Objektivförvrängning

Uppblåsning är en objektivdefekt som gör att raka linjer böjer utåt mot bildens kanter. Avsmalning är motsatsen då linjer böjer av inåt.

Photoshop: Uppblåsning och avsmalning
Exempel på uppblåsning (höger) och avsmalning (höger)

Vinjettering är när hörnen på en bild blir mörka på grund av att det inte kommer in tillräckligt med ljus i kanterna av objektivet. Kromatisk avvikelse innebär att en färgkant visas runt ett motiv på grund av att objektivet bryter ljus i olika färger i olika plan.

Vissa objektiv ger olika defekter med olika inställningar av brännvidd, bländarsteg och fokuseringsavstånd. Med objektivkorrigeringsfiltret kan du ange vilken kombination av inställningar som användes för att ta bilden.

Korrigera objektivförvrängningen och justera perspektivet

Filtret Objektivkorrigering tar hand om vanliga objektivproblem som uppblåsning, avsmalning, vinjetter och kromatiska avvikelser. Filtret fungerar endast med bilder i RGB eller gråskala som har 8 eller 10 bitar per kanal.

Du kan också använda filtret när du roterar en bild eller ett fast bildperspektiv som orsakas av en lodrät eller vågrät lutning av kameran. Med hjälp av filtrets bildstödraster är det enklare att göra justeringarna och de blir exaktare än med kommandot Omforma.

Korrigera bildperspektiv och objektivfel automatiskt

Med standardalternativet Autokorrigering används objektivprofiler för att snabbt korrigera förvrängningar. För att automatisk korrigering ska fungera fullt ut måste det finnas Exif-metadata som anger vilken kamera och vilket objektiv som bilden togs med, samt en objektivprofil på din dator.

 1. Välj Filter > Objektivkorrigering.
 2. Ange följande alternativ:

  Korrigering

  Markera de defekter du vill korrigera. Om du inte vill att bilden ska förstoras eller minskas efter korrigeringarna kan du markera alternativet Skala bild automatiskt.

  I kantmenyn anger du hur de tomma områdena som uppstår efter korrigeringar av proportions-, rotations- eller perspektivförändringar. Du kan fylla tomma områden med genomskinlighet eller färg, eller utöka kantpixlarna i bilden.

  Sökkriterier

  Filtrerar listan med objektivprofiler. Som standard visas de profiler som baseras på bildsensorstorlek överst. Om du vill ha Raw-profiler överst klickar du på snabbmenyn  och markerar Föredra Raw-profiler.

  Objektivprofiler

  Välj en matchande objektivprofil. Som standard visas endast profiler med inställningar som liknar den kamera och det objektiv som bilden togs med. (Kameramodellen måste inte vara exakt densamma.) Photoshop väljer även ut en underprofil som motsvarar inställningarna av brännvidd, bländarsteg och fokuseringsavstånd. Om du vill se andra profiler högerklickar du på den objektivprofil som visas och väljer en annan underprofil.

  Om du inte hittar någon profil som passar kan du klicka på Sök online och söka bland profiler som skapats av medlemmar i Photoshops användargrupp. Om du vill spara online-profiler för framtida bruk klickar du på snabbmenyn  och väljer Spara onlineprofilen lokalt.

  Obs!

  Tips om hur du arbetar med objektivprofiler och en lista över objektiv som stöds finns i artikeln Objektivprofilstöd. Om du vill skapa anpassade profiler använder du Adobe Lens Profile Creator.

Korrigera fotoperspektiv och objektivfel manuellt

Du kan korrigera manuellt helt och hållet eller använda manuell korrigering för att finjustera bilden efter en automatisk korrigering.

 1. Välj Filter > Objektivkorrigering.
 2. Klicka på fliken Egen i dialogrutans övre högra hörn.
 3. (Valfritt) Välj en förinställd lista med inställningar på menyn Inställningar. Väljer du Linsstandard används de inställningar som du tidigare sparade och som baserades på vilken kamera, vilket objektiv, vilka bländarsteg och vilket fokuseringsavstånd som användes för att ta bilden. I Föregående konvertering används inställningarna som senast användes till objektivkorrigeringen. Alla grupper med egna inställningar som du har sparat visas längst ned på menyn. (Se Spara inställningar och ange standardvärden för kamera och objektiv.)

 4. Ange något av nedanstående alternativ när du vill korrigera bilden.

  Ta bort förvrängning

  Korrigerar uppblåsning och avsmalning. Flytta reglaget när du vill räta ut vågräta och lodräta linjer som böjer av från eller till bildens mitt. Du kan även använda verktyget Ta bort förvrängning när du vill korrigera de här felen. Dra mot bildens mitt när du vill korrigera uppblåsning och mot bildens kant när du vill korrigera avsmalning. Du kan justera alternativet Kant på fliken Autokorrigering om du vill ersätta tomma bildkanter som kan uppstå.

  Inställningar för kantkorrigering

  Kompensera kantfärgning genom att justera storleken på en färgkanal jämfört med en annan.
  Obs!

  Zooma in i bildförhandsvisningen om du vill ha en närbild på kantfärgningen när du korrigerar.

  Vinjettstyrka

  Anger belysningsstyrkan på bildens kanter. Korrigerar bilder som har mörka kanter på grund av objektivfel eller fel motljusskydd.

  Obs!

  Du kan även lägga till vinjettering för att skapa konstnärlig effekt.

  Mittpunkt för vinjett

  Anger bredden på området som påverkas av mängdreglaget. Ange ett mindre värde om du vill att mer av bilden ska påverkas. Ange ett högre värde om du vill begränsa effekten till bildens kanter.

  Lodrätt perspektiv

  Korrigerar bildperspektiv som orsakas av att kameran har lutats uppåt eller nedåt. Gör lodräta linjer i bild parallella.

  Vågrätt perspektiv

  Korrigerar bildperspektiv genom att göra vågräta linjer parallella.

  Vinkel

  Roterar bilden för att kunna kompensera kamerans lutning eller göra justeringar efter perspektivkorrigeringar. Du kan också göra korrigeringen med verktyget Räta upp . Dra längs en linje i bilden som du vill göra lodrät eller vågrät.

  Obs!

  Om du inte vill att bilden ska skalas om automatiskt när du justerar perspektiv och vinkel måste du avmarkera Skala bild automatisk på fliken Autokorrigering.

  Skala

  Justerar bildskalan uppåt eller nedåt. Bildens pixelmått ändras inte. Det huvudsakliga syftet är att ta bort tomma områden i bilden som har uppstått efter korrigeringar av avsmalning, uppblåsning eller perspektiv. Ökning resulterar i själva verket i att bilden beskärs och att en interpolering upp till de ursprungliga pixelmåtten sker.

Justera förhandsvisningen av och stödrastret för Objektivkorrigering

Justera förhandsvisningens förstoring och stödrasterlinjer så att du bättre kan bedöma hur mycket korrigering som måste göras.

 • Ändra förstoringen i förhandsvisningen av bilden med hjälp av verktyget Zoom eller zoomkontrollerna längst ned till vänster på förhandsvisningssidan.
 • Om du vill flytta bilden i förhandsvisningsfönstret väljer du handverktyget och drar bilden.
 • Använd stödrastret genom att markera Visa stödraster längst ned i dialogrutan. Justera avståndet mellan linjerna i stödrastret med hjälp av storlekskontrollen och ändra färgen på stödrastret med hjälp av färgkontrollen. Du kan rikta in stödrastret efter bilden med hjälp av verktyget Flytta stödraster .

Spara inställningar och ange standardvärden för kamera och objektiv

Du kan spara inställningarna i dialogrutan Objektivkorrigering och använda dem till andra bilder som har skapats med samma kamera, objektiv och zoomningsavstånd. Både autokorrigeringsinställningar och egna inställningar för förvrängning, kromatisk avvikelse och vinjettering sparas. Perspektivinställningar sparas inte eftersom de oftast varierar från bild till bild.

Det finns två sätt att spara och återanvända inställningar på:

 • Manuellt spara och läsa in inställningarna. Ange alternativ i dialogrutan och välj sedan Spara inställningar på menyn Inställningar . Använd de sparade inställningarna genom att välja dem på menyn Inställningar. (Om du sparar inställningar någon annanstans än i standardmappen visas de inte på menyn. Klicka på Läs in inställningar om du vill att de ska visas.)

 • Ange som objektivstandard. Om bilden har EXIT-metadata för kombinationen kamera, objektiv, zoomningsavstånd och f-stop kan du spara de aktuella inställningarna som objektivstandard. Spara inställningarna genom att klicka på knappen Ange objektivstandard. När du korrigerar en bild som överensstämmer med kameran, objektiven, zoomningsavståndet och f-stopet är alternativet Linsstandard tillgängligt på menyn Inställningar. Det här alternativet är inte tillgängligt om bilden inte har EXIF-metadata.

Minska bildbruset och JPEG-felaktigheter

Bildbrus uppträder som extra pixlar som inte är en del av bilden. Brus kan orsakas av fotografering med en hög ISO-inställning på en digital kamera, underexponering eller fotografering i ett mörkt område med en lång slutarhastighet. Enkla kameror har vanligtvis mer brus än mer avancerade kameror. Skannade bilder kan innehålla brus som har orsakats av skannersensorn. Ofta kan filmens kornighet uppträda i den skannade bilden.

Bildbrus kan förekomma i två former: luminansbrus (gråskalebrus), som gör att bilder ser korniga ut och färgbrus som vanligtvis visas som färgade element i bilder.

Luminansbrus kan vara tydligare i en kanal i bilden, vanligtvis den blå. Du kan justera bruset i varje kanal separat i avancerat läge. Innan du öppnar filtret undersöker du varje kanal separat i bilden och konstaterar om bruset är mer förekommande i en kanal. Du bevarar fler bilddetaljer genom att korrigera en kanal i stället för göra en övergripande korrigering av alla kanaler.

 1. Välj Filter > Brus > Reducera brus.
 2. Zooma in förhandsvisningsbilden och få en bättre bild av bildbruset.
 3. Ange alternativ:

  Styrka

  Styr hur mycket luminansbruset minskas i alla bildkanaler.

  Bevara detaljer

  Bevarar kanter och bilddetaljer som hår och texturobjekt. Med värdet 100 bevaras de flesta bilddetaljer, men luminansbruset minskas minst. Finjustera brusreduceringen med hjälp av kontrollerna Styrka och Bevara detaljer.

  Minska färgbrus

  Tar bort extra färgpixlar. Ett högt värde minskar färgbruset mer.

  Öka detaljskärpa

  Ökar skärpan på bilden. Bildskärpan minskas när brus tas bort. Återställ skärpan senare med hjälp av skärpekontrollen i dialogrutan eller ett av de övriga skärpefiltren i Photoshop.

  Ta bort JPEG-felaktigheter

  Tar bort bildfelaktigheter och ljusgårdar som bildas när en bild sparas med hjälp av en låg JPEG-kvalitetsinställning.

 4. Om luminansbruset är mer förekommande i en eller två färgkanaler klickar du på knappen Avancerat och väljer sedan färgkanalen på menyn Kanal. Minska bruset i kanalen med hjälp av kontrollerna Styrka och Bevara detaljer.