Obs!

För Photoshop-versioner före Photoshop CC är vissa av funktionerna som diskuteras i den här artikeln eventuellt bara tillgängliga om du har Photoshop Extended. Photoshop har inte ett separat Extended-erbjudande. Samtliga funktioner från Photoshop Extended ingår nu i Photoshop.

Gränspunkt gör det enklare att perspektivkorrigera redigeringar i bilder som innehåller perspektivplan, t.ex. sidorna på en byggnad, väggar, golv eller ett rektangulärt objekt. I Gränspunkt anger du planet i bilden, och sedan lägger du till redigeringar som målning, kloning, kopiering, inklistring och omformning. Alla redigeringarna följer perspektivet i planet som du arbetar i. När du retuscherar, lägger till eller tar bort innehåll i en bild blir resultatet mer realistiskt eftersom redigeringarna har rätt riktning och skala enligt perspektivplanen. När du har arbetat färdigt i Gränspunkt kan du fortsätta redigera bilden i Photoshop. Bevara informationen om perspektivplanet i en bild genom att spara dokumentet i formaten PSD, TIFF eller JPEG.

Photoshop, redigeringar på perspektivplan
Redigera i perspektivplanen i en bild

Du kan också mäta objekten i en bild och exportera 3D-information och mått till DXF- och 3DS-format för användning i 3D-program.

Översikt över dialogrutan Gränspunkt

Dialogrutan Gränspunkt (Filter > Gränspunkt) innehåller verktyg som du kan använda för att definiera perspektivplanen och redigera bilden, samt ett måttverktyg och bildförhandsvisning. Gränspunktsverktygen (Markeringsram, Stämpel, Pensel med flera) fungerar på samma sätt som motsvarande verktyg i huvudverktygslådan i Photoshop. Du kan använda samma kortkommandon om du vill ange verktygsalternativ. När du öppnar menyn Gränspunkt  visas fler verktygsinställningar och kommandon.

Gränspunkt i Photoshop
Dialogrutan Gränspunkt

A. Gränspunkt-menyn B. Alternativ C. Verktygslådan D. Förhandsvisning av gränspunktsessionen E. Zoomalternativ 

Se Kortkommando för Gränspunkt om du vill veta vilka kortkommandon som finns för Gränspunkt.

Gränspunktsverktyg

Gränspunktsverktygen fungerar på samma sätt som motsvarigheterna i huvudverktygslådan i Photoshop. Du kan även använda samma kortkommandon. När du markerar ett verktyg ändras de tillgängliga alternativen i dialogrutan Gränspunkt.

Verktyget Redigera plan 

Markerar, redigerar, flyttar och ändrar storlek på planen.

Verktyget Skapa plan 

Definierar de fyra hörnnoderna i ett plan, justerar planets storlek och form samt river av ett nytt plan.

Verktyget Markeringsram 

Gör kvadratiska eller rektangulära markeringar samt flyttar eller klonar markeringar.

Obs!

Om du dubbelklickar på markeringsverktyget i ett plan markeras hela planet.

Stämpelverktyget 

Målar med ett prov av bilden. Till skillnad från verktyget Klonstämpel kan inte verktyget Stämpel i Gränspunkt klona element från en annan bild. Se även Måla med provpixlar i Gränspunkt och Retuschera med verktyget Klonstämpel.

Pensel 

Målar en vald färg i ett plan.

Verktyget Omforma 

Skaländrar, roterar och flyttar en flytande markering genom att flytta markeringsrutans handtag. Det fungerar på samma sätt som kommandot Omforma fritt och en rektangulär markering. Se även Omforma fritt.

Pipett 

Markerar en färg för målning när du klickar i förhandsvisningsbilden.

Mätverktyget 

Mäter avstånd och vinklar från ett objekt i ett plan. Se även Mäta i Gränspunkt

Zooma 

Förstorar eller förminskar bildvyn i förhandsvisningsfönstret.

Hand

Flyttar bilden i förhandsvisningsfönstret.

Förstora eller förminska förhandvisningsbilden

 1. Gör något av följande:
  • Välj zoomverktyget i dialogrutan Gränspunkt, och klicka eller dra förhandsvisningsbilden om du vill zooma in den. Håll ned Alt och klicka eller dra om du vill zooma ut.

  • Ange en förstoringsgrad i textrutan Zooma längst ned i dialogrutan.

  • Klicka på Plus (+) eller Minus (-) för att zooma in respektive ut.

  • Zooma tillfälligt in i förhandsvisningsfönstret genom att hålla ned tangenten X. Det är särskilt praktiskt när du placerar hörnnoderna och arbetar med detaljer.

Flytta bilden i förhandsvisningsfönstret

 1. Gör något av följande:
  • Välj Handen i dialogrutan Gränspunkt, och dra i förhandsvisningsbilden.

  • Håll ned blankstegstangenten när något verktyg är valt och dra i förhandsvisningsbilden.

Arbeta i Gränspunkt

 1. (Valfritt) Förbereda din bild för arbete i Gränspunkt.

  Gör något av följande innan du väljer kommandot Gränspunkt:

  • Placera resultaten av Gränspunkt i ett separat lager genom att skapa ett nytt lager innan du väljer kommandot Gränspunkt. Om du placerar gränspunktsresultaten i ett separat lager bevaras den ursprungliga bilden, och du kan använda opacitetskontrollen för lager, stilar och blandningslägen.

  • Om du ska klona innehållet i bilden utanför den aktuella bildstorlekens gränser ökar du storleken på arbetsytan så att den passar det tillagda innehållet. Se även Ändra storlek på arbetsytan

  • Om du ska klistra in ett objekt från Urklipp i Photoshop i Gränspunkt kopierar du objektet innan du väljer kommandot Gränspunkt. Det kopierade objektet kan komma från ett annat Photoshop-dokument. Om du kopierar text så måste textlagret rastreras innan det kopieras till Urklipp.

  • Begränsa resultaten av Gränspunkt till specifika områden i bilden genom att antingen göra en markering eller lägga till en mask i bilden innan du väljer kommandot Gränspunkt. Se även Använda markeringsramsverktygen och Om masker och alfakanaler.

  • Om du vill kopiera något i perspektiv från ett Photoshop-dokument till ett annat kopierar du först objektet i Gränspunkt i det ena dokumentet. När du klistrar in objektet i ett annat dokument samtidigt som du är i Gränspunkt bevaras objektets perspektiv.

 2. Välj Filter > Gränspunkt.

 3. Definiera de fyra hörnnoderna i planets yta.

  Verktyget Skapa plan  är aktiverat som standard. Klicka i förhandsvisningsbilden om du vill definiera hörnnoderna. Prova att använda ett rektangulärt objekt i bilden som stöd när du skapar planet.

  Om du vill riva av ytterligare plan använder du verktyget Skapa plan och Ctrl-drar (Windows) eller Kommando-drar (OS X) en kantnod. Mer information finns i Definiera och justera perspektivplanen i Gränspunkt.

  Photoshop, definiera fyra hörnnoder
  Definiera de fyra hörnnoderna med verktyget Skapa plan

  Photoshop, riva av ett plan
  Ctrl-dra (Windows) eller Kommando-dra (Mac OS) en kantnod när du vill riva av ett plan.

 4. Redigera bilden.

  Gör något av följande:

 5. Exportera 3D-information och mått till DXF- och 3DS-format.

  Texturer exporteras också till 3DS-format. Mer utförlig information hittar du i Exportera mått, texturer och 3D-information.

 6. Klicka på OK.

  Stödraster kan återges i Photoshop om du väljer Återge stödraster till Photoshop på menyn Gränspunkt innan du klickar på OK. Mer detaljerad information finns i Återge stödraster till Photoshop.

Exportera mått, texturer och 3D-information

3D-information (plan), texturer och mått som skapats i Gränspunkt kan exporteras till andra format och användas i program för CAD, modellering, animering och specialeffekter. Om du exporterar till DXF skapas en fil med 3D-information och de mått du har gjort. Exporterade 3DS-filer innehåller återgivna texturer förutom den geometriska informationen.

 1. Öppna menyn Gränspunkt och välj antingen Exportera till DXF eller Exportera till 3DS.
 2. I dialogrutan Exportera till DXF eller Exportera till 3DS väljer du en plats för den sparade filen och klickar på Spara.

Om perspektivplan och stödraster

Innan du kan göra redigeringar i Gränspunkt definierar du rektangulära plan som justeras efter bildens perspektiv. Noggrannheten i ett plan avgör om redigeringarna eller justeringarna skaländras och orienteras korrekt.

När du har angett de fyra hörnnoderna är perspektivplanet aktivt och visar en markeringsram och ett stödraster. Du kan skala, flytta eller ändra form för att finjustera perspektivplanet. Du kan också ändra stödrastrets storlek så att det motsvarar objekten i bilden. Ibland kan det vara praktiskt att anpassa markeringsrutan och stödrastret till en struktur eller ett mönster i bilden när du vill matcha bildens perspektiv. Om du justerar stödrastrets storlek kan det också bli lättare att räkna objekt i bilden.

Förutom att hjälpa till att justera perspektivplanen mot bildelement är stödrastret också praktiskt när du vill visualisera mått när det används med mätverktyget. Det finns ett alternativ för att länka stödrastrets storlek till mått du gör med mätverktyget.

Definiera och justera perspektivplanen i Gränspunkt

 1. Välj verktyget Skapa plan  i dialogrutan Gränspunkt och lägg till de fyra hörnnoderna genom att klicka i förhandsvisningsbilden.

  Prova att använda ett rektangulärt objekt eller en plan yta i bilden som stöd när du skapar perspektivplanet. När du placerar noden är det praktiskt att zooma in förhandsvisningsbilden genom att hålla ned X. När du lägger till hörnnoder kan du ta bort den sista noden genom att trycka på Backsteg (Windows) eller Delete (Mac OS). Du kan också flytta en nod genom att dra den.

 2. Välj verktyget Redigera plan  och gör något av följande:
  • Omforma perspektivplanet genom att dra en hörnnod.

  • Justera stödrastret genom att ange ett värde i textrutan Stödrasterstorlek eller klicka på nedåtpilen och flytta reglaget. Du kan också justera stödrastret när Skapa plan har markerats.

  • Flytta planet genom att klicka i det och dra.

  • Skaländra planet genom att dra en kantnod i ett segment i markeringsramen.

  Photoshop, öka planets storlek
  Anpassa storleken på ett plan efter redigeringen genom att dra en kantnod

  Markeringsramen och stödrastret i ett perspektivplan är vanligtvis blå. Om ett problem uppstår med hörnnodernas placering blir planet ogiltigt och markeringsramen och stödrastret blir antingen rött eller gult. Om planet är fel flyttar du hörnnoderna tills markeringsramen och stödrastret blir blå.

  Obs!

  Om du har överlappande plan och vill gå igenom dem Ctrl-klickar du (Windows) eller Kommando-klickar du (OS X).

  Photoshop, överlappande plan
  Överlappande plan

När du har skapat ett plan i Gränspunkt kan du skapa (riva av) fler plan som har samma perspektiv. När ett andra plan rivs av från det ursprungliga perspektivplanet kan du riva av fler plan från det andra planet och så vidare. Du kan riva av så många plan du vill. Även om nya plan rivs av i 90-graders vinklar kan du justera dem till önskad vinkel. Detta är praktiskt om du vill göra sömlösa ändringar mellan ytor och matcha geometrin i ett komplext motiv. Hörnskåp i ett kök kan exempelvis vara en del av en kontinuerlig yta. Förutom att justera vinklarna i ett relaterat perspektivplan kan du alltid ändra storlek på planet med hjälp av verktyget Redigera plan.

 1. Välj verktyget Skapa plan eller verktyget Redigera plan, håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och dra en kantnod på markeringsramen för ett befintligt plan (inte en hörnnod).

  Det nya planet rivs av i 90-graders vinkel i förhållande till det ursprungliga planet.

  Obs!

  Om ett plan som nyligen har skapats inte är i linje med bilden, markerar du Redigera plan och justerar en hörnnod. När du justerar ett plan så påverkas ett kopplat plan. (Hörnnoder är inte tillgängliga om mer än två plan är kopplade.)

  Photoshop, riva av flera plan
  Om du river av flera plan fortsätter planen att vara anpassade till varandra så att redigeringarna skaländras och orienteras korrekt.

 2. (Valfritt) Gör något av följande om du vill ändra vinkeln på det avrivna planet:
  • Använd verktyget Redigera plan eller verktyget Skapa plan, håll ned Alt och dra den mittersta kantnoden på motsatt sida om rotationsaxeln.

  • Ange ett värde i textrutan Vinkel.

  • Flytta skjutreglaget för Vinkel.

  Ändrad planeringsvinkel i Photoshop
  Ändrad planeringsvinkel.

  Obs!

  När du har skapat ett nytt (underordnat) plan från ett befintligt (överordnat) plan kan du inte längre justera det överordnade planets vinkel.

Markeringsrams- och stödrastervarningar i Gränspunkt

Markeringsramen och stödrastret ändrar färg för att ange planets aktuella status. Om planet är fel flyttar du en hörnnod tills markeringsramen och stödrastret blir blå.

Blå

Anger ett korrekt plan. Tänk på att ett korrekt plan inte garanterar resultat med rätt perspektiv. Se till att markeringsramen och stödrastret har justerats efter geometriska element eller ett planområde i bilden.

Röd

Anger ett felaktigt plan. Det går inte att beräkna planets proportioner med hjälp av Gränspunkt.

Gul

Anger ett felaktigt plan. Det går inte att identifiera vissa av planets gränspunkter.

Obs!

Det går visserligen att redigera ogiltiga röda eller gula plan (exempelvis genom att riva av vinkelräta plan), men resultaten blir inte korrekt orienterade.

Visa eller dölj stödrastret, aktiva markeringar och gränser för perspektivplan

 1. Välj Visa kanter på menyn Gränspunkt.

  Obs!

  Markeringarna visas tillfälligt när de får en ny storlek eller flyttas, även om Visa kanter är avstängt.

Justera mellanrummet på stödrastret för perspektivplanet

 1. Gör något av följande:
  • Välj verktyget Redigera plan  eller Skapa plan  och ange ett värde för stödrasterstorlek i området med verktygsalternativ.

  • Välj mätverktyget och välj Länka mått till stödraster i området med verktygsalternativ. Dra mätverktyget i ett plan och ange ett längdvärde i området för verktygsalternativ.

Återge stödraster till Photoshop

Som standard är Gränspunkt-stödrastren osynliga när du visar en bild i Photoshops dokumentfönster, även om stödrastren bevaras i bilden och visas när du startar Gränspunkt. Stödraster kan återges så att de syns i Photoshops dokumentfönster när du slutar arbeta i Gränspunkt. De återgivna stödrastren är av rastertyp och inte vektortyp.

 1. Öppna menyn Gränspunkt och välj Återge stödraster till Photoshop.

  Kommandot Återge stödraster till Photoshop måste väljas för varje Gränspunkt-session.

  Obs!

  Skapa ett nytt lager för dina Gränspunkt-resultat om du vill återge stödlagren i Photoshop. Detta håller stödlagren på ett separat lager från huvudbilden.

Om markeringar i Gränspunkt

Markeringar kan vara praktiska om du målar eller retuscherar för att korrigera fel, lägga till element eller förbättra en bild. I Gränspunkt kan du måla eller fylla i specifika områden i en bild med markeringar samtidigt som du bevarar perspektivet som anges av planen i bilden. Markeringar kan även användas för att klona och flytta visst bildinnehåll i perspektiv.

Med hjälp av markeringsramen i Gränspunkt drar du en markering inom ett perspektivplan. Om du drar en markering som rör mer än ett plan figursätts den för att anpassa sig till perspektivet på varje plan.

När du har ritat en markering kan du flytta den vart som helst i bilden och bibehålla perspektivet i planet. Om din bild har flera plan anpassas markeringen efter perspektivet i det plan det har rört sig genom.

Med Gränspunkt kan du klona bildpixlarna i en markering när den flyttas i en bild. I Gränspunkt kallas en markering som innehåller bildpixlar som du kan flytta vart som helst i bilden för en flytande markering. Även om de inte finns på ett separat lager verkar pixlar i en flytande markering vara ett separat lager som svävar ovanför huvudbilden. En aktiv flytande markering kan flyttas, roteras eller skalas.

Obs!

När du klistrar in ett objekt i Gränspunkt är de inklistrade pixlarna i en flytande markering.

Om du klickar utanför en flytande markering avmarkerar du den. När en flytande markering är avmarkerad klistras dess innehåll in i bilden och byter ut de pixlar som var under dem. Om du klonar en kopia av en flytande markering avmarkerar du också originalet.  

Photoshop, inklistrat objekt i Gränspunkt
Inklistrat objekt i Gränspunkt.

Det finns ett annat flyttalternativ för markeringar i Gränspunkt. Du kan fylla markeringen med pixlar från det område du flyttar pekaren till.

Photoshop, kopiera markering från ett plan till ett annat
Kopiera en markering och flytta en markering från ett perspektivplan till ett annat

Göra markeringar i Gränspunkt

 1. Välj markeringsverktyget.
 2. (Valfritt) I området för verktygsalternativ anger du värden för någon av följande inställningar innan du gör markeringen:

  Ludd

  Anger hur mycket oskärpa som ska läggas till kanterna i markeringen.

  Opacitet

  Ange det här värdet om du vill använda markeringen för att flytta bildinnehåll. Det här alternativet avgör hur mycket de flyttade pixlarna ska visa eller dölja bilden under.

  Menyn Lagning

  Välj ett blandningsläge om du vill använda en markering för att flytta bildinnehåll. Det här alternativet avgör hur de flyttade pixlarna blandas med omgivande bild:

  • Välj Av om du inte vill att markeringen ska blandas med de omgivande pixlarnas färger, skuggor och texturer.

  • Välj Luminiscens om du vill blanda markeringen med omgivande pixlars ljussättning.

  • Välj På om du vill blanda markeringen med omgivande pixlars färg, ljussättning och skugga.

 3. Dra verktyget i ett plan. Du kan göra en markering som spänner över mer än ett plan. Håll ned Skift-tangenten om du vill begränsa markeringen till en kvadrat som har rätt perspektiv.
  Photoshop, markeringar som spänner över mer än ett plan
  Markeringar som spänner över mer än ett plan

  Obs!

  Markera ett helt plan genom att dubbelklicka på markeringsverktyget i planet.

Flytta markeringar i Gränspunkt

 1. Göra en markering i ett perspektivplan.
 2. Välj något av följande från menyn Flyttningsläge om du vill ange hur du ska flytta en markering:
  • Markera området som du vill flytta markeringsramen till genom att välja Mål.

  • Välj Källa om du vill fylla markeringen med bildpixlarna i området som du drar markeringsverktygets pekare till (samma som att Ctrl-dra eller Kommando-dra en markering).

 3. Dra markeringen. Håll ned Skift-tangenten så att den flyttade markeringen justeras mot stödrastret i perspektivplanet.

Flytta, rotera och skala flytande markeringar

 1. Gör något av följande:
  • Flytta en flytande markering genom att markera markeringsverktyget eller omformningsverktyget, klicka inne i markeringen och dra den.

  • Rotera en flytande markering genom att markera omformningsverktyget och placera pekaren nära en nod. När pekaren ändras till en böjd dubbelriktad pil roterar du markeringen genom att dra. Du kan också markera alternativen Vänd när du vill vända markeringen vågrätt längs den lodräta axeln i planet eller markera Vänd vertikalt när du vill vända markeringen lodrätt längs planets vågräta axel.

  Photoshop, verktyget Omforma
  Alternativ för verktyget Omforma

  A. Flytta B. Rotera C. Skala 
  • Om du vill skala en flytande markering ser du till att den är i ett perspektivplan. Markera verktyget Omforma och sätt pekaren ovanför en nod. När pekaren ändras till en rak dubbelriktad pil skaländrar du markeringen genom att dra. Tryck ned Skift-tangenten om du vill låsa proportionerna när du skalar. Tryck på Alt-tangenten om du vill skala från mitten.

Fylla markeringar med ett annat område av en bild

 1. Göra en markering i ett perspektivplan.
 2. (Valfritt) Flytta markeringen till önskad plats. Kontrollera att flyttningsläget är inställt på Mål när du flyttar markeringen.
 3. Gör något av följande:
  • Ctrl-dra (Windows) eller Kommando-dra (Mac OS) pekaren inifrån markeringen till det bildområde som du vill fylla markeringen med.

  • Välj Källa på menyn Flyttningsläge och dra pekaren inifrån markeringen till det bildområde som du vill fylla markeringen med.

  Den fyllda markeringen ändras till en flytande markering, som du kan skaländra, flytta, rotera och klona med hjälp av omformningsverktyget, eller flytta eller klona med hjälp av markeringsverktyget.

  Photoshop, dra en markering
  Ctrl-dra (Windows) eller Kommando-dra (OS X) en markering

  A. Ursprunglig markering B. Flyttar markeringen till källbilden C. Den ursprungliga markeringen fylls med källbilden 

Kopiera markeringar i Gränspunkt

 1. Göra en markering i ett perspektivplan.
 2. Alt-dra markeringen med markeringsverktyget om du vill skapa en kopia av markeringen och dess bildpixlar.

  Kopian blir en flytande markering som ser ut att hänga över huvudbilden. Du kan flytta en flytande markering, eller så kan du använda verktyget Omforma för att skala eller rotera den flytande markeringen.

 3. Gör något av följande:
  • Avmarkera den flytande markeringen genom att klicka utanför den. Markeringens innehåll klistras in i bilden och byter ut de pixlar som var under den.

  • Klicka i den flytande markeringen med antingen markerings- eller omformningsverktyget och Alt-dra om du vill göra en kopia till. När du gör en kopia avmarkeras den ursprungliga flytande markeringen och byter ut de pixlar som var under den.

  Obs!

  Om du trycker på Ctrl+Skift+T (Windows) eller Kommando+Skift+T (OS X) dupliceras den senaste dupliceringsflyttningen. Det är ett enkelt sätt att klona innehåll flera gånger.

Klistra in ett objekt i Gränspunkt

Du kan klistra in ett objekt från Urklipp i Gränspunkt. Det kopierade objektet kan komma från samma eller ett annat dokument. När objektet har klistrats in i Gränspunkt blir det en flytande markering som du kan skaländra, rotera, flytta och klona. När du flyttar den flytande markeringen till ett markerat plan omformas markeringen till planets perspektiv.

Photoshop, klistra in objekt i Gränspunkt
Klistrar in ett objekt i Gränspunkt

A. Kopierat mönster från ett separat dokument B. Bild med markering (som begränsar resultat) som skapades i Photoshop innan Gränspunkt öppnades. C. Ett inklistrat mönster i Gränspunkt flyttas till planet samtidigt som markeringen bevaras 

Obs!

Du rekommenderas av praktiska skäl att skapa perspektivplanen i en tidigare gränspunktssession.

 1. Kopiera ett objekt till Urklipp. Det kopierade objektet kan komma från samma eller ett annat dokument. Tänk på att du bara kan klistra in ett rasterobjekt och inte ett vektorobjekt.

  Obs!

  Text som ska kopieras måste först rastreras. Högerklicka på textlagret och välj Rastrera. Välj sedan Markera > Alla och kopiera till Urklipp.

 2. (Valfritt) Skapa ett nytt lager.
 3. Välj Filter > Gränspunkt.
 4. Skapa eventuellt ett eller flera plan i bilden.
 5. Tryck på Ctrl+V (Windows) eller Kommando+V (Mac OS) när du vill klistra in objektet.

  Det inklistrade objektet är nu en flytande markering i det övre vänstra hörnet av förhandsvisningsbilden. Markeringsverktyget är som standard markerat.

 6. Använd markeringsverktyget för att dra den inklistrade bilden till ett plan.

  Bilden har planets perspektiv.

  Obs!

  Klicka inte någonstans i bilden med markeringsverktyget när du har klistrat in bilden i Gränspunkt, förutom för att dra den inklistrade bilden till ett perspektivplan. Om du klickar var som helst annars avmarkeras den flytande markeringen och pixlarna klistras in permanent i bilden.

Måla med en färg i Gränspunkt

 1. Välj penseln.
 2. Ange en penselfärg genom att göra något av följande:
  • Markera Pipetten och klicka på en färg i förhandsvisningsbilden.

  • Välj en färg genom att klicka på rutan Penselfärg. Då öppnas Färgväljaren.

 3. Ställ in diameter (penselstorlek), hårdhet (kantens släthet), och opacitet (i vilken grad målningen ska skymma den underliggande bilden) i området för verktygsalternativ.
 4. Välj ett lagningsläge:
  • Måla utan att blanda färgen, ljus och skugga från de omgivande pixlarna genom att välja Av.

  • Välj Luminiscens om du vill måla och blanda penseldragen med ljuset från de omgivande pixlarna medan färgen behålls.

  • Välj På om du vill måla och blanda med färg, ljus och skugga från de omgivande pixlarna.

 5. (Valfritt) Ange alternativ för målning:
  • Öppna menyn Gränspunkt och välj Tillåt åtgärder på flera ytor om du vill måla kontinuerligt och anpassa dig automatiskt till perspektivet från ett plan till ett annat. Om du stänger av det här alternativet kan du måla i ett plans perspektiv åt gången. Du måste sluta, och sedan börja måla i ett annat plan för att byta perspektiv.

  • Om du vill begränsa målningen till det aktiva planet öppnar du menyn Gränspunkt och väljer Beskärningsåtgärder på ytkanter. Om du stänger av det här alternativet kan du måla i perspektiv på andra plan än det aktiva.

 6. Måla genom att dra i bilden. När du målar i ett plan skaländras penselstorleken och penselformen och anpassas till planets perspektiv. Om du Skift-drar begränsas penseldraget till en rak linje som anpassar sig efter planets perspektiv. Du kan också klicka på en punkt med penselverktyget och sedan hålla ned Skift och klicka på en annan punkt för att måla en rak linje i perspektiv.

  Obs!

  Penseln följer markeringar och går att använda till att måla en skarp linje längs markeringens kant. Om du t.ex. markerar ett helt plan kan du måla en linje längs planets omkrets.

Måla med provpixlar i Gränspunkt

I Gränspunkt målar stämpeln med provpixlar. Den klonade bilden orienteras efter perspektivet i planet som du målar i. Stämpeln är praktisk för blandning och retuschering av bildområden, kloning av delar av en yta för att ”måla ut” ett objekt och kloning av ett bildområde för att duplicera ett objekt eller utöka en textur eller ett mönster.

 1. I Gränspunkt väljer du verktyget Stämpel .
 2. Ställ in diameter (penselstorlek), hårdhet (mängden ludd på penseln) och opacitet (i vilken grad målningen ska dölja eller visa bilden) i området för verktygsalternativ.
 3. Välj ett blandningsläge på menyn Lagning.
  • Välj Av om du vill hindra penseldragen från att blanda sig med färger, skuggor och texturer i omgivande pixlar.

  • Välj Luminiscens om du vill blanda penseldragen med ljussättningen hos omgivande pixlar.

  • Välj På om du vill blanda penseldragen med färg, ljus och skugga från de omgivande pixlarna.

 4. Så här avgör du stämpelverktygets samplingsfunktioner:
  • Markera Justera om du vill ta prov på pixlar kontinuerligt utan att förlora den aktuella provpunkten även om du släpper musknappen.

  • Avmarkera Justera om du vill fortsätta att använda provpixlarna från den första provpunkten varje gång som du avbryter och återupptar målningen.

 5. (Valfritt) Ange alternativ för målning:
  • Öppna menyn Gränspunkt och välj Tillåt åtgärder på flera ytor om du vill måla kontinuerligt från ett plan till ett annat.

  • Om du vill begränsa målningen till det aktiva planet öppnar du menyn Gränspunkt och väljer Beskärningsåtgärder på ytkanter.

 6. Ange provpunkten genom att placera pekaren i ett plan genom att Alt-klicka.
 7. Dra över det område i bilden som du vill måla. Håll ned Skift-tangenten om du vill dra en rak linje som anpassar sig efter planets perspektiv. Du kan också klicka på en punkt med stämpelverktyget och sedan Skift-klicka på en annan punkt för att måla en rak linje i perspektiv.

Mäta i Gränspunkt

Yrkesgrupper som arkitekter, inredare, kriminaltekniker och träarbetare behöver ofta veta hur stora föremålen i en bild är. I Gränspunkt kan du dra en mätlinje över ett objekt i ett perspektivplan som du vet storleken för med mätverktyget. Mätverktyget har ett alternativ för att ange en längd för mätningen. Mätlinjen visar två textrutor: en för längden och en som visar den vinkel i vilken linjen ritades i förhållande till perspektivplanet. När mätningen och dess längd har ställts in skalas alla mätningar därefter korrekt till din ursprungliga mätning.

Det finns ett alternativ för att länka linjemåttets längd med perspektivplanets stödrastermellanrum. Till exempel får en måttlängd på 5 stödrastret att visa 5 mellanrum när länkalternativet är markerat. Det kan vara praktiskt om du vill visualisera storlekar i bilden eller för att räkna objekt i en bild. När det inte finns någon länk kan stödrastermellanrummet justeras oberoende av måttet. Det här alternativet är användbart om du tycker att stödrastermellanrummet är för litet och förvirrande att titta på när det är länkat till måttet.

De mått du skapar kan återges så att de visas i bilden när du har stängt dialogrutan Gränspunkt. Du kan även exportera dina mått och geometrisk information till format som kan läsas av CAD-program.

Mäta objekt i en bild

 1. Välj mätningsverktyget i Gränspunkt och klicka och dra sedan över ett objekt i ett plan.

  Det är bäst att göra ursprungsmätningen på ett objekt som du vet storleken på.

  Obs!

  När du väl har börjat att ta ett mått inuti ett plan går det att fortsätta förbi planets gränser.

 2. Markera ett mått och ange ett värde för Längd för att ange den uppmätta längden.
 3. (Valfritt) Gör ytterligare mått.

  Storleken på dessa mått skalas till storleken för din ursprungliga mätning.

 4. (Valfritt) Gör något av följande:
  • Om du vill att storleken på stödrastret ska vara oberoende av det längdvärde du tilldelade ursprungsmätningen kontrollerar du att Länka mått till stödraster är avmarkerat. Det är standardinställningen.

  • Om du vill att stödrastrets storlek ska justeras enligt det längdvärde du tilldelade ursprungsmätningen markerar du Länka mått till stödraster.

  Gränspunkt-mått i en bild bevaras när dialogrutan stängs. De visas när du startar Gränspunkt igen.

Göra en mätning automatiskt i Gränspunkt

Mätverktyget kan automatiskt göra längd- och breddmätningar för en yta som definieras av ett perspektivplan.

 1. Dubbelklicka på mätverktyget i ett perspektivplan.

Flytta en mätning i Gränspunkt.

I Gränspunkt kan du flytta en mätningslinje utan att ändra dess orientering (vinkel) eller längd.

 1. Välj verktyget Mät.
 2. Klicka någonstans längs en befintlig mätning och dra.

Ändra längd eller orientering på en mätning

Du kan ändra längden eller orienteringen (vinkeln) på ett befintligt mått.

 1. Markera mätverktyget och flytta det över ändpunkten på en befintlig mätlinje.
 2. Gör något av följande:
  • Dra en ändpunkt om du vill ändra orientering och längd för ett mått.

  • Ctrl-dra (Windows) eller Kommando-dra (OS X) en ändpunkt om du vill ändra längd för ett mått och begränsa dess vinkeländringar till steg om 15 grader.

  • Alt-dra en ändpunkt om du vill ändra längden på ett mått utan att ändra dess orientering.

  • Om du vill ändra orienteringen på ett mått utan att ändra dess längd Skift-drar du en ändpunkt.

Ta bort ett mått i Gränspunkt

 1. Markera ett mått och tryck på Backsteg (endast Windows) eller Delete.

Visa eller dölja mått i Gränspunkt

 1. Öppna menyn Gränspunkt och välj Visa mått.

Återge mått i Photoshop

Gränspunkt-måtten är osynliga när du visar en bild i Photoshops dokumentfönster, även om måtten bevaras i bilden och visas när du startar Gränspunkt. Måtten kan återges så att de syns i Photoshops dokumentfönster när du slutar arbeta i Gränspunkt. De återgivna måtten är av rastertyp och inte vektortyp.

 1. Öppna menyn Gränspunkt och välj Återge mått till Photoshop.

  Kommandot Återge mått till Photoshop måste väljas för varje Gränspunkt-session.

  Obs!

  Skapa ett nytt lager för dina Gränspunkt-resultat om du vill återge måtten i Photoshop. Detta håller måtten på ett separat lager från huvudbilden.