Färgprofiler

Exakt och konsekvent färghantering kräver att det finns rätt ICC-kompatibla profiler för alla utdataenheter som används. Utan rätt skannerprofil kan t.ex. en korrekt skannad bild visas på fel sätt i ett annat program för att skannern och visningsprogrammet fungerar olika. Sådan felaktig visning kan få dig att göra onödiga, tidsödande och potentiellt förstörande ”korrigeringar” i en redan bra bild. Med rätt profil kan eventuella skillnader mellan enheterna korrigeras i programmet vid importtillfället och visas på det sätt som de har skannats. Ett färghanteringssystem använder följande typer av profiler:

Bildskärmsprofiler Anger hur bildskärmen återger färger. Det här är den första profilen som du bör skapa, eftersom korrekt visning av färger på din bildskärm underlättar viktiga färgbeslut senare i designprocessen. Om det du ser på bildskärmen inte representerar de faktiska färgerna i dokumentet behöver du använda någon typ av färghantering.

Indataenhetsprofiler Anger vilka färger en indataenhet kan hantera eller skanna. Om din digitalkamera innehåller flera profiler rekommenderar Adobe att du använder Adobe RGB. Annars kan du använda sRGB (som brukar vara standard på de flesta kameror). Avancerade användare kan även använda olika profiler för olika ljuskällor. För skannerprofiler skapar vissa fotografer separata profiler för varje filmtyp eller filmmärke som skannas på en skanner.

Utdataenhetsprofiler Anger färgrymden för utdataenheter, till exempel skrivare och tryckpressar. Färghanteringssystemet använder utdataenheternas profiler för att matcha färgerna i ett dokument mot färgerna inom färgomfånget för en utdataenhets färgrymd. Utdataenhetens profil bör även inkludera specifika utskriftsvillkor, t.ex. papperstyp och bläcktyp. Glättat papper kan t.ex. visa ett annat färgintervall än matt papper.

De flesta skrivardrivrutiner har inbyggda färgprofiler. Det kan vara en bra idé att testa de profilerna innan du investerar i anpassade profiler.

Dokumentprofiler Definiera den specifika RGB- eller CMYK-färgrymden för ett dokument. Genom att associera, eller tagga, ett dokument med en profil kan programmet beskriva hur färgerna visas i dokumentet. R=127, G=12, B=107 är till exempel bara en uppsättning med nummer som visas på olika sätt på olika enheter. När de taggas med färgrymden Adobe RGB anger de här numren en faktisk färg eller våglängd, som i det här fallet är färgen lila.    När färghantering har aktiverats tilldelas nya dokument i Adobe-programmen automatiskt en profil baserat på alternativen för arbetsfärgrymd i dialogrutan Färginställningar. Dokument utan tillhörande profiler kallas för otaggade och innehåller endast grundläggande färgnummer. När du arbetar med otaggade dokument i Adobe-programmen används den aktuella arbetsfärgrymdsprofilen för att visa och redigera färger.

Photoshop: Hantera färger med profiler
Hantera färger med profiler

A. Profiler beskriver färgrymderna för indataenheten och dokumentet. B. Färghanteringssystemet använder profilbeskrivningar till att identifiera dokumentets verkliga färger. C. Bildskärmens profil innehåller information om hur dokumentets numeriska värden ska översättas till bildskärmens färgrymd. D. Genom att använda utdataenhetens profil översätts dokumentets numeriska värden till färgvärdena för utdataenheten så att färger skrivs ut på rätt sätt. 

Bildskärmskalibrering och -karakterisering

Profilprogramvara kan både kalibrera och karakterisera din bildskärm. Du kalibrerar bildskärmen så att den överensstämmer med en viss fördefinierad standard. Du kan till exempel justera bildskärmen så att den visar färger med hjälp av grafikstandarden 5 000 K för vitpunktens färgtemperatur. När du karakteriserar bildskärmen skapas helt enkelt en profil som beskriver hur färger återges på bildskärmen.

När du kalibrerar en bildskärm justeras följande videoinställningar:

Ljusstyrka och kontrast Termerna syftar på nivån och omfånget för skärmvisningsintensiteten. De fungerar på samma sätt som på en tv-skärm. Med ett skärmkalibreringsverktyg kan du ställa in den mest lämpliga intensiteten och kontrastomfånget.

Gamma Mellantonvärdenas intensitet. De färgvärden från svart till vitt som återges på en bildskärm är icke-linjära. Om du återger värdena i ett diagram visas en kurva, inte en rak linje. Gamma anger kurvans värde mittemellan svart och vitt.

Fosforfärger De ämnen som CRT-bildskärmar använder till att avge ljus. Olika sorters fosfor ger olika färgegenskaper.

Vitpunkt Färgen och intensiteten på den ljusaste vita färgen som bildskärmen kan återge.

Kalibrera och ange profil för bildskärmen

När du kalibrerar bildskärmen justerar du den så att den överensstämmer med en känd specifikation. När bildskärmen är kalibrerad kan du använda profilverktyget för att spara en färgprofil. Profilen beskriver färgegenskaperna för bildskärmen, vilka färger som kan visas på bildskärmen och hur numeriska färgvärden i en bild måste konverteras så att färgerna visas korrekt.

 1. Vänta tills bildskärmen har varit påslagen i minst en halvtimme. Det ger bildskärmen tillräckligt med tid för att bli varm och återge korrekta färger.
 2. Kontrollera att bildskärmen visar tusentals eller fler färger. Se helst till att bildskärmen visar miljoner färger, eller 24 bitar eller mer.
 3. Ta bort färgstarka bakgrundsmönster på bildskärmen och se till att skrivbordet visar neutrala gråtoner. Oroliga mönster eller starka färger som omger ett dokument påverkar färguppfattningen.
 4. Gör något av följande för att kalibrera och ange en profil för bildskärmen:
  • Installera och använd ett program för bildskärmskalibrering i Windows.
  • I OS X använder du verktyget Kalibrera som finns i Systeminställningar/Bildskärmar/Färg.
  • För bästa resultat bör du använda externa program och mätenheter. Om du använder en mätenhet, t.ex. en kulörmätare, tillsammans med programmet brukar det vara lättare att skapa mer korrekta profiler eftersom ett instrument är bättre på att mäta de färger som visas på en bildskärm än det mänskliga ögat.
 
 

Obs!

En bildskärms prestanda förändras (försämras) med tiden. Därför bör du kalibrera om och ange en profil för bildskärmen ungefär en gång per månad. Om det är svårt, eller omöjligt, att kalibrera bildskärmen enligt en viss standard, kan den vara för gammal och ha för svag färgåtergivning.

De flesta profilprogrammen tilldelar automatiskt den nya profilen rollen som standardbildskärmsprofil. Instruktioner för hur du tilldelar en bildskärmsprofil manuellt finns i hjälpen för operativsystemet.

Installera en färgprofil

Färgprofiler brukar installeras när en enhet läggs till i datorn. Noggrannheten hos dessa profiler (som ofta kallas för allmänna profiler eller packade profiler) varierar från tillverkare till tillverkare. Du kan även få enhetsprofiler från tjänsteleverantören, från webben eller skapa egna profiler med hjälp av professionell profilutrustning.

 • I Windows högerklickar du på en profil och väljer sedan Installera profil. Du kan också kopiera profilerna till mappen WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
 • I MacOS X kopierar du profiler till mappen /Bibliotek/ColorSync/Profiles eller /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/ColorSync/Profiles.

När du har installerat färgprofiler startar du om Adobe-programmen.

Bädda in en färgprofil

För att kunna bädda in en färgprofil i ett dokument som du har skapat i Illustrator, InDesign eller Photoshop måste du ha sparat eller exporterat dokumentet i ett format som stöder ICC-profiler.

 • Spara eller exportera dokumentet i något av följande filformat: Adobe PDF, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), INDD (InDesign), JPEG, Photoshop EPS, Large Document Format eller TIFF.
 • Välj alternativet för att bädda in ICC-profiler. Det exakta namnet och platsen för det här alternativet varierar mellan programmen. Ytterligare instruktioner finns i Adobe-hjälpen.

Bädda in en färgprofil (Acrobat)

Du kan bädda in en färgprofil i ett objekt eller i en hel PDF. Acrobat bifogar lämplig profil, enligt inställningarna i dialogrutan Konvertera färger, till den valda färgrymden i PDF-filen. Mer information om färgkonvertering finns i Acrobat-hjälpen.

Ändra färgprofil för ett dokument

Det finns få situationer som kräver att du ändrar färgprofilen för ett dokument. Det beror på att programmet automatiskt tilldelar färgprofilen enligt de inställningar som du har valt i dialogrutan Färginställningar. De tillfällen då du bör ändra en färgprofil manuellt är när du förbereder ett dokument för ett annat utdatamål eller korrigerar ett profilbeteende som du inte längre vill använda i dokumentet. Vi rekommenderar att endast avancerade användare ändrar profilen.

Du kan ändra färgprofilen för ett dokument på följande sätt:

 • Tilldela en ny profil. Färgnumren i dokumentet ändras inte, men den nya profilen kan förändra utseendet avsevärt på de färger som visas på bildskärmen.
 • Ta bort profilen så att dokumentet inte längre är färghanterat.
 • (Acrobat, Photoshop och InDesign) Konvertera färgerna i dokumentet till en annan profils färgrymd. Färgnumren ändras för att bibehålla de ursprungliga färgernas utseende.

Tilldela eller ta bort en färgprofil (Illustrator, Photoshop)

 1. Välj Redigera > Tilldela profil.
 2. Välj ett alternativ och klicka sedan på OK.

Färghantera inte det här dokumentet Tar bort den befintliga profilen från dokumentet. Välj endast det här alternativet om du är säker på att du inte vill färghantera dokumentet. När du har tagit bort profilen från dokumentet, definieras utseendet på färgerna av programmets arbetsfärgrymdsprofiler.

Aktuell [färgmodell: arbetsfärgrymd] Tilldelar arbetsfärgrymdsprofilen till dokumentet.

Profil Välj en annan profil. Den nya profilen tilldelas dokumentet utan att färgerna ändras till profilrymden. Det här kan dramatiskt förändra utseendet på de färger som visas på skärmen.

Tilldela eller ta bort en färgprofil (InDesign)

 1. Välj Redigera > Tilldela profil.
 2. För RGB-profil och CMYK-profil väljer du ett av följande:

  Ignorera (använd aktuell arbetsyta)
  Tar bort den befintliga profilen från dokumentet. Välj endast det här alternativet om du är säker på att du inte vill färghantera dokumentet. När du har tagit bort profilen från ett dokument definieras utseendet på färgerna av programmets arbetsfärgrymdsprofiler, och du kan inte längre bädda in en profil i dokumentet.

  Tilldela aktuell arbetsfärgrymd [arbetsfärgrymd] Tilldelar arbetsfärgrymdsprofilen till dokumentet.

  Tilldela profil Välj en annan profil. Den nya profilen tilldelas dokumentet utan att färgerna ändras till profilrymden. Det här kan dramatiskt förändra utseendet på de färger som visas på skärmen.
 3. Välj en återgivningsmetod för varje bild i dokumentet. För varje bildtyp kan du ange en av fyra standardmetoder, eller Använd färginställningsmetod, som använder den återgivningsmetod som är angiven i dialogrutan Färginställningar. Mer information om återgivningsmetoder finns i hjälpen.

  De grafiska typerna innehåller följande:
  100 % färgåtergivning Anger återgivningsmetod för alla vektorbilder (ytor med heltäckande färg) i objekt som skapats i InDesign.
  Standardbildåtergivning Anger standardåtergivningsmetoden för rasterbilder som monterats i InDesign. Du kan åsidosätta den här inställningen för en bild i taget.
  Återgivning efter blandning  Anger återgivningsmetoden som korrektur eller slutgiltig färgmodell för färger som är ett resultat av genomskinlighetseffekter på en sida. Använd det här alternativet om ett dokument innehåller genomskinliga objekt.
 4. Om du vill förhandsvisa en ny profils effekt på ett dokument väljer du Förhandsvisa och sedan klickar du på OK.

Konvertera dokumentfärger till en annan profil (Photoshop)

 1. Välj Redigera > Konvertera till profil.
 2. Under Målmodell/Målfärgrymd väljer du den färgprofil som du vill använda för att konvertera dokumentets färger. Dokumentet konverteras till och taggas med den nya profilen.
 3. Gå till Konverteringsalternativ och ange en färghanteringsmotor, en återgivningsmetod och alternativ för svartpunkt och rastrering (om de är tillgängliga). (Se Alternativ för färgkonvertering.)
 4. Om du vill göra om alla lager i dokumentet till ett enda lager vid konvertering väljer du Gör till ett lager.
 5. Du kan förhandsvisa effekten av en omvandling på ett dokument genom att välja Förhandsvisa.

Konvertera dokumentfärger till färgprofiler för flera kanaler, enhetskoppling eller abstrakt (Photoshop)

 1. Välj Redigera > Konvertera till profil.
 2. Klicka på Avancerat. Följande ytterligare ICC-profiltyper finns under Målfärgrymd:

Flerkanals Profiler som stöder fler än fyra färgkanaler. De här användbara för utskrift med fler än fyra färger.

Enhetslänk Profiler som transformeras från en enhetsfärgrymd till en annan, utan att använda en mellanliggande färgrymd i processen. De här är användbara när särskilda avbildningar av enhetsvärden (som 100 % svart) behövs.

Abstrakt Profiler för anpassade bildeffekter. Abstrakta profiler kan ha LAB-/XYZ-värden för både indata- och utdatavärden, som gör det möjligt att generera en anpassad LUT så att önskad specialeffekt uppnås.

Obs! Grå, RGB-, LAB- och CMYK-färgprofiler grupperas per kategori i vyn Avancerat. De kombineras på menyn Profil i vyn Grundläggande.

 1. Du kan förhandsvisa effekten av en omvandling på ett dokument genom att välja Förhandsvisa.  

Konvertera dokumentfärger till en annan profil (Acrobat)

Du kan konvertera färger i en PDF-fil med Verktyg > Tryckproduktion > Konvertera färger. Mer information om färgkonvertering finns i Acrobat-hjälpen.