Skalförändra lager proportionerligt

Uppdaterat i Photoshop 21.0 (november 2019-versionen)

När du omformar en lagertyp genom att dra i ett hörnhandtag skalförändras nu lagret proportionerligt som standard, vilket visas av knappen Begränsa proportioner (länkikon) i läget PÅ i alternativfältet. Om du vill ändra standardbeteendet för omformning till oproportionerlig skalförändring växlar du tillbaka till läget AV genom att trycka på knappen Begränsa proportioner (länkikon). Medan Skift-tangenten är nedtryckt fungerar den som en växlingsknapp för knappen Begränsa proportioner. Om knappen Begränsa proportioner är i läget PÅ växlar Skift-tangenten den till läget AV när tangenten trycks ned och tvärtom. Photoshop kommer ihåg din senaste omformningsinställning – proportionerlig eller oproportionerlig skalförändring – och använder den som ditt standardomformningsbeteende nästa gång du startar Photoshop. 

Använd knappen Begränsa proportioner (länkikon) i alternativfältet för att välja standardbeteendet för skalförändring.
Använd knappen Begränsa proportioner (länkikon) i alternativfältet för att välja standardbeteendet för skalförändring.

Mer information finns i Omforma fritt.

Hur växlar jag tillbaka till de äldre omformningsbeteendena?

På menyraden väljer du Redigera (Windows)/Photoshop (Mac) > Inställningar > Allmänt och väljer sedan Äldre Omforma fritt.

Omforma fritt

Med kommandot Omforma fritt kan du använda omformningar (rotera, skala, skeva, förvränga och perspektiv) i en och samma åtgärd. Du kan även använda en tänjomformning. I stället för att välja olika kommandon håller du bara ned en tangent på tangentbordet när du vill växla mellan olika typer av omformningar.

Obs!

Om du omformar en form eller en hel bana blir kommandot Omforma till kommandot Omforma bana. Om du omformar flera bansegment (men inte en hel bana) kallas kommandot Omforma för kommandot Omforma punkter.

 1. Markera det som du vill omforma.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Omforma fritt.

  • Om du omformar en markering, ett pixelbaserat lager eller en markeringsgräns väljer du flyttverktyget . Välj sedan Visa omvandlingskontroller i alternativfältet.

  • Om du omformar en vektorform eller bana, väljer du banmarkeringsverktyget . Välj sedan Visa omvandlingskontroller i alternativfältet.

 3. Gör något eller några av följande:
  • Gör något av följande om du vill skalförändra genom att dra:
   • Om knappen Begränsa proportioner (länkikon) är i läget PÅ i alternativfältet drar du i ett hörnhandtag för att skalförändra lagret proportionerligt.
   • Om knappen Begränsa proportioner (länkikon) är i läget AV i alternativfältet drar du i ett hörnhandtag för att skalförändra lagret oproportionerligt. 
   • Håll ned Skift-tangenten samtidigt som du omformar för att växla mellan proportionerlig och oproportionerlig skalförändring.
  • Om du vill ändra storleken numeriskt anger du procentsatser i textrutorna Bredd och Höjd i alternativfältet. Klicka på länkikonen om du vill bevara proportionerna.

  • Om du vill rotera ett objekt genom att dra, flyttar du pekaren utanför markeringsramen (den ändras till en böjd dubbelpil) och drar. Tryck på Skift för att begränsa rotationen till steg om 15°.

  • Om du vill rotera numeriskt anger du ett gradantal i textrutan för rotation () i alternativfältet.

  • Om du vill förvränga relativt markeringsramens mittpunkt håller du ned Alt och drar i ett handtag.

  • Om du vill förvränga fritt trycker du på Ctrl (Windows) respektive Kommando (macOS) och drar i ett handtag.

  • Om du vill skeva trycker du på Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) och drar ett handtag. Pekaren ändras till ett vitt pilhuvud med en liten dubbelpil () när den placeras över ett sidohandtag.

  • Om du vill skeva numeriskt anger du ett gradantal i textrutorna för vågrät och lodrät skevning i alternativfältet.

  • Om du vill lägga till perspektiv trycker du på Ctrl+Alt+Skift och drar i ett hörnhandtag. Pekaren ändras till ett grått pilhuvud när den placeras över ett hörnhandtag.

  • Om du vill tänja bilden klickar du på knappen Växla mellan fri omformning och tänjning  i alternativfältet. Ändra formen på objektet genom att dra kontrollpunkterna eller välj en tänjning på snabbmenyn för tänjstilar i alternativfältet. När du har valt på snabbmenyn för tänjstilar blir ett fyrkantigt handtag tillgängligt för att justera tänjningens form.

  • Om du vill ändra referenspunkten klickar du på en fyrkant på referenspunktsplaceraren () i alternativfältet.

  • Om du vill flytta ett objekt anger du värden för den nya placeringen av referenspunkten i textrutorna X (vågrät position) och Y (lodrät position) i alternativfältet. Klicka på knappen för relativ placering för att ange den nya positionen i förhållande till den nuvarande placeringen.

  Obs!

  Ångra den senaste handtagsjusteringen genom att välja Redigera > Ångra.

 4. Bekräfta omformningen genom att göra något av följande:

  • Välj ett nytt verktyg.
  • Klicka på ett lager i panelen Lager. (När du väljer den här åtgärden bekräftas ändringarna automatiskt och lagret markeras.)
  • Klicka utanför arbetsytan i dokumentfönstret.
  • Klicka utanför begränsningsramen på arbetsytan.
  • Tryck på Enter, klicka på Genomför () i alternativfältet eller dubbelklicka inuti omformningsramen.

  Om du vill avbryta omformningen trycker du på Esc eller klickar på Avbryt () i alternativfältet.

  Obs!

  När du omformar en bitmappsbild (till skillnad från en form eller bana) blir bilden något mindre skarp varje gång du gör en omformning. Det är därför bättre att utföra flera kommandon innan du använder den sammanlagda omformningen i stället för att använda varje omformning för sig.