Blanda lager och kanaler

Med hjälp av blandningseffekter för lager kan du kombinera kanaler inom och mellan bilder till nya bilder. Du kan använda kommandot Använd bild (för enkla och sammansatta kanaler) eller kommandot Beräkningar (för enkla kanaler). Kommandona har två extra blandningslägen som inte finns i panelen Lager: Lägg till och Subtrahera. Du kan visserligen skapa nya kombinationer av kanaler genom att kopiera kanaler till lager i panelen Lager, men det kan gå fortare att blanda kanalinformationen med hjälp av beräkningskommandona.

Beräkningskommandona utför matematiska operationer på motsvarande pixlar i två kanaler (pixlar med samma läge i bilden) och kombinerar sedan resultatet i en enda kanal. Det finns två principer som är mycket viktiga när det gäller att förstå hur beräkningskommandona fungerar:

 • Varje pixel i en kanal har ett intensitetsvärde. Kommandona Beräkningar och Använd bild ändrar de här värdena för att skapa nya, sammansatta pixlar.

 • Kommandona täcker över pixlarna i två eller fler kanaler. Det innebär att bilderna som används för beräkningarna måste ha samma pixeldimensioner.

Blanda kanaler med kommandot Använd bild

Med kommandot Använd bild kan du blanda en bilds lager och kanal (källan) med ett lager och en kanal i den aktiva bilden (målet).

 1. Öppna källbilden och målbilden. Markera önskat lager och kanal i målbilden. Bildernas pixeldimensioner måste vara samma för att bildernas namn ska visas i dialogrutan Använd bild.

  Obs!

  Om färgläget i de två bilderna skiljer sig åt (till exempel om en bild är RGB och den andra är CMYK) kan du använda en enda kanal (men inte källans sammansatta) till mållagrets sammansatta kanal.

 2. Välj Bild > Använd bild.
 3. Välj källbild, lager och kanal som du vill kombinera med målbilden. Om du vill använda alla lager i källbilden väljer du Sammanslagna vid Lager.
 4. Om du vill förhandsvisa resultatet i dokumentfönstret väljer du Förhandsvisa.
 5. Välj Invertera om du vill använda ett negativ av kanalinnehållet i beräkningen.
 6. Under Blandning väljer du ett blandningsalternativ.

  Information om alternativen Lägg till i markering och Subtrahera från markering finns i avsnittet Blandningslägena Lägg till och Subtrahera. Information om andra blandningslägen finns i Beskrivningar av blandningslägen.

 7. Ange ett opacitetsvärde som specificerar effektens styrka.
 8. Välj Bevara genomskinlighet om du vill att resultatet endast ska användas på ogenomskinliga områden i resultatlagret.
 9. Välj Mask om du vill använda blandningen genom en mask. Välj sedan bilden och lagret som innehåller masken. Under Kanal kan du välja en färg- eller alfakanal som du vill använda som mask. Du kan också använda en mask som bygger på den aktiva markeringen eller gränslinjerna för det valda lagret (Genomskinlighet). Välj Invertera om du vill invertera kanalens maskerade och omaskerade områden.

Blanda kanaler med kommandot Beräkning

Med kommandot Beräkningar kan du blanda två enskilda kanaler från en eller flera källbilder. Sedan kan du använda resultatet i en ny bild eller i en ny kanal eller markering i den aktiva bilden. Du kan inte använda kommandot Beräkningar på sammansatta kanaler.

 1. Öppna källbilden eller källbilderna.

  Obs!

  Om du använder flera källbilder måste bilderna ha samma pixeldimensioner.

 2. Välj Bild > Beräkna.
 3. Om du vill förhandsvisa resultatet i dokumentfönstret väljer du Förhandsvisa.
 4. Välj den första källbilden, ett lager och en kanal. Om du vill använda alla lager i källbilden väljer du Sammanslagna vid Lager.
 5. Välj Invertera om du vill använda ett negativ av kanalinnehållet i beräkningen. Vid Kanal väljer du Grå om du vill duplicera effekten av att konvertera bilden till gråskala.
 6. Välj den andra källbilden, lager och kanal, och ange alternativ.
 7. Under Blandning väljer du ett blandningsläge.

  Information om alternativen Lägg till i markering och Subtrahera från markering finns i avsnittet Blandningslägena Lägg till och Subtrahera. Information om andra blandningslägen finns i Beskrivningar av blandningslägen.

 8. Ange ett opacitetsvärde som specificerar effektens styrka.
 9. Välj Mask om du vill använda blandningen genom en mask. Välj sedan bilden och lagret som innehåller masken. Under Kanal kan du välja en färg- eller alfakanal som du vill använda som mask. Du kan också använda en mask som bygger på den aktiva markeringen eller gränslinjerna för det valda lagret (Genomskinlighet). Välj Invertera om du vill invertera kanalens maskerade och omaskerade områden.
 10. Under Resultat anger du om resultatet av blandningen ska placeras i ett nytt dokument eller i en ny kanal eller markering i den aktiva bilden.

Lägga till och subtrahera blandningslägen

Blandningslägena Lägg till och Subtrahera kan endast användas med kommandona Använd bild och Beräkningar.

Lägg till

Lägger ihop pixelvärdena i två kanaler. Det här är en bra metod om du vill kombinera icke-överlappande bilder i två kanaler.

Eftersom högre pixelvärden motsvarar ljusare färger, blir bilden ljusare när kanaler med överlappande pixlar läggs ihop. Områden som är svarta i båda kanalerna förblir svarta (0 + 0 = 0). Vitt i någon kanal blir vitt (255 + ett värde = 255 eller högre).

I läget Lägg till delas summan av pixelvärdena med värdet för Skala, och sedan adderas summan med förskjutningsvärdet. Om du till exempel vill ta reda på den genomsnittliga pixeldimensionen för två kanaler, kan du lägga ihop dem och dela med två men inte ange något värde för Förskjutning.

Värdet för Skala kan vara vad som helst mellan 1 000 och 2 000. Ju högre skalvärde, desto mörkare bild.

Med värdet för Förskjutning kan du göra pixlarna i målkanalen ljusare eller mörkare genom att ange ett värde för intensitet mellan +255 och -255. Negativa värden gör bilden mörkare, medan positiva värden gör den ljusare.

Subtrahera

Subtraherar pixelvärdena i källkanalen från motsvarande pixlar i målkanalen. Precis som med läget Lägg till delas sedan resultatet med skalfaktorn och läggs till värdet för Förskjutning.

Värdet för Skala kan vara vad som helst mellan 1 000 och 2 000. Med värdet för Förskjutning kan du göra pixlarna i målkanalen ljusare eller mörkare genom att ange ett värde för intensitet mellan +255 och -255.