Spela upp ett funktionsmakro på en fil

När du spelar upp ett funktionsmakro utförs de kommandon som du har spelat in för funktionsmakrot i det aktiva dokumentet. (Vissa funktionsmakron kräver att något markeras före uppspelningen. Andra funktionsmakron kan köras på en hel fil.) Du kan utesluta vissa kommandon från ett funktionsmakro eller välja att bara spela upp ett enskilt kommando. Om funktionsmakrot omfattar en modal kontroll, kan du ange värden eller använda verktyg i en dialogruta under en paus i funktionsmakrot.

Obs!

I knappläget utförs hela funktionsmakrot när du klickar på en knapp, med undantag för de kommandon som tidigare har uteslutits.

 1. Om det behövs markerar du de objekt som funktionsmakrot ska tillämpas på, eller så öppnar du en fil.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill spela upp ett enskilt funktionsmakro markerar du funktionsmakrots namn och klickar på knappen Spela upp i panelen Funktionsmakron eller på Spela upp på menyn i panelen.

  • Om du har tilldelat funktionsmakrot en tangentkombination kan du spela upp det automatiskt genom att trycka på de tangenterna.

  • Om du bara vill spela upp en del av ett funktionsmakro markerar du det kommando från vilket du vill starta uppspelningen. Klicka sedan på knappen Spela upp i panelen Funktionsmakron eller på Spela upp på menyn i panelen.

  • Om du vill spela upp ett enstaka kommando markerar du kommandot och håller ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på knappen Spela upp i panelen Funktionsmakron. Du kan också hålla ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och dubbelklicka på kommandot.

Obs!

I Photoshop kan du ångra ett funktionsmakro genom att skapa en fixering i panelen Händelser innan du spelar upp ett funktionsmakro, och sedan välja fixeringen för att ångra funktionsmakrot.

Ange uppspelningshastighet

Om du vill göra en felsökning i ett funktionsmakro kan du justera funktionsmakrots uppspelningshastighet eller göra en paus i uppspelningen.

 1. Välj Uppspelningsalternativ på menyn i panelen Funktionsmakron.
 2. Ange en hastighet och klicka på OK:

  Accelererat

  Spelar upp funktionsmakrot i normal hastighet (standard).

  Obs!

  Om du ökar uppspelningshastigheten för ett funktionsmakro kan det hända att skärmen inte uppdateras när funktionsmakrot körs: filer kan öppnas, ändras, sparas och stängas utan att visas på skärmen, vilket gör att funktionsmakrot kan köras snabbare. Om du vill se filerna på skärmen när funktionsmakrot körs väljer du hastigheten Steg för steg i stället.

  Steg för steg

  Slutför varje kommando och ritar om bilden och går sedan vidare till nästa kommando i funktionsmakrot.

  Gör en paus under _ sekunder

  Anger hur lång paus som ska göras mellan de olika kommandona i funktionsmakrot.

Hantera funktionsmakron

Hantera och ordna funktionsmakrona i panelen Funktionsmakron och tillgängliggör bara de funktionsmakron som du behöver för ett särskilt projekt. Du kan ändra ordning på, duplicera, ta bort, ändra namn på och ändra alternativ för funktionsmakron i panelen Funktionsmakron.

Ändra ordning på funktionsmakron i panelen Funktionsmakron

 1. Dra funktionsmakrot till dess nya plats i panelen Funktionsmakron, före eller efter ett annat funktionsmakro. När den markerade linjen visas vid den önskade placeringen släpper du musknappen.

Duplicera funktionsmakron, kommandon eller uppsättningar

 1. Gör något av följande:
  • Håll ned Alt och dra funktionsmakrot eller kommandot till en ny plats i panelen Funktionsmakron. När den markerade linjen visas vid den önskade placeringen släpper du musknappen.

  • Markera ett funktionsmakro eller kommando. Välj sedan Duplicera på menyn i panelen Funktionsmakron.

  • Dra ett funktionsmakro eller kommando till knappen Nytt funktionsmakro längst ned i panelen Funktionsmakron.

  Du kan duplicera uppsättningar med någon av dessa metoder.

Ta bort funktionsmakron, kommandon eller uppsättningar

 1. Välj funktionsmakrot, kommandot eller uppsättningen i panelen Funktionsmakron.
 2. Utför ett av följande alternativ:
  • Klicka på ikonen Ta bort  i panelen Funktionsmakron. Klicka på OK för att bekräfta borttagningen.

  • Håll ned Alt och klicka på ikonen Ta bort om du vill ta bort det markerade funktionsmakrot, kommandot eller uppsättningen utan att bekräfta åtgärden i en dialogruta.

  • Dra markeringen till ikonen Ta bort i panelen Funktionsmakron om du vill ta bort funktionsmakrot, kommandot eller uppsättningen utan att bekräfta åtgärden i en dialogruta.

  • Välj Ta bort på menyn i panelen Funktionsmakron.

Ta bort alla funktionsmakron i panelen Funktionsmakron

 1. Välj Ta bort alla funktionsmakron på menyn i panelen Funktionsmakron.

  Även om du har raderat alla funktionsmakron kan du återställa standarduppsättningen med funktionsmakron i panelen Funktionsmakron.

Ändra namn på ett funktionsmakro eller ändra alternativ

 1. Markera funktionsmakrot och välj Alternativ för funktionsmakron på menyn i panelen Funktionsmakron.
 2. Skriv ett nytt namn för funktionsmakrot eller ändra alternativen för funktionsmakrots uppsättning, funktionstangentkombination eller knappfärg.
 3. Klicka på OK.

Obs!

Du kan dubbelklicka på ett funktionsmakro i panelen Funktionsmakron och ange ett nytt namn direkt i panelen.

Hantera uppsättningar med funktionsmakron

Du kan skapa och organisera uppsättningar av uppgiftsrelaterade funktionsmakron som kan sparas på hårddisken och överföras till andra datorer.

Obs!

Alla funktionsmakron som du skapar visas automatiskt i panelen Funktionsmakron. Om du inte vill riskera att ett funktionsmakro tas bort om du tar bort funktionsmakropanelfilen måste du spara det som en del av en funktionsmakrouppsättning.

Spara en uppsättning med funktionsmakron

 1. Markera en uppsättning.

  Obs!

  Om du vill spara ett enstaka funktionsmakro börjar du med att skapa en funktionsmakrouppsättning och flyttar funktionsmakrot till den nya uppsättningen.

 2. Välj Spara makron på menyn i panelen Funktionsmakron.
 3. Skriv ett namn för uppsättningen, välj en placering och klicka på Spara.

  Du kan spara filen var du vill. Du kan bara spara hela innehållet i en uppsättning i panelen Funktionsmakron, inte enstaka funktionsmakron.

  Obs!

  Om du sparar funktionsmakrouppsättningsfilen i mappen Presets/Actions visas uppsättningen längst ned på menyn i panelen Funktionsmakron när du startar om programmet.

  Obs!

  Håll ned Ctrl+Alt (Windows) respektive Kommando+Alt (macOS) när du väljer kommandot Spara makron om du vill spara funktionsmakron i en textfil. Du kan använda den här filen om du vill granska eller skriva ut innehållet i ett funktionsmakro. Du kan dock inte läsa in den här filen i Photoshop.

Läsa in en uppsättning med funktionsmakron

Som standard visas de fördefinierade funktionsmakrona (de som levereras med programmet) i panelen Funktionsmakron tillsammans med de funktionsmakron du själv skapar. Du kan också läsa in ytterligare funktionsmakron till panelen Funktionsmakron.

 1. Gör något av följande:
  • Välj Läs in makron på menyn i panelen Funktionsmakron. Leta rätt på och markera funktionsmakrouppsättningsfilen och klicka sedan på Läs in.

  • Markera en funktionsmakrouppsättning längst ned på menyn i panelen Funktionsmakron.

  I Photoshop har funktionsmakrouppsättningsfiler filtillägget .atn.

Återställa standarduppsättningen med funktionsmakron

 1. Välj Återställ funktionsmakron på menyn i panelen Funktionsmakron.
 2. Klicka på OK om du vill ersätta de aktuella funktionsmakrona i panelen Funktionsmakron med standarduppsättningen, eller klicka på Lägg till om du vill lägga till standarduppsättningen i den aktuella uppsättningen med funktionsmakron i panelen Funktionsmakron.

Ordna uppsättningar med funktionsmakron

För att du lättare ska kunna organisera dina funktionsmakron kan du skapa uppsättningar med funktionsmakron och spara dessa uppsättningar i datorn. Du kan sammanställa uppsättningar för olika arbetsuppgifter, till exempel för publicering i tryck och publicering online, och överföra uppsättningar till andra datorer.

 • Om du vill skapa en ny uppsättning med funktionsmakron klickar du på knappen Skapa ny uppsättning  i panelen Funktionsmakron eller väljer Ny uppsättning på menyn i panelen. Ange ett namn för uppsättningen och klicka på OK.

Obs!

Om du tänker skapa ett nytt funktionsmakro och gruppera det i en ny uppsättning måste du skapa den nya uppsättningen först. Den nya uppsättningen visas på snabbmenyn för uppsättningar när du skapar det nya funktionsmakrot.

 • Om du vill flytta ett funktionsmakro till en annan uppsättning drar du funktionsmakrot till den uppsättningen. När den markerade linjen visas vid den önskade placeringen släpper du musknappen.

 • Om du vill ändra namn på en uppsättning med funktionsmakron dubbelklickar du på uppsättningens namn i panelen Funktionsmakron eller väljer Alternativ för uppsättning på menyn i panelen. Ange uppsättningens nya namn och klicka på OK.

 • Om du vill ersätta alla funktionsmakron i panelen Funktionsmakron med en ny uppsättning väljer du Ersätt funktionsmakron på menyn i panelen Funktionsmakron. Markera en funktionsmakrofil och klicka på Läs in.

Obs!

Kommandot Ersätt funktionsmakron byter ut alla funktionsmakrouppsättningar i det aktuella dokumentet. Innan du använder kommandot bör du kontrollera att du redan har sparat en kopia av den aktuella uppsättningen funktionsmakron med kommandot Spara funktionsmakron.