Smarta objekt

Smarta objekt är lager som innehåller bilddata från raster- eller vektorbilder, t.ex. Photoshop- eller Illustrator-filer. Med smarta objekt bevaras en bilds källinnehåll med alla ursprungliga egenskaper, vilket möjliggör icke-förstörande redigering av lagret.

I Photoshop kan du bädda in en bilds innehåll i ett Photoshop-dokument. I Photoshop kan du även skapa länkade smarta objekt vars innehåll refereras till från externa bildfiler. Innehållet i ett länkat smart objekt uppdateras när dess källbildfil ändras.

Länkade smarta objekt är skilda från kopierade versioner av ett smart objekt i ett Photoshop-dokument. Med hjälp av länkade smarta objekt kan du använda en delad källfil i flera Photoshop-dokument, vilket är ett välbekant och välkommet koncept för webbdesigners.

Fördelar med smarta objekt

Med smarta objekt kan du:

 • Utföra icke-förstörande omformningar. Du kan skala, rotera, skeva, förvränga, perspektivomforma eller tänja ett lager utan att den ursprungliga bildinformationen eller bildkvaliteten påverkas eftersom omformningarna inte påverkar originalinformationen.

 • Arbeta med vektordata, t.ex. vektorgrafik från Illustrator, som i annat fall skulle rastreras i Photoshop.

 • Tillämpa icke-förstörande filtrering. Du kan redigera filter som tillämpats på smarta objekt när du vill.

 • Redigera ett smart objekt och automatiskt uppdatera alla länkade instanser.

 • Använd en lagermask som antingen är länkad eller inte länkad till det smarta objektets lager.

 • Experimentera med lågupplösta bilder som platshållare och ersätt dem senare med de slutgiltiga versionerna.

Du kan inte utföra åtgärder som modifierar pixelinformationen, t.ex. måla, skugga, efterbelysa eller klona direkt i ett smart objekt, såvida det inte först konverteras till ett vanligt lager, som rastreras. Om du vill utföra åtgärder som modifierar pixelinformationen kan du redigera innehållet i ett smart objekt, klona ett nytt lager över det smarta objektet, redigera kopior av det smarta objektet eller skapa ett nytt lager.

Obs!

När du omformar ett smart objekt som har ett smart filter inaktiveras filtereffekterna under omformningsprocessen. Filtereffekterna tillämpas igen när omformningen är färdig. Se Använda smarta filter.

Photoshop: Fördelar med smarta objekt
Ett vanligt lager och ett smart objekt i panelen Lager. Ikonen i det nedre högra hörnet av miniatyrbilden visar att det är ett smart objekt.

Photoshop: Smart objekt i panelen Lager
(Photoshop) Ett länkat smart objekt i panelen Lager

Skapa inbäddade smarta objekt

Du kan skapa inbäddade smarta objekt på flera olika sätt: genom att använda kommandot Öppna som smart objekt, montera en fil (Photoshop CS6), montera en fil som inbäddade (Photoshop och Photoshop CS6) inklistringsdata från Illustrator eller genom att konvertera ett eller flera Photoshop-lager till smarta objekt.

 1. Gör något av följande:
  • (Photoshop) Välj Arkiv > Montera inbäddad för att importera filer som smarta objekt till ett öppet Photoshop-dokument.
  • Välj Arkiv > Öppna som smart objekt, markera en fil och klicka på Öppna.
  • (Photoshop CS6) Välj Arkiv > Montera för att importera filer som smarta objekt till ett öppet Photoshop-dokument.

  Obs!

  Även om du kan montera JPEG-filer är det bättre att montera PSD-, TIFF- eller PSB-filer eftersom du kan lägga till lager, ändra pixlar och spara filen igen utan att någon bildinformation går förlorad. (Om du sparar en modifierad JPEG-fil måste du slå samman nya lager och komprimera om bilden, vilket resulterar i sämre bildkvalitet).

  • Välj Lager > Smarta objekt > Konvertera till smart objekt om du vill konvertera ett markerat lager till ett smart objekt.
  • I Bridge väljer du Arkiv > Montera > I Photoshop för att importera en fil som ett smart objekt till ett öppet Photoshop-dokument.
  • Markera ett eller flera lager och välj Lager > Smarta objekt > Konvertera till smart objekt. Lagren slås ihop till ett smart objekt.

  • Dra lager eller objekt från en PDF- eller Adobe Illustrator-fil till ett Photoshop-dokument.

  • Klistra in grafik från Illustrator i ett Photoshop-dokument och välj Smart objekt i dialogrutan Klistra in. Maximera flexibiliteten genom att aktivera både PDF och AICB (ingen genomskinlighet) i området Filhantering och urklipp i dialogrutan Inställningar i Adobe Illustrator.

Skapa länkade smarta objekt | Photoshop

Obs!

Funktionen för länkat smart objekt är tillgänglig i Photoshop CC version 14.2 (januari 2014) och senare.

I Photoshop kan du skapa länkade smarta objekt. Innehållet i länkade smarta objekt uppdateras när källbildfilen ändras. Länkade smarta objekt är särskilt lämpliga för grupper eller i fall då resurser måste användas i flera designer.

Följ de här stegen för att skapa ett länkat smart objekt:

 1. Välj Arkiv > Montera länkad.
 2. Markera lämplig fil och klicka på Placera.

Det länkade smarta objektet skapas och visas i Lagerpanelen med en länkikon ().

Obs!

Du kan även skapa ett länkat smart objekt i ett öppet dokument genom att dra och släppa den fil du vill använda med följande tangent nedtryckt:

Alt

Ändra det här standardbeteendet genom att stänga av Inställningar > Allmänt > Skapa alltid smarta objekt vid placering.

Minska filstorleken med hjälp av länkade smarta objekt

Eftersom länkade smarta objekt är beroende av en extern fil istället för att bädda in en källfil i det dokument som innehåller dem så resulterar de ofta i betydligt mindre filstorlekar. Även om länkade smarta objekt inte sparar originalfilen i det dokument som innehåller dem så sparar de ändå en tillplattad och skalad version av originalfilens bilddata. I vissa fall kan storleken för dessa data vara mycket större än storleken på originalfilen vilket resulterar i att insparad filstorlek tycks obetydlig.

Uppdatera länkade smarta objekt

Om en extern källfil ändras medan ett Photoshop-dokument som hänvisar till den är öppen så uppdateras det aktuella länkade smarta objektet automatiskt. Men när du öppnar ett Photoshop-dokument som innehåller osynkroniserade länkade smarta objekt så kan du uppdatera de smarta objekten:

 • Högerklicka på ett länkat smart objekt och välj Uppdatera ändrat innehåll.
 • Välj Lager > Smarta objekt > Uppdatera ändrat innehåll.

Länkade smarta objekt vars källfiler har ändrats markerats visuellt i panelen Lager:

Photoshop: Osynkroniserade länkade smarta objekt markerade i panelen Lager
Osynkroniserade länkade smarta objekt markeras i panelen Lager.

Obs!

Du kan uppdatera samtliga länkade smarta objekt i ett aktuellt Photoshop-dokument genom att välja Lager > Smarta objekt > Uppdatera ändrat innehåll.

Photoshop: Länkade smarta objekt som saknar externa källfiler markerade i panelen Lager
Länkade smarta objekt som saknar externa källfiler markeras i lagerpanelen.

Obs!

När ändringar av länkade smarta objekt upptäcks eller när ett länkat smart objekt uppdateras så hanteras endast den omedelbart länkade filen. Kapslade länkar i smarta objekt uppdateras inte.

Åtgärda en trasig länk för ett smart objekt

För att åtgärda ett länkat smart objekt som saknar extern källa följer du de här stegen:

 1. Högerklicka på ikonen för det länkade smarta objektet och välj Korrigera trasig länk.
 2. Navigera till den nya platsen för det saknade objektet.
 3. Klicka på Montera.

Visa egenskaper för ett länkat smart objekt

Markera ett länkat smart objekt i panelen Lager och välj Fönster > Egenskaper.

Följande egenskaper visas:

 • Den externa källfilens sökväg för det länkade smarta objektet
 • Det länkade smarta objektets storlek och positionskoordinater (X, Y)

Du kan utföra följande åtgärder direkt inifrån panelen Egenskaper:

 • Redigera innehållet i den externa bildfilen. Om det behövs öppnar Photoshop ett externt program som kan hantera källbildfilen. Photoshop öppnar till exempel Adobe Illustrator om den externa källbilden är en .ai-fil.
 • Bädda in det länkade smarta objektet i det aktuella dokumentet.

Bädda in länkade smarta objekt

Gör något av följande:

 • Högerklicka på ett länkat smart objekt i panelen Lager och välj Bädda in länkat.
 • Välj Lager > Smarta objekt > Bädda in länkat.
 • Klicka på Bädda in i panelen Egenskaper.

Obs!

Välj Lager > Smarta objekt > Bädda in alla länkade för att bädda in alla länkade smarta objekt i Photoshop-dokumentet.

Paketera länkade smarta objekt

Du kan paketera länkade smarta objekt i ett Photoshop-dokument så att deras källfiler sparas till en mapp på din dator. En kopia av Photoshop-dokumentet sparas tillsammans med källfilerna i mappen.

 1. Välj Arkiv > Paket.
 2. Välj en plats där du vill placera källfilen och en kopia av Photoshop-dokumentet.

Alla länkade smarta ljud- och videoobjekt i dokumentet länkas också.

Obs!

Du måste spara en fil innan du paketerar det länkade smarta objektet som den innehåller.

Identifiering av länkade filer i Photoshop

Photoshop söker alltid efter länkade filer i den senaste kända relativa platsen. Om den länkade filen inte hittas på den platsen söker Photoshop efter den:

 • på den senaste kända absoluta platsen
 • med ett sparat alias (endast OS X)
 • i samma mapp som dokumentet med länken finns i

Det här beteendet tillåter dig att flytta, kopiera och dela projektmappar och filer med minimal risk för att stöta på trasiga länkar.

Obs!

Dialogrutan Lös saknade resurser visar alltid den senaste kända absoluta sökvägen för saknade källfiler.

Konvertera ett inbäddat smart objekt till ett länkat smart objekt

Du kan konvertera ett inbäddat smart objekt till ett länkat smart objekt. Omformningar, filter och andra effekter används på det inbäddade smarta objektet och bevaras när det konverteras.

Gör så här:

 1. Välj ett inbäddat smart objekts lager i Photoshop-dokumentet.
 2. Välj Lager > Smart objekt > Konvertera till länkat.
 3. Välj den plats på datorn där du vill spara källfilen. Ange ett namn för filen och inkludera ett tillägg som stöds. Till exempel link_file.jpg.

Filtrera lagerpanelen efter smarta objekt | Photoshop

 1. I panelen Lager väljer du Smarta objekt på snabbmenyn för filtrering.
Photoshop: Filtrera lagerpanelen efter smarta objekt
Filtrera lagerpanelen efter smarta objekt

 1. Klicka på en av följande ikoner:
 •     Filtrera efter uppdaterade länkade smarta objekt
 •     Filtrera efter osynkroniserade länkade smarta objekt
 •     Filtrera efter saknade länkade smarta objekt
 •     Filtrera efter inbäddade länkade smarta objekt

Obs!

Du kan även använda alternativet till att avaktivera lagerfiltrering.

Duplicera ett länkat smart objekt

 1. Markera ett smart objekt i panelen Lager och gör något av följande:
  • Om du vill skapa ett duplicerat smart objekt som är länkat till originalet väljer du Lager > Nytt > Lager via Kopiera eller drar det smarta objektet till ikonen Skapa ett nytt lager längst ned i panelen Lager. Om du redigerar originalet påverkas kopian och tvärtom.

  • Om du vill skapa ett duplicerat smart objekt som är länkat till originalet väljer du Lager > Smarta objekt > Nytt smart objekt via Kopiera. Kopian påverkas inte om du redigerar originalet.

  Ett nytt smart objekt visas i panelen Lager. Objektet har samma namn som originalet följt av ordet ”kopia”.

Redigera innehållet i ett smart objekt

När du redigerar ett smart objekt öppnas källinnehållet antingen i Photoshop (om det är rasterdata eller en Camera Raw-fil) eller i standardprogrammet för det ursprungliga formatet, t.ex. Adobe Illustrator eller Adobe Acrobat. När du sparar ändringar i källinnehållet visas ändringarna i alla länkade instanser av det smarta objektet i Photoshop-dokumentet.

 1. Markera det smarta objektet på panelen Lager och gör något av följande:
  • Välj Lager > Smarta objekt > Redigera innehåll.
  • Dubbelklicka på det smarta objektets miniatyrbild på panelen Lager.
  • Klicka på Redigera innehåll i panelen Egenskaper.
 2. Stäng dialogrutan genom att klicka på OK.
 3. Gör önskade ändringar i källfilen och välj Arkiv > Spara.

  Det smarta objektet uppdateras för att återspegla ändringarna. (Om ändringarna inte visas kontrollerar du att det Photoshop-dokument som innehåller det smarta objektet är aktivt.)

Byta ut innehållet i ett smart objekt

Du kan ersätta bilddata i ett smart objekt eller i flera länkade varianter. Med den här funktionen kan du snabbt uppdatera bilder och ersätta lågupplösta bilder som fungerar som platshållare med slutgiltiga versionerna.

Obs!

När du ersätter ett smart objekt bevaras eventuell skalning, förvrängning eller andra effekter som du använt för det första smarta objektet.

 1. Markera det smarta objektet och välj Lager > Smarta objekt > Ersätt innehåll.
 2. Navigera till den fil som ska användas och klicka på Montera.
 3. Klicka på OK.

  Det nya innehållet monteras i det smarta objektet.

Konvertera ett inbäddat eller länkat smart objekt till olika lager

Introducerades i Photoshop 21.0 (november 2019-versionen)

Du kan konvertera ett inbäddat eller länkat smart objekt tillbaka till dess komponentlager direkt i ett Photoshop-dokument. Om det finns flera lager i det smarta objektet packas lagren upp i en ny lagergrupp på panelen Lager. Omformningar och smarta filter på smarta objekt som innehåller mer än ett lager behålls inte när du packar upp dem. 

Konvertera ett smart objekt tillbaka till dess komponentlager
Konvertera ett smart objekt tillbaka till dess komponentlager
 1. Markera det smarta objektets lager i panelen Lager.

 2. Gör något av följande:

  • Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) på det smarta objektets lager och välj Konvertera till lager på snabbmenyn. 
  • På menyraden väljer du Lager > Smarta objekt > Konvertera till lager.
  • I panelen Egenskaper klickar du på Konvertera till lager.
  • Välj Konvertera till lager på alternativmenyn i panelen Lager
 3. Lagren packas upp i en lagergrupp i panelen Lager.

Rastrera ett inbäddat eller länkat smart objekt

Du kan rastrera innehållet i ett smart objekt till ett vanligt lager om du inte längre behöver redigera innehållet i det smarta objektet. Omformningar, förvrängningar och filter som används för ett smart objekt kan inte längre redigeras när det smarta objektet har rastrerats.

Markera det smarta objektet och välj Lager > Smarta objekt > Rastrera.

Obs!

Om du vill återskapa det smarta objektet avmarkerar du de ursprungliga lagren och börjar om från början. Eventuella omformningar som du har tillämpat på det ursprungliga smarta objektet bevaras inte för det nya smarta objektet.

Exportera innehållet i ett inbäddat smart objekt

 1. Markera det smarta objektet i panelen Lager och välj Lager > Smarta objekt > Exportera innehåll.

 2. Välj var du vill spara innehållet i det smarta objektet och klicka på Spara.

  Det smarta objektet exporteras i det ursprungliga format som det skapats i (JPEG, AI, TIF, PDF eller andra format). Om det smarta objektet har skapats från lager exporteras det i PSB-format.

Återställa omformningar av smarta objekt

Om du har omformat ett smart objekt kan du återställa alla omformningar som du har tillämpat tidigare genom att göra något av följande: 

 • Högerklicka på smart objekt-lagret och välj Återställ omformning
 • Välj Lager > Smarta objekt > Återställ omformning