Du kan göra olika saker med text för att ändra dess utseende. Du kan till exempel tänja texten, konvertera texten till former eller lägga till en skugga till texten. Ett av de enklaste sätten att skapa texteffekter är att använda de texteffekter som finns i Photoshop som standard på ett textlager. Du kan få åtkomst till dessa effekter genom att välja Texteffekter på panelmenyn Funktionsmakron.

Skapa text längs eller inuti en bana

Du kan infoga text som löper längs med kanten på en arbetsbana som skapats med ett ritstift eller ett formverktyg. När du infogar text längs en bana, löper den i den riktning där fästpunkterna lades till i banan. När du infogar vågrät text på en bana blir bokstäverna vinkelräta mot baslinjen. När du infogar lodrät text på en bana blir bokstäverna parallella med baslinjen.

Det går även att lägga in text i en stängd bana. Då är emellertid texten alltid vågrät och radbrytningar läggs in vid bangränserna.

Obs!

När du flyttar en bana eller ändrar formen på en bana anpassas texten efter den nya placeringen eller den nya formen.

Photoshop: Vågrät och lodrät text på en öppen bana
Vågrät och lodrät text i en öppen bana

Photoshop: Vågrät och lodrät text
Vågrät och lodrät text på en stängd bana som skapats med ett formverktyg

Ange text längs en bana

 1. Gör något av följande:
  • Välj verktyget Vågrät text () eller Lodrät text ().

  • Välj verktyget Vågrät textmask () eller Lodrät textmask ().

 2. Placera pekaren så att baslinjeindikatorn för typverktyget är på banan och klicka. När du har klickat visas en insättningspunkt på banan.
  Photoshop: Ange text längs en bana
  Baslinjeindikatorn för textverktyget (vänster) och textverktyget med baslinjeindikatorn på en bana (höger)

 3. Ange tecknen. Vågrät text visas längs banan, vinkelrätt mot baslinjen. Lodrät text visas längs banan, parallellt med baslinjen.

  Obs!

  Du får större kontroll över den lodräta justeringen av texten på en bana om du använder alternativet för baslinjebyte på panelen Tecken. Om texten ska sänkas ned skriver du in ett negativt värde i textrutan Baslinjeförskjutning.

Flytta eller vända text längs en bana

 1. Välj direktmarkeringsverktyget eller banmarkeringsverktyget och placera det över texten. Pekaren ändras till en textmarkör med en pil ().
  • Flytta texten genom att dra texten längs banan. Tänk på att inte dra över banan.

  • Vänd texten till banans andra sida genom att dra texten över banan.

Photoshop: Verktyget Direktmarkering och Banmarkering
Välj direktmarkeringsverktyget eller banmarkeringsverktyget om du vill flytta eller vända text på en bana..

Obs!

Flytta texten över en bana utan att ändra textens riktning genom att använda alternativet för baslinjebyte på panelen Tecken. Om du t.ex. har skapat text som löper från vänster till höger över en cirkels övre del kan du ange ett negativt värde i textrutan för baslinjebyte. Då flyttas texten nedåt och löper på insidan av cirkelns övre del.

Skriva in text i en stängd bana

 1. Välj verktyget Vågrät text .
 2. Ställ pekaren inuti banan.
 3. När visas på båda sidor om textverktyget kan du klicka och börja skriva text.

Flytta en bana med text

 1. Välj banmarkeringsverktyget () eller flyttverktyget (), och klicka sedan på banan och dra den till en ny plats. Om du använder banmarkeringsverktyget ser du till att pekaren inte ändras till en textmarkör med en pil . I så fall flyttas texten längs banan.

Ändra form på en bana med text

 1. Välj direktmarkeringsverktyget .
 2. Klicka på en fästpunkt på banan och använd handtagen för att ändra banans form.

Tänja text eller ta bort texttänjning

Du kan tänja text om du vill skapa en särskild texteffekt. Du kan till exempel tänja texten så den bildar en båge eller en våg. Den tänjningsstil som du väljer är ett attribut för textlagret och du kan när som helst ändra lagrets tänjningsstil om du vill ändra formen på förvrängningen. Med alternativen för tänjning kan du noggrant styra orientering och perspektiv på tänjningseffekten.

Obs!

Det går inte att tänja textlager som innehåller formatering med Faux fet eller som använder teckensnitt utan konturdata (som t.ex. bitmappsteckensnitt).

Photoshop: Text som har tänjts med stilen Fisk
Exempel på text som har tänjts med stilen Fisk

Tänja text

 1. Markera ett textlager.
 2. Gör något av följande:
  • Markera ett textverktyg och klicka på tänjknappen i alternativfältet.

  • Välj Text > Tänj text.

  Obs!

  Du kan tänja text i ett textlager med hjälp av kommandot Tänj. Välj Redigera > Omforma bana > Tänj.  

 3. Välj en stil för tänjning på snabbmenyn Stil.
 4. Välj orientering för tänjningseffekten – Vågrät eller Lodrät.
 5. Om du vill kan du ange värden för ytterligare tänjningsalternativ:
  • Böj, om du vill ange hur mycket lagret ska tänjas

  • Vågrät förvrängning eller Lodrät förvrängning, om du vill använda perspektiv på tänjningen

Ta bort texttänjning

 1. Markera ett textlager som använder tänjning.
 2. Markera ett textverktyg och klicka på tänjknappen i alternativfältet eller välj Lager > Text > Tänj text.
 3. Välj Ingen på snabbmenyn Stil och klicka på OK.

Skapa en arbetsbana av text

Du kan arbeta med texttecken som vektorformer genom att konvertera dem till en arbetsbana. En arbetsbana är en tillfällig bana som visas på panelen Banor och som definierar formens kontur. När du har skapat en arbetsbana av ett textlager kan du spara och ändra den på samma sätt som andra banor. Det går inte att redigera tecken i banan som text, men det ursprungliga textlagret förblir intakt och kan redigeras.

 1. Välj ett textlager och välj Text > Skapa arbetsbana.

  Obs!

  Det går inte att skapa arbetsbanor av teckensnitt som inte innehåller konturdata (t.ex. bitmappsteckensnitt).

Konvertera text till former

När du konverterar text till former ersätts textlagret av ett lager med en vektormask. Du kan redigera vektormasken och använda stilar på lagret, men du kan inte redigera tecken på lagret som text.

 1. Välj ett textlager och välj Text > Konvertera till form.

  Obs!

  Det går inte att skapa former av teckensnitt som inte innehåller konturdata (t.ex. bitmappteckensnitt).

Skapa en markeringsgräns för text

När du använder verktyget Vågrät textmask eller Lodrät textmask skapar du en markering med samma form som texten. Textmarkeringar visas på det aktiva lagret och kan flyttas, kopieras, fyllas eller förses med streck precis som andra markeringar.

 1. Markera det lager där du vill att markeringen ska visas. För bästa resultat skapar du markeringsgränsen för text på ett normalt bildlager, inte på ett textlager. Om du vill fylla i eller strecka markeringsgränsen för text skapar du den på ett nytt, tomt lager.
 2. Välj verktyget Vågrät textmask () eller Lodrät textmask ().
 3. Ange ytterligare teckensnittsalternativ och skriv in text som punkttext eller i en markeringsram.

  En röd mask visas över det aktiva lagret när du skriver in texten. När du har klickat på knappen Genomför  visas typmarkeringsgränsen i bilden på det aktiva lagret.

Lägga till en skugga för text

Ge text skugga för att skapa djup i bilden.

 1. Markera det lager som innehåller den text som du vill ge en skugga.
 2. Klicka på lagerstilsknappen längst ned i panelen Lager och markera Skugga i listan som visas.
 3. Placera, om det är möjligt, dialogrutan Lagerstil så att du både ser lagret och dess skugga.
 4. Gör önskade inställningar. Du kan ändra olika aspekter av skuggan, som hur den blandas med underliggande lager, dess opacitet (hur mycket av underliggande lager som lyser igenom), ljusets vinkel och dess avstånd från texten eller objektet.
 5. När du är nöjd med skuggan klickar du på OK.

  Obs!

  Om du vill använda samma skugginställning i ett annat lager, Alt-drar du skugglagret på panelen Lager till det andra lagret. När du släpper musknappen används skugginställningarna på det andra lagret.

Fylla text med en bild

Du kan fylla texten med en bild genom att lägga till en urklippsmask i ett bildlager som är placerat ovanför ett textlager på panelen Lager.

 1. Öppna filen med bilden som ska visas i texten.
 2. Välj verktyget för vågrät text  eller verktyget för lodrät text  i verktygslådan.
 3. Visa panelen Tecken genom att klicka på dess flik, eller välj Fönster > Tecken om den inte visas.
 4. Ange teckensnitt och andra textattribut på panelen Tecken. Stora, feta, tjocka bokstäver fungerar bäst.
 5. Ange en insättningspunkt genom att klicka i dokumentfönstret och infoga din text. När du är nöjd med texten trycker du på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur (Mac OS).
 6. Visa panelen Lager genom att klicka på dess flik, eller välj Fönster > Lager om den inte visas.
 7. (Valfritt) Om bildlagret är bakgrundslagret måste du konvertera det till ett vanligt lager genom att dubbelklicka på bildlagret på panelen Lager.

  Obs!

  Bakgrundslager är låsta och går inte att flytta på panelen Lager. Du måste konvertera bakgrundslager till vanliga lager för att kunna låsa upp dem.

 8. (Valfritt) Du kan ge lagret ett nytt namn i dialogrutan Nytt lager. Klicka på OK om du vill stänga dialogrutan och konvertera bildlagret.
 9. Dra bildlagret så att det är direkt ovanför textlagret i panelen Lager.
 10. Med bildlagret markerat väljer du Lager > Skapa urklippsmask. Bilden visas inne i texten.
 11. Markera flyttverktyget () och dra i bilden för att justera den i förhållande till texten.

  Obs!

  Flytta texten i stället för bilden genom att markera textlagret i panelen Lager och sedan flytta texten med hjälp av flyttverktyget.