Formatera stycken

För punkttext är varje rad ett eget stycke. För stycketext kan varje stycke ha flera rader, beroende på storleken på markeringsramen.

Du kan markera stycken och sedan använda panelen Stycke när du vill ställa in formateringsalternativ för ett enda stycke, flera stycken eller alla stycken på textlagret.

 1. Välj verktyget Vågrät text () eller Lodrät text ().
  • Formatera ett enda stycke genom att klicka i stycket.
  • Formatera flera stycken genom att göra en markering i ett styckeintervall.
  • Formatera alla stycken i ett lager genom att markera textlagret på panelen Lager.

Översikt över panelen Stycke

Använd panelen Stycke när du vill ändra formateringen i spalter och stycken. Öppna panelen genom att välja Fönster > Stycke eller klicka på panelfliken Stycke om panelen visas men inte är aktiv. Du kan också markera ett textverktyg och klicka på knappen Panel i alternativfältet.

Ställ in alternativ med numeriska värden på panelen Stycke med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna eller genom att ändra värdena direkt i textrutan. När du redigerar ett värde direkt trycker du på Enter om du vill använda värdet, Skift+Enter om du vill använda värdet och sedan markera det eller Tabb om du vill använda värdet och gå vidare till nästa textruta på panelen.

Photoshop: Panelen Stycke
Panelen Stycke

A. Justering B. Vänsterindrag C. Indrag till vänster för första raden D. Avstånd före stycke E. Avstavning F. Högerindrag G. Avstånd efter stycke 

Fler kommandon och alternativ finns på panelmenyn Stycke. Om du vill använda den här menyn klickar du på triangeln i panelens övre högra hörn.

Ange justering

Du kan justera texten efter en kant i stycket (vänster, mitten eller höger för vågrät text och översta, mitten eller längst ned för lodräta text). Justeringsalternativ är bara tillgängliga för stycketext.

 1. Gör något av följande:
  • Markera ett textlager om du vill att alla stycken i det textlagret ska påverkas.
  • Markera de stycken som du vill ska påverkas.
 2. Klicka på ett alternativ för justering på panelen Stycke eller i alternativfältet.

  Det finns följande alternativ för vågrät text:

  Vänsterjustera text

  Justerar texten åt vänster och låter styckets högerkant vara ojämn.

  Centrera text

  Centrerar texten och låter styckets båda kanter vara ojämna.

  Högerjustera text

  Justerar texten åt höger och låter styckets vänsterkant vara ojämn.

  Det finns följande alternativ för lodrät text:

  Justera text uppåt

  Justerar texten uppåt och låter styckets nederkant vara ojämn.

  Centrera text

  Centrerar texten och låter både styckets överkant och nederkant vara ojämna.

  Justera text nedåt

  Justerar texten nedåt och låter styckets överkant vara ojämn.

Ange justering för stycketext

Text som är fäst vid båda kanterna kallas för marginaljusterad. Du kan välja att marginaljustera all text utom den sista raden i ett stycke eller så kan du marginaljustera också den sista raden. Inställningarna du väljer för justering påverkar de vågräta mellanrummen mellan raderna och textens utseende på sidan.

Justeringsalternativ är bara tillgängliga för stycketext och de avgör mellanrum mellan rum, bokstäver och specialtecken. Inställningar för justering fungerar endast för romerska tecken. Dubbelbyte-tecken som finns i kinesiska, japanska och koreanska teckensnitt påverkas inte av inställningarna.

 1. Gör något av följande:
  • Markera ett textlager om du vill att alla stycken i det textlagret ska påverkas.
  • Markera de stycken som du vill ska påverkas.
 2. Klicka på ett alternativ för justering på panelen Stycke.

  Det finns följande alternativ för vågrät text:

  Justera sista åt vänster

  Marginaljusterar alla rader utom den sista, som vänsterjusteras.

  Justera sista centrerat

  Marginaljusterar alla rader utom den sista, som centreras.

  Justera sista åt höger

  Marginaljusterar alla rader utom den sista, som högerjusteras.

  Marginaljustera alla rader

  Marginaljusterar alla rader, inklusive den sista som tvångsjusteras.

  Det finns följande alternativ för lodrät text:

  Justera sista uppåt

  Marginaljusterar alla rader utom den sista, som justeras uppåt.

  Justera sista centrerat

  Marginaljusterar alla rader utom den sista, som centreras.

  Justera sista nedåt

  Marginaljusterar alla rader utom den sista, som justeras nedåt.

  Marginaljustera alla rader

  Marginaljusterar alla rader, inklusive den sista som tvångsjusteras.

  Obs!

  Marginaljustering (höger, mitten och vänster och marginaljustera alla) för text på en bana börjar vid insättningspunkten och slutar i slutet av banan.

Justera mellanrum mellan ord och bokstäver i marginaljusterad text

Du kan styra vilket mellanrum som ska finnas mellan bokstäver och ord och hur tecken ska skalförändras. Det kan vara bra att justera mellanrummet för marginaljusterad text, men du kan också göra det på text som inte är marginaljusterad.

 1. Markera de stycken du vill ska påverkas av ändringarna, eller markera ett textlager om du vill att alla stycken i det textlagret ska påverkas.
 2. Välj Justering på panelmenyn på panelen Stycke.
 3. Ange värden för Ordmellanrum, Bokstavsmellanrum och Specialteckenavstånd. Värdena för Minimal och Maximal anger ett intervall med accepterade mellanrum för marginaljusterade stycken. Värdet för Önskat anger önskat mellanrum för både marginaljusterade stycken och stycken som inte marginaljusterats:

  Ordmellanrum

  Det mellanrum mellan ord som man får genom att trycka på mellanslagstangenten. Värdena för Ordmellanrum kan ligga mellan 0 % och 1 000 %. Vid 100 % ökas inte avståndet mellan orden.

  Bokstavsmellanrum

  Avståndet mellan bokstäver, inklusive värden för kerning och spärra/knip. Värden för bokstavsmellanrum kan variera från –100 % till 500 %. Vid 0 % läggs inget mellanrum mellan bokstäverna. Vid 100 % läggs en hel mellanrumsbredd till mellan bokstäverna.

  Teckenskalförändring

  Tecknens bredd (ett specialtecken är ett teckensnittstecken). Värdena kan variera från 50 % till 200 %. Vid 100 % är tecknens höjd inte skalförändrade.

  Obs!

  Alternativ för teckenavstånd används alltid i ett helt stycke. Om du vill ändra avståndet mellan ett fåtal tecken, men inte i ett helt stycke, använder du alternativet Spärra/knip.

Indrag i stycke

Med indrag anger du mellanrummet mellan texten och markeringsramen eller raden som innehåller texten. Indrag påverkar bara stycken som är markerade och du kan enkelt ange olika indrag för olika stycken.

 1. Gör något av följande:
  • Markera ett textlager om du vill att alla stycken i det textlagret ska påverkas.
  • Markera de stycken som du vill ska påverkas.
 2. Skriv in ett värde för ett av indragsalternativen på panelen Stycke:

  Indrag vänstermarginal

  Drar in från styckets vänstra kant. För lodrät text styr det här alternativet indrag från styckets övre kant.

  Indrag högermarginal

  Drar in från styckets högra kant. För lodrät text styr det här alternativet indrag från styckets nedre kant.

  Indrag första linjen

  Drar in från styckets första textrad. För vågrät text är indraget av första raden ett indrag från vänster och för lodrät text är indraget av första raden ett indrag uppifrån. Om du vill skapa ett hängande indrag för första raden skriver du in ett negativt värde.

Justera mellanrum mellan stycken

 1. Markera de stycken du vill ska påverkas av ändringarna, eller markera ett textlager om du vill att alla stycken i det textlagret ska påverkas. Om du inte placerar markören i ett stycke eller markerar ett textlager så används inställningen på ny text som du skapar.
 2. Justera värdena för Lägg till blanksteg före stycke  och Lägg till blanksteg efter stycke  på panelen Stycke.

Ange hängande interpunktion för romerska teckensnitt

Med hängande interpunktion kan du styra justeringen av interpunktionstecknen för ett visst stycke. När Roman hängande indrag är aktivt visas följande tecken utanför marginalerna: enkla citattecken, dubbla citattecken, apostrofer, komma, punkter, bindestreck, em dash, en dash, kolon och semikolon. Om ett skiljetecken följs av ett avslutande citattecken sticker båda ut.

Observera att styckejusteringen bestämmer marginalen som interpunktionen sticker ut från. I vänsterjusterade och högerjusterade stycken hänger interpunktionerna från vänster respektive höger marginal. I uppåtjusterade och nedåtjusterade stycken hänger interpunktionerna från den övre respektive nedre marginalen. I centrerade och justerade stycken hänger interpunktionerna från båda marginalerna.

Photoshop: Hängande indrag
Stycke utan hängande interpunktion (vänster) jämfört med stycke med hängande interpunktion (höger)

 1. Gör något av följande:
  • Markera ett textlager om du vill att alla stycken i det textlagret ska påverkas.
  • Markera de stycken som du vill ska påverkas.
 2. Välj Hängande interpunktion på panelmenyn Stycke. En bock markerar att alternativet har valts.

  Obs!

  Interpunktioner med dubbelbyte i kinesiska, japanska och koreanska teckensnitt i det markerade intervallet sticker inte ut när du använder Roman hängande indrag. Använd i stället Burasagari Standard eller Burasagari Strong. De här elementen är bara tillgängliga när du markerar Visa asiatiska textalternativ i teckensnittsinställningarna.

Justera avstavning automatiskt

De inställningar som du väljer för avstavning påverkar de vågräta mellanrummen mellan raderna och textens utseende på sidan. Alternativen för avstavning bestämmer om ord får och, i så fall, hur de avstavas.

 1. Om du vill använda automatisk avstavning gör du något av följande:
  • Aktivera och avaktivera automatisk avstavning genom att markera och avmarkera alternativet Avstava på panelen Stycke.
  • Använd avstavning i särskilda stycken genom att först markera bara styckena som du vill ska påverkas.
  • Välj en avstavningsordlista genom att välja ett språk på menyn Språk längst ned på panelen Tecken.
 2. Om du vill ange alternativ väljer du Avstavning från menyn i panelen Stycke och anger följande alternativ:

  Ord längre än _ Bokstäver

  Anger minsta antalet tecken i avstavade ord.

  Efter första _ Bokstäver och Före sista _ Bokstäver

  Anger minsta antalet tecken i början eller slutet av ett ord som kan avstavas. Du kan t.ex. ange tre för de här värdena. Ordet estetik får då avstavas som este- tik men inte som es- tetik eller estet- ik.

  Bindestrecksbegränsning

  Anger det högsta antalet rader i sträck som avstavning får ske på.

  Avstavningsområde

  Anger ett avstånd från ett styckes högra kant och som avgränsar en del av raden där avstavning inte tillåts. En inställning på 0 tillåter all avstavning. Det här alternativet används bara när du använder Adobe Enkelradsdisposition.

  Avstava ord med versaler

  Avmarkera det här alternativet om du vill att ord med versaler inte ska avstavas.

Obs!

Inställningar för avstavning fungerar endast för romerska tecken. Dubbelbyte-tecken som finns i kinesiska, japanska och koreanska teckensnitt påverkas inte av inställningarna.

Förhindra att ord bryts

Du kan förhindra att ord delas upp i slutet av en rad. Egennamn och ord kan t.ex. bli lästa fel om de avstavas. Du kan också hålla flera ord eller grupper med ord tillsammans. Det kan t.ex. gälla flera initialer och ett efternamn.

 1. Markera de tecken som inte får brytas.
 2. Välj Ingen brytning på menyn på panelen Tecken.

  Obs!

  Om du använder Ingen brytning på för många intilliggande tecken kan texten figursättas mitt i ett ord. Om du använder Ingen brytning på fler än en enda textrad visas dock inget av texten.

Dispositionsmetoder

Textens utseende på sidan är beroende av ett avancerat samspel mellan processer som kallas disposition. När du har valt och använt alternativ för ordavstånd, bokstavsavstånd, specialteckenavstånd och avstavning utvärderas möjliga radbrytningar automatiskt och den som bäst stöder de angivna parametrarna väljs ut.

Du kan välja mellan två dispositionsmetoder: Styckedisposition och enkelradsdisposition. Båda dispositionsmetoderna utvärderar möjliga radbrytningar och väljer den som bäst överensstämmer med de alternativ för avstavning och justering som du anger för ett visst stycke. Dispositionsmetoden påverkar bara ett markerat stycke, så det är lätt att ange olika dispositioner för olika stycken.

Styckedisposition

Styckedisposition utgår ifrån ett nätverk av brytpunkter för ett antal rader och därmed kan tidigare rader i stycket optimeras så att inte fula brytningar uppstår längre fram i stycket.

Med Styckedisposition identifieras möjliga brytpunkter vilka utvärderas och viktas enligt följande principer:

 • För vänster- och högerjusterad text samt för centrerad text ges rader som faller längre till höger ett lägre straffvärde.

 • För justerad text läggs den största vikten vid jämna mellanrum för bokstäver och ord.

 • Avstavning undviks så långt det är möjligt.

Enkelradsdisposition

Enkelradsdisposition ger ett mer traditionellt sätt att disponera text med en rad i taget. Det här alternativet är bra om du manuellt vill styra hur raderna bryts. I Enkelradsdisposition används följande sätt för att bestämma brytpunkter:

 • Längre rader prioriteras framför kortare.

 • I marginaljusterad text prioriteras komprimerat eller utökat ordmellanrum före avstavning.

 • I text som inte marginaljusterats är avstavning att föredra framför komprimerat eller utökat bokstavsavstånd.

 • Om mellanrummet måste justeras är komprimering bättre än utökning.

  Om du vill välja någon av de här metoderna markerar du den på menyn på panelen Stycke. Om du vill använda metoden på alla stycken ska du först markera textobjektet. Om du vill använda metoden bara på det aktuella stycket ska du först placera markören i det stycket.

Styckeformat

Ett styckeformat innehåller attribut för både tecken- och styckeformat. Styckeformatet kan användas på ett eller flera stycken. Du kan skapa styckeformat och använda dem senare.

Välj Fönster > Format > Styckeformat för att öppna panelen Styckeformat. Som standard används formatet allmänt stycke på text du skriver i nya dokument. Du kan redigera formatet, men det går inte att ta bort eller ändra namn på det. Du kan ändra namn på eller ta bort de format du skapar. Du kan också använda ett annat format på text.

 • Markera texten eller textlagret och klicka på ett styckeformat för att använda det.

Teckenstilar är hierarkiska: Manuella åsidosättningar ersätter använda teckenformat, som i sin tur ersätter använda styckeformat. Med detta hierarkiska tillämpningssätt kan du kombinera effektiviteten i stilar med flexibiliteten att kunna anpassa dina designer.

Se videoöversikten Stycke- och teckenformat i Photoshop CS6 av Julieanne Kost.

(Endast Creative Cloud) Du kan ange tecken- och styckeformat som standardteckenstilar. Mer information finns i Ange standardteckenformat | Endast Creative Cloud.

Skapa ett styckeformat

 1. Om du vill basera det nya formatet på formatering i befintlig text, markerar du texten eller placerar insättningspunkten i den.
 2. Välj Nytt styckeformat på styckeformatpanelens meny.

Obs! Klicka på ikonen Skapa ny stil () längst ned i panelen Teckenformat för att skapa en stil utan att först markera en text. Välj ett bildlager, t.ex bakgrunden, om du vill redigera en stil utan att använda den på en text.

Redigera ett styckeformat

Dubbelklicka på befintliga format för att redigera dem och uppdatera all tillhörande text i det aktuella dokumentet. När du ändrar ett format uppdateras all text som formatet är använt på enligt de nya inställningarna. 

Gör följande för att redigera ett styckeformat:

 1. Dubbelklicka på formatet i panelen teckenformat.
 2. Om du vill ange formateringsattribut klickar du på en kategori (t.ex. Grundläggande teckenformat) till vänster och anger sedan attributen som ska läggas till i formatet.
 3. När du anger en teckenfärg i dialogrutan kan du skapa nya färger genom att dubbelklicka i någon av rutorna för fyllning eller linje.

 4. När du har angett formateringsattribut klickar du på OK.