Läs om hur du använder arbetsytan Markera och maskera i Photoshop CC.

Nu kan du skapa exakta markeringar och masker i Photoshop snabbare än någonsin. Det finns en ny arbetsyta som du kan använda till att göra exakta markeringar och masker. Du kan använda verktyg som penseln Förfina kant till att separera för- och bakgrundselement och mycket mer.

Obs!

Arbetsytan Markera och maskera ersätter dialogrutan Förfina kant i tidigare versioner av Photoshop. Den innehåller samma funktioner, men på ett mer strömlinjeformat sätt. Se Verktyg.

Starta arbetsytan Markera och maskera

Öppna ett foto och gör något av följande:
 • Välj Markera > Markera och maskera.
 • Tryck på Ctrl+Alt+R (Windows) respektive Kommando+Alt+R (macOS).
 • Välj ett markeringsverktyg, som Snabbmarkering, Trollstav eller Lasso. Klicka på Markera och maskera i alternativfältet.
options-bar-select-mask
Alternativfältet | Knappen Markera och maskera

 • Klicka på Markera och maskera i panelen Egenskaper för en lagermask.

Obs!

Du kan ange standardbeteende för verktyget, som att arbetsytan Markera och maskera ska visas när du dubbelklickar på en lagermask. Om du vill göra det dubbelklickar du på en lagermask för första gången och anger beteende. Alternativt så väljer du Inställningar > Verktyg > Starta arbetsytan Markera och maskera när du dubbelklickar på en lagermask.

Videofilm i användarforumet: Använda arbetsytan Markera och maskera

Julienne Kost från Adobe förklarar hur du använder Markera och maskera i Photoshop CC till att skapa markeringar och masker på ett enklare, mer exakt och mer effektivt sätt.
Julienne Kost

Användargränssnitt

select_mask_1
Användargränssnitt: Arbetsytan Markera och maskera

A. Verktygsalternativ B. Verktyg C. Justerbara egenskaper 

Verktygsöversikt

Med arbetsytan Markera och maskera får du tillgång till en kombination av välbekanta och nya verktyg:

Select_and_Mask_Tools

Verktyget Snabbmarkering

Du kan markera baserat på likhet i färg och struktur genom att klicka på eller klicka och dra över det område du vill markera. Den markering du skapar behöver inte vara exakt eftersom en kantlinje skapas automatiskt och intuitivt när du använder verktyget Snabbmarkering.

Om du vill markera på ett ännu lättare sätt kan du markera de tydligaste motiven i en bild med ett enda klick genom att välja verktyget Snabbmarkering och sedan klicka på Välj motiv i alternativfältet.

Mer information om det här verktyget finns i Göra snabbmarkeringar.

select-subject-select-mask
Snabbmarkering: välj de tydligaste motiven i bilden genom att klicka på Välj motiv.

Penseln Förfina kant

Justera det kantområde där du vill utföra kantförfiningen. Du kan till exempel lägga till fina detaljer till markeringen genom att pensla över mjuka områden, som hår eller päls. Om du vill ändra penselstorleken trycker du på + och -.

Pensel

Börja med att göra en grov markering med hjälp av verktyget Snabbmarkering (eller något annat markeringsverktyg) och finjustera sedan markeringen med hjälp av verktyget Penseln Förfina kant. Därefter använder du verktyget Pensel till att göra klart eller finjustera detaljerna.

Du kan använda verktyget Pensel till att finjustera markeringar på två olika sätt: måla över det område du till markera i läget Lägg till och måla över de områden du inte vill markera i läget Subtrahera.

Verktyget Pensel på arbetsytan Markera och maskera fungerar på samma sätt som motsvarande verktyg i klassiska Photoshop.

Lasso

Rita markeringsramar på frihand. Du kan använda det här verktyget till att göra exakta markeringar.

Verktyget Lasso på arbetsytan Markera och maskera fungerar på samma sätt som motsvarande verktyg i klassiska Photoshop. Se Markera med hjälp av verktyget Lasso.

Polygonlasso

Rita raka segment för en markeringsram. Med det här verktyget kan du göra exakta eller frihandsbaserade markeringar. Verktyget Lasso på arbetsytan Markera och maskera fungerar på samma sätt som motsvarande verktyg i klassiska Photoshop. Se Markera med hjälp av verktyget Polygonlasso.

Du kan välja det här verktyget bland alternativen när du högerklickar på Lasso.

Lasso_tools

Hand

Förflytta dig snabbt i ett bilddokument. Välj det här verktyget och dra på bildarbetsytan. Om du vill snabbt vill växla till verktyget Hand när du använder något annat verktyg trycker du på H. Det här verktyget fungerar på samma sätt som verktyget Hand i klassiska Photoshop.

