Ritytor

Photoshop: Ritytor
Ritytor för olika enheter på samma arbetsyta

Om du är webb- eller användargränssnittsdesigner vet du att det blir allt vanligare att utforma webbplatser eller appar för flera olika enheter. Ritytor hjälper dig att effektivisera designprocessen genom en oändlig arbetsyta där du kan skapa designer för olika enheter och skärmar. När du skapar ritytor kan du välja mellan ett brett utbud av förinställda storlekar eller definiera en anpassad ritytstorlek.

Ritytor är användbara även om du oftast bara designar för en skärmstorlek. När du designar kan du till exempel använda ritytor till att se layouten för olika sidor sida vid sida och i sitt rätta sammanhang. 

Obs!

Ritytor är optimerade för RGB-färgläget och det avancerade grafikprocessorritläget.

Vad är en rityta?

Du kan föreställa dig ritytor som en särskild typ av lagergrupper. En rityta fäster innehållet i eventuella andra ingående element vid sina kanter. Hierarkin för element i en rityta visas i panelen Lager, tillsammans med lager och lagergrupper. Ritytor kan innehålla lager och lagergrupper, men inte andra ritytor.

Visuellt fungerar ritytor som individuella arbetsytor inom ett dokument. Eventuella lager i dokumentet som ritytan inte innehåller grupperas i överdelen av panelen Lager och fästs inte av eventuella ritytor.

Inställningar för ritytor

Välj Inställningar > Gränssnitt > Utseende > Ritytor för att anpassa ritytornas utseende. Du kan välja en färg för ritytan samt visa eller dölja ritytans kanter. 

Photoshop: Inställningar för ritytor

Skapa ett ritytedokument

 1. Välj Arkiv > Nytt.
 2. Ange ett namn för bilden i dialogrutan Nytt. Exempel: iPhone-webbplats.
 3. På menyn Dokumenttyp väljer du Rityta.
 4. Välj Ritytestorlek från någon av de över 35 förinställningarna.
Photoshop: Ritytestorlekar
Brett urval av förinställda ritytestorlekar

 1. Börja med att lägga till designelement till ritytan. Du kan lägga till smarta objekt, lager, lagergrupper osv. på ritytan.

Konvertera ett befintligt dokument till ett ritytedokument

Om du har ett vanligt Photoshop-dokument kan du snabbt konvertera det till ett ritytedokument.

 1. Markera ett eller flera lager eller lagergrupper i dokumentet.
 2. Högerklicka på markeringen och välj sedan Rityta från lager eller Rityta från grupp.

Lägga till ritytor i det aktuella dokumentet

 1. I panelen Verktyg klickar du på ikonen  och väljer verktyget Rityta.
 1. Rita upp ritytan på arbetsytan.
 2. Ändra ritytans storlek om det behövs. I verktygsalternativfältet väljer du en förinställd storlek på menyn Storlek. Du kan även anpassa storleken på ritytan.
Photoshop: Ändra ritytans storlek
Ändra ritytans storlek

 1. Ändra ritytans namn. Gör så här:
  1. Markera ritytorna och välj Lager > Ändra namn på rityta
  2. Ange ritytans nya namn och tryck på Enter.
 2. Börja med att lägga till designelement till ritytan. Du kan lägga till smarta objekt, lager, lagergrupper osv. på ritytan.

Lägga till nya ritytor snabbt i ett dokument

Du kan lägga till ritytor i ett dokument genom att klicka på +-ikonerna som finns bredvid de aktuella ritytorna i dokumentet. +-ikoner visas där det går att skapa nya ritytor på arbetsytan. Om du vill duplicera en rityta med allt innehåll Alt-klickar du på +-ikonen.  

 1. Välj en rityta. 
 2. Klicka på en +-ikon bredvid ritytan. Photoshop lägger till en rityta i dokumentet i +-ikonens riktning.
Photoshop: Lägga till ritytor med hjälp av plusikoner
Lägga till ritytor med plusikoner

Obs!

Alt-klicka på plusikonen (+) för att duplicera den markerade ritytan med allt innehåll. Den nya ritytan läggs enligt riktningen på den +-ikon du klickade på.

Arbeta med ritytor

Ange bakgrundsfärg för ritytan

Välj önskat värde för fältet Bakgrundsfärg för ritytan i panelen Egenskaper (Fönster > Egenskaper) för ritytan. Du kan också ange ritytans bakgrundsfärg till Genomskinlig.

Ange bakgrundsfärg för ritytan

Flytta innehåll mellan ritytor

Dra elementen från en rityta till en annan på arbetsytan. När du flyttar ett element mellan ritytor försöker Photoshop att placera det på samma plats i förhållande till linjalens nollpunkter i ritytornas övre vänstra hörn.

När du lägger till eller flyttar ett element till en rityta flyttas det nya elementet till toppen av Z-ordningen för panelen Lager för ritytan.

Du kan även gruppera lager eller element som inte ingår i någon rityta med befintliga ritytor. Dra bara innehållet på arbetsytan till målritytan. Du kan också flytta det till målritytan i panelen Lager.

Duplicera lager eller lagergrupper

När du duplicerar ett lager eller en lagergrupp i ett dokument med ritytor kan du välja vilken rityta du vill placera det kopierade lagret i.

Duplicera lager: Välj vilken rityta du vill placera det kopierade lagret i

Flytta

Markera ritytan eller flyttverktyget och markera sedan ritytans etikett genom att klicka på den. Flytta nu innehållet till önskad plats på arbetsytan.

Ändra storlek

Markera ritytan eller flyttverktyget och markera sedan ritytans etikett genom att klicka på den. Välj en ny förinställd Storlek för ritytan i verktygsalternativfältet.

Om du vill ändra storlek på ritytan till en anpassad storlek använder du handtagen för att ändra kanterna.

Stödlinjer

Välj en rityta och välj Visa > Visa > Rutnät för att visa rutnät i en rityta.

Stödlinjer

När du har markerat en rityta drar du stödlinjer från linjalen till arbetsytan. Stödlinjerna rör sig nu med ritytan. Du kan även duplicera en rityta med de tilldelade stödlinjerna för att tilldela identiska stödlinjer till den duplicerade ritytan. Du kan även välja Visa > Ny stödlinjelayout för att skapa önskade ritytor. Du anger visningsalternativ för stödlinjer genom att välja Visa > Visa.

Photoshop: Ny stödlinjelayout
(Vänster) Ny stödlinjelayout | (Höger) Visningsalternativ för stödlinjer

Kontrollera rityteegenskaper

Välj en rityta och välj Fönster > Egenskaper för att snabbt kontrollera huvudegenskaperna för den. Du kan också ändra storlek på ritytan i panelen Egenskaper.

Ritytans egenskaper visas också i verktygsalternativfältet när en rityta markeras. 

Photoshop: Panelen Rityteegenskaper
Panelen Rityteegenskaper

Visa ritytenamn

Välj Visa > Visa > Ritytenamn om du vill visa eller dölja ritytans namn. Ritytornas namn trunkeras automatiskt enligt ritytans bredd.

Filtrera lager efter rityta

I panelen Lager går du till menyn Sök och väljer Rityta. Välj en rityta eller ett lager på en rityta. Panelvyn Lager är nu begränsad till endast den valda ritytan. Om du vill återgå till den fullständiga vyn för panelen Lager kan du avmarkera alla lager eller markera något utanför ritytan.

Förhindra automatisk kapsling in i eller ut från ritytor

Du kan tilldela låset i illustrationen till en rityta och använda det till att inte tillåta automatisk kapsling in i och ut från ritytan, eller till specifika lager på en rityta om du inte vill tillåta automatiskt kapsling av de lagren. Om du vill återgå till det vanliga beteendet för automatisk kapsling tar du bort eventuella automatiska kapslade lås från ritytor eller lager.

Photoshop: Förhindra automatisk kapsling in i eller ut från ritytor

Positionslås för rityta

Välj en rityta och tilldela positionslåset. Ritytan är nu fast på sin position på arbetsytan, men du kan fortfarande lägga till element på, flytta element på eller ta bort element från ritytan som vanligt. 

Photoshop: Låsa placering

Ändra namn

Dubbelklicka på namnet på ritytan i panelen Lager och ange ett nytt namn. Du kan även använda kommandot Lager > Ändra namn på rityta.

Lösa upp ritytor

Du kan snabbt dela upp ritytor i deras beståndsdelar. Markera ritytorna och välj Lager > Dela upp ritytor. Ritytorna delas upp och deras beståndsdelar flyttar upp en nivå i panelen Lager. Om den sista återstående ritytan i dokumentet blir upplöst eller delas upp är dokumentet inte längre ett ritytedokument.

Exportera ritytor

Exportera ritytor som bildresurser

Du kan exportera ritytor som JPEG-, GIF-, PNG-, PNG-8- eller SVG-bildresurser direkt från panelen Lager.

Mer information finns i Exportera ritytor och lager.

Exportera ritytor som PDF

Du kan exportera ritytor som PDF-dokument. Gör så här:

 1. Välj Arkiv > Exportera > Ritytor till PDF i Photoshop.
 2. Gör följande i dialogrutan Ritytor till PDF:
  • Välj var du vill spara det genererade PDF-dokumentet.
  • Ange ett filnamnsprefix för de genererade PDF-dokumenten. Exempel: Campaign_insurance.
  • Ange om du endast vill exportera innehåll på ritytorna eller även innehållet i områden som överlappar ritytorna.
  • Ange om du vill exportera alla ritytor eller endast de som är markerade.
  • Ange om du även vill exportera ritytebakgrunder med ritytorna.
  • Ange om du vill generera en PDF-fil för alla ritytor i det aktuella dokumentet eller om du vill generera ett PDF-dokument per rityta. Om du väljer att generera flera PDF-dokument får alla dokument samma filnamnsprefix som du angav tidigare.
  • Ange en kodning för de exporterade PDF-dokumenten: ZIP eller JPEG. Om du väljer JPEG måste du också ange en kvalitetsinställning (0-12).
  • Ange om du vill inkludera ICC-profilen (International Color Consortium) i de exporterade PDF-dokumenten. En ICC-profil innehåller data som karaktäriserar en färgindata- eller utdataenhet.
  • Ange om du också vill exportera ritytornas namn tillsammans med de exporterade ritytorna. Du kan ange ett anpassat teckensnitt, teckenstorlek, teckenfärg och arbetsytetillägg när du väljer den här inställningen.
 3. Klicka på Kör. PDF-dokumentet genereras.

Exportera ritytor som filer

Du kan exportera ritytor som separata filer. Gör så här:

 1. Välj Arkiv > Exportera > Ritytor till filer i Photoshop.
 2. Gör följande i dialogrutan Ritytor till filer:
  • Välj de mål där du vill spara de genererade filerna.
  • Ange ett namnprefix.
  • Ange om du endast vill exportera ritytans innehåll eller om du också vill inkludera överlappande områden.
  • Ange om du vill exportera alla ritytor eller endast de som är markerade.
  • Ange om du även vill exportera ritytebakgrunder med ritytorna.
  • Välj det filformat du vill exportera till. Du kan exportera som BMP, JPEG, PDF, PSD, Targa, TIFF, PNG-8 och PNG-24.
  • Ange exportalternativ för det filformat du har markerat.
   • Ange om du också vill exportera ritytornas namn tillsammans med de exporterade ritytorna. Du kan ange ett anpassat teckensnitt, teckenstorlek, teckenfärg och arbetsytetillägg när du väljer den här inställningen.
 3. Klicka på Kör. Ritytorna exporteras som filer med det valda formatet.

Vanliga frågor

Nej. För närvarande finns det inte stöd för att kapsla ritytor.

Du kan föreställa dig ritytor som en särskild typ av lagergrupper. Ritytorna visas i panelen Lager i Photoshop, på samma sätt som lager och lagergrupper.

Ja. Om du vill göra det använder du funktionen Ritytor från lager.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto