Med databaserade bilder kan du producera flera versioner av en bild snabbt och korrekt för utskrifts- eller webbprojekt. Du kan t.ex. producera 100 versioner av en webbrubrik med olika texter och bilder, alla baserade på en malldesign.

Följ stegen nedan om du vill skapa bilder från mallar och datauppsättningar:

Skapa basgrafiken som ska användas som mall.

Använd lager om du vill separera elementen som du vill ändra i bilden.

Definiera variabler i bilden.

Variabler anger de delar i bilden som ändras. (Se Definiera variabler.)

Skapa eller importera datauppsättningar.

Du kan skapa datauppsättningarna i mallen eller importera dem från en textfil. (Se Definiera en datauppsättning och Skapa datauppsättningar i externa filer.)

Granska dokumentet med varje datauppsättning.

Om du vill se hur de slutliga bilderna kommer att se ut kan du förhandsvisa innan du exporterar filerna. (Se Förhandsvisa eller använda en datauppsättning.)

Skapa bilderna genom att exportera dem tillsammans med informationen.

Du kan exportera dem som Photoshop-filer (PSD). (Se Skapa bilder med datauppsättningar.)

Photoshop: Olika versioner av en bild med hjälp av variabler
Skapa olika versioner av en bild med hjälp av variabler

A. Källfilsmall B. Användare definierar lager som variabler. C. Olika versioner av bilden kan skapas, alla med olika variabeluppsättningar. 

Definiera variabler

Variabler använder du för att definiera vilka element i en mall som är föränderliga. Du kan definiera tre typer av variabler. Synliga variabler om du vill visa eller dölja innehållet i lagret. Pixelersättningsvariabler om du vill ersätta pixlar i lagret med pixlar från en annan bildfil. Textersättningsvariabler om du vill ersätta en textsträng i ett textlager.

Obs!

GoLive identifierar alla text- och synlighetsvariabler, men inte pixelersättningsvariabler.

Photoshop: Definiera variabler
Två versioner av en bild som bygger på samma mall

A. Synlighetsvariabel B. Pixelersättningsvariabel C. Textersättningsvariabel 

Det går inte att definiera variabler för bakgrundslagret.

 1. Välj Bild > Variabler > Definiera.
 2. Välj ett lager på snabbmenyn Lager som innehåller det innehåll du vill definiera som en variabel.

 3. Välj en eller flera typer av variabler:

  Synlighet

  Visar eller döljer innehållet i lagret eller lagergruppen.

  Pixelersättning

  Ersätter pixlarna i lagret med pixlarna från en annan bildfil.

  Textersättning

  Ersätter en sträng med text i ett textlager.

 4. Gör något av följande:
  • Välj Namn och ange ett namn för variabeln. Variabelnamn måste börja med ett tecken, understreck eller kolon och får inte innehålla mellanslag eller specialtecken (förutom punkter, bindestreck, understreck och kolon).

  • Välj en befintlig variabel på snabbmenyn Namn som lagret ska länkas till. Lager länkas till samma variabel som visas bredvid menyn Namn, tillsammans med länkikonen.

 5. Ange följande alternativ för pixelersättningsvariabler.
  • Välj en metod för att skala ersättningsbilden: Anpassa skalar om bilden så att den passar in i markeringsramen (vissa delar av markeringsramen kan lämnas tomma), Fyll skalar om bilden så att den helt fyller markeringsramen (bilden kan hamna utanför markeringsramen), Låt vara skalar inte om bilden alls och Forma skalar om bilden oproportionerligt så att den passar in i markeringsramen.

  • Om du vill att bilden ska hamna innanför markeringsramen klickar du på ett handtag på justeringsikonen  och väljer en justering. (Det här alternativet kan inte användas i formläge.)

  • Välj Klipp ut till markeringsram om du vill klippa ut de delar i bilden som inte hamnar innanför markeringsramen. Det här alternativet är bara tillgängligt när du har valt Fyll eller Låt vara. (Det här alternativet kan inte användas i formläge.)

 6. Om du vill definiera variabler för ytterligare ett lager väljer du ett lager på snabbmenyn Lager. En asterisk visas bredvid namnet på ett lager som innehåller variabler. Du kan flytta mellan lagren genom att använda navigeringspilarna.
 7. Klicka på OK.

Ändra namn på en variabel

 1. Välj Bild > Variabler > Definiera.
 2. Välj ett lager som innehåller variabeln på snabbmenyn Lager.
 3. Om du vill ändra namn på variabeln anger du ett namn i namnrutan. Variabelnamn måste börja med ett tecken, understreck eller kolon och får inte innehålla blanksteg eller specialtecken (förutom punkter, bindestreck, understreck och kolon).
 4. Om du vill ta bort variabeln avmarkerar du den.

Definiera en datauppsättning

En datauppsättning är en samling av variabler och associerade data. Du kan definiera en datauppsättning för varje version av bilden som du vill skapa.

 1. Gör något av följande:
  • Välj Bild > Variabler > Datauppsättningar.

  • Om dialogrutan Variabler är öppen väljer du Datauppsättningar på snabbmenyn överst i dialogrutan, eller så klickar du på Nästa.

  Obs!

  Du måste definiera minst en variabel innan du kan redigera standarddatauppsättningen.

 2. Klicka på Ny datauppsättning ().
 3. Välj en variabel från snabbmenyn Namn eller listan längst ned i dialogrutan.
 4. Redigera variabeldata:
  • För synlighetsvariabler väljer du Synlig om du vill visa innehållet i lagret eller Osynlig om du vill dölja lagrets innehåll.

  • För pixelersättningsvariabler  klickar du på Välj fil och markerar en ersättningsbildfil. Klicka på Ersätt inte innan datauppsättningen tillämpas så lämnas lagret i det aktuella läget.

  Obs!

  Med Ersätt inte återställs inte filen till det ursprungliga läget om en annan ersättning precis har använts.

  • För textersättningsvariabler anger du en textsträng i textrutan Värde.
 5. Definiera ytterligare datauppsättningar för varje version av bilden som du vill skapa.

Du kan redigera, ändra namn på och ta bort datauppsättningen senare genom att först välja den på snabbmenyn Datauppsättning och redigera alternativen. Använd pilikonerna när du flyttar mellan datauppsättningar. Klicka på ikonen Ta bort om du vill ta bort en datauppsättning.

Förhandsvisa eller använda en datauppsättning

Du kan använda innehållet i en datauppsättning på basbilden, samtidigt som du låter alla variabler och datauppsättningar vara oförändrade. PSD-dokumentets utseende ändras och innehåller datauppsättningens värden. Du kan också förhandsvisa varje version av bilden och se hur varje datauppsättning kommer att se ut.

Obs!

När du använder en datauppsättning ersätts det ursprungliga dokumentet.

 1. Välj Bild > Använd datauppsättning. Välj datauppsättningen från listan och förhandsvisa bilden i dokumentfönstret. Du använder datauppsättningen genom att klicka på Använd. Klicka på Avbryt om du förhandsvisar och inte vill ändra basbilden.

  Du kan också använda och förhandsvisa en datauppsättning på sidan Datauppsättning i dialogrutan Variabler.

Skapa bilder med datauppsättningar

När du har definierat variabler en eller fler och datauppsättningar kan du exportera bilder med hjälp av datauppsättningsvärdena i gruppbearbetningsläge. Du kan mata ut bilder som PSD-filer.

 1. Välj Arkiv > Exportera > Datauppsättningar som filer.
 2. Ange ett basnamn för alla nya filer som skapas. Du kan skapa ett eget namngivningsschema om du vill.
 3. Välj målkatalog för filerna genom att klicka på knappen Välj mapp.
 4. Välj de datauppsättningar som du vill exportera.
 5. Klicka på OK.

Skapa datauppsättningar i externa filer

Du kan snabbt skapa ett stort antal datauppsättningar genom att skapa en extern textfil som innehåller all variabelinformation och läsa in filen i ett PSD-dokument som innehåller variabler. En metod är att ange informationen i en textfil eller i ett Excel-ark och därefter exportera den till en tabb- eller kommaavgränsad fil.

Den externa textfilen har följande syntax (där varje rad som inleds med "Variabel" eller "Värde" utgör en helt egen rad i filen):

VariableName1<sep>VariableName2<sep> <sep>VariableNameN <nl> 
Value1-1<sep>Value2-1<sep><sep>ValueN-1<nl> 
Value1-2<sep>Value2-2<sep><sep>ValueN-2<nl> 
Value1-M<sep>Value2-M<sep><sep>ValueN-M<nl>

Alla variabelnamn anges på den första raden i samma ordning som värdena anges på de följande raderna. Varje efterföljande rad motsvarar en datauppsättning med värden för varje variabel.

Obs!

Du kan skapa flera textrader på en enkel textrad i en datauppsättning genom att rama in texten med citattecken och infoga hårda returtecken i den tabb- eller kommaseparerade fil där du vill att uppehållet ska inträffa.  

Element i syntax för externa textfiler

<sep>

Antingen en kommaavgränsad (CSV) eller tabbavgränsad fil som avgränsar alla variabelnamn och variabelvärden.

<nl>

Ett nytt tecken som avslutar varje datauppsättning och kan bestå av returtecken, radbyte eller bådadera.

true och false

Tillåtna värden för en synlighetsvariabel.

Blanksteg

Blanksteg runt avgränsaren tas bort när filen bearbetas, blanksteg mellan ord i en värdesträng (t.ex. två av samma sort) bevaras och inledande och avslutande blanksteg bevaras om de omges med citattecken (t.ex. ”en sort”).

Citattecken

Kan ingå i ett värde om de föregås av ytterligare ett dubbelt citattecken(””B”” blir t.ex. ”B” i datauppsättningen).

Om <sep> eller <nl> ingår i variabelvärdet måste hela värdet omges med dubbla citattecken.

Alla variabler som har definierats i PSD-dokumentet måste definieras i textfilen. Ett felmeddelande visas om antalet variabler i textfilen inte stämmer överens med antalet i dokumentet.

Exempeldatauppsättningar:

Om du använder en mall för blommor som innehåller variabler för tulpan och solros kan du konfigurera en textfil som ser ut så här:

{contents of FlowerShow.txt} 
Variable 1, Variable 2, Variable 3 
true, TULIP, c:\My Documents\tulip.jpg 
false, SUNFLOWER, c:\My Documents\sunflower.jpg 
false, CALLA LILY, c:\My Documents\calla.jpg 
true, VIOLET, c:\My Documents\violet.jpg

Obs!

Du kan använda en relativ sökväg för bildplatsen om textfilen är i samma mapp som bildfilen. Den sista posten kan t.ex. vara: true, VIOLET, violet.jpg.

Importera en datauppsättning

 1. Gör något av följande:
  • Välj Arkiv > Importera > Variabla datauppsättningar.

  • Välj Bild > Variabler > Datauppsättningar och klicka på Importera.

 2. Gå till textfilen som ska importeras.
 3. Ange importalternativ.

  Använd första kolumnen för datauppsättningsnamn

  Namnger varje datauppsättning som använder innehållet i första kolumnen av textfilen (värdena för första variabeln finns i listan). I annat fall får datauppsättningarna namnen "Datauppsättning 1", "Datauppsättning 2" osv.

  Ersätt befintliga datauppsättningar

  Tar bort befintliga datauppsättningar före import.

 4. Ange kodning för textfilen eller låt inställningen Automatisk kvarstå.
 5. Klicka på OK.