W tym dokumencie omówiono metody dostosowywania kadrowania, obrotów i rozmiaru obszaru roboczego obrazu.

Video | Cropping and straightening photos

Video | Cropping and straightening photos
Dyrektor produktu Photoshop Bryan O'Neil Hughes omawia sposoby kadrowania i prostowania obrazów w programie Photoshop.
Bryan O'Neil Hughes

Przycinanie obrazu przy użyciu narzędzia Kadrowanie

 1. Za pomocą narzędzia do zaznaczania zaznacz część obrazu, która ma być zachowana.
 2. Wybierz polecenie Obraz > Kadruj.

Kadrowanie obrazu przy pomocy polecenia Przytnij

Polecenie Przytnij kadruje obraz, usuwając z niego niepotrzebne dane w inny sposób niż polecenie Kadruj. Obraz można więc wykadrować poprzez przycinanie otaczających go przezroczystych pikseli lub pikseli tła o określonym kolorze.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Przytnij.
 2. Zaznacz opcję w oknie dialogowym Przycięcie:
  • Opcja Przezroczyste piksele pozwala odciąć przezroczyste krawędzie obrazu. Wynikiem jest najmniejszy obraz zawierający nieprzezroczyste piksele.
  • Opcja Kolor pikseli w górnym lewym rogu powoduje usunięcie obszaru w kolorze lewego górnego piksela obrazu.
  • Opcja Kolor pikseli w dolnym prawym rogu powoduje usunięcie obszaru w kolorze dolnego prawego piksela obrazu.
 3. Zaznacz jeden lub więcej obszarów obrazu, które mają być odcięte: Od góry, Od dołu, Z lewej lub Z prawej.

Kadrowanie i prostowanie zeskanowanych zdjęć

Istnieje możliwość umieszczenia kilku obrazów w jednym pliku poprzez ich jednoczesne skanowanie. Z kolei dzięki poleceniu Kadrowanie i prostowanie zdjęć z jednego, zawierającego kilka zdjęć, skanu można automatycznie utworzyć oddzielne pliki.

Najlepsze rezultaty osiąga się, zachowując między skanowanymi obrazami odstęp 3 mm (1/8 cala) i układając je na tle (na ogół jest to szyba skanera) w jednolitym kolorze i bez szumu. Polecenie Kadrowanie i prostowanie obrazu sprawdza się najlepiej w przypadku obrazów o wyrazistych konturach. W przypadku gdy nie można zastosować polecenia Kadrowanie i prostowanie obrazu ze względu na zbyt dużą złożoność obrazu, należy użyć narzędzia Kadrowanie.

 1. Otwórz plik ze skanu zawierający obrazy przeznaczone do rozdzielenia.
 2. Zaznacz warstwę, która zawiera obrazy.
 3. Zależnie od potrzeby utwórz zaznaczenie na obrazkach, które mają zostać dopasowane.
 4. Wybierz polecenie Plik > Automatyzuj > Kadrowanie i prostowanie obrazu. Zeskanowane obrazy zostaną przetworzone i otwarte w osobnych oknach.

  Uwaga:

  Jeżeli polecenie Kadrowanie i prostowanie obrazu powoduje nieprawidłowy podział jednego z obrazów, należy utworzyć wokół niego krawędź zaznaczenia obejmującą też fragment tła, a podczas wybierania polecenia należy przytrzymać klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Użycie klawisza modyfikującego wskazuje, że z tła ma być wydzielony tylko jeden obraz.

Prostowanie obrazu

Narzędzie Miarka udostępnia opcję Wyprostuj, która w szybki sposób pozwala wyrównać obrazy względem linii poziomych, ścian budynków lub innych istotnych elementów.

 1. Wybierz narzędzie Miarka . (W razie potrzeby kliknij i przytrzymaj standardowe narzędzie Kroplomierz, aby wyświetlić narzędzie Miarka).

 2. Przeciągnij narzędzie na obrazie wzdłuż ważnego elementu poziomego lub pionowego.

 3. Kliknij na pasku opcji polecenie Wyprostuj.

  Program Photoshop prostuje obraz i automatycznie go kadruje. Aby odsłonić obszary, które wykraczają poza granice nowego dokumentu, wybierz polecenie Edycja > Cofnij.

  Uwaga:

  Aby całkowicie uniknąć automatycznego kadrowania, przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), klikając narzędzie Prostowanie.

Obracanie lub odwracanie całego obrazu

Uwaga:

Obrót obrazu jest operacją edycyjną usuwającą dane — modyfikującą informacje zawarte w pliku. Aby obrócić obraz na potrzeby wyświetlania bez utraty danych, użyj narzędzia Obrót.

Polecenia z grupy Obrót obrazu umożliwiają obracanie i odbijanie całego obrazu. Polecenia tego nie można stosować do pojedynczych warstw, fragmentów warstw, ścieżek i krawędzi zaznaczenia. Gdy zachodzi potrzeba obrócenia lub zaznaczenia warstwy, należy skorzystać z polecenia Przekształć lub Przekształcanie swobodne.

Obracanie obrazu
Obracanie obrazów

A. Odbijanie w poziomie B. Oryginalny obraz C. Odbijanie w pionie D. Obrót o 90° w lewo E. Obrót o 180° F. Obrót o 90° w prawo 
 1. Wybierz polecenie Obraz > Obrót obrazu i wybierz z podmenu jedno z następujących poleceń:

  180°

  Obraca obraz o 180°.

  90° w prawo

  Obraca obraz o 90° w prawo.

  90° w lewo

  Obraca obraz o 90° w lewo.

  Swobodnie

  Obrót obrazu o kąt wybrany samodzielnie. W polu tekstowym można wprowadzić dowolny kąt zakresu od -359,99 do 359,99. (W programie Photoshop można wybrać opcję obrotu w lewo lub w prawo). Następnie kliknij przycisk OK.

  Odbij obszar roboczy w poziomie lub Odbij obszar roboczy w pionie

  Odbija obraz wzdłuż odpowiedniej osi.

Zmienianie rozmiaru obszaru roboczego

Rozmiar obszaru roboczego to całkowita powierzchnia obrazu podlegająca edycji. Polecenie Rozmiar obszaru roboczego pozwala na jego powiększanie lub zmniejszanie. Powiększanie obszaru roboczego powoduje zwiększenie powierzchni wokół istniejącego obrazu. Zmniejszanie obszaru roboczego powoduje kadrowanie obrazu. Powiększanie obszaru roboczego obrazu o przezroczystym tle powoduje, że dodana przestrzeń jest też przezroczysta. Jeśli natomiast tło obrazu nie jest przezroczyste, kolor dodawanej przestrzeni można określić korzystając z kilku opcji.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Rozmiar obszaru roboczego.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wpisz wymiary obszaru roboczego w polach Szerokość i Wysokość. Wybierz pożądane jednostki miary z wyskakujących menu dostępnych odpowiednio obok pól Szerokość i Wysokość.
  • Zaznacz opcję Względna, a następnie wprowadź pożądane wartości, tak aby zwiększyć lub zmniejszyć bieżący rozmiar obszaru roboczego. Aby zwiększyć przestrzeń, wprowadź wartość dodatnią, aby zmniejszyć - ujemną.
 3. W polu Zakotwiczenie kliknij wybrany kwadrat, aby określić położenie obrazu w nowym obszarze.
 4. Wybierz jedną z opcji menu Kolor rozszerzenia obszaru roboczego:
  • Kolor narzędzia, aby wypełnić nowy obszar roboczy bieżącym kolorem narzędzia
  • Kolor tła, aby wypełnić nowy obszar roboczy bieżącym kolorem tła
  • Biały, Czarny albo Szary, aby wypełnić nowy obszar roboczy jednym z tych kolorów
  • Inny, aby wypełnić nowy obszar roboczy kolorem, który będzie można wybrać z Próbnika kolorów

  Uwaga:

  Można również kliknąć biały kwadrat widoczny po prawej stronie menu Kolor rozszerzenia obszaru roboczego, aby otworzyć Próbnik kolorów.

  Menu Kolor rozszerzenia obszaru roboczego jest niedostępne, jeżeli obraz nie zawiera warstwy tła.

 5. Kliknij przycisk OK.
  Wybieranie miejsca kotwiczenia obrazu i opcji koloru rozszerzenia obszaru roboczego
  Oryginalny obszar roboczy oraz obszar w kolorze narzędzia dodany po prawej stronie obrazu

Tworzenie klatki przez zwiększenie rozmiaru obszaru roboczego

Ramkę zdjęcia można utworzyć, powiększając obszar roboczy i wypełniając go kolorem.

Predefiniowane operacje pozwalają tworzyć ramki stylizowane. Zalecane jest modyfikowanie kopii zdjęcia.

 1. Otwórz panel Operacje. Wybierz polecenie Okno > Operacje.
 2. Wybierz w menu panelu Operacje polecenie Klatki.
 3. Wybierz z listy jedną z operacji dotyczących klatek.
 4. Kliknij przycisk Odtwórz zaznaczenie.

  W wyniku odtwarzania operacji wokół zdjęcia pojawi się ramka.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online