättnad.
  • Om du vill minska mättnaden flyttar du lyster- eller mättnadsreglaget åt vänster.

Justera färgmättnad i bildområden

Verktyget Svamp ändrar färgmättnaden i ett område på ett hårfint sätt. När en bild är i läget Gråskala ökar eller minskar verktyget kontrasten genom att flytta gråskalans nivå från eller mot mellangrått.

 1. Välj verktyget Svamp .
 2. Välj en penselspets, och ange penselalternativ i alternativfältet.
 3. Välj det sätt på vilket du vill ändra färgen på menyn Läge i alternativfältet:

  Mätta

  Ökar färgernas mättnad

  Tunna ut

  Minskar färgernas mättnad

 4. Ange flödet för svampverktyget.
 5. Välj alternativet Lyster för att minimera urklippning för helt mättade eller uttunnade färger.
 6. Dra över den del av bilden som du vill ändra.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy