Förgrunds- och bakgrundsfärger

I Photoshop används förgrundsfärgen för att måla, fylla och rama in markeringar och bakgrundsfärgen för att skapa övertoningar och fylla raderade områden på en bild. För- och bakgrundsfärgerna används också för vissa specialeffektsfilter.

Du kan ange en ny förgrunds- eller bakgrundsfärg med hjälp av pipettverktyget, panelen Färg, panelen Färgrutor eller Adobes färgväljare.

Förvald förgrundsfärg är svart och förvald bakgrundsfärg är vit. (I en alfakanal är standardförgrunden vit och bakgrunden svart.)

Videotips | Skapa ett kortkommando för färgväljaren

Videotips | Skapa ett kortkommando för färgväljaren
Scott Kelby

Välja färger i verktygslådan

Den aktuella förgrundsfärgen visas i den övre färgvalsrutan i verktygslådan, och den aktuella bakgrundsfärgen visas i den nedre rutan.

Rutor för förgrunds- och bakgrundsfärg i verktygslådan
Rutor för förgrunds- och bakgrundsfärg i verktygslådan

A. Ikon för standardfärger B. Ikon för färgbyte C. Förgrundsfärgruta D. Bakgrundsfärgruta 
 • Om du vill ändra förgrundsfärgen klickar du på den övre färgmarkeringsrutan i verktygslådan, och sedan väljer du en färg i Adobe Färgväljare.
 • Om du vill ändra bakgrundsfärgen klickar du på den nedre färgmarkeringsrutan i verktygslådan, och sedan väljer du en färg i Adobe Färgväljare.
 • Om du vill ändra ordning på förgrunds- och bakgrundsfärgerna klickar du på ikonen för färgbyte i verktygslådan.
 • Om du vill återställa förgrunds- och bakgrundsfärgerna klickar du på ikonen för standardfärger i verktygslådan.

Välja färger med pipettverktyget

Med pipettverktyget tar du prov på färger som du kan använda som ny förgrunds- eller bakgrundsfärg. Du kan ta prov från den aktiva bilden eller någon annanstans på skärmen.

 1. Välj verktyget Pipett .
 2. Ändra provstorleken på pipetten i alternativfältet genom att välja ett alternativ i menyn Provstorlek:

  Punktprov

  Avläser det exakta värdet på pixeln som du klickar på.

  3 x 3 medel, 5 x 5 medel, 11 x 11 medel, 31 x 31 medel, 51 x 51 medel, 101 x 101 medel

  Avläser medelvärdet på det angivna antalet pixlar inom det område du klickar på.

  Photoshop: Verktyget Pipett
  Välja en förgrundsfärg med pipettverktyget

 3. Välj något av följande på menyn Prov:

  Alla lager

  Tar färgprov från alla lager i dokumentet.

  Aktuellt lager

  Tar färgprov från det aktiva lagret.

 4. Välj Visa provring om du vill att en färgcirkel, och en förhandsvisning av färgen ovanför den aktuella bakgrundsfärgen, ska visas på pipetten. (Detta kräver OpenGL. Mer information finns i Aktivera OpenGL och optimera GPU-inställningar.)

 5. Gör något av följande:
  • Om du vill välja en ny förgrundsfärg klickar du på bilden. Du kan även peka på bilden, hålla ned musknappen och dra var som helst på skärmen. Markeringsramen för förgrundsfärgen ändras medan du drar. Välj den nya färgen genom att släppa musknappen.

  • Om du vill välja en ny bakgrundsfärg, håller du ned Alt och klickar i bilden. Du kan även peka på bilden, hålla ned Alt, hålla ned musknappen och dra var som helst på skärmen. Markeringsramen för bakgrundsfärgen ändras medan du drar. Välj den nya färgen genom att släppa musknappen.

  Obs!

  Om du vill använda pipetten tillfälligt för att välja en förgrundsfärg medan du arbetar med ett målarverktyg, håller du ned Alt.

Översikt över Adobes färgväljare

Med Adobes färgväljare kan du välja färg med hjälp av fyra färgmodeller: NMI, RGB, Lab och CMYK. Du kan använda Adobes färgväljare för att ställa in färg på förgrund, bakgrund och text. Du kan också ange målfärger för olika verktyg, kommandon och alternativ.

Du kan konfigurera Adobe Färgväljaren så att du bara kan välja färger som tillhör den webbsäkra paletten, eller välja färger från specifika färgsystem. Du har även tillgång till en HDR-väljare (High Dynamic Range) som de kan använda för att välja färger för HDR-bilder.

I fältet Färg i Adobes färgväljare visas färgkomponenter i HSB-färgläget, RGB-färgläget och Lab-färgläget. Om du känner till det numeriska värdet för den färg du vill använda kan du ange det i textfälten. Du kan också förhandsvisa den önskade färgen genom att använda färgfältet och färgreglaget. När du ändrar färgen med färgfältet och färgreglaget justeras siffervärdena i enlighet med det. I färgrutan till höger om färgreglaget visas den nya färgen överst och originalfärgen längst ned. Varningar visas om färgen inte är en webbsäker färg  eller om färgen är en ej tryckbar färg .

Photoshop: Färgväljaren
Adobes färgväljare

A. Vald färg B. Ursprungsfärg C. Justerad färg D. Varningsikon för ej tryckbar färg E. Varningsikon för färg som inte är webbsäker F. Visar endast webbsäkra färger G. Färgfält H. Färgreglage I. Färgvärden 

Obs!

När du markerar en färg i Adobes färgväljare visas samtidigt färgens numeriska värden för NMI, RGB, Lab, CMYK och hexadecimalvärden. Det här är ett praktiskt sätt att se hur en färg beskrivs i olika färgmodeller.

I Photoshop används Adobes färgväljare som standard, men du kan också använda en annan färgväljare genom att ange en inställning. Du kan till exempel använda den färgväljare som är inbyggd i operativsystemet på datorn eller en plugin-färgväljare från en annan leverantör.

Visa färgväljaren

 • Klicka på färgvalsrutan för för- eller bakgrundsfärg i verktygslådan.
 • Klicka i rutan Ange förgrundsfärg eller Ange bakgrundsfärg på panelen Färg.

  Färgväljaren visas också när en funktion begär att du ska välja en färg. Detta gör du till exempel genom att klicka på färgrutan i alternativfältet för vissa verktyg eller på pipetterna i vissa dialogrutor för färgjustering.

Välja färg med Adobe Färgväljaren

Du kan välja en färg genom att ange färgkomponentvärden i textrutorna för NMI, RGB och Lab eller med hjälp av färgfältet och färgreglaget.

Om du vill välja färg med färgfältet och färgreglaget ställer du in en färgkomponent genom att klicka på färgreglaget eller flytta reglagetriangeln. Flytta sedan cirkelmarkören eller klicka i färgfältet. På så vis anger du de övriga två färgkomponenterna.

När du ändrar färgen med färgfältet och färgreglaget, justeras siffervärdena för de olika färgmodellerna i enlighet med dina ändringar. I färgrutan till höger om färgreglaget visas den nya färgen överst och originalfärgen längst ned. Varningar visas om färgen inte är en webbsäker färg  eller är en ej tryckbar färg .

Obs!

Det går bra att välja en färg utanför Färgväljarens fönster. När du flyttar pekaren över dokumentfönstret ändras den till pipettverktyget. Då kan du välja en färg genom att klicka i bilden. Den valda färgen visas i Adobes färgväljare. Du kan flytta pipettverktyget vart du vill på bildskärmen genom att klicka i bilden och hålla ned musknappen. Välj en färg genom att släppa musknappen.

Välja färg enligt NMI-modellen

När du använder färgmodellen HSB anges nyansen som en vinkel mellan 0° och 360°, vilket motsvarar en placering i färgcirkeln. Mättnaden och intensiteten anges som procentvärden. I färgfältet ökar nyansens mättnad från vänster till höger medan intensiteten ökar nedifrån och upp.

 1. Markera alternativet N i Adobe Färgväljaren och ange sedan ett numeriskt värde i textrutan N eller välj en nyans med färgreglaget.
 2. Justera mättnad och intensitet genom att klicka i färgfältet, flytta cirkelmarkören eller genom att ange numeriska värden i textrutorna M och I.
 3. (Valfritt) Du kan visa färgens mättnad eller intensitet i färgfältet genom att markera alternativet M eller I och på så vis justera dessa ytterligare.

Välja färg enligt RGB-modellen

Välj en färg genom att ange dess röda, gröna och blå komponenter.

 1. Ange numeriska värden i textrutorna R, G och B i Adobe Färgväljaren. Ange komponentvärden mellan 0 och 255 (0 är ingen färg och 255 är den rena färgen).
 2. Om du vill välja färg med hjälp av färgfältet och färgreglaget klickar du på antingen R, G eller B och justerar sedan reglaget och färgfältet.

  Den färg du klickar på visas i färgreglaget med 0 (inget av den färgen) längst ned och 255 (maximal mängd av färgen) längst upp. I färgfältet visas intervallet för de två andra komponenterna, en på den vågräta axeln och en på den lodräta.

Välja färg enligt Lab-modellen

När du väljer en färg baserat på Lab-färgmodellen anger värdet L färgens luminositet (ljusstyrka). Värdet A anger hur röd eller grön en färg är. Värdet B anger hur blå eller gul en färg är.

 1. Ange värden för L (mellan 0 och 100) och för A och B (mellan –128 och +127) i Adobe Färgväljaren.
 2. (Valfritt) Du kan justera färgen med hjälp av färgreglaget eller färgfältet.

Välja färg enligt CMYK-modellen

Du kan välja en färg genom att ange varje komponentvärde som andelen cyan, magenta, gult och svart i procent.

 1. Ange procentvärden för C, M, Y och K i Adobe Färgväljaren eller välj en färg med hjälp av färgreglaget och färgfältet.

Välja en färg genom att ange ett hexadecimalt värde

Du kan välja en färg genom att ange ett hexadecimalt värde som definierar R-, G- och B-komponenterna i en färg. De tre sifferparen anges i värden från 00 (minimal ljusstyrka) till ff (maximal ljusstyrka). 000000 är t.ex. svart, ffffff vitt och ff0000 rött.

 1. Ange ett hexadecimalt värde i textrutan # i Adobes färgväljare.

Välja en färg när du målar

Med HUD-färgväljaren (heads-up-display) kan du utgå från bildens färger och snabbt välja färger när du målar i dokumentfönstret.

Obs!

HUD-färgväljaren kräver OpenGL. (Mer information finns i Aktivera OpenGL och optimera GPU-inställningar.)

Välj vilken typ av HUD-färgväljare du vill använda

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Allmänt (Mac OS).

 2. Från menyn HUD-färgväljare väljer du Nyansrand om du vill ha en lodrätt väljare eller Nyanshjul om du vill ha en rund väljare.

Välj en färg från HUD-färgväljaren

 1. Välj ett målarverktyg.

 2. Tryck på Skift + Alt och högerklicka (Windows) eller Kontroll + Alt + Kommando (Mac OS).

 3. Du öppnar färgväljaren genom att klicka i dokumentfönstret. Dra sedan för att välja en nyans och skugga.

  Obs!

  När du har klickat i dokumentfönstret kan du släppa knapparna. Du kan trycka ned blanksteg tillfälligt för att behålla skuggan medan du väljer en annan nyans (eller vice versa).

Photoshop: HUD-väljaren
Välja färg med HUD-väljaren

A. Skugga B. Nyans 

Obs!

Om du hellre vill välja en färg från bilden öppnar du pipetten genom att hålla ned Alt.

Välja webbsäkra färger

Webbsäkra färger är de 216 färger som används i webbläsare oavsett plattform. Alla färger i en bild ändras till någon av dessa färger i webbläsaren när bilden visas på en 8-bitars bildskärm. De 216 färgerna utgör en delmängd av de 8-bitars färgpaletter som används i Mac OS. Genom att endast använda dessa färger kan du försäkra dig om att de bilder du skapar för webbsidor inte kommer att rastreras i ett system som visar 256 färger.

Välja webbsäkra färger i Adobes färgväljare

 1. Välj alternativet Endast webbfärger i det nedre vänstra hörnet av Adobes färgväljare. Alla färger du väljer när det här alternativet är markerat är webbsäkra.

Byta ut en icke webbsäker färg mot en webbsäker färg

Om du väljer en färg som inte är webbsäker, visas en varningskub bredvid färgrektangeln i Adobes färgväljare.

 1. Klicka på varningskuben om du vill välja närmaste webbsäkra färg. (Om ingen kub visas är färgen webbsäker.)

Välja en webbsäker färg i Färgpanelen

 1. Klicka på fliken för Färgpanelen eller välj Fönster > Färg för att visa Färgpanelen.
 2. Välj ett alternativ för val av webbsäkra färger:
  • Välj Gör ramp webbsäker från menyn i Färgpanelen. Alla färger du väljer när det här alternativet är markerat är webbsäkra.

  • Välj Webbfärgreglage på menyn på panelen Färg. Som standard justeras inställningen av webbfärgreglage automatiskt till webbsäkra färger (anges med streckmarkeringar) när du drar dem. Du kan välja färger som inte är webbsäkra genom att Alt-dra reglagen.

  Om du väljer en färg som inte är webbsäker, visas en varningskub ovanför färgrampen till vänster i Färgpanelen. Klicka på varningskuben om du vill välja närmaste webbsäkra färg.

Välja en CMYK-motsvarighet för en färg som inte kan tryckas

Vissa färger i färgmodellerna RGB, NMI och Lab kan inte tryckas eftersom de saknar motsvarighet i färgmodellen CMYK. De kallas därför för ej tryckbara färger. Om du väljer en färg som inte är tryckbar i Adobes färgväljare eller i Färgpanelen visas en varningstriangel. I rutan under triangeln visas färgens närmaste CMYK-motsvarighet.

Obs!

Varningstriangeln visas inte på panelen Färg när du använder webbfärgreglagen.

 1. Du kan välja närmaste CMYK-motsvarighet genom att klicka på varningstriangeln  i dialogrutan Färgväljaren eller på panelen Färg.

  Tryckbara färger fastställs med hjälp av den aktuella CMYK-arbetsyta som definieras i dialogrutan Färginställningar.

Välja en dekorfärg

I Adobes färgväljare kan du välja färger från PANTONE MATCHING SYSTEM®, Trumatch® Swatching System™, Focoltone® Colour System, Toyo Color Finder™ 1050-systemet, ANPA-Color™-systemet, färgsystemet HKS® och DIC Color Guide.

För att färgerna i det slutliga trycket ska se ut som du har tänkt dig, bör du rådfråga det tryckeri eller den servicebyrå du anlitar och välja dina färger med hjälp av en tryckt färgkarta. Tillverkarna rekommenderar att du skaffar en ny färgkarta varje år för att undvika blekta färger och andra skador.

Obs!

I Photoshop trycks dekorfärger som CMYK-plåtar (processfärg) i alla bildlägen utom Duplex. Om du vill trycka verkliga dekorfärgsplåtar måste du skapa dekorfärgskanaler.

 1. Öppna Adobe Färgväljaren och klicka på Färgbibliotek.

  I dialogrutan Egna färger visas den färg som närmast motsvarar den valda färgen i Adobe Färgväljaren.

 2. Välj ett färgbibliotek under Bok. Beskrivningar av färgbiblioteken finns nedan.
 3. Leta upp den färg du vill använda genom att ange färgens nummer eller genom att dra trianglarna längs rullningslisten.
 4. Klicka på den önskade färgrutan i listan.

Dekorfärgbibliotek

Adobes färgväljare innehåller funktioner för följande färgsystem:

ANPA-COLOR

Används ofta vid tryck av dagstidningar. ANPA-COLOR ROP Newspaper Color Ink Book innehåller exempel på ANPA-färger.

DIC Color Guide

Används vanligen för utskrifter i Japan. Du kan få mer information av Dainippon Ink & Chemicals, Inc. i Tokyo (Japan).

FOCOLTONE

Innehåller 763 CMYK-färger. Focoltone-färger gör det enklare att undvika svällnings- och passningsproblem i samband med prepress genom att de övertryckningar som färgerna består av visas. En bok med färgrutor som innehåller specifikationer för process- och dekorfärger, övertrycksdiagram samt en bok för märkning av layout finns tillgänglig från Focoltone. Kontakta Focoltone International, Ltd., i Stafford, Storbritannien för mer information.

HKS-färgrutor

Används för tryckändamål i Europa. Varje färg har en angiven CMYK-motsvarighet. Du kan välja mellan HKS E (för löpande kontorspapper), HKS K (för glättat papper), HKS N (för naturligt papper) och HKS Z (för dagstidningar). Färgexempel finns för samtliga färgskalor. HKS-processböcker och HKS-färgrutor har lagts till på färgsystemmenyn.

PANTONE®

Används för återgivning av dekorfärger. PANTONE MATCHING SYSTEM kan återge 1114 färger. PANTONEs färgkartor och böcker trycks på bestruket, obestruket och matt papper för att säkerställa korrekt visualisering av det tryckta resultatet och bättre tryckningskontroll. Du kan skriva ut en heltäckande PANTONE-färg i CMYK. Om du vill jämföra en heltäckande PANTONE-färg med dess närmast motsvarande processfärg använder du PANTONEs jämförelsekarta för heltäckande färger och processfärger. Procentsatserna för CMYK anges under varje färg. Du kan få mer information av Pantone, Inc. i Carlstadt, New Jersey (USA) (www.pantone.com).

TOYO Color Finder 1050

Innehåller fler än 1 000 färger baserat på de mest förekommande tryckfärgerna som används i Japan. TOYO Process Color Finder och färgrutor har lagts till på färgsystemmenyn. TOYO Color Finder 1050 Book innehåller tryckta exempel på Toyo-färger och kan erhållas från tryckerier och återförsäljare av grafiskt material Kontakta Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd., i Tokyo, Japan för mer information.

TRUMATCH

Ger förutsägbar CMYK-färgmatchning med över 2 000 datorgenererade, tryckbara färger. Trumatch-färgerna täcker den synliga delen av CMYK-färgomfånget i jämnstora steg. Trumatch Color visar upp till 40 färgtoner och skuggor för varje nyans, där alla ursprungligen skapats med en fyrfärgsprocess och kan reproduceras i fyra färger med elektroniska fotosättare. Dessutom medföljer fyra grå nyanser. Du kan få mer information av Trumatch Inc. i New York City, New York.