Konvertera banor till markeringsgränser

Banor utgör jämna konturer som kan konverteras till precisa markeringsgränser. Du kan också konvertera markeringsgränser till banor och finjustera med hjälp av direktmarkeringsverktyget.

Du kan definiera alla stängda banor som markeringsgränser. En stängd bana kan läggas till i, tas bort från eller kombineras med den aktuella markeringen.

Konvertera en bana till en markeringsgräns med de aktuella inställningarna

 1. Markera banan på panelen Banor.
 2. Konvertera banan på något av följande sätt:
  • Klicka på Läs in bana som markering () längst ned i panelen Banor.

  • Håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klicka på banminiatyren på panelen Banor.

Konvertera en bana till en markeringsgräns och ange inställningar

 1. Markera banan på panelen Banor.
 2. Gör något av följande:
  • Håll ned Alt och klicka på knappen Läs in bana som markering  längst ned på panelen Banor.

  • Håll ned Alt och dra banan till knappen Läs in bana som markering.

  • Välj Gör markering på menyn på panelen Banor.

 3. Välj ett återgivningsalternativ i dialogrutan Gör markering:

  Radie på ludd

  Anger hur mycket luddet ska breda ut sig på markeringsgränsens in- och utsida. Ange ett värde i pixlar.

  Kantutjämning

  Skapar finare övergångar mellan pixlar i markeringen och omgivande pixlar. Kontrollera att värdet för Radie på ludd är 0.

  Mer information om de här alternativen finns i avsnittet Jämna ut markeringarnas kanter.

 4. Välj ett operationsalternativ:

  Ny markering

  Markerar endast området som definieras av banan.

  Lägg till i markering

  Lägger till området som definieras av banan i ursprungsmarkeringen.

  Subtrahera från markering

  Tar bort området som definieras av banan från den aktuella markeringen.

  Överlappa med markering

  Markerar området som är gemensamt för både banan och ursprungsmarkeringen. Om banan och markeringen inte överlappar markeras ingenting.

 5. Klicka på OK.

Konvertera en markering till en bana

Alla markeringar som görs med ett markeringsverktyg kan definieras som en bana. Kommandot Skapa arbetsbana tar bort eventuellt ludd i markeringen. Det kan också medföra att markeringens form ändras beroende på banans komplexitet och det toleransvärde du väljer i dialogrutan Skapa arbetsbana.

 1. Gör en markering och gör något av följande:
  • Klicka på knappen Skapa arbetsbana  längst ned på panelen Banor om du vill använda den aktuella toleransinställningen utan att öppna dialogrutan Skapa arbetsbana.

  • Håll ned Alt och klicka på knappen Skapa arbetsbana längst ned på panelen Banor.

  • Välj Skapa arbetsbana på menyn på panelen Banor.

 2. Ange ett värde för tolerans eller använd standardvärdet i dialogrutan Skapa arbetsbana.

  Toleransvärdena kan variera mellan 0,5 och 10 pixlar och avgör hur känsligt kommandot Skapa arbetsbana blir för mindre ändringar av markeringens form. Ju högre toleransvärde, desto färre fästpunkter i banan och mer utjämnad bana. Om banan används som en urklippsbana och du har problem med att skriva ut bilden bör du använda ett högre toleransvärde. (Se Skriva ut urklippsbanor.)

 3. Klicka på OK. Banan visas längst ned på panelen Banor.