Lär dig hur du enkelt ordnar om och staplar lager i en bild. Lär dig även att låsa lager för att skydda dem.

Du kan skapa komplexa sammansatta bilder med flera lager. I Photoshop kan du enkelt flytta runt lager och gruppera flera lager i en stapel så att du kan utföra åtgärder på dem som en enda enhet. Lås ett lager för att undvika oavsiktliga ändringar av ditt arbete.

Ändra ordning på lager och lagergrupper

Om du vill ändra ordningen på lager och lagergrupper gör du något av följande:

 • Dra lagret eller gruppen uppåt eller nedåt i panelen Lager. Släpp musknappen när du ser en markerad linje på den plats där du vill placera det markerade lagret eller den markerade gruppen.

 • Du kan flytta ett lager till en grupp genom att dra det till gruppmappen. Om gruppen är stängd placeras lagret längst ned i gruppen.

 • Markera ett lager eller en grupp, välj Lager >Ordna och välj ett kommando på undermenyn. Om det markerade elementet finns i en grupp gäller kommandot gruppens staplingsordning. Om det markerade elementet inte ingår i en grupp, används kommandot för staplingsordningen i panelen Lager.

 • Du kan invertera ordningen för de markerade lagren genom att välja Lager > Ordna > Invertera. De här alternativen visas nedtonade om du inte har markerat minst två lager.

Bakgrundslagret ligger, som namnet anger, underst i staplingsordningen. Med kommandot Lägg underst placeras det markerade elementet direkt ovanpå bakgrundslagret.

Dra lagret eller gruppen uppåt eller nedåt i panelen Lager för att flytta.
Dra lagret eller gruppen uppåt eller nedåt i panelen Lager för att flytta.

Flytta innehållet i lager

 1.  I panelen Lager klickar du på de lager som innehåller de objekt som du vill flytta.

 2. Välj flyttverktyget .

  Du kan markera de lager du vill flytta direkt i dokumentfönstret. I alternativfältet för verktygetFlyttamarkerar du Välj automatiskt och sedan Lager på de menyalternativ som visas. Om du vill markera flera lager håller du ned Skift-tangenten och klickar. Markera Välj automatiskt och sedan Gruppera om du vill markera hela gruppen när du markerar ett lager i gruppen.

 3. Gör något av följande:
  • Dra ett objekt till något av de markerade lagren i dokumentfönstret. (Alla objekt i lagret flyttas tillsammans.)

  • Tryck på en piltangent för att flytta objekten 1 bildpunkt.

  • Håll ned Skift och tryck på en piltangent för att flytta objekten 10 bildpunkter.

Rotera ett lager

 1. Markera det lager du vill rotera i panelen Lager.

 2. Om något är markerat i bilden väljer du Markera > Avmarkera.

 3. Välj Redigera > Omforma > Rotera. En markeringsram visas som definierar lagrets gränser.

 4. Flytta pekaren utanför markeringsramen (pekaren ändras till en böjd dubbelpil) och dra. Tryck på Skift för att begränsa rotationen till steg om 15°.
 5. När du är nöjd med resultatet trycker du på Enter eller klickar på kryssmarkeringen i alternativfältet. Om du vill avbryta rotationen trycker du på Esc eller klickar på knappen Avbryt omformning i alternativfältet.

Låsa ett lager

Du kan låsa lager helt eller delvis om du vill skydda deras innehåll. Du kanske t.ex. vill låsa ett lager helt när du är klar med det. Du kan låsa ett lager delvis om du är nöjd med dess genomskinlighet och format, men fortfarande arbetar med placeringen. När ett lager är låst visas en låsikon till höger om lagernamnet. Låsikonen är fylld om lagret är helt låst och ihålig när lagret är delvis låst.

Låsa alla egenskaper för ett lager eller en grupp

 1. Markera ett lager eller en grupp.
 2. Klicka på alternativet Lås alla på panelen Lager. Lager i en låst grupp visas med en nedtonad låsikon .

Delvis låsa ett lager

 1. Välj ett lager.
 2. Klicka på ett eller flera låsalternativ i panelen Lager:

  • Lås genomskinliga pixlar: Begränsa redigeringen till de ogenomskinliga delarna av lagret. Det här alternativet motsvarar alternativet Bevara genomskinlighet i tidigare versioner av Photoshop.
  • Lås bildpixlar: Innebär att pixlarna i lagret inte kan ändras med målarverktygen.
  • Lås placering: Innebär att pixlarna i lagret inte kan flyttas.

  För text- och formlager är Lås genomskinliga pixlar och Lås bild markerade som standard och kan inte avmarkeras.

Använda låsalternativ för markerade lager eller för en grupp

 1. Markera flera lager eller en grupp.
 2. Välj Lås lager eller Lås alla lager i grupp på menyn Lager eller på menyn i panelen Lager.
 3. Markera låsningsalternativ och klicka på OK.