Zooma

Förstora fotot och förflytta dig i fotot. Det här verktyget fungerar på samma sätt som verktyget Zooma i klassiska Photoshop och i många andra program.

Alternativfältet

Lägg till och Subtrahera: lägg till eller subtrahera från förfiningsområdet. Justera penselstorleken, om det behövs.

Options-bar
Alternativfältet


Ta prov på alla lager: skapa en markering baserat på alla lager i stället för bara det markerade lagret.

Förfina markeringen

Du kan förfina markeringen i panelen Egenskaper på arbetsytan Markera och maskera. Du kan justera följande inställningar:

Inställningar för Visningsläge

Visningsläge. Välj något av följande visningslägen för markeringen på snabbmenyn Visa:

 • Cellanimering (O): visa markeringen som en cellanimering.
 • Marscherande myror (M): visa markeringsramen som "marscherande myror".
 • Övertäckning (V): visa markeringen som en genomskinlig färgövertäckning. De områden du inte har markerat visas med den färgen. Standardfärg är rött.
 • På svart (A): placera markeringen på en svart bakgrund.
 • På vitt (T): placera markeringen på en vit bakgrund.
 • Svartvitt (K): visa markeringen som en svartvit mask.
 • På lager (Y): omge markeringen med genomskinliga områden.

Om du vill bläddra genom de olika lägena trycker du på F, om du tillfälligt vill avaktivera alla lägen trycker du på X.

Visa kant: visa förfiningsområdet.

Visa ursprunglig: visa den ursprungliga markeringen.

Förhandsvisning med hög kvalitet: återge en exakt förhandsvisning av ändringarna. Det här alternativet kan påverka prestanda. Om du väljer det här alternativet när du arbetar med en bild och vill visa en förhandsvisning med hög kvalitet håller du ned vänster musknapp. När det här alternativet avmarkeras visas en förhandsvisning med låg kvalitet även när du håller ned musknappen.

Genomskinlighet/opacitet: ange genomskinlighet/opacitet för visningsläget. Den här inställningen används förutom för arbetsytan Markera och maskera även i visningsläget Övertäckning i klassiska Photoshop.

Inställningar för Kantupptäckt

Radie. Ange storleken på den markeringsram som du vill förfina kanterna i. Använd en kort radie för skarpa kanter och en större om de ska vara mjukare.

Smart radie. Använd ett förfiningsområde med variabel bredd runt kanten av din markering. Du kan till exempel använda det här alternativet om du har markerat ett porträtt som innehåller både hår och axlar. I den typen av porträtt kan det krävas ett större förfiningsområde för håret än för axlarna, där kanten är mer konsekvent.

Inställningar för Globala förfiningar

Utjämna. Jämna ut oregelbundna områden ("berg och dalar") i markeringsramen, vilket ger en mjukare kontur.

Ludd. Gör övergången mellan markeringen och de intilliggande pixlarna mindre skarp.

Kontrast. Ju högre värde desto skarpare övergångar vid markeringens gräns. För det mesta är dock alternativet Smart radie och förbättringsverktygen effektivare.

Byt kant. Mjuka kanter flyttas inåt om värdet är mindre än noll och utåt om det är större än noll. Du kan flytta kanterna inåt för att ta bort oönskade bakgrundsfärger från markeringskanterna.

Utdatainställningar

Sanera färger. Färgade kanter ersätts med färgen på helt markerade pixlar i närheten. Graden av färgersättning motsvarar mjukheten för markeringskanterna. Om du vill ändra mängden sanering drar du i skjutreglaget. Standardvärdet är 100 % (maximal styrka).

Viktigt! Eftersom det här alternativet ändrar pixelfärg måste du ange utdata till ett nytt lager eller dokument. Du bör behålla det ursprungliga lagret så att du kan återgå till det om du vill ångra ändringarna.

Utdata till. Anger om den förfinade markeringen ska bli en markering eller en mask på det aktuella lagret, eller om ett lager eller dokument ska skapas.

screen_shot_2017-12-15at24802am
Utdatainställningar

Obs!

 • Om du vill återställa inställningar till det läge de hade innan du växlade till arbetsytan Markera och maskera klickar du på (Återställ arbetsytan). Om du använder det här alternativet återställer du även de ursprungliga markeringar/masker som du hade använt på fotot när du växlade till arbetsytan Markera och maskera.
 • Om du vill spara inställningarna så att du kan använda dem för framtida foton markerar du Kom ihåg inställningarna. När du gör det används inställningarna för alla framtida foton. De används även för det aktuella fotot om du öppnar det igen på arbetsytan Markera och maskera.

Videofilm från användarforumet: Maskera hår med hjälp av Markera och maskera

Scott Kelby visar hur du använder arbetsytan Markera och maskera till att maskera hår.
Scott Kelby

Mer

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy