Du kan ange textattribut innan du skriver tecken eller återställer dem för att ändra utseende på vissa tecken på ett textlager.

Innan du kan formatera enskilda tecken måste du markera dem. Du kan markera ett tecken, ett teckenintervall eller alla tecken i ett textlager.

Obs!

Om du vill ha mer information om textrelaterade Photoshop-funktioner läser du i Lägga till ord till din bild.

Markera tecken

 1. Om du vill markera ett textlager gör du något av följande:

  • Välj verktyget Flytta () och dubbelklicka på textlagret på arbetsytan.
  • Välj verktyget Vågrät typ eller Lodrät typ . Markera textlagret i panelen Lager. Du kan även markera ett textlager automatiskt genom att klicka i texten.
 2. Placera insättningspunkten i texten och gör något av följande:
  • Dra om du vill välja ett eller flera tecken.
  • Markera ett antal tecken efter varandra genom att klicka i texten och Skift-klicka.
  • Markera alla tecken i lagret genom att välja Markera > Allt.
  • Markera ett ord genom att dubbelklicka på det. Trippelklicka på en rad för att markera den. Klicka fyra gånger på ett stycke för att markera det. Klicka fem gånger någonstans i texten för att markera alla tecken inom markeringsramen.
  • Om du vill använda piltangenterna för att markera tecken klickar du i texten, håller ned Skift och trycker på Högerpil eller Vänsterpil. Om du vill använda piltangenterna för att markera ord håller du ned Skift+Ctrl (Windows) eller Skift+Kommando (Mac OS) och trycker på Högerpil eller Vänsterpil.
 3. Om du vill markera alla tecken på ett lager utan att placera insättningspunkten i texten, markerar du textlagret i panelen Lager och dubbelklickar sedan på lagrets textikon.

  Obs!

  Textverktyget kommer automatiskt i redigeringsläge när du markerar och formaterar tecken på ett textlager.

Översikt över panelen Tecken och dynamiska kortkommandon

I panelen Tecken finns alternativ för formatering av tecken. Vissa formateringsalternativ finns också i alternativfältet.

Öppna panelen Tecken genom att göra något av följande:

 • Välj Fönster > Tecken eller klicka i panelfliken Tecken om panelen visas men inte är aktiv.

 • Välj ett textverktyg och klicka i panelknappen () i alternativfältet.

  Ställ in ett alternativ i panelen Tecken genom att välja ett värde på snabbmenyn till höger om alternativet. För alternativ med numeriska värden kan du också använda upp- och nedpilarna eller också kan du redigera värdet direkt i textrutan. När du redigerar ett värde direkt trycker du på Enter om du vill använda värdet, Skift+Enter om du vill använda värdet och sedan markera det och Tabb om du vill använda värdet och gå vidare till nästa textruta i panelen.

Photoshop: Panelen Tecken
Panelen Tecken

A. Teckensnittsfamilj B. Teckenstorlek C. Teckenhöjd D. Ange alternativ för Tsume E. Spärra/knip F. Baslinjeförskjutning G. Språk H. Stil I. Radavstånd J. Teckenbredd K. Kerning 

Obs!

Du måste markera Visa asiatiska textalternativ i textinställningarna om du vill att alternativet för tsume ska visas i panelen Tecken.

Fler kommandon och alternativ finns på menyn i panelen Tecken. Om du vill använda den här menyn klickar du på triangeln i panelens övre, högra hörn.

Dynamiska kortkommandon är endast tillgängliga på menyn i panelen Tecken när du skriver punkt- eller stycketext, när text är markerad eller när textmarkören är i texten. Dynamiska kortkommandon är tillgängliga för teckensnittsalternativ som Faux fet, Faux kursiv, Versaler, Kapitäler, Upphöjd, Nedsänkt, Understruken och Genomstruken.

Photoshop: Dynamiska kortkommandon i panelen Tecken
Dynamiska kortkommandon visas bara på menyn i panelen Tecken när du skriver in punkt- eller stycketext, när text är markerad eller när textmarkören är i texten.

Ange textstorlek och -färg

Teckenstorleken avgör hur stor texten blir i bilden.

Standardmåttenheten för tecken är punkter. En PostScript-punkt är lika med 1/72 tum på en bild med upplösningen 72 ppi. Du kan dock växla mellan att använda PostScript-punkter och traditionella definitioner av punktstorlek. Du kan ändra standardmåttenheten för tecken under Enheter och Linjaler i dialogrutan Inställningar.

Den text du skriver återges i samma förgrundsfärg. Du kan dock ändra färgen före eller efter det att du har skrivit texten. När du redigerar textlager kan du ändra färgen på enskilda, markerade tecken eller på all text i lagret.

Välja textstorlek

 1. I panelen Tecken eller i alternativfältet skriver du in eller väljer ett nytt värde för storlek .

  Om du vill använda en alternativ måttenhet skriver du enheten (tum, cm, pt, px eller pica) efter värdet i textrutan Teckenstorlek.

  Obs!

  Ändra måttenheten för text genom att välja Redigera > Inställningar > Enheter & linjaler (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Enheter & linjaler (OS X) och sedan välja en enhet på menyn Typ.

Definiera enhet för punktstorlek

 1. Välj Redigera > Inställningar > Enheter & linjaler (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Enheter & linjaler (Mac OS).
 2. Om du vill ändra punkt/pica-storlek markerar du något av följande alternativ:

  PostScript (72 punkter/tum)

  Anger en enhetsstorlek som går att använda vid utskrifter på PostScript-enheter.

  Traditionell (72,27 punkter/tum)

  Använder 72,27 ppi, som vanligtvis används vid utskrifter.

 3. Klicka på OK.

Ändra textfärg

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på färgmarkeringsrutan i alternativfältet eller i panelen Tecken och välj en färg med hjälp av Adobe Färgväljaren.
  • Använda kortkommandon för fyllning. Om du vill fylla med förgrundsfärg trycker du på Alt+Backsteg (Windows) eller Alt+Delete (Mac OS), och om du vill fylla med bakgrundsfärg trycker du på Ctrl+Backsteg (Windows) eller Kommando+Delete (Mac OS).
  • Använd en lagerstil för övertäckning på textlagret för att lägga en färg, en övertoning eller ett mönster ovanpå den befintliga färgen. Du kan inte använda en övertäckningslagerstil selektivt, eftersom den påverkar alla tecken i textlagret.
  • Klicka på färgmarkeringsrutan för förgrundsfärg i verktygslådan och välj en färg med hjälp av Adobe Färgväljaren. Klicka på en färg i panelen Färg eller panelen Färgrutor. Om du vill använda den här metoden när du ändrar färgen på ett befintligt textlager, måste du först markera tecknen på lagret.

Ändra färg på enstaka tecken

 1. Välj verktyget Vågrät text .
 2. Markera i panelen Lager det lager som innehåller texten.
 3. Markera de tecken som du vill förändra i dokumentfönstret.
 4. Klicka på färgrutan i alternativfältet överst på arbetsytan.
 5. I Adobe Färgväljaren letar du upp det färgområde du vill använda med hjälp av triangelreglagen på färgspektrumstapeln och klickar sedan på den färg du vill använda i färgfältet. Den markerade färgen visas i den övre halvan av färgrutan i Adobe Färgväljaren. Ursprungsfärgen visas i den undre halvan.
 6. Klicka på OK. Den nya färgen ersätter ursprungsfärgen i alternativfältet och i de markerade tecknen.

  Obs!

  Tecknens nya färg syns inte förrän du avmarkerar dem eller markerar något annat.

Textformatering i panelen Tecken

Stryka under eller genomstryka text

Du kan placera ett streck under vågrät text eller till vänster eller höger om lodrät text. Du kan också placera ett streck genom vågrät eller lodrät text. Strecket har alltid samma färg som texten.

 1. Markera den text du vill stryka under eller genomstryka.
  • Stryk under vågrät text genom att klicka på Understruken () i panelen Tecken.
  • Använd en understrykning till vänster eller höger om en lodrät text genom att välja Understruken vänster eller Understruken höger på menyn i panelen Tecken. Du kan använda en understrykning till vänster eller höger, men inte på båda sidorna. En bock markerar att alternativet har valts.

  Obs!

  Alternativen Understruken vänster och Understruken höger visas bara på menyn i panelen Tecken om ett textlager som innehåller lodrät text är markerat. När du arbetar med en lodrät asiatisk text kan du lägga till en understrykning på ena sidan om textraden.

  • Lägg till en vågrät linje genom vågrät text eller en lodrät linje genom lodrät text genom att klicka på knappen Genomstruken  i panelen Tecken. Du kan också välja Genomstruken på menyn i panelen Tecken.

Använda versaler eller kapitäler

Du kan skriva eller formatera text som stora bokstäver, antingen versaler eller kapitäler. Om du formaterar text som kapitäler kommer de kapitäler som finns i det teckensnittet automatiskt att användas, om det finns några. Om teckensnittet inte har kapitäler skapar Photoshop faux-kapitäler.

Photoshop: Vanliga versala bokstäver jämfört med kapitäler
Vanliga versala bokstäver (överst) jämförda med kapitäler (nederst)

 1. Markera texten som du vill ändra.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Versaler eller knappen Kapitäler  i panelen Tecken.
  • Välj Versaler eller Kapitäler på menyn i panelen Tecken. En bock markerar att alternativet har valts.

Ange upphöjda eller nedsänkta tecken

Upphöjd och nedsänkt text (kallas också för täljare och nämnare) är text vars storlek minskats och som är upphöjd eller nedsänkt i förhållande till teckensnittets baslinje. Om teckensnittet inte har upphöjda eller nedsänkta tecken skapar Photoshop faux-tecken som är upphöjda eller nedsänkta.

 1. Markera texten som du vill ändra.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Upphöjd  eller knappen Nedsänkt  i panelen Tecken.
  • Välj Upphöjd eller Nedsänkt på menyn i panelen Tecken. En bock markerar att alternativet har valts.

Teckenformat

Ett teckenformat innehåller formategenskaper. Du kan använda dem på tecken, på ett stycke eller på flera stycken. Du kan skapa teckenformat och använda dem senare.

Välj Fönster > Teckenformat för att öppna panelen teckenformat. 

 • Markera texten eller textlagret och klicka på ett teckenformat för att använda teckenformatet.

Teckenstilar är hierarkiska: Manuella åsidosättningar ersätter använda teckenformat, som i sin tur ersätter använda styckeformat. Med detta hierarkiska tillämpningssätt kan du kombinera effektiviteten i stilar med flexibiliteten att kunna anpassa dina designer.

Om du vill kan du titta på videoöversikten Stycke- och teckenformat i Photoshop av Julieanne Kost.

 

Skapa ett teckenformat

 1. Markera texten om du vill använda ett nytt format på den befintliga textens formatering.
 2. Välj Nytt teckenformat på menyn i panelen Teckenformat.

Obs! Klicka på ikonen Skapa ny stil längst ned i panelen Teckenformat för att skapa en stil utan att först markera en text. Välj ett bildlager, t.ex bakgrunden, om du vill redigera en stil utan att tillämpa den på en text.

Redigera ett teckenformat

Dubbelklicka på befintliga format för att redigera dem och uppdatera all tillhörande text i det aktuella dokumentet. Om stilformateringen ändras kommer all text som använder stilen att uppdateras till det nya formatet. 

Så här redigerar du en teckenstil:

 1. Dubbelklicka på en stil i panelen Teckenformat.
 2. Om du vill ange formateringsattribut klickar du på en kategori (t.ex. Grundläggande teckenformat) till vänster och anger sedan attributen som ska läggas till i formatet.
 3. När du är har angivit formateringsattribut klickar du på OK.

Ange standardtypstilar | Endast Creative Cloud

Aktuella tecken- och styckeformat kan sparas som standardtyper. Dessa standardtyper används automatiskt i nya Photoshop-dokument och kan även användas på befintliga dokument som inte redan innehåller typstilar. Mer information finns i avsnittet Styckeformat.

Så här sparar du de aktuella tecken- och styckeformaten som standardtyper:

 • Välj Typ > Spara standardteckenstilar.
 • Välj Spara standardteckenformat på menyn i panelen Teckenformat eller Styckeformat.

Så här använder du tecken- och styckeformat i ett dokument:

 1. Gör något av följande:

  • Välj Typ > Läs in standardteckenstilar.
  • Välj Läs in standardteckenformaten på menyn i panelen Teckenformat eller Styckeformat.
 2. Om du läser in standardypstilarna i ett dokument som redan har en befintlig typstil visas dialogrutan Importera styckeformat. Du kan välja om du vill ersätta den befintliga typstilen med standardtypstilen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy