Läs om hur du använder arbetsytan Markera och maskera i Photoshop.

Nu kan du skapa exakta markeringar och masker i Photoshop snabbare än någonsin. Det finns en ny arbetsyta som du kan använda till att göra exakta markeringar och masker. Du kan använda verktyg som penseln Förfina kant till att separera för- och bakgrundselement och mycket mer. 

Arbetsytan Markera och maskera ersätter dialogrutan Förfina kant i tidigare versioner av Photoshop. Den innehåller samma funktioner som du kan använda på ett smidigare sätt. Mer information finns i Verktyg.

Starta arbetsytan Markera och maskera

Öppna ett foto och gör något av följande:
 • Välj Markera > Markera och maskera.
 • Tryck på Ctrl+Alt+R (Windows) respektive Kommando+Alt+R (macOS).
 • Välj ett markeringsverktyg, som Snabbmarkering, Trollstav eller Lasso. Klicka nu på Markera och maskera i alternativfältet.
Knappen Markera och maskera i alternativfältet
Alternativfältet | Knappen Markera och maskera
 • På panelen Egenskaper för en lagermask klickar du på Markera och maskeraDu kan ställa in standardfunktionen för verktyget, t.ex. att en dubbelklickning på en lagermask öppnar arbetsytan Markera och maskera. Om du vill göra det dubbelklickar du på en lagermask för första gången och anger beteende. Du kan även välja Inställningar > Verktyg > Starta arbetsytan Markera och maskera när du dubbelklickar på en lagermask.

Användargränssnitt

Arbetsytan Markera och maskera
Arbetsytan Markera och maskera

A. Verktygsalternativ B. Verktyg C. Justerbara egenskaper 

Verktygsöversikt

På arbetsytan Markera och maskera finns både välbekanta och nya verktyg:

Markeringsverktyg
Översikt av arbetsytan Markera och maskera: A. Snabbmarkering B. Förfina kantpensel C. Pensel D. Objektmarkering E. Lasso F. Hand G. Zoom

Verktyget Snabbmarkering: Gör snabbmarkeringar baserat på likhet i färg och textur genom att klicka på eller klicka och dra över det område du vill markera. Den markering du skapar behöver inte vara exakt eftersom en ram skapas automatiskt och intuitivt när du använder verktyget Snabbmarkering.

Om du vill markera på ett ännu lättare sätt kan du markera de tydligaste motiven i bilden med ett enda klick genom att välja verktyget Snabbmarkering och sedan klicka på Välj motiv i alternativfältet.

Mer information om det här verktyget finns i Göra snabbmarkeringar.

Verktyget Förfina kantpensel: Justera det kantområde där kantförfiningen sker. Du kan till exempel lägga till fina detaljer till markeringen genom att pensla över mjuka områden, t.ex. hår eller päls. Tryck på hakparentestangenterna för att ändra penselstorlek

Verktyget Pensel: Börja med att göra en grov markering med hjälp av verktyget Snabbmarkering (eller något annat markeringsverktyg) och finjustera sedan markeringen med hjälp av verktyget Förfina kantpensel. Därefter använder du verktyget Pensel till att göra klart eller finjustera detaljerna.

Du kan använda verktyget Pensel till att finjustera markeringar på två olika sätt: måla över det område du till markera i läget Lägg till, eller måla över de områden du inte vill markera i läget Ta bort.

Verktyget Objektmarkering: Rita ett rektangulärt område eller en lasso runt ett objekt. Verktyget Objektmarkering hittar och markerar automatiskt objektet i det definierade området.

Verktyget Lasso: Rita markeringsramar på fri hand. Du kan använda det här verktyget till att göra exakta markeringar.

Läs mer i Markera med verktyget Lasso.

Verktyget Polygonlasso: Rita en markeringsram med raka kanter. Med det här verktyget kan du göra exakta eller frihandsbaserade markeringar. Det här verktyget kan du välja från alternativen när du högerklickar på verktyget Lasso.

Se Markera med verktyget Polygonlasso

Verktyget Hand: Navigera snabbt runt ett bilddokument. Välj det här verktyget och dra på bildarbetsytan. Du kan också snabbt växla verktyget Hand genom att hålla ned blankstegstangenten när du använder något annat verktyg.

Verktyget Zooma: Förstora och navigera runt fotot.

Alternativfältet

Alternativfältet
Arbetsytan Markera och maskera: alternativfältet

Lägg till och Subtrahera: lägg till eller subtrahera från förfiningsområdet. Justera penselstorleken, om det behövs.

Ta färgprov på alla lager: Skapar en markering baserat på alla lager i stället för bara det markerade lagret

Välj motiv: Välj huvudmotiven i ett foto med ett enda klick

Finjustera hår: Hitta och finjustera enkelt komplexa hårmarkeringar med ett enda klick. Används tillsammans med Objektanpassning för bästa resultat.

Förfina markeringen

Du kan förfina markeringen på panelen Egenskaper på arbetsytan Markera och maskera. Om du vill göra det justerar du följande inställningar:

Inställningar för Visningsläge

Visningsläge: Välj något av följande visningslägen för markeringen på snabbmenyn Visa:

 • Cellanimering (O): visualiserar markeringen som en cellanimering
 • Marscherande myror (M): visualiserar markeringsramen som "marscherande myror"
 • Övertäckning (V): visualiserar markeringen som en genomskinlig färgövertäckning. De områden du inte har markerat visas med den färgen. Standardfärg är rött.
 • På svart (A): placerar markeringen på en svart bakgrund
 • På vitt (T): placerar markeringen på en vit bakgrund
 • Svartvitt (K): visualiserar markeringen som en svartvit mask
 • På lager (Y): omger markeringen med genomskinliga områden

Om du vill bläddra genom de olika lägena trycker du på F, om du tillfälligt vill avaktivera alla lägen trycker du på X.

Visa kant: visa förfiningsområdet.

Visa original: Visar den ursprungliga markeringen.

Förhandsvisning med hög kvalitet: Återger en exakt förhandsvisning av ändringarna. Det här alternativet kan påverka prestanda. Om du väljer det här alternativet när du arbetar med en bild och vill visa en förhandsvisning med hög kvalitet håller du ned vänster musknapp. När det här alternativet avmarkeras visas en förhandsvisning med låg kvalitet även när du håller ned musknappen.

Genomskinlighet/opacitet: Ställer in genomskinlighet/opacitet för visningsläget.

Fininställningslägen

Ställ in metoden för att förfina kanter som sedan används av Kantupptäckt, Finjustera hår och verktyget Förfina kantpensel.

 • Färganpassning: Välj det här läget för enkla eller kontrasterande bakgrunder.
 • Objektanpassning: Välj det här läget för hår eller päls på komplexa bakgrunder.

Inställningar för Kantupptäckt

Radie: Bestämmer storleken på den markeringsram vars kanter förbättras. Använd en kort radie för skarpa kanter och en större om de ska vara mjukare.

Smart radie: Använd ett förfiningsområde med variabel bredd runt kanten av din markering. Du kan till exempel använda det här alternativet om du har markerat ett porträtt som innehåller både hår och axlar. I den typen av porträtt kan det krävas ett större förfiningsområde för håret än för axlarna, där kanten är mer konsekvent.

Inställningar för Globala förfiningar

Utjämna: Jämnar ut oregelbundna områden (”berg och dalar”) i markeringsramen vilket ger en mjukare kontur

Ludd: Gör övergången mellan markeringen och de intilliggande pixlarna mindre skarp

Kontrast: Ju högre värde desto skarpare övergångar längs markeringsramen. För det mesta är dock alternativet Smart radie och förfiningsverktygen mer effektiva.

Flytta kant: Mjuka kanter flyttas inåt om värdet är mindre än noll och utåt om det är större än noll. Du kan flytta kanterna inåt för att ta bort oönskade bakgrundsfärger från markeringskanterna.

Utdatainställningar

Sanera färger: Färgade kanter ersätts med färgen på helt markerade pixlar i närheten. Graden av färgersättning motsvarar mjukheten för markeringskanterna. Om du vill ändra mängden sanering drar du i skjutreglaget. Standardvärdet är 100 % (maximal styrka). Det här alternativet ändrar pixelfärgen och kräver därför ett nytt lager eller dokument för utdata. Du bör behålla det ursprungliga lagret så att du kan återgå till det om du vill ångra ändringarna.

Utdata till: Bestämmer om den förbättrade markeringen ska bli en markering eller en mask i det aktuella lagret, eller om ett nytt lager eller dokument ska skapas.

utdatainställningar
Utdatainställningar

Obs!

 • Klicka på (Återställ arbetsytan) för att återställa inställningarna till det ursprungliga läget som du angav arbetsytan Markera och maskera i. Det här alternativet återställer också de ursprungliga markeringar/masker som användes på bilden när du angav arbetsytan Markera och maskera.
 • Om du vill spara inställningarna så att du kan använda dem för framtida bilder markerar du Kom ihåg inställningarna. Inställningarna tillämpas igen på alla kommande bilder, inklusive den aktuella bilden om den öppnas på nytt i arbetsytan Markera och maskera.

Använda arbetsytan Markera och maskera

Julieanne Kost från Adobe förklarar hur du använder Markera och maskera i Photoshop till att skapa markeringar och masker på ett enklare, mer effektivt och mer exakt sätt.
Julieanne Kost