Duplexfärgbilder

I Photoshop avser duplexfärg även enkelfärger, triplexfärger och kvadruplexfärger såväl som duplexfärger. Enkelfärgsbilder är gråskalebilder med en annan färg än svart. Duplexfärgbilder, triplexfärgbilder och kvadruplexfärgbilder är gråskalebilder som skrivs ut med två, tre respektive fyra färger. I de här bilderna återges de grå färgtonerna med tryckfärger i stället för gråtoner.

Duplexfärgbilder ökar tonomfånget för en gråskalebild. En gråskalebild kan innehålla 256 gråtoner, medan en tryckpress endast kan återge cirka 50 gråtoner per färg. Det innebär att en gråskalebild som endast innehåller svart färg ser betydligt grövre ut än samma bild tryckt med två, tre eller fyra färger, där varje enskild färg återger 50 gråtoner vardera.

Ibland trycks duplexfärgbilder med en svart färg och en grå färg, där den svarta färgen används för skuggor och den grå färgen används för mellantoner och högdagrar. Oftare trycks dock duplexfärgbilder med en annan färg för högdagrar. Den här tekniken ger en bild med en lätt toning och ökar bildens dynamiska område betydligt. Duplexfärgbilder lämpar sig för tryckning med två plåtar där en dekorfärg (till exempel en PANTONE-färg) används för accentuering.

Eftersom olika färger används för att återge olika gråtoner på duplexfärgbilder, behandlas de i Photoshop som 8-bitars enkelkanalsbilder i gråskala. I duplexfärgläge har du inte direkt tillgång till de enskilda färgkanalerna (som i RGB-, CMYK- och Lab-läge). I stället påverkar du kanalerna med hjälp av kurvor i dialogrutan Duplexalternativ.

Konvertera en bild till duplexfärg

 1. Konvertera bilden till gråskala genom att välja Bild > Läge > Gråskala. Endast 8-bitars gråskalebilder kan konverteras till duplexbilder.
 2. Välj Bild > Läge > Duplexfärg.
 3. I dialogrutan Duplexalternativ väljer du Förhandsvisa om du vill förhandsvisa bilden.
 4. För alternativet Typ väljer du Enkelfärg, Duplexfärger, Triplexfärger eller Kvadruplexfärger.
 5. Klicka på färgrutan (fyrkanten) så öppnas färgväljaren. Klicka sedan på Färgbibliotek och välj en färgbok och en färg i dialogrutan.

  Obs!

  Om du vill skapa helt mättade färger anger du tryckfärger i fallande ordning, med den mörkaste längst upp och den ljusaste längst ned.

 6. Klicka på kurvrutan bredvid tryckfärgsrutan och ange duplexkurvan för varje tryckfärg.
 7. Ange övertryckningsfärger om det behövs.
 8. Klicka på OK.

  Obs!

  Om du vill använda en duplexeffekt endast på en del av en bild konverterar du duplexbilden till flerkanalsläge så att duplexkurvorna konverteras till dekorfärgskurvor. Du kan sedan ta bort delar av dekorfärgskanalen för de områden som du vill trycka med vanlig gråskala.

Ändra duplexkurvan för en viss tryckfärg

I en duplexbild har varje tryckfärg en separat kurva som anger hur färgen är fördelad över skuggor och högdagrar. Med den här kurvan översätts varje gråton på den ursprungliga bilden till en faktisk procentsats för tryckfärgen.

 1. Välj alternativet Förhandsvisa i dialogrutan Duplexalternativ om du vill förhandsvisa eventuella ändringar.
 2. Klicka på kurvrutan bredvid tryckfärgsrutan.

  Den förinställda duplexkurvan, en rak diagonal linje, indikerar att gråskalevärdena i den ursprungliga bilden avbildas till en motsvarande procentsats tryckfärg. Den här inställningen innebär att en mellantonspixel med värdet 50 % återges med en ton på 50 % för tryckfärgen, en skugga med värdet 100 % återges med 100 % tryckfärg, och så vidare.

 3. Du ändrar duplexkurvan för varje tryckfärg genom att dra i en punkt i diagrammet eller genom att ange värden för de olika procentsatserna för tryckfärgen.
  • Den vågräta axeln i diagrammet löper från högdagrar (till vänster) till skuggor (till höger). Tryckfärgens täthet ökar med höjden på den lodräta axeln. Du kan ange upp till 13 punkter på kurvan. När du anger två värden längs kurvan, beräknas de mellanliggande värdena i Photoshop. När du ändrar kurvan anges värden automatiskt i textrutorna med procentsatser.

  • Värdet som du anger i textrutan anger vilket procentvärde på tryckfärgen som används för att representera gråskalevärdet i den ursprungliga bilden. Om du till exempel anger 70 i textrutan 100 % används en toning på 70 % av den tryckfärgen för att skriva ut 100 %-skuggor.

 4. Klicka på Spara i dialogrutan Duplexkurva om du vill spara de kurvor du har skapat i dialogrutan.
 5. Klicka på Läs in om du vill läsa in de här kurvorna eller kurvor som du har skapat i dialogrutan Kurvor, även kurvor som du har skapat med alternativet för valfri avbildning.

  Du kan visa procentsatserna för tryckfärg i panelen Info när du arbetar med duplexbilder. Välj avläsningsläget Verklig färg om du vill avgöra vilka procentsatser för tryckfärgerna som används när bilden skrivs ut. De här värdena återspeglar de ändringar du har gjort i dialogrutan Duplexkurva.

Ange övertryckningsfärger

Övertryckningsfärger är två orastrerade tryckfärger som trycks ovanpå varandra. Om du till exempel trycker färgen cyan ovanpå gul tryckfärg blir resultatet en grön övertryckningsfärg. Den ordning i vilken färgerna trycks och variationer i tryckfärger och papper kan i hög grad påverka det slutliga resultatet.

Använd en provutskrift av de övertryckta färgerna för att justera skärmvisningen och hjälpa dig att förutsäga hur färgerna kommer att se ut på en utskrift. Tänk på att den här inställningen endast påverkar hur övertryckningsfärger visas på skärmen, inte hur de trycks. Innan du justerar färgerna måste du kalibrera bildskärmen.

Justera visningen av övertryckningsfärger

 1. Välj Bild > Läge > Duplexfärg.
 2. Klicka på Övertryckningsfärger. I dialogrutan Övertryckningsfärger visas hur de kombinerade tryckfärgerna ser ut när de trycks.
 3. Klicka på färgrutan för den tryckfärgskombination du vill ange.
 4. Välj en färg i färgväljaren och klicka på OK.
 5. Upprepa steg 3 och 4 tills du är nöjd med tryckfärgskombinationen. Klicka sedan på OK.

Spara och läsa in duplexinställningar

Med knappen Spara i dialogrutan Duplexalternativ sparar du en uppsättning med duplexkurvor, tryckfärgsinställningar och övertryckningsfärger. Med knappen Läs in läser du in en uppsättning med duplexkurvor, tryckfärgsinställningar och övertryckningsfärger. Du kan sedan använda de här inställningarna för andra gråskalebilder.

Photoshop innehåller flera exempeluppsättningar med kurvor för duplex-, triplex- och kvadruplexkurvor. De här uppsättningarna innehåller kurvor och färger som används ofta. Använd uppsättningarna som utgångspunkt när du skapar egna kombinationer.

Visa enskilda färger för en duplexfärgbild

Eftersom duplexfärger är bilder med en kanal visas dina ändringar i enskilda tryckfärger som en del av den sammanlagda bilden. I vissa fall kan du behöva visa de enskilda "tryckplåtarna" för att granska hur de enskilda färgerna separeras vid tryckning (på samma sätt som för CMYK-bilder).

 1. När du har angett tryckfärgerna väljer du Bild > Läge > Flerkanals.

  Bilden konverteras till flerkanalsläge med varje kanal representerad som en dekorfärgskanal. Innehållet i varje dekorfärgskanal återspeglar exakt duplexfärgsinställningarna, men den sammansatta förhandsvisningen på skärmen kanske inte är lika exakt som förhandsvisningen i duplexläge.

  Obs!

  Om du gör några ändringar i bilden i flerkanalsläge, kan du inte återgå till det tidigare duplexläget (om duplexläget inte finns i panelen Händelser). Om du vill ange tryckfärgernas spridning och visa effekten för de enskilda tryckplåtarna, gör du inställningarna i dialogrutan Duplexkurva innan du konverterar bilden till flerkanalsläge.

 2. Välj den kanal du vill granska i panelen Kanaler.
 3. Välj Redigera > Ångra Flerkanals om du vill återgå till duplexläge.

Skriva ut duplexbilder

När du skapar duplexbilder bör du tänka på att både den ordning i vilken färgerna trycks och de rastervinklar som används i hög grad påverkar den slutliga utskriften. (Ändra rastervinklarna för skrivarens RIP.)

Du behöver inte konvertera duplexfärgbilder till CMYK för att skriva ut separationer. Du väljer bara Separationer på snabbmenyn Profil under Färghantering i utskriftsdialogrutan (för inställning av skrivaralternativ). När du konverterar till CMYK-läge konverterar du alla egna färger till deras CMYK-motsvarigheter.

Exportera duplexbilder till andra program

Om du vill exportera en duplexbild till ett program för sidlayout måste du först spara bilden i EPS- eller PDF-format. (Men om bilden innehåller dekorfärgskanaler konverterar du den till flerkanalsläge och sparar den i DCS 2.0-format.) Kom ihåg att namnge egna färger med rätt suffix, så att programmet som ska importera känner igen dem. Annars kanske programmet inte skriver ut färgerna korrekt. Eventuellt skrivs inte bilden ut överhuvud taget.