Du kan fylla insidan av en markering, en bana eller ett lager med en färg eller ett mönster. Du kan också lägga till färg till konturen av en markering eller bana, vilket kallas att rama in.

Fylla med verktyget Färgpyts

Med färgpytsverktyget fyller du intilliggande pixlar som har liknande färgvärde som de pixlar du klickar på.

Obs!

Färgpytsverktyget kan inte användas för bilder i bitmappsläge.

 1. Välja förgrundsfärg. (Se Välja färger i verktygslådan.)
 2. Välj verktyget Färgpyts ().

  Obs!

  Verktyget Färgpyts grupperas tillsammans med Övertoning i verktygsfältet. Om du inte kan hitta verktyget Färgpyts klickar du på och håller ned Övertoning.

 3. Ange om markeringen ska fyllas med förgrundsfärgen eller med ett mönster.
 4. Ange ett blandningsläge och en opacitet för färgen. (Se Blandningslägen.)

 5. Ange en tolerans för fyllningen.

  Med toleransen definierar du hur likartad färg en pixel måste ha (mot den pixel du klickar på) för att fyllas. Värden kan ligga mellan 0 och 255. Med ett lågt toleransvärde fylls pixlar inom ett område av färgvärden som är mycket lika den pixel du klickar på. Med ett högre toleransvärde fylls pixlar inom ett större område.

 6. Välj Kantutjämning om du vill jämna ut kanterna på det område du fyller.
 7. Markera alternativet Angränsande om du endast vill fylla pixlar intill den pixel du klickar på, eller låt alternativet vara avmarkerat om du vill fylla alla liknande pixlar på bilden.
 8. Om du vill fylla pixlar med hjälp av sammanlagda färgdata från alla synliga lager, markerar du Alla lager.
 9. Klicka på den del av bilden som du vill fylla. Alla angivna pixlar inom den angivna toleransen fylls med förgrundsfärgen eller mönstret.

  Om du arbetar med ett lager och inte vill fylla genomskinliga områden aktiverar du genomskinlighetslåsning för lagret på panelen Lager. (Se Låsa lager.)

Fylla en markering eller ett lager med färg

 1. Välj en förgrunds- eller bakgrundsfärg. (Se Välja färger i verktygslådan.)
 2. Markera det område som du vill fylla. Om du vill fylla ett helt lager väljer du lagret i panelen Lager.
 3. Fyll markeringen eller lagret genom att välja Redigera > Fyllning. Du kan också fylla en bana genom att markera banan och välja Fyll bana på menyn i panelen Banor.
 4. Välj något av följande alternativ under Använd i dialogrutan Fyll, eller välj ett eget mönster:

  Förgrundsfärg, bakgrundsfärg, svart, 50 % grå eller vit

  Fyller markeringen med den angivna färgen.

  Obs!

  Om du fyller en CMYK-bild med alternativet Svart, fylls alla kanaler med 100 % svart. Det kan kräva mer bläck än vad skrivaren tillåter. Du uppnår bäst resultat när du fyller en CMYK-bild om du använder alternativet Förgrund med förgrundsfärgen inställd på lämplig svart färg.

  Färg

  Fyller markeringen med en färg som du väljer i färgväljaren.

 5. Ange ett blandningsläge och en opacitet för färgen. (Se Blandningslägen.)

 6. Om du arbetar med ett lager och endast vill fylla områden som innehåller bildpunkter markerar du alternativet Bevara genomskinlighet.
 7. Klicka på OK när du vill lägga till fyllningen.

  Obs!

  Om du endast vill fylla de områden som innehåller pixlar med en förgrundsfärg, trycker du på Alt+Skift+Backsteg (Windows) eller Alt+Skift+Delete (Mac OS). På så sätt bevarar du genomskinligheten för ett lager. Om du endast vill fylla de områden som innehåller pixlar med en bakgrundsfärg, trycker du på Ctrl+Skift+Backsteg (Windows) eller Kommando+Skift+Delete (Mac OS).

Använda innehållsmedvetna fyllningar, mönsterfyllningar och händelsefyllningar

Information om alternativet Redigera > Innehållsanpassad fyllning som introduceras i Photoshop CC 20.0 (oktober 2018-versionen) finns i Innehållsanpassad fyllning.

 1. Markera den del av bilden som du vill fylla.
 2. Välj Redigera > Fyllning.

  Obs!

  Tryck på Delete eller Backsteg från bakgrundslagret för att snabbt komma åt dialogrutan Fyllning.

 3. Välj något av följande i menyn Använd:

  Innehållsanpassat

  Fyller markeringen med liknande bildinnehåll från intilliggande områden utan att någon skarv uppstår. Du får bäst resultat om du skapar en markering som sträcker sig en bit in på det område som du vill återskapa. (Det räcker ofta med lassot eller markeringsramen.)

  Obs!

  När du väljer innehållsanpassad fyllning skapas ett slumpmässigt urval av liknande innehåll. Om du inte är nöjd med de ursprungliga resultaten kan du välja Redigera > Ångra och välja en annan innehållsanpassad fyllning.

  Färganpassning

  (Aktiverat som standard) Blandar färgen för fyllningen algoritmiskt med den omgivande färgen

  Photoshop: Innehållsanpassad fyllning med färganpassning
  Innehållsanpassad fyllning med färganpassning

  Mönster

  Klicka på den omvända pilen bredvid mönsterprovet och välj ett mönster på popup-panelen. Du kan läsa in fler mönster med hjälp av popup-panelmenyn. Markera ett namn på ett mönsterbibliotek eller välj Läs in mönster och leta upp den mapp som innehåller de mönster du vill använda.

  Du kan också använda valfria medföljande skriptade mönster och enkelt skapa olika geometriska mönsterfyllningar. Välj Skriptade mönster längst ned i fyllningsdialogrutan och välj sedan en mönsterfyllning från snabbmenyn Skriptat.

  Obs!

  Om Mönster är nedtonat måste du läsa in ett mönsterbibliotek innan du gör en markering. (Se Hantera mönsterbibliotek och förinställningar.)

  Historik

  Återställer markerat område till källstatus eller inställningar för ögonblicksbild i historikpanelen.

Photoshop: Innehållsanpassad fyllning
Innehållsanpassad fyllning

A. Skapa en markering som sträcker sig en bit in på det område som du vill återskapa. B. Ersätt en markering utan att skarvar uppstår med hjälp av innehållsanpassad fyllning 

Fylla i bildens arbetsyta

Arbetsytan omger bildområdet. Du kan fylla bildens arbetsyta med en annan färg som ger en bättre kontrast för bilden.

 1. Högerklicka på arbetsytan och välj Grå, Svart eller Egen. (Om du vill ange en egen färg väljer du Markera anpassad färg.)

Rama in en markering eller ett lager med färg

Med kommandot Ramlinje kan du skapa en färgad ram runt en markering, ett lager eller en bana. När du skapar en ram på det här sättet blir den en rastrerad del av det aktuella lagret.

Obs!

Om du vill skapa form- eller lagerramar som du kan stänga av eller sätta på som överdrag och som har kantutjämning för att skapa mjuka hörn och kanter använder du lagereffekten Ramlinje i stället för kommandot Ramlinje. Se Lagereffekter och lagerstilar.

 1. Välja förgrundsfärg.
 2. Markera det område eller lager du vill rama in.
 3. Välj Redigera > Ramlinje.
 4. I dialogrutan Ramlinje anger du bredden på den skarpa ramlinjen.
 5. Under Placering anger du om ramlinjen ska placeras innanför, utanför eller mitt på markeringens eller lagrets kanter.

  Obs!

  Om lagerinnehållet fyller hela bilden så syns inte en ramlinje som lagts utanför lagret.

 6. Ange en opacitet och ett blandningsläge. (Se Blandningslägen.)

 7. Om du arbetar med ett lager och endast vill rama in områden som innehåller pixlar markerar du alternativet Bevara genomskinlighet. (Se Låsa lager.)

Rita en cirkel eller en fyrkant

Du kan rita cirklar och fyrkanter med hjälp av den elliptiska eller den rektangulära markeringsramen, och därefter lägga till en linje (en ramlinje) kring markeringen. Att linjera en markering är ett snabbt sätt att lägga till en kantlinje eller ram kring ett objekt. Du kan rita en linje runt alla markeringar som du skapar med markeringsverktygen.

 1. Klicka på knappen Nytt lager i panelen Lager om du vill skapa ett nytt lager för cirkeln eller fyrkanten. Isolera cirkeln eller fyrkanten i ett eget lager och gör det enklare att arbeta med.
 2. Markera den elliptiska eller den rektangulära markeringsramen i verktygslådan.
 3. Skapa formen genom att dra i dokumentytan. Håll ned Skift-tangenten när du drar om du vill begränsa formen till en kvadrat eller cirkel.
 4. Välj Redigera > Ramlinje.
 5. Ange ett värde för Bredd i dialogrutan Ramlinje och klicka därefter på färgrutan så att Adobe Färgväljare visas.
 6. I Adobe Färgväljaren letar du upp det färgområde du vill använda med hjälp av triangelreglagen på färgspektrumstapeln och klickar sedan på den färg du vill använda i färgfältet. Den markerade färgen visas i den övre halvan av färgrutan. Ursprungsfärgen visas i den undre halvan. Klicka på OK.
 7. Ange ramlinjens placering i förhållande till markeringen genom att välja antingen Insidan, Mitten eller Utsidan. Ange övriga inställningar och klicka på OK. Markeringen linjeras med den färg och linjeringsinställning du angett.