Du kan enkelt ändra ordningen på bildlager i panelen Lager eller direkt i dokumentfönstret. Du kan också skydda lager genom att låsa dem.

Ändra staplingsordning för lager och grupper

 1. Gör något av följande:
  • Dra lagret eller gruppen uppåt eller nedåt i panelen Lager. Släpp musknappen när en markerad linje visas där du vill placera lagret eller gruppen.

  • Du kan flytta ett lager till en grupp genom att dra det till gruppmappen. Om gruppen är stängd placeras lagret längst ned i gruppen.

  • Markera ett lager eller en grupp, välj Lager > Ordna och välj ett kommando på undermenyn. Om det markerade elementet finns i en grupp gäller kommandot gruppens staplingsordning. Om det markerade elementet inte ingår i en grupp, används kommandot för staplingsordningen i panelen Lager.

  • Du kan invertera ordningen för de markerade lagren genom att välja Lager > Ordna > Invertera. De här alternativen visas nedtonade om du inte har markerat minst två lager.

  Obs!

  Bakgrundslagret ligger, som namnet anger, underst i staplingsordningen. Med kommandot Lägg underst placeras det markerade elementet direkt ovanpå bakgrundslagret.

Flytta innehållet i lager

 1. I panelen Lager klickar du på de lager som innehåller de objekt som du vill flytta.
 2. Välj verktyget Flytta .

  Obs!

  Du kan markera de lager du vill flytta direkt i dokumentfönstret. Välj Automarkera i alternativfältet för verktyget Flytta och välj Lager i listrutan. Om du vill markera flera lager håller du ned Skift-tangenten och klickar. Välj Automarkera och välj Gruppera om du vill markera hela gruppen när du markerar ett lager i gruppen.

 3. Gör något av följande:
  • Dra ett objekt till något av de markerade lagren i dokumentfönstret. (Alla objekt i lagret flyttas tillsammans.)

  • Tryck på en piltangent för att flytta objekten 1 bildpunkt.

  • Håll ned Skift och tryck på en piltangent för att flytta objekten 10 bildpunkter.

Rotera ett lager

 1. Markera det lager du vill rotera i panelen Lager.
 2. Om något är markerat i bilden väljer du Markera > Avmarkera.
 3. Välj Redigera > Omforma > Rotera. En markeringsram visas som definierar lagrets gränser.
 4. Flytta pekaren utanför markeringsramen (pekaren ändras till en böjd dubbelpil) och dra. Tryck på Skift för att begränsa rotationen till steg om 15°.
 5. När du är nöjd med resultatet trycker du på Enter eller klickar på kryssmarkeringen i alternativfältet. Om du vill avbryta rotationen trycker du på Esc eller klickar på knappen Avbryt omformning i alternativfältet.

Låsa lager

Du kan låsa lager helt eller delvis om du vill skydda deras innehåll. Du kanske t.ex. vill låsa ett lager helt när du är klar med det. Du kan låsa ett lager delvis om du är nöjd med dess genomskinlighet och stilar, men fortfarande arbetar med placeringen. När ett lager är låst visas en låsikon till höger om lagernamnet. Låsikonen är fylld om lagret är helt låst och ihålig när lagret är delvis låst.

Låsa alla egenskaper för ett lager eller en grupp

 1. Markera ett lager eller en grupp.
 2. Klicka på alternativet Lås alla  i panelen Lager.

  Obs!

  Lager i en låst grupp visas med en nedtonad låsikon ().

Delvis låsa ett lager

 1. Välj ett lager.
 2. Klicka på ett eller flera låsalternativ i panelen Lager.

  Lås genomskinliga pixlar 

  Innebär att bara ogenomskinliga delar av lagret kan redigeras. Det här alternativet motsvarar alternativet Bevara genomskinlighet i tidigare versioner av Photoshop.

  Lås bildpixlar 

  Innebär att pixlarna i lagret inte kan ändras med målarverktygen.

  Lås position 

  Innebär att pixlarna i lagret inte kan flyttas.

  Obs!

  För text- och formlager är alternativen för att låsa genomskinlighet och för att låsa bild markerade som standard och kan inte avmarkeras.

Använda låsalternativ för markerade lager eller för en grupp

 1. Markera flera lager eller en grupp.
 2. Välj Lås lager eller Lås alla lager i grupp på menyn Lager eller på menyn i panelen Lager.
 3. Markera låsningsalternativ och klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy