Obs!

För Photoshop-versioner före Photoshop CC är vissa av funktionerna som diskuteras i den här artikeln eventuellt bara tillgängliga om du har Photoshop Extended. Photoshop har inte ett separat Extended-erbjudande. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop.

Förhandsvisa en bildruteanimering

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på uppspelningsknappen  på panelen Tidslinje.

  • Använd blankstegstangenten för att spela upp och pausa animeringen.

  Animeringen visas i dokumentfönstret. Animeringen upprepas kontinuerligt tills du stänger av den om du inte har angett något annat uppspelningsalternativ i dialogrutan Uppspelningsalternativ.

 2. Stoppa animeringen genom att klicka på knappen Stopp .
 3. Om du vill spola tillbaka animeringen klickar du på Markera första bildrutan .

  Obs!

  Förhandsvisa animeringen i en webbläsare så får du en mer korrekt uppfattning om animeringen och tidsfaktorn. I Photoshop öppnar du dialogrutan Spara för webben och klickar på knappen Förhandsvisa i webbläsare. Spela upp animeringen och stäng av uppspelningen med webbläsarkommandona Uppdatera och Stopp.

Ställa in tidslinjeområdet för förhandsvisning

 1. Gör något av följande på panelen Tidslinje för att ange den tidslinjevaraktighet som du vill exportera eller förhandsvisa:

  • Dra valfri ände på arbetsytans fält.

  Photoshop, dra arbetsytan för att ange förhandsvisning
  Dra en ände på arbetsytans fält

  • Dra arbetsytefältet över det avsnitt du vill förhandsvisa.

  • Flytta indikatorn för aktuell tid till önskad tid eller bildruta. Välj antingen Arbetsyta > Ange start på spelhuvud eller Arbetsyta > Ange slut på spelhuvud på panelmenyn.

 2. Om du vill ta bort de delar av tidslinjen som ligger utanför arbetsytan så väljer du Beskär dokumentvaraktighet till arbetsyta i menyn på panelen.

Förhandsvisa video- och tidslinjeanimeringar

Din video eller animering kan förhandsvisas i dokumentfönstret. I Photoshop används RAM för att förhandsvisa videon eller animeringen under redigeringsarbetet. När du spelar upp eller drar för att förhandsvisa bildrutor cachelagras de automatiskt för snabbare uppspelning nästa gång de spelas upp. De cachelagrade bildrutorna representeras av ett grönt fält på arbetsytan på panelen Tidslinje. Antalet cachelagrade bildrutor beror på hur mycket RAM-minne som finns tillgängligt.

Förhandsvisa en video- eller tidslinjeanimering

 1. Gör något av följande:
  • Dra indikatorn för aktuell tid i tidslinjen.

  • Använd uppspelningsknapparna längst ned i panelen Animering eller Tidslinje.

  • Tryck på blanksteg för att starta eller avbryta uppspelningen. Fler kortkommandon finns under Kortkommandon för panelen Animering i tidslinjeläge.

  Obs!

  Förhandsvisa animeringen i en webbläsare om du vill se en mer korrekt förhandsvisning av en animering som skapats för webben. Spela upp animeringen och stäng av uppspelningen med webbläsarkommandona Uppdatera och Stopp. Öppna dialogrutan Spara för webben och klicka på knappen Förhandsvisa i webbläsare.

Förhandsvisa ljud för videolager

När du aktiverar förhandsvisning av ljud för videolager, inkluderas ljudet när filer exporteras till filmformatet QuickTime från Photoshop (Se Exportera videofiler eller bildsekvenser.)

Gör något av följande i panelen Tidslinje:

 • Klicka på ett lagers högtalarikon  för att aktivera eller inaktivera förhandsvisning av ljud för ett specifikt videolager.
 • Klicka på högtalarikonen till höger om uppspelningsknapparna i botten av panelen för att aktivera eller inaktivera förhandsvisning av ljud för ett helt dokument.

Tillåt att bildrutor hoppas över

Photoshop kan hoppa över icke cachelagrade bildrutor för att visa en realtidsuppspelning.

 1. Välj Tillåt att bildrutor hoppas över i panelmenyn med panelen Tidslinje i tidslinjeanimeringsläge.

Förhandsvisa dokumentet på en videoskärm

Med plugin-programmet Videoförhandsvisning kan du förhandsvisa den aktuella bildrutan som anges i tidslinjen Animering (eller vilken bild som helst som är öppen i Photoshop) med FireWire (IEEE 1394) på en visningsenhet, som en videobildskärm. Du kan också justera proportionerna så att bilderna visas korrekt.

Obs!

I 64-bitars operativsystem måste du använda 32-bitarsversionen av Photoshop för att få tillgång till plugin-programmet Videoförhandsvisning.

Plugin-programmet Videoförhandsvisning stöder RGB, gråskala och indexerade bilder. (Plugin-programmet konverterar bilder med 16 bitar per kanal till bilder med 8 bitar per kanal.) Den stöder inte alfakanaler. Genomskinlighet visas som svart.

Obs!

Plugin-programmet Videoförhandsvisning låser inte visningsenheten. När Photoshop finns i bakgrunden på datorn och ett annat program längst fram, stängs förhandsvisningen av och enheten låses upp så att den kan användas för förhandsvisning av andra program.

 1. Anslut en visningsenhet, till exempel en videoskärm, till datorn via FireWire (IEEE 1394).
 2. Gör något av följande när ett dokument är öppet i Photoshop:
  • Om du inte vill ange utalternativ för visning av dokumentet på en enhet väljer du Arkiv > Exportera > Skicka videoförhandsvisning till enhet. Du kan hoppa över resten av stegen i den här proceduren.

  • Om du vill ange utalternativ innan du visar dokumentet på enheten väljer du Arkiv > Exportera > Videoförhandsvisning.

  Dialogrutan Videoförhandsvisning öppnas. Om dokumentets pixelproportioner inte matchar visningsenhetens proportionsinställningar visas en varning.

  Obs!

  Kommandot Skicka videoförhandsvisning till enhet använder de föregående inställningarna i dialogrutan Videoförhandsvisning.

 3. Under Enhetsinställningar anger du alternativ för enheten som ska visa bilden:
  • (Mac OS) Välj NTSC eller PAL om du vill ange ett utdataläge. Om utdataläget och enheten inte stämmer överens (om till exempel du anger utdataläget NTSC och ansluter till en enhet i PAL-läge) visas svarta fläckar vid förhandsvisningen.

  • Om du vill ange visningsenhetens proportioner väljer du Standard (4:3) eller Widescreen (16:9) på menyn Proportioner.

  Obs!

  Inställningen Proportioner avgör vilka placeringsalternativ som är tillgängliga.

 4. Välj ett placeringsalternativ under Bildalternativ som anger hur bilden ska visas på visningsenheten:

  Centrera

  Placerar bildens mittpunkt i skärmens centrum, och beskär de delar som hamnar utanför enhetens visningskanter.

  Pillarbox-format

  Visar en 4:3-bild på en 16:9-skärm med bildens mittpunkt i skärmens centrum, och gråa band till höger och till vänster om bilden. Det här alternativet är bara tillgängligt om du väljer Widescreen (16:9) för enhetens proportioner.

  Beskär till 4:3

  Visar en 16:9-bild på en 4:3-skärm med bildens mittpunkt i skärmens centrum och utan förvrängning, genom att beskära ramens högra och vänstra kant, som hamnar utanför enhetens visningskanter. Det här alternativet är bara tillgängligt om du väljer Standard (4:3) för enhetens proportioner.

  Brevlådeformat

  Skalförändrar en 16:9-bild så att den passar på en 4:3-skärm. Gråa band visas högst upp och längst ned i bilden på grund av skillnaden in proportioner mellan 16:9-bilden och 4:3-skärmen. Med det här alternativet behålls visningsproportionerna utan att bilden beskärs eller förvrängs. Det här alternativet är bara tillgängligt om du väljer Standard (4:3) för enhetens proportioner.

  Beskär till 14:9/brevlådeformat

  Visar en widescreen-bild som beskurits till proportionen 14:9 med svarta band högst upp och längst ner i bilden (när den visas på en 4:3-skärm) eller på vänster och höger sida (när den visas på en 16:9-skärm). Med det här alternativet behålls visningsproportionerna utan att bilden förvrängs.

 5. Välj ett alternativ på menyn Bildstorlek om du vill styra huruvida dokumentpixlarna ska skalförändras till enhetsskärmen:

  Skalförändra inte

  Använder ingen vertikal skalförändring på bilden. Bilden beskärs om dess höjd är större än videoskärmens.

  Skala för att passa inom bildruta

  Ökar eller minskar bildens höjd och bredd proportionellt så att den passar i videoramen. Med det här alternativet visas en 16:9-bild på en 4:3-skärm i brevlådeformat, och en 4:3-bild visas på en 16:9-skärm som i pillarbox-format.

 6. Markera kryssrutan Använd pixelproportioner i förhandsvisning om du vill visas bilden med dokumentets (icke fyrkantiga) pixelproportioner. Avmarkera alternativet om du vill visa bilden så som den ser ut på datorskärmen (fyrkantiga pixlar).

  Som standard är kryssrutan Använd pixelproportioner i förhandsvisning markerad och bildens pixelproportioner behålls. Vanligtvis avmarkerar du det här alternativet om du tror att dokumentets pixelproportioner är fyrkantiga, och du vill visa bilden så som den skulle se ut på en datorskärm (fyrkantiga pixlar).

 7. Klicka på OK om du vill exportera dokumentet till enhetsskärmen.