Obs!

För Photoshop-versioner före Photoshop CC är vissa av funktionerna som diskuteras i den här artikeln eventuellt bara tillgängliga om du har Photoshop Extended. Photoshop har inte ett separat Extended-erbjudande. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop.

Öppna eller importera en videofil

Du kan öppna en videofil direkt eller lägga till video i ett öppet dokument i Photoshop. När du importerar video refereras bildrutorna i ett videolager.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill öppna en videofil direkt väljer du Arkiv > Öppna.

  • Om du vill importera video till ett öppet dokument väljer du Lager > Videolager > Nytt videolager från fil.

 2. Välj Alla läsbara dokument eller QuickTime-film för Filformat (Windows) eller Aktivera (Mac OS) i dialogrutan Öppna.
 3. Markera en videofil och klicka på Öppna.

Obs!

Du kan också öppna video direkt från Bridge. Markera i så fall en videofil och välj Arkiv > Öppna med > Adobe Photoshop.

Importera bildsekvenser

När du importerar en mapp med bildsekvensfiler i Photoshop blir varje bild en bildruta i ett videolager.

 1. Kontrollera att bildfilerna finns i samma mapp och att de har sekventiella namn.

  Mappen bör bara innehålla de bilder som du vill använda som bildrutor. Den färdiga animeringen blir bättre om alla filerna har samma pixelmått. Om du vill lägga bildrutorna i rätt ordning för animeringen namnger du filerna i alfabetisk ordning eller nummerordning. Till exempel filnamn001, filnamn002, filnamn003 och så vidare.

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill öppna en bildsekvens direkt väljer du Arkiv > Öppna.

  • Om du vill importera en bildsekvens till ett öppet dokument väljer du Lager > Videolager > Nytt videolager från fil.

 3. Gå till mappen med bildsekvensfilerna i dialogrutan Öppna.
 4. Klicka på en fil, välj alternativet Bildsekvens och klicka på Öppna.

  Obs!

  Om du väljer mer än en fil i en bildsekvens avaktiveras alternativet Bildsekvens.

 5. Ange bildhastigheten och klicka på OK.

Montera en video eller bildsekvens

Använd kommandot Montera i Photoshop om du vill omforma videon eller bildsekvensen när du importerar den till ett dokument. När de har monterats finns videobildrutorna i ett smart objekt. När video finns i ett smart objekt kan du bläddra genom bildrutorna på panelen Animering. Du kan också använda smarta filter.

Obs!

Du kan inte klona eller måla direkt i videobildrutor som finns i ett smart objekt. Du kan emellertid lägga till ett tomt videolager över det smarta objektet och måla i de tomma bildrutorna. Du kan också använda klonverktyget med alternativet Prova alla lager för att måla i tomma bildrutor. Då kan du använda videobildrutorna i det smarta objektet som en kloningskälla.

 1. Välj Arkiv > Montera i ett öppet dokument.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Placera:
  • Markera en videofil och klicka på Placera.

  • Välj en bildsekvensfil, välj alternativet Bildsekvens och klicka på Montera.

  Obs!

  Se till att bildsekvensfilerna är i samma mapp.

 3. (Valfritt) Använd kontrollpunkterna för att skala, rotera, flytta eller tänja det importerade innehållet.
 4. Klicka på knappen Genomför omformning i alternativfältet för att montera filen.

Obs!

Du kan också montera videon direkt från Adobe Bridge. Klicka på videofilen och välj Arkiv > Montera > I Photoshop.

Läsa in filmklipp igen i ett videolager

Om källfilen för ett videolager ändras i ett annat program läser Photoshop vanligtvis in och uppdaterar filmklippet när du öppnar dokumentet med videolagret som refererar till den ändrade källfilen. Om dokumentet redan är öppet och källfilen har ändrats använder du kommandot Läs in bildruta igen för att läsa in och uppdatera den aktuella bildrutan på panelen Animering. Filmklippet bör också läsas in och uppdateras om du bläddrar genom videolagret med uppspelningsknappen eller knapparna för nästa eller föregående bildruta på panelen Animering.

Ersätta filmklipp i ett videolager

Photoshop försöker bevara länken mellan videolagret och källfilen även om du flyttar eller ändrar namn på källan. Om länken av någon anledning bryts, visas en varningsikon på lagret i panelen Lager. Använd kommandot Ersätt filmklipp för att återlänka videolagret till källfilen. Kommandot kan även ersätta video- eller bildsekvensbildrutorna i ett videolager med bildrutor från en annan video- eller bildsekvenskälla.

 1. Välj det videolager som du vill länka om till källfilen eller ersätta innehållet för i panelen Tidslinje eller Lager.

 2. Välj Lager > Videolager > Ersätt filmklipp.
 3. Klicka på en video- eller bildsekvensfil i dialogrutan Öppna och klicka på Öppna.

Tolka filmklipp

Tolka filmklipp

Du kan ange hur alfakanalen och bildhastigheten i videon som du har öppnat eller importerat ska tolkas i Photoshop

 1. Markera det videolager som du vill tolka på panelen Tidslinje eller Lager.

 2. Välj Lager > Videolager > Tolka filmklipp.
 3. Gör något av följande i dialogrutan Tolka filmklipp:
  • Om du vill ange hur alfakanalen i videolagret ska tolkas väljer du ett alternativ under Alfakanal. Det här alternativet är bara tillgängligt om filmklippet har en alfakanal. Om du markerar Förmultiplicerad - mask kan du ange maskfärgen som kanalerna förmultipliceras med.

  • Om du vill ange hur många videobildrutor som ska spelas upp per sekund anger du en bildhastighet.

  • Om du vill hantera färgerna i bildrutorna eller bilder i ett videolager väljer du en profil på menyn Färgprofil.

Alfakanalstolkning i video- och bildsekvenser

Video och bildsekvenser med alfakanaler kan vara raka eller förmultiplicerade. Om du arbetar med video eller bildsekvenser som innehåller alfakanaler är det viktigt att du anger hur alfakanalen ska tolkas i Photoshop för att få rätt resultat. Förmultiplicerade videoklipp eller bilder i ett dokument med särskilda bakgrundsfärger kan ge upphov till oönskade eftersläpningar (ghosting) eller ljusgårdar. Du kan ange en maskfärg så att halvgenomskinliga pixlar blandas (multipliceras) med bakgrunden utan att några ljusgårdar skapas.

Ignorera

Ignorerar alfakanalen i videoklippet.

Rak – Utan maskfärg

Tolkar alfakanalen som ren alfa-genomskinlighet. Använd det här alternativet om färgkanalerna inte förmultipliceras i det program som du använde för att skapa videoklippet.

Förmultiplicerad - Mask

Använd alfakanalen för att avgöra hur mycket av maskfärgen som ska blandas med färgkanalerna. Klicka, om nödvändigt, på färgrutan i dialogrutan Tolka filmklipp för att ange maskfärgen.

Photoshop-bild med förmultiplicerade kanaler
Objekt med förmultiplicerade kanaler (högst upp) visas med en svart gloria när de tolkas som Rak – Utan maskfärg (nere till vänster). När de tolkas som Förmultiplicerad - Mask med svart angivet som bakgrundsfärg visas inte glorian (nere till höger).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy