Redigera text

Redigera text

 1. Om du vill markera ett textlager gör du något av följande:

  • Välj verktyget Flytta  och dubbelklicka på textlagret på arbetsytan.
  • Välj verktyget Vågrät typ eller Lodrät typ . Markera textlagret i panelen Lager. Du kan även markera ett textlager automatiskt genom att klicka i texten.
 2. Placera insättningspunkten i texten och gör något av följande:
  • Klicka för att ange insättningspunkt.

  • Markera ett eller flera tecken som du vill redigera.

 3. Skriv in önskad text.
 4. Så här använder du ändringarna på textlagret:

  • Välj ett nytt verktyg.
  • Klicka på ett lager i panelen Lager. Ändringarna bekräftas automatiskt och lagret markeras.
  • Klicka på Genomför  i alternativfältet.

  Om du vill avbryta ändringarna klickar du på Avbryt () i alternativfältet eller trycker på Esc.

   

Ange om du vill ha typografiska eller raka citattecken

Typografiska citattecken är anpassade till kurvorna och teckensnittet. Typografiska citattecken används ofta som citattecken och apostrofer. Raka citattecken används vanligtvis om tecken för tum och fot.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Text (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Text (Mac OS).
 2. Markera eller avmarkera Använd raka citattecken under Teckensnittsalternativ.

Använda kantutjämning på ett textlager

Med kantutjämning kan du skapa text med mjuka kanter genom att delvis fylla kantpixlarna. Resultatet blir att textens kanter tonas in i bakgrunden.

Photoshop: Kantutjämning
Ingen kantutjämning (vänster) och kraftig kantutjämning (höger)

Om du skapar text för webben bör du tänka på att kantutjämning ökar antalet färger i originalbilden markant. Det begränsar möjligheten att minska antalet färger i bilden och därmed minska bildens filstorlek. Kantutjämning kan också göra att ströfärger visas utmed kanterna på texten. När du minskar filstorleken är det viktigt att begränsa antalet färger. Det kan vara att föredra framför kantutjämning trots de ojämna kanterna. Du kan också använda större text än du skulle ha gjort för tryckt material. Större text kan vara lättare att läsa på webben och ger dig större frihet att bestämma om kantutjämning ska användas på texten eller inte.

Obs!

När du använder kantutjämning kan texten återges inkonsekvent vid små storlekar och låga upplösningar (som t.ex. upplösningen för webbgrafik). Om du vill minska inkonsekvensen avmarkerar du alternativet Anpassa teckenavstånd på panelmenyn Tecken.

 1. Markera textlagret på panelen Lager.
 2. Välj ett alternativ på kantutjämningsmenyn ( ) i alternativfältet eller i panelen Tecken. Alternativt så väljer du Lager > Text och väljer ett alternativ på undermenyn.

  Ingen

  Ingen kantutjämning används

  Skärpa

  Texten visas som skarpast

  Klar

  Texten visas som ganska skarp

  Stark

  Texten ser tyngre ut

  Utjämna

  Texten ser jämnare ut

Kontrollera och rätta stavning

När du stavningskontrollerar identifieras alla ord som inte finns i Photoshops ordlista. Om ett ifrågasatt ord är korrekt stavat, kan du bekräfta stavningen genom att lägga till ordet i din privata ordlista. Om ett ifrågasatt ord är felstavat kan du rätta till det.

 1. Välj eventuellt ett språk på snabbmenyn längst ned på panelen Tecken. Språket representerar ordlistan som används till stavningskontrollen.
 2. (Valfritt) Visa eller lås upp textlager. Med kommandot Kontrollera stavning kontrolleras inte stavningen i dolda eller låsta lager.
 3. Gör något av följande:
  • Markera ett textlager.

  • Om du vill kontrollera en del av texten markerar du aktuell text.

  • Om du vill kontrollera ett ord placerar du insättningspunkten i ordet.

 4. Välj Redigera > Kontrollera stavning.
 5. Om du markerade ett textlager och vill stavningskontrollera bara det lagret, avmarkerar du Sök i alla lager.
 6. När Photoshop hittar okända ord och andra eventuella fel, klickar du på något av följande:

  Ignorera

  Stavningskontrollen fortsätter utan att texten ändras.

  Ignorera alla

  Det identifierade ordet ignoreras under resten av stavningskontrollen.

  Ändra

  Korrigerar en felstavning. Kontrollera att rätt ord finns i rutan Ändra till och klicka sedan på Ändra. Om det föreslås ett annat ord än det du vill ha, kan du markera rätt ord i textrutan Förslag eller skriva rätt ord i textrutan Ändra till.

  Ändra alla

  Alla förekomster av det felstavade ordet ändras i dokumentet. Kontrollera att rätt ord finns i rutan Ändra till.

  Lägg till

  Sparar det okända ordet i ordlistan för att efterföljande förekomster inte ska identifieras som felstavade.

Söka efter och ersätta text

 1. Gör något av följande:
  • Markera det lager som innehåller texten som du vill söka efter och ersätta. Placera insättningspunkten i början av texten som du vill söka i.

  • Markera ett lager som inte är ett textlager om du har fler än ett textlager och vill söka igenom alla lager i dokumentet.

  Obs!

  På panelen Lager ser du till att de textlager som du vill söka igenom är synliga och olåsta. Med kommandot Sök och ersätt text kontrolleras inte dolda eller låsta lager.

 2. Välj Redigera > Sök och ersätt text.
 3. I textrutan Sök efter skriver du eller klistrar in den text du vill hitta. Om du vill ändra texten anger du den nya texten i textrutan Ändra till.
 4. Förfina sökningen genom att markera ett eller flera alternativ.

  Sök i alla lager

  Söker i alla lager i ett dokument. Det här alternativet är tillgängligt om ett lager som inte är ett textlager har markerats i panelen Lager.

  Framåt

  Söker framåt från en insättningspunkt i texten. Sök igenom all text i ett lager, oavsett var insättningspunkten är placerad, genom att avmarkera det här alternativet.

  Skiftlägeskänslig

  Söker efter ett eller flera ord som har exakt samma skiftläge som texten i textrutan Sök efter. Om, med alternativet Skiftlägeskänslig markerat, ditt sökord t.ex. är ”PrePress” får du inga träffar på ”Prepress” eller ”PREPRESS”.

  Endast hela ord

  Ignorerar söktexten om den är inbäddad i ett större ord. Om du t.ex. söker efter det hela ordet ”alla”, ignoreras ”kalla”.

 5. Starta sökningen genom att klicka på Sök efter nästa.
 6. Klicka på någon av nedanstående knappar.

  Ändra

  Ersätter den hittade texten med den ändrade texten. Om du vill fortsätta sökningen väljer du Sök nästa.

  Ändra alla

  Söker efter och ersätter alla förekomster av den hittade texten.

  Ändra/sök

  Ersätter den hittade texten med den ändrade texten. Sedan söker programmet vidare efter nästa förekomst.

Tilldela ett språk för text

Photoshop använder ordböcker för att kontrollera avstavningen. Ordböcker används även för att kontrollera stavning. Varje lexikon innehåller hundratusentals ord, med standardavstavning. Du kan koppla ett språk till ett helt dokument eller till en markerad text.

Photoshop: Exempel på avstavning för olika språk
Exempel på avstavning för olika språk

A. ”Cactophiles” på amerikansk engelska B. ”Cactophiles” på brittisk engelska C. ”Cactophiles” på franska 

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill ange text med en viss ordbok väljer du ordboken på snabbmenyn längst ned i det vänstra hörnet i panelen Tecken. Ange sedan texten.

  • Om du vill ändra ordbok för befintlig text markerar du texten och väljer ordbok på snabbmenyn längst ned till vänster i panelen Tecken.

 2. Välj ett språk på snabbmenyn längst ned i panelen Tecken.

  Obs!

  Om du har markerat text med flera språk eller om textlagret har flera språk är snabbmenyn i panelen Tecken nedtonad och ordet Flera visas.

Skalförändra och rotera text

Justera textens skala

Du kan ange relationen mellan teckens höjd och bredd i förhållande till deras ursprungliga höjd och bredd. Tecken som inte är skalförändrade har värdet 100 %. Vissa teckenfamiljer innehåller redan ett bredare teckensnitt som är utformat med en större bredd än den normala teckenstilen. Skalningsförändring förvränger tecknet. Därför är det oftast bättre att använda ett teckensnitt som har en komprimerad eller expanderad variant, om det finns någon.

 1. Markera de tecken eller textobjekt som du vill ändra. Om du inte markerar någon text används skalförändringen på ny text som du skapar.
 2. I panelen Tecken anger du alternativet Vertikal skalförändring ( ) eller Horisontell skalförändring ( ).

Rotera text

 1. Gör så här:
  • Rotera text genom att markera textlagret och sedan använda ett roteringskommando eller kommandot Omforma fritt. Stycketext kan du också rotera genom att markera markeringsramen och dra ett handtag.

  • Om du vill rotera flera tecken i vertikal asiatisk text använder du tate-chu-yoko.

Rotera lodräta texttecken

När du arbetar med lodrät text kan du rotera tecknen 90°. Roterade tecken visas stående och tecken som inte roterats visas liggande (vinkelrätt mot textraden).

Photoshop: Ursprunglig text (vänster) och text utan vertikal rotation (höger)
Originaltext (vänster) och text utan lodrät rotering (höger)

 1. Markera den lodräta text som du vill rotera eller rotera tillbaka.
 2. Välj Latinsk lodrät standardjustering på menyn i panelen Tecken. En bock markerar att alternativet har valts.
  Obs!

  Det går inte att rotera dubbelbyte-tecken (helbreddstecken som endast finns i kinesiska, japanska och koreanska teckensnitt). Eventuella dubbelbyte-tecken i markeringen kommer inte att roteras.

Ändra orienteringen för ett textlager

Textlagrets orientering bestämmer riktningen på texraderna i förhållande till dokumentfönstret (för punkttext) eller markeringsramen (för stycketext). Om ett textlager är lodrätt löper raderna uppåt och nedåt och om textlagret är vågrätt löper raderna från vänster till höger. Blanda inte ihop textlagrets orientering med riktningen för tecknen på en textrad.

 1. Markera textlagret i panelen Lager.
 2. Gör något av följande:
  • Markera ett textverktyg och klicka på knappen för textorientering i alternativfältet.

  • Välj Lager > Text > Vågrätt eller välj Lager > Text > Lodrätt.

  • Välj Ändra textorientering på panelmenyn Tecken.

Rastrera textlager

Vissa kommandon och verktyg som t.ex. filtereffekter och målarverktyg finns inte tillgängliga för textlager. Du måste rastrera texten innan du kan använda kommandona och verktygen. Rastrering konverterar textlagret till ett normalt lager och gör att innehållet inte kan redigeras som text. Det visas ett varningsmeddelande om du väljer ett kommando eller verktyg som kräver ett rastrerat lager. På en del varningsmeddelanden finns det en OK-knapp som du kan klicka på för att rastrera lagret.

 1. Markera textlagret och välj Lager > Rastrera > Text.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto