Text i Adobe Photoshop består av vektorbaserade textkonturer - matematiskt definierade former som beskriver bokstäverna, siffrorna och symbolerna i ett teckensnitt. Många teckensnitt finns i fler än ett format, där de vanligaste formaten är Type 1 (kallas även PostScript-teckensnitt), TrueType, OpenType, New CID och icke-skyddade CID-teckensnitt (endast japanska).

Photoshop bevarar dock de vektorbaserade textkonturerna, som också används när du ändrar skala och storlek på texten, sparar en PDF- eller EPS-fil eller skriver ut bilden på en PostScript-skrivare. Det är därför möjligt att skapa text med skarpa, upplösningsoberoende kanter.

Obs!

Om du importerar bitmappslager som har skapats i tidigare versioner av Photoshop eller Photoshop Elements kan du konvertera till vektorstypen via > Text > Uppdatera alla textlager.

Textlager

Obs!

Textlager skapas inte för bilder i lägena Flerkanals, Bitmapp eller Indexerad färg eftersom de här lägena inte har stöd för lager. I de här lägena visas text i bakgrunden som rastrerad text.

När du skapar text läggs ett nytt textlager till i panelen Lager. När du väl har skapat ett textlager kan du redigera texten och använda lagerkommandon på det.

När du gör en ändring i ett textlager som kräver att det rastreras omvandlas dock de vektorbaserade textkonturerna till pixlar. Rastrerad text har inte längre vektorkonturer och går inte att redigera som text. Se Rastrera textlager.

Du kan göra följande ändringar av ett textlager och fortfarande redigera texten:

 • Ändra textens orientering.
 • Använda kantutjämning.
 • Konvertera mellan punkttext och stycketext.
 • Skapa en arbetsbana av text.
 • Använda kommandon för omformning på menyn Redigera, dock inte Perspektiv och Förvrängning.  

Obs!

Om du vill omforma en del av textlagret måste du först rastrera textlagret.

Ange text

Du kan skapa text på tre sätt: vid en punkt, i ett stycke och längs en bana.

 • Punkttext är en vågrät eller lodrät textlinje som börjar där du klickar i bilden. Att skriva text vid en punkt är ett praktiskt sätt att lägga till några ord i en bild.

 • I stycketext styrs det vågräta eller lodräta teckenflödet med hjälp av gränser. Att skriva text på det här sättet är praktiskt när du vill skapa ett eller flera stycken, t.ex. i en broschyr.

Punkttext och text i en markeringsram
Text som har skrivits som punkttext (längst upp) samt i markeringsram (längst ned)

 • Text på bana löper längs kanten på en öppen eller stängd bana. När du anger text vågrätt visas tecken längs banan vinkelrätt i förhållande till baslinjen. När du anger text lodrätt visas tecken längs banan parallellt i förhållande till baslinjen. I båda fallen löper texten i den riktning som punkter infogades i banan.

  Om du anger mer text än som ryms i ett stycke eller längs en bana visas en liten ruta eller en cirkel med ett plustecken (+) i stället för ett handtag i styckets hörn eller en ankarpunkt i banans slut.

Om du klickar med ett textverktyg i en bild hamnar det i redigeringsläge. Du kan skriva och redigera tecken när verktyget är i redigeringsläge samt utföra andra kommandon från olika menyer, men du måste bekräfta ändringar i textlagret innan du kan utföra vissa åtgärder. Om du vill kontrollera om ett textverktyg är i redigeringsläge använder du alternativfältet. Om knapparna () och Avbryt () visas i alternativfältet är textverktyget i redigeringsläge.

Ange punkttext

När du skriver punkttext är varje textrad självständig. Radens längd ökar eller minskar när du redigerar den, men det sker ingen radbrytning. Den typ du skrev visas nu på ett nytt textlager.

 1. Välj verktyget Vågrät text () eller Lodrät text ().
 2. Klicka i bilden för att ange en insättningspunkt för texten. Det lilla strecket på textmarkören anger textens baslinje (den imaginära linjen som texten vilar på). För lodrät text markerar baslinjen tecknens centrumlinje.
 3. Du kan ange ytterligare teckensnittsalternativ i alternativfältet, i panelen Tecken eller panelen Stycke.
 4. Ange tecknen. Börja på en ny linje genom att trycka på Enter.

  Obs!

  Du kan också omforma punkttext i redigeringsläge. Håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS). En markeringsram visas runt texten. Du kan ta tag i ett handtag om du vill skala eller skeva texten. Du kan också rotera markeringsramen.

 5. Gör något av följande när du har angett eller redigerat texten:
  • Klicka på Genomför  i alternativfältet.

  • Tryck på Enter på det numeriska tangentbordet.

  • Tryck på Ctrl+Enter (Windows) respektive Kommando+Enter (Mac OS).

  • Välj något av verktygen i verktygslådan eller klicka på någon av panelerna Lager, Kanaler, Banor, Funktionsmakron, Händelser eller Stilar. Du kan också välja ett tillgängligt menyalternativ.

Ange stycketext

När du skriver stycketext sker radbrytningar för att texten ska få plats inom markeringsramen. Du kan skriva flera stycken och välja ett alternativ för styckejustering.

Du kan ändra storlek på markeringsramen, vilket gör att texten ordnas om inom den justerade rektangeln. Du kan justera markeringsramen medan du anger typ eller efter det att du har skapat textlagret. Du kan också rotera, skaländra och skeva typen med hjälp av markeringsramen.

 1. Välj verktyget Vågrät text () eller Lodrät text ().
 2. Gör något av följande:
  • Dra diagonalt för att ange en markeringsram för typen.

  • Håll ned Alt-tangenten när du klickar eller drar för att visa dialogrutan för stycketextstorlek. Skriv in värden för Bredd och Höjd och klicka på OK.

 3. Du kan ange ytterligare textalternativ i alternativfältet, i panelen Tecken och panelen Stycke och på undermenyn Lager > Text.
 4. Ange tecknen. Börja på ett nytt stycke genom att trycka på Enter. Om du skriver mer text än vad som får plats inom markeringsramen visas ikonen för platsbrist i markeringsramen.
 5. Om du vill kan du ändra storlek på, rotera eller skeva markeringsramen.
 6. Bekräfta textlagret på något av följande sätt:
  • Klicka på Genomför  i alternativfältet.

  • Tryck på Enter på det numeriska tangentbordet.

  • Tryck på Ctrl+Enter (Windows) respektive Kommando+Enter (Mac OS).

  • Välj något av verktygen i verktygslådan eller klicka på någon av panelerna Lager, Kanaler, Banor, Funktionsmakron, Händelser eller Stilar. Du kan också välja ett tillgängligt menyalternativ.

Den typ du skrev visas nu på ett nytt textlager.

Klistra in Lorem Ipsum-exempeltext

Med Lorem Ipsum-exempeltext kan du snabbt fylla ett textblock för layoutändamål.

 1. Välj ett textverktyg och klicka för att infoga markören i en befintlig textrad eller ruta.

 2. Välj Text > Klistra in Lorem Ipsum.

Omforma eller ändra storlek på markeringsramen för texten

 1. Visa stycketextens markeringsramshandtag. Välj textlagret i panelen Lager när verktyget Text  är aktivt och klicka sedan i bildens textflöde.

  Obs!

  Du kan omforma punkttext i redigeringsläge. Håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS). En markeringsram visas i bilden runt texten.

  • Om du vill ändra storlek på markeringsramen placerar du först pekaren över ett handtag så att pekaren blir en dubbelpil, och sedan drar du. Skift-dra om du vill behålla markeringsramens proportioner.

  • Om du vill rotera markeringsramen placerar du först pekaren utanför markeringsramen så att pekaren blir en böjd dubbelpil, och sedan drar du. Skift-dra om du vill begränsa rotationen till ökningar på 15 grader. Om du vill ändra rotationens mittpunkt håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) och drar mittpunkten till en ny plats. Mittpunkten kan vara utanför markeringsramen.

  • Du kan skeva markeringsramen genom att hålla ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och dra i ett mittenhandtag. Pekaren ändras till ett pilhuvud

  Skeva text
  Text som skevas med markeringsramen

  • Om du vill ändra skala på texten när du ändrar storlek på markeringsramen håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (OS X) när du drar i ett hörnhandtag.

  • Om du vill ändra storleken på markeringsramen från mittpunkten Alt-drar du ett hörnhandtag.

Konvertera mellan punkttext och stycketext

Du kan konvertera punkttext till stycketext för att justera teckenflödet inom en markeringsram. Du kan också konvertera stycketext till punkttext för att låta varje textrad vara oberoende av de andra. Om du konverterar från stycketext till punkttext läggs en radmatning till vid varje textrads slut (förutom vid den sista raden).

 1. Markera textlagret i panelen Lager.
 2. Välj Text > Konvertera till punkttext eller Text > Konvertera till stycketext.

  Obs!

  Om du konverterar stycketext till punkttext raderas de tecken som inte får plats inom markeringsramen. Du kan undvika att förlora text genom att justera markeringsramen så att all text visas före konverteringen.