Proporcjonalne skalowanie warstw

Zaktualizowane w programie Photoshop CC z października 2018 (20.0)

Podczas przekształcania warstw pikseli, tekstu, bitmap i umieszczonych obiektów inteligentnych, wystarczy przeciągnąć uchwyt, aby proporcjonalnie skalować warstwy tych typów. Aby skalować warstwy tych typów nieproporcjonalnie, należy przytrzymać klawisz Shift podczas przeciągania uchwytu narożnego przekształcania.

Kształty i ścieżki (obiekty wektorowe) są domyślnie skalowane nieproporcjonalnie, kiedy uchwyt narożny jest przeciągany podczas przekształcania.

Szczegółowe instrukcje znajdują się w artykule Skalowanie, obracanie, pochylanie, zniekształcanie i wypaczanie obiektu oraz stosowanie dla niego perspektywy.

Jak wyłączyć nowe domyślne zachowanie polegające na proporcjonalnym skalowaniu podczas przekształcania warstw?

Aby przywrócić starsze zachowanie związane z przekształcaniem, wykonaj następujące czynności.

 1. Przy użyciu Notatnika (Windows) lub edytora tekstu (macOS) utwórz plik tekstowy (TXT).

 2. Wpisz w tym pliku następujący tekst:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) Zapisz ten plik pod nazwą „PSUserConfig.txt” w folderze ustawień programu Photoshop.
  [Napęd instalacji]:\Użytkownicy\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Wykonaj następujące czynności:

  1. Zapisz plik na biurku pod nazwą „PSUserConfig.txt”.
  2. Kliknij ten plik PSUserConfig.txt z wciśniętym klawiszem Control i wybierz polecenie Kopiuj z menu podręcznego.
  3. W programie Finder wybierz opcję Idź > Idź do folderu.
  4. W oknie dialogowym Idź do folderu wpisz: ~/Biblioteki/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  5. Wklej skopiowany plik w tej lokalizacji.
 4. Uruchom ponownie program Photoshop.

Stosowanie przekształceń

Przekształcanie obejmuje skalowanie, obracanie, pochylanie, rozciąganie i wypaczanie obiektów. Przekształcenia mogą odnosić się do zaznaczenia, całej warstwy, wielu warstw oraz do maski warstwy. Mogą też być dodatkowo zastosowane do ścieżki, kształtu wektorowego, maski wektorowej, krawędzi zaznaczenia lub kanału alfa. Przekształcenia wpływają na jakość obrazu, gdy ma miejsce manewrowanie pikselami. W celu zastosowania nieszkodliwych przekształceń na obrazach rastrowych, należy skorzystać z obiektów inteligentnych. Zobacz Praca z obiektami inteligentnymi. Przekształcanie kształtu wektorowego lub ścieżki jest zawsze nieszkodliwe, gdyż zmianie ulegają jedynie matematyczne obliczenia, na podstawie których powstaje obiekt.

Aby dokonać przekształcenia należy najpierw zaznaczyć wybrany obiekt, a następnie polecenie przekształcenia. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy również przed rozpoczęciem przekształcania dopasować punkt odniesienia. Istnieje możliwość przeprowadzenia kilku przekształceń podstawowych przed zastosowaniem przekształcenia złożonego. Na przykład, można wybrać narzędzie do skalowania i przeciągnąć uchwyt, by skalować obiekt, a następnie wybrać narzędzie do zniekształcania i przeciągnąć uchwyt, by obiekt zniekształcić. Wciśnięcie klawisza Enter lub Return spowoduje zatwierdzenie obydwu przekształceń.

Wartości kolorów pikseli dodawanych lub usuwanych w czasie przekształceń są obliczane metodą interpolacji (wybieraną w obszarze Ogólne okna dialogowego Preferencje). Ustawienie interpolacji ma bezpośredni wpływ na szybkość i jakość przekształceń. Interpolacja dwusześcienna (domyślna) przebiega najwolniej, ale daje najlepsze rezultaty.

Uwaga:

Obrazy rastrowe można również wypaczać i zniekształcać przy użyciu filtra Formowanie.

Przekształcanie obrazu w programie Photoshop
Przekształcanie obrazu

A. Obraz oryginalny B. Odwrócona warstwa C. Obrócona krawędź zaznaczenia D. Przeskalowana część obiektu 

Polecenia z podmenu przekształcania

Skala

Obiekt jest powiększany lub zmniejszany względem swego punktu odniesienia, czyli ustalonego punktu stanowiącego ośrodek przekształceń. Skalowanie może odbywać się w poziomie, w pionie lub w pionie i poziomie jednocześnie.

Obrót

Obiekt jest obracany wokół punktu odniesienia. Domyślnie, punktem odniesienia jest środek obiektu, ale jego położenie można zmienić.

Pochylenie

Obiekt jest pochylany w poziomie lub w pionie.

Zniekształcenie

Obiekt jest rozciągany we wszystkich kierunkach.

Perspektywa

Obiekt otrzymuje perspektywę o jednym punkcie zbiegu.

Wypaczenie

Kształt obiektu ulega zmianie.

Obróć o 180, Obróć o 90 w prawo, Obróć o 90 w lewo

Obraca element o określoną liczbę stopni w prawo lub w lewo.

Odbij

Zaznaczony element jest odbijany w poziomie lub w pionie.

Samouczek wideo: Wskazówki dotyczące pracy z grafiką wektorową w programie Photoshop

Samouczek wideo: Wskazówki dotyczące pracy z grafiką wektorową w programie Photoshop
W tym odcinku programu The Complete Picture Julieanne omawia funkcje do pracy z grafiką wektorową w programie Photoshop.
Julieanne Kost

Wybieranie elementu do przekształcenia

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przekształcić całą warstwę, uaktywnij ją i usuń wszystkie zaznaczenia.

  Uwaga:

  Przekształcenie nie może dotyczyć warstwy tła. Chcąc przekształcić warstwę tła, należy przekonwertować ją na zwykłą warstwę.

  • Aby przekształcić część warstwy, zaznacz tę warstwę na panelu, a następnie zaznacz odpowiednią część znajdującego się na niej obrazu.
  • Aby przekształcić kilka warstw, przejdź na panel Warstwy i połącz warstwy lub zaznacz odpowiednie warstwy z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Można też zaznaczyć ciąg warstw w panelu Warstwy, klikając je z wciśniętym klawiszem Shift. (Zobacz Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw).
  • Aby przekształcić maskę warstwy lub maskę wektorową, odłącz maskę i zaznacz jej miniaturkę na panelu Warstwy.
  • Aby przekształcić ścieżkę lub kształt wektorowy, zaznacz całą ścieżkę narzędziem do zaznaczania ścieżek  lub też zaznacz jej część narzędziem Zaznaczanie bezpośrednie. Jeśli na ścieżce zostaną zaznaczone punkty, zostaną przekształcone tylko te segmenty ścieżki, które łączą się z zaznaczonymi punktami. (Zobacz Zaznaczanie ścieżki).
  • Aby przekształcić krawędź zaznaczenia, utwórz lub wczytaj zaznaczenie. Następnie wybierz polecenie Zaznacz > Przekształć zaznaczenie.
  • Aby przekształcić kanał alfa, zaznacz go na panelu Kanały.

Określanie punktu odniesienia przekształcenia

Zaktualizowane w programie Photoshop CC z października 2018 (20.0)

Wszystkie przekształcenia są dokonywane wokół określonego punktu zwanego punktem odniesienia. Jego domyślnym położeniem jest środek przekształcanego obiektu. Domyślny punkt odniesienia można jednak przenieść w inne miejsce za pomocą parametru punktu odniesienia.

 1. Wybierz polecenie przekształcenia. Wokół obrazu pojawi się obwiednia.
 2. Domyślnie punkt odniesienia jest ukryty. Aby wyświetlić punkt odniesienia , zaznacz pole wyboru obok wskaźnika punktu odniesienia na pasku opcji.

  Wyświetlanie punktu odniesienia podczas przekształcania obiektów
  Pole wyboru wyświetlania punktu odniesienia na pasku opcji
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na pasku opcji kliknij kwadrat wyznaczający punkt odniesienia . Każdy kwadrat reprezentuje punkt na obwiedni. Aby na przykład punktem odniesienia był lewy górny narożnik obwiedni, należy kliknąć lewy górny kwadrat w polu punktu odniesienia.
  • Na obwiedni przekształcenia, która jest widoczna w oknie obrazu, przeciągnij punkt odniesienia . Punkt ten może znajdować się również na zewnątrz przekształcanego obiektu.

Skalowanie, obracanie, pochylanie, zniekształcanie, wypaczanie i modyfikowanie perspektywy

Do zaznaczonego obrazu można zastosować różnorodne przekształcenia, takie jak skalowanie, obracanie, pochylanie, zniekształcanie czy wypaczanie.

 1. Wybierz obiekt przeznaczony do przekształcenia.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Przekształć > Skaluj, Obróć, Pochyl, Zniekształcanie, Perspektywa lub Wypaczenie.

  Uwaga:

  Jeśli przekształcany jest kształt lub cała ścieżka, menu Przekształcenie zmienia się w menu Przekształcenie ścieżki. Jeśli przekształceniu podlega nie cała ścieżka, ale kilka jej segmentów, menu Przekształcenie zmienia się w menu Przekształcanie punktów.

 3. (Opcjonalnie) Na pasku opcji kliknij kwadrat wyznaczający punkt odniesienia .
 4. Wykonaj jedną lub kilka spośród następujących czynności:
  • Jeśli jest wybrana opcja Skaluj, przeciągnij uchwyt obwiedni. Kursor ustawiony nad uchwytem przyjmuje kształt podwójnej strzałki. 
   • Podczas skalowania warstw pikseli, tekstu, bitmap i umieszczonych obiektów inteligentnych przeciągnij uchwyt narożny, aby skalować proporcjonalnie. Aby skalować nieproporcjonalnie, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania uchwytu narożnego.
   • Podczas skalowania kształtów i ścieżek (obiektów wektorowych) przeciągnij uchwyt narożny, aby skalować nieproporcjonalnie. Aby skalować proporcjonalnie, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania uchwytu narożnego.
  • Jeśli wybrana jest opcja Obróć, przesuń kursor poza obwiednię (kursor przyjmuje kształt zakrzywionej strzałki o dwóch grotach) i przeciągnij go. Wciśnięcie klawisza Shift powoduje skokowy obrót obiektu, co 15 stopni.
  • Jeśli wybrana jest opcja Pochyl, przeciągnij uchwyt boczny. Obiekt będzie pochylany proporcjonalnie do przesunięcia uchwytu.
  • Jeśli wybrana jest opcja Zniekształć, przeciągnij uchwyt narożny. Obwiednia zostanie rozciągnięta.
  • Jeśli wybrana jest opcja Perspektywa, przeciągnij uchwyt narożny. Do obwiedni zostanie zastosowana perspektywa.
  • Jeśli wybrana jest opcja Wypaczenie, przejdź na pasek opcji i wybierz styl wypaczenia z wyskakującego menu; lub też, aby odkształcić obraz w sposób niestandardowy, przeciągnij jego punkty kontrolne, linię lub obszar wewnątrz siatki, zmieniając kształt obwiedni i siatki.
  • Niezależnie od typu przekształcenia na pasku opcji trzeba wprowadzić odpowiednią wartość. Aby na przykład obrócić obiekt, wprowadź kąt w polu tekstowym obrotu .
 5. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można wykonać inne przekształcenie, wybierając odpowiednie polecenie z menu Edycja > Przekształć.

  Uwaga:

  Każde przekształcenie obrazu w trybie bitmapy (w przeciwieństwie do kształtu lub ścieżki) sprawia, iż staje się on mniej ostry. Z tego powodu korzystniej jest zastosować jedno przekształcenie skumulowane niż wiele oddzielnych.

 6. Jeśli zachodzi potrzeba wypaczenia obrazu, kliknij przycisk przełączenia z trybu swobodnego w tryb wypaczenia na pasku opcji.
 7. Po zakończeniu wykonaj jedną z poniższych czynności, aby zatwierdzić przekształcenie:

  • Wybierz nowe narzędzie.
  • Kliknij warstwę w panelu Warstwy. Ta operacja powoduje automatyczne zatwierdzenie zmian oraz zaznaczenie warstwy.
  • Kliknij poza obszarem roboczym w oknie dokumentu.
  • Kliknij poza obwiednią obszaru roboczego.
  • Naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (macOS), po czym kliknij przycisk Zatwierdź  na pasku opcji lub kliknij dwukrotnie wewnątrz ramki przekształcenia.

  Aby anulować przekształcenie, naciśnij klawisz Esc lub kliknij przycisk Anuluj  na pasku opcji.

Precyzyjne obracanie lub odbijanie obrazu

 1. Wybierz obiekt przeznaczony do przekształcenia.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Przekształć, a następnie wybierz w podmenu jedno z następujących poleceń:

  • Obróć, aby określić liczbę stopni na pasku opcji.

  • Obróć o 180°, aby obrócić obraz o kąt półpełny.

  • Obróć o 90° w prawo, aby obrócić obraz o ćwierć kąta pełnego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

  • Obróć o 90° w lewo, aby obrócić obraz o 90 stopni, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

  • Odbij w poziomie, aby odbić obraz poziomo względem osi pionowej.

  • Odbij w pionie, aby odbić obraz pionowo względem osi poziomej.

  Uwaga:

  Jeśli przekształcenie obejmuje kształt lub całę ścieżkę, polecenie Przekształć zmienia się w polecenie Przekształć ścieżkę. Jeśli przekształcenie obejmuje nie całą ścieżkę, lecz jej kilka segmentów, polecenie Przekształć zmienia się w polecenie Przekształć punkty.

Powtarzanie przekształcenia

 1. Wybierz polecenie Edycja > Przekształć > Ponownie, Edycja > Przekształć ścieżkę > Ponownie, lub Edycja > Przekształć punkty > Ponownie.

Powielanie elementu podczas przekształcania

 1. Przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), wybierz polecenie danego przekształcenia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online