Arbeta med panelen Info

I panelen Info visas färgvärden vid pekaren och, beroende på vilket verktyg som används, annan praktisk information. Panelen Info innehåller tips på hur du använder det aktiva verktyget och information om dokumentstatus, samt kan visa 8-, 16- eller 32-bitarsvärden.

Panelen Info innehåller följande information:

 • Beroende på alternativet som du anger visas 8-, 16- och 32-bitarsvärden på panelen Info.

 • När CMYK-värden visas innehåller panelen Info ett utropstecken bredvid CMYK-värdena om färgen under pekaren eller färgprovet ligger utanför det tryckbara CMYK-omfånget.

 • När du använder markeringsramen visas pekarpositionens x- och y-koordinater och bredden (B) och höjden (H) på markeringsramen på panelen Info när du drar.

 • När du använder beskärningsverktyget eller zoomverktyget visas bredden (B) och höjden (H) på markeringsramen på Info-panelen när du drar. Dessutom visas beskärningens rotationsvinkel i panelen.

 • När du använder linje-, penn- eller övertoningsverktyget eller när du flyttar en markering visas startpositionens x- och y-koordinater på panelen Info när du drar, liksom ändringen i X (DX) och Y (DY), vinkeln (A) och sträckan (D).

 • När du använder ett tvådimensionellt omformningskommando visas den procentuella ändringen av bredden (B) och höjden (H), rotationsvinkeln (V) och vinkel för vågrät (H) och lodrät skevning (V) på panelen Info.

 • När du arbetar i en dialogruta för färgjusteringar (t.ex. Kurvor) visas två uppsättningar färgvärden (före och efter) för pixlarna under pekaren och färgproverna på panelen Info.

 • Om alternativet Visa verktygstips är aktivt visas tips på hur du kan använda verktyget som är markerat i verktygslådan.

 • Beroende på vilka alternativ som har markerats visas statusinformation, t.ex. dokumentstorlek, dokumentprofil, dokumentdimensioner, virtuellt minne, effektivitet, tidsinställning och aktuellt verktyg, på panelen Info.

Använda panelen Info

I panelen Info visas filinformation om bilden och även om färgvärdena när du flyttar en verktygspekare över en bild. Kontrollera att panelen Info visas på arbetsytan om du vill visa information medan du drar i bilden.

 1. (Valfritt) Gör ett av följande om du vill visa panelen Info:
  • Om panelen Info är dockad med andra paneler klickar du på panelens flik.

  • Välj Fönster > Info. Filinformation om bilden visas längst ned i panelen Info. Du kan ändra vilken information som visas genom att klicka på triangeln i panelens övre högra hörn och sedan välja Panelalternativ på panelmenyn.

 2. Ange vilken information som ska visas på panelen Info genom att göra något av följande:
  • Välj Panelalternativ på Info-panelmenyn och ange alternativen i dialogrutan Panelalternativ.

  • Klicka på en pipett och välj visningsalternativ på snabbmenyn. Du kan också ange om 8-, 16- eller 32-bitarsvärden ska visas i panelen Info med hjälp av snabbmenyn.

  • Klicka på ikonen för markörkoordinater  och välj en måttenhet.

 3. Markera ett verktyg.
 4. Flytta pekaren i bilden eller dra bilden när du vill använda verktyget. Följande information kan visas beroende på vilket verktyg du använder:

  Visar de numeriska värdena på färgen under pekaren.

  Visar pekarens x- och y-koordinater.

  Visar bredden (B) och höjden (H) för en markering eller figur medan du drar, eller bredden och höjden på en aktiv markering.

Ändra alternativen i panelen Info

 1. Klicka på triangeln i panelen Infos övre högra hörn och välj Panelalternativ.
 2. Välj ett av följande visningsalternativ i dialogrutan Panelalternativ för Första färgvärde:

  Verklig färg

  Visar värden i bildens aktuella färgläge.

  Korrekturfärg

  Visar värden för bildens utdatafärgrymd.

  [Färgläge]

  Visar färgvärdena i färgläget.

  Total färgmängd

  Visar den totala procentandelen av all CMYK-färg i bildområdet under pekaren baserat på inställningarna i dialogrutan CMYK-inställningar.

  Opacitet

  Visar opaciteten för det aktuella lagret. Detta alternativ gäller inte bakgrunden.

  Obs!

  Du kan också ange färgvärdesalternativen genom att klicka på pipettikonen i panelen Info. Förutom alternativen Första färgvärde kan du också visa 8-, 16- eller 32-bitarsvärden.

 3. Välj något av alternativen i steg 2 för Andra färgvärdet. För det andra färgvärdet kan du också klicka på pipetten i panelen Info och välja färgvärdesalternativ på snabbmenyn.
  Klicka på pipettikonen och välj ett färgvärde
  Klicka på en pipett och välj ett färgvärdesalternativ på snabbmenyn
 4. Om du vill ändra måttenhet väljer du en ny sådan.
 5. Välj följande under statusinformationen när du vill visa filinformation i panelen Info:

  Dokumentstorlekar

  Visar information om mängden data i bilden. Siffran till vänster anger bildens utskriftsstorlek, som är ungefär hur stort dokumentet blir när alla lager slagits samman till ett enda lager och sparats i Adobe Photoshop-format. Siffran till höger anger dokumentets ungefärliga storlek inklusive alla lager och kanaler.

  Dokumentprofil

  Visar namnet på färgprofilen som används i bilden.

  Dokumentdimensioner

  Visar bildens dimensioner.

  Virtuellt minne

  Visar information om mängden RAM och virtuellt minne som används till bearbetningen av bilden. Siffran till vänster anger mängden minne som för tillfället används av programmet för att visa alla öppna bilder. Siffran till höger anger det totala arbetsminnet som är tillgängligt för att bearbeta bilder.

  Effektivitet

  Visar hur mycket tid i procent som har ägnats åt själva utförandet av en åtgärd och inte åt att läsa och skriva till det virtuella minnet. Om värdet är under 100 % använder Photoshop det virtuella minnet och arbetar därför långsammare.

  Tid

  Visar hur lång tid det tog att utföra den senaste åtgärden.

  Aktuellt verktyg

  Visar namnet på det aktiva verktyget.

  Måttskala

  Visar dokumentets skala.

 6. (Valfritt) Markera Visa verktygstips längst ned i panelen Info när du vill visa tips på hur du använder det markerade verktyget.
 7. Klicka på OK.

  Obs!

  Ändra måttenheterna genom att klicka på hårkorset på panelen Info och sedan välja på menyn.

Visa filinformation i dokumentfönstret

Statusraden finns längst ned i varje dokumentfönster. Där visas praktiskt information, t.ex. den aktuella förstoringsgraden och den aktiva bildens filstorlek, samt en kortfattad beskrivning av det aktiva verktyget.

Obs!

Du kan också visa copyright- och upphovsinformation för dokumentet. Denna information inkluderar standardfilinformation och Digimarc-vattenstämplar. I Photoshop söks automatiskt efter vattenstämplar i öppnade bilder med hjälp av plugin-programmet Digimarc Detect Watermark. Om det finns en vattenstämpel visas en copyrightsymbol i bildfönstrets namnlist och informationen under Copyright-fälten i dialogrutan Filinformation uppdateras.

 1. Klicka på triangeln längst ned i dokumentfönstret.
  Alternativ för visning av filinformation
  Visningsalternativ för filinformation när Version Cue är aktiverat
 2. Välj ett visningsalternativ på snabbmenyn.

  Obs!

  Välj på undermenyn Visa om Version Cue är aktivt.

  Version Cue

  Visar statusen på Version Cue-arbetsgruppen för dokumentet, t.ex. öppen, ej hanterad, ej sparad osv. Det här alternativet är endast tillgängligt om Version Cue är aktivt.

  Dokumentstorlekar

  Information om mängden data i bilden.

  Dokumentprofil

  Namnet på färgprofilen som används i bilden.

  Dokumentdimensioner

  Bildens dimensioner.

  Måttskala

  Dokumentets skala.

  Virtuellt minne

  Information om mängden RAM och virtuellt minne som används till bearbetningen av bilden.

  Effektivitet

  Hur mycket tid i procent som har ägnats åt själva utförandet av en operation och inte åt att läsa och skriva till det virtuella minnet.

  Tid

  Hur lång tid det tog att utföra den senaste åtgärden.

  Aktuellt verktyg

  Namnet på det aktiva verktyget.

  32 bitar exponering

  Alternativ för justering av föregående bild för visning av HDR-bilder (High Dymanic Range) med 32 bitar per kanal på datorns bildskärm. Skjutreglaget är bara tillgängligt när en HDR-bild visas i dokumentfönstret.

Obs!

Om du klickar på filinformationsdelen i statusraden visas dokumentets bredd, höjd, kanaler och upplösning. Om du Ctrl-klickar (Windows) eller Kommando-klickar (Mac OS) visas bredd och höjd på plattorna